Tải bản đầy đủ

Phân tích hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Tân Thông hội, huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH
KHOAăKINHăTăPHÁTăTRIN
o0o


 TÀI:
PHỂNăTệCHăHINăTRNGăPHÁTăTRINăKINHăTă
- XẩăHIăTRONGăQUÁăTRỊNHăXỂYăDNGăNÔNGă
THÔNăMIăCAăXẩăTỂNăTHÔNGăHI,ăHUYNă
CăCHI THÀNHăPHăHăCHệăMINH

GVHD : TRNăTINăKHAI
SVTH : HăTHăHNGăNI
LP : KTPT&PTNT

CÁCăKụăHIUăVITăTT



TP.ăHăCHệăMINH
2011


1

NHN XÉT CAăGIÁOăVIểNăHNG DN


2


XÁC NHN-ÁNHăGIÁăCAăNăV THC TP


3

LI CMăN


Trong sut thi gian hc tiătrngăi hc kinh t TP.HCM,ăemăđưănhnăđc s
hng dn,ăgiúpăđ và góp ý ca quý thyăcô.ăc bit t khi vào khoa kinh t- phát
trin, vi s tn ty và nhit tình ca quý thyăcôăđưăgiúpăemăcóăđc nhng kin thc
chuyên môn v Kinh t nông nghip và phát trin nông thôn , đng thiăcngăto cho
emăcóăđcăcăhiăđ rèn luyn và hc hi thêm nhiu vnăđ.ăChuyênăđ tt nghip
lnănàyăălàăcăhiăđ em có th áp dng nhng kin thcăđưăhc và rút kt nhng kinh
nghim t thc tin.
Em xin chân thành cmănăTS.ăTrn Tin Khai,ăgiáoăviênăhng dn caăemăđưăh tr
em trong sută quáătrìnhă làmăchuyênă đ. Thyă đưă luônă tnă tìnhăđóngă góp,ă sa cha
nhng thiu sót, khuytăđim caăbàiăđ em có th hoànăthànhăchuyênăđ mt cách
thun li và nhanh chóng.
EmăcngăxinăchânăthànhăcmănăTS. Nguyn Tn Khuyên và Vin Nghiên Cu Kinh
T-Phát Trinăđưătoăđiu kinăchoăemăcóăcăhiăđc thc tp và hoàn thành chuyên
đ tt nghip. Xină cámă nă anhă Nguyn Trí Thông- chuyên viên nghiên cu-Vin
Nghiên Cu Kinh T Phát Trinăđưăcungăcp s liu v đ tài.
Bên cnhăđó,ăemăcngăxinăcmănăcôăHunh Th Kim Cúc- Giámăđc Trung tâm qun
lý và kimăđnh ging vt nuôi-cây trng, trc thuc S nông nghipăTPHCMăđưăto
căhi cho em tip cn vi thc tin v các mô hình sn xut nông nghip .
Mt ln na em xin chân thành cmănăcácăthy cô, các anh ch đưănhit tình h tr đ
em có th hoànăthànhăchuyênăđ tt nghip mt cách thun li.

TPHCM,ăNgày…24….tháng…3….nmă2012
4

TÓM TT NI DUNG


i vi mtănc nông nghip thì tam nông là mt vnăđ rt quan trng trong tin
trình phát trin. Nhngănmăqua,ăchngătrìnhăxâyădng nông thôn mi nhm phát
trin nông nghip-nông dân-nông thôn  các xã luôn nhnăđc s quan tâm t các
cp chính quyn đnăngi dân. Bng nhng lý thuytăđưăhc cùng vi vic phân tích
ngun d liu…đ tài”ăPhânătíchăhin trng phát trin kinh t-xã hi xã Tân Thông
Hi, huyn C Chi,ăTPHCMăgiaiăđon 2009-2011”ăs cho chúng ta thyăđc hin
trng phát trin kinh t- xã hi ca Tân Thông Hiătrc và sau nông thôn mi. T
mt vùng quê nghèo kh, Tân Thông Hiăđưăcóănhngăbc chuynă mìnhă vàăđangă
không ngng c gngăđ phát trinăhnăna. Mcădùăđi sng caăngi dân, cht
lngăcăs h tng,ăvnăhóa, giáo dc,ămôiătrngăđuăđc ci thin. Nhngăbênă
cnhăđó,ălàănhngăkhóăkhnăvà thách thc mà xã cn phi có nhng k hoch c th đ
gii quyt. Ni dung chi tit caăđ tài s giúpăchúngătaăcóăcáiănhìnărõăhn.


5

MC LC



DANH MC BNG S LIU
Bng 1: Giá tr sn xut ca các ngành ti xã Tân Thông Hiănmă2008 30
Bng 2: Hin trng quy hoch s dngăđtăđnănmă2008ăvàănmă2010ăti xã Tân
Thông Hi 35
Bng 3: Tình hình trng trtăvàăchnănuôiă xã Tân Thông Hiătrc và sau NTM 41
Bngă4:ăChuynădchălaoăđngănôngănghipătiăxưăTânăThôngăHiăquaăcácănm 43

DANH MC BIUă
Biuăđ 1:ăCăcu kinh t xã Tân Thông Hiănmă2008 29
Biuăđ 2:ăCăcuălaoăđng xã Tân Thông Hi nmă2008 31
Biuăđ 3: Hin trng s dngăđt nông nghip và phi nông nghipănmă2008ă&ă2010ă
ca xã Tân Thông Hi 36
Biuăđ 4: Căcu kinh t ca xã Tân Thông Hiătrc và sau khi xây dng nông thôn
mi 40
Biuăđ 5: Giá tr sn xut nông nghiêp bình quân ti xã Tân Thông Hiăquaăcácănm
40
Biuăđ 6: Thu nhpăbìnhăquânăđuăngiăquaăcácănmăti Tân Thông Hi 44
Biuăđă7:ăTălăhănghèoăquaăcácănmătiăTânăThôngăHi 45
 NIăDUNGăBÁOăCÁO
CHNGă1:ăTăVNă 10
1.1. TăVNă 10
1.2. MCăTIểUăNGHIểNăCU 10
1.3. CỂUăHIăNGHIểNăCU 11


6

1.4. PHMăVIăNGHIểNăCU 11
CHNGă2:ăCăSăLụăTHUYT 12
2.1. LụăTHUYTăVăPHÁTăTRINăNÔNGăTHÔN 12
2.1.1. nhănghaăphátătrin 12
2.1.2. Các quan đimăvăphátătrinănôngăthôn 12
2.2. LụăTHUYTăVăPHÁTăTRINăNÔNGăTHÔNăTOÀNăDIN 13
2.3. LụăTHUYTăVăPHÁTăTRINăNÔNGăTHÔNăBNăVNG 14
2.4. KHÁIăNIMăVÀăCHệNHăSÁCHăPHÁTăTRINăNÔNGăTHÔNăMIăă
VITăNAMăHINăNAY 15
2.4.1. KháiănimăxâyădngănôngăthônămiăXHCN 15
2.4.2. ụănghaăhin thc ca vic xây dng nông thôn mi XHCN 15
2.4.3. Mc tiêu, nhim v ca xây dng nông thôn mi XHCN 16
2.4.4. Tiêu chunăđánhăgiáăvàăh thng ch tiêuăđánhăgiáăquáătrìnhăxâyădng
nông thôn mi XHCN 16
2.5. PHÂN TÍCH SWOT 16
CHNGă3:ăPHNGăPHÁPăNGHIểNăCU 18
3.1. PHNGăPHÁPăOăLNG S PHÁT TRIN 18
3.2. CÁC CH TIểUăÁNHăGIÁăPHÁTăTRIN NÔNG THÔN MI CA XÃ
TÂN THÔNG HI 18
3.3. NGUN D LIU 19
3.4. PHNGăPHÁPăX LÝ S LIU 19
CHNGă4:ăGII THIU V XÃ TÂN THÔNG HI VÀ THC TRNG
PHÁT TRIN KINH T-XÃ HI 20
4.1. GII THIU V XÃ TÂN THÔNG HI 20
4.1.1. V v tríăđa lý 20
4.1.2. V din tích t nhiên 21
4.1.3. a hình 21


7

4.1.4. Th nhng 21
4.1.5. Khí hu 21
4.1.6. Thyăvn 21
4.1.7. Dân s 22
4.2. TÌNH HÌNH KINH T- XÃ HI CA XÃ TÂN THÔNG HIăTRC
KHI THC HIN MÔ HÌNH NÔNG THÔN MI 22
4.2.1. V công tác quy hoch 23
4.2.2. H tng kinh t-xã hi 24
a) H thng giao thông 24
b) H thng thy li 25
c) H thngăđin 25
d) H thngătrng hc 25
e) Căs vt chtăvnăhoá 27
f) H thng ch 27
g) Buăđin 28
h) Nhà  dânăcănôngăthôn 29
4.2.3. Tình hình kinh t và hình thc t chc sn xut 29
a) Tình hình kinh t 29
b) Laoăđng 31
c) Hình thc t chc sn xut 32
4.2.4. Vnăhóa- xã hi- môiătrng 32
a) Vnăhoáă- giáo dc 32
b) Y t 32
c) Môiătrng 33
4.3. TÌNH HÌNH KINH T- XÃ HI CA XÃ TÂN THÔNG HI SAU KHI
THC HIN MÔ HÌNH NÔNG THÔN MI 34
4.3.1. V quy hoch s dngăđt 34
4.3.2. V xây dngăcăs h tng 36
a) V giao thông 36
b) Thy li 37
c) V côngătrìnhătrng hc 38


8

d) H thng nhà  dânăc 38
e) H thngăđin 38
f) H thng ch 38
g) Buăđin 39
4.3.3. V tình hình kinh t & hình thc t chc sn xut 39
a) Tình hình kinh t 39
b) Hình thc t chc sn xut 41
c) Căcuălaoăđng 43
d) Thu nhp bình quân đuăngi 44
4.3.4. V vnăhóa- xã hi- môiătrng 46
a) Giáo dc 46
b) Y t 46
c) Vnăhóa 46
d) Môiătrng 47
4.4. PHÂN TÍCH SWOT 48
4.4.1. im mnh-im yu-Căhi-Thách thc 48
4.4.2. Các chinălc cn cho s phát trin ca xã Tân Thông Hi 51
4.5. ÁNHăGIÁăHIU QU CA MÔ HÌNH NÔNG THÔN MI  XÃ TÂN
THÔNG HI 52
4.5.1. V mt kinh t 52
4.5.2. Vnăhóa- xã hi- môiătrng 53
4.5.3. Mcăđ đt ca 19 tiêu chí quc gia v nông thôn mi 53
CHNGă5:ăKT LUN VÀ GI Ý MT S GII PHÁP PHÁT TRIN 55
5.1. KT LUN 55
5.2. GI Ý MT S GII PHÁP PHÁT TRIN 55
5.2.1. V căch qun lý 55
5.2.2. V công tác thc hin 56
a) Công tác quy hoch 56
b) Công tác tuyên truyn, vnăđng 56
c) Côngătácăđàoăto, khuyn nông 57


9

d) Công tác h tr 57
e) Côngătácăđuătănghiênăcu khoa hc 59
f) Công tác bo v môiătrng 59
TÀI LIU THAM KHO 60
PH LC 61
Ph lc 1 61
Ph lc 2 66


10

CHNGă1:ăT VNă
1.1. T VNă
Trong quá trình phát trin kinh t- xã hi, nông nghip là mt trong nhng
ngành sn xut quan trngăđi vi tt c các quc gia trên th gii và càng quan
trngăhnă đi viă cácă ncă đangăphátă trină nhăVit Nam. Ngành nông nghip
Vit Nam trong nhngănmăquaăđưăđt nhiu thành tuăvt bc. Tuy nhiên trong
xu th hi nhp, chúng ta cn nhìn nhn li thc trng nông nghip, nông dân và
nông thôn mt cách rõ nét. Nông nghip vn là sn xut nh l, manh mún; nông
dân vn còn nghèo nàn và còn nhiuăkhóăkhnătrongăcuc sng; nông thôn b tt
hu,ăcăs h tng chtălng thpăkém,ăkhôngăđápăngăđc yêu cu sn xut….ă
Trc thc trngăđó,ăchngătrìnhăxâyădng nông thôn mi trong tng thi kì
luôn nhnăđc s quan tâm ca Thành y và y Ban nhân dân thành ph. Xã
Tân Thông Hi, huyn C Chi, thành ph H Chí Minh là mtătrongămi mtăđa
bànăđc chnăđ thc hinăthíăđimăchngătrìnhănôngăthônămi cpătrungăngă
nhm xây dng mt nn nông nghip đô th sinh thái, bn vng có kh nng cnh
tranh cao; nông thôn hin đi,vn minh; nông dân có đi sng vt cht và tinh thn
phát trin, không quá chênh lch so vi đô th và có đóng góp hiu qu vào quá
trình công nghip hóa, hin đi hóa thành ph. Vi đ tài: “Phân tích hin trng
phát trin kinh t- xã hi trong quá trình xây dng nông thôn mi ca xã Tân
Thông Hi, huyn C Chiăgiaiăđon 2009-2011”ăs giúp chúng ta có cái nhìn rõ
hnăv hiu qu ca mô hình nông thôn mi trong vicăđy nhanh phát trin kinh
t xã hi.
1.2. MC TIÊU NGHIÊN CU
- Cho thy hin trng phát trin kinh t- xã hi  xã Tân Thông Hi, huyn C
Chi,ăTPHCMătrcăvàăsauăgiaiăđon thc hin xây dng nông thôn mi 2009-
2011.
- Xácăđnh nhngăkhóăkhnăvàăthun li trong quá trình thc hin nông thôn mi
ca xã Tân Thông Hi.ăQuaăđóăđ xut mt s gii pháp nhm phát trin kinh
t xã hi  xã Tân Thông Hiăcácăgiaiăđon tip theo.


11

1.3. CÂU HI NGHIÊN CU
- Thc trng phát trin kinh t- xã hi  xã Tân Thông Hi, huyn C Chiătrc
giaiăđon 2009-2011 din raănhăth nào?
- Thc trng phát trin kinh t- xã hi  xã Tân Thông Hi, huyn C Chi sau
giaiăđon 2009-2011 dinăraănhăth nào?
- Trong quá trình thc hin xây dng nông thôn mi, xã Tân Thông Hiăđưăgp
phi nhngăkhóăkhnăgì?
- Nhng mtăđtăđc trong quá trình xây dng nông thôn mi  xã Tân Thông
Hi?
- Hiu qu ca mô hình xây dng nông thôn mi  xã Tân Thông Hi là gì?
- Gii pháp nhmăthúcăđy nhanh phát trin kinh t- xã hi  xã Tân Thông Hi
trong nhngănmătip theo?
1.4. PHM VI NGHIÊN CU
Nghiên cu ch tp trung ch yu  xã Tân Thông Hi, huyn C Chi thuc
thành ph H Chí Minh
Vùng nghiên cu


12

CHNGă2:ăCăS LÝ THUYT
2.1. LÝ THUYT V PHÁT TRIN NÔNG THÔN
2.1.1. Phát trin:
Phát trin làăquáătrìnhăthayăđi liên tcălàmătngătrng mc sng caăconăngi và
phân phi công bng nhng thành qu tngătrng trong xã hi (Raanan Weitz,
1995)
Phm trù ca s phát trin có th khái quát là phm trù vt cht và phm trù tinh
thn. Phm trù vt cht bao gmălngăthc thc phm, nhà , qun áo, nhng tin
nghi sinh hot…Phm trù tinh thn bao gm nhng quyn v t do dân ch, nhng
nhu cu v các dch v xã hiănhăgiáoădc,ăchmăsócăsc khe,ăvnăhóaăth thao,
du lch,ăvuiăchiăgiiătrí…
2.1.2. Các quanăđim v phát trin nông thôn:
- Quanăđim ca châu Phi: phát trin nông thôn là s ci thin mc sng ca s ln
dân chúng có thu nhp thpăđangăcătrúă các vùng nông thôn và t lc thc hin
quá trình phát trin ca h. (Nguyn Ngc Nông (2004), Giáo trình quy hoch phát
trin nông thôn).
- Quanăđim ca nă: phát trin nông thôn không th là mt hotăđng cc b,
ri rc và thiu quan tâm. Nó phi là hotăđng tng th, liên tc din ra trong
vùng nông thôn ca c quc gia. (Nguyn Ngc Nông (2004), Giáo trình quy
hoch phát trin nông thôn).
- Quană đim ca WB (1975): phát trin nông thôn là mt chină lc nhm ci
thinăđi sng kinh t và xã hi ca nhngăngi  nông thôn, nht là nhngăngi
nghèo.ăNóăđòiăhi phi m rng các li ích ca s phát trinăđn vi nhngăngi
nghèo nht trong s nhngăngiăđangătìmăk sinh nhai  các vùng nông thôn.
- Theo Michael Dower (2001): Phát trinănôngăthônălàăquáătrìnhăthayăđi bn vng
có ch ý v xã hi, kinh t,ăvnăhóaăvàămôiătrng nhm nâng cao chtălngăđi
sng caăngiădânăđaăphng.
Do nhu cu phát trin không ging nhau  miănc nên khái nim phát trin nông
thônăcngăkhôngăging nhau. Tuy nhiên các khái nimătrênăđu có chung mt ý


13

tng là phát trin nông thôn là s phát trin không ch đnăthun v mt kinh t
mà còn c mt xã hi nhmătngă mc sng vt chtă vàă đi sng tinh thn cho
ngi dân nông thôn.
Nhăvy, các khái nim v phát trinănôngăthônăđưăphn ánh mc tiêu ca nó là:
- Ci thin mc sng và thu nhpăchoăngi dân nghèo nông thôn. Ít nht phi
đm boăchoăngi dân nông thôn có mc sng ti thiu và nhng yu t cn
thit cho cuc sng ca h.
- Phi có s kt hp gi phát trin sn xut nông nghip vi sn xut công
nghip, dch v nôngăthônăđ đm bo cho s phát trin bn vng và lâu dài.
- Bên cnh s phát trin v mt kinh t thì s phát trinăconăngi là ht sc
quan trngăđ thúcăđy phát trin kinh t.
- Phi gn lin vi bo v môiătrng.
2.2. LÝ THUYT V PHÁT TRIN NÔNG THÔN TOÀN DIN
Phát trin nông thôn toàn din chính là nhn mnh c khía cnh xã hi, kinh t
vàămôiătrngănôngăthôn.ă đm bo cho công cuc phát trin nông thôn nht thit
phi có s hp tác ca t trên xung và c t diă lên,ă nghaă làănóă phi bao trùm
chính sách, tin t, h tr ca chính ph  mi cpăvàănng lc, tài nguyên, s tham
gia ca mi khu vc da trên tinh thn hp tác và cngătácăđ cùng phát trin.
 din t Ủătng v toàn dinăMichealăDowerăăđưăđaăraăkháiănim bn chân
và ct tr ca phát trinănôngăthôn:ăConăngi cùng vi k nngăca h (s công bng
xã hi, dch v xã hi,ăcăs h tng), Kinh t (căcu các ngành ngh sn xut,giá tr
sn xut trong tngă lnhă vc…),ă Môiă trngă (đtă đai,ă tàiă nguyênă thiênă nhiên…),ụă
tng và t chcă(Ủătng t chc sn xut khu vc…).ăCácăyu t trên phiăđc gi
trong th cân bng viănhauănhăcácăchânăca mt con trâu và ct tr ca mt tòa nhà,
các yu t đóăphiăđng thiăđc thc hinăđ đm bo cho tính toàn din và s phát
trin vng mnh ca vùng nông thôn.
Bên cnhăđó,ăphátătrin nông thôn toàn din còn phi da trên li ích, s tham
gia ca cngăđng sng ti khu vcăđó.ăBi h làăcăs cho vic phát trin mt nông


14

thôn bn vng, chính h mi bită đc nhngă khóă khnă vàă nhuă cu ca bn thân
mình, h qun lý các ngunătàiănguyênănhăđtăđai,ănhàăxng, sn phm mà quá trình
phát trin daăvàoăđó.ăK nng,ătruyn thng, kin thcăvàănngălc ca h là tim
nngăđ phát trin.ăđng thi cam kt ca h là sng còn, nuănhăh không ng h
mt k hoch nào thì k hochăđóăs không thc hinăđc.ăHnăth na là mt cng
đng phát trinănngăđngăthìăcngăcóă kh nngăthuăhútăngi dân  li và gi h
không di chuynăđiăniăkhác.ăDoăđó,ăđ choăđm bo cho s phát trinăđc thun li
thì cn da trên nhu cu, nguyn vng caăngi dân sng ti khu vcăđó và mang li
li ích cho h.
2.3. LÝ THUYT V PHÁT TRIN NÔNG THÔN BN VNG
Phát trin nông thôn bn vng là phát trin nhm tha mãn nhu cu ca th h
ngày nay mà không làm hiăđn kh nngăđápăng nhu cu ca các th h tngălaiă
(theo báo cáo Brundtland 1987)
Bn vng  khía cnhăconăngi, kinh t,ămôiătrng và t chc
Conă ngi: phát trin phi tuân theo các nguyên tc: Dân ch và an toàn;
Bìnhăđngăvàăđi x công bng vi tt c, bao gm c s tr giúpăđc bităđi vi
ngi nghèo và s quanătâmăđn ph n, tr em và các dân tc thiu s; Chtălng
cuc sng cho miăngi dân; Tôn trngăđi vi t tiên và quyn li ca nhngăngi
chaăsinhăra
Kinh t: cn h tr đ tngăcngăvàăđaădng hóa nn kinh t nôngăthôn;ăm
boăchoăngi dân có liăíchăđáng k t hotăđngăđaăphng;ăThúcăđy phn vinh
lâuădàiăhnălàăliăíchătrc mt;ăTránhăgâyătácăđng xuăđn các khu vc khác trong
nn kinh t quc dân và các khu vcăhayăđaăphngăkhácătrênălưnhăth đa lý.
Môiătrng: phát trin phi tôn trng ngun tài nguyên và tính toàn vn ca
môiătrng; Gim thiu s dng ngun tài nguyên không có kh nngătáiăto; S dng
ngun tài nguyên thiên nhiên vi tcăđ khôngănhanhăhnălàătàiănguyênăthiênănhiênăcóă
th tái to; S dng tài nguyên có hiu qu và tránh gây ô nhimămôiătrng hay nh
hng xuăđnămôiătrng.


15

T chc:ăđ bn vng phát trin phi nm trong gii hnănngălc ca các t
chc kinh t đ d khng ch và qun lý, có th đápăng các tiêu chí nêu trên; Không
gây ra loiăchiăphíăkhôngăđc h tr trongătngălai.
Nhăvy,ăđ cho nông nghipăđc phát trin bn vng thì bên cnh vic phát
trin mt nn kinh t vng mnh còn phiăchúăỦăđn yu t conăngi, phiăđm bo
choăngiădânănôngăthônăcóăđc mt cuc sng năđnh bên cnh vic gìn gi môi
trngăsinhăthái,ăđm bo sc khe cngăđng.ăng thi không ngng nâng cao trình
đ qunălỦ,ănngălcăchoăngi dân.
2.4. KHÁI NIM VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIN NÔNG THÔN MI 
VIT NAM HIN NAY
2.4.1. Khái nim xây dng nông thôn mi XHCN:
Xây dng nông thôn miălàăchngătrìnhămc tiêu Qucăgia,ăđc trinăkhaiătrênăđa
bàn cp xã trong phm vi c nc, nhm phát trin nông thôn toàn dinătheoăhng
hinăđi. Tùy thucăvàoăđc thù tng vùng, có nhng yêu cuăriêng,ănhngăđuăhng
ti thc hin 19 tiêu chí Quc gia v nông thôn mi
Mt s nhn thc v xây dng nông thôn mi XHCN:
(1)              

,

.
(2) ng h
mt c
.
2.4.2. ụănghaăhin thc ca vic xây dng nông thôn mi XHCN
ụănghaăhinăthcăcaăs nghipăxâyădngănôngăthônămiăXHCNăchăyuăđcăthă
hinăquaăbnăphngădin: Mt là Ủănghaătoălnăcaănóăđiăviănhim văchină
lcăphátătrinăxưăhiătoànădin;ăHaiălàăỦănghaătoălnăcaănóăđiăviăvicăthcăhină
mcătiêuăphátătrinăthànhăthăvàănôngăthônăđiăđôiăviănhauăđăxâyădngămtăxưăhiă


16

phátătrinăhàiăhòa;ăBaălàăỦănghaăcaănóăđiăviăsăkíchăthíchăgiaătngănhuăcuătiêuă
dùngătrongăncăđyămnhăkinhătăphátătrin; BnălàăỦănghaăđiăviăyêuăcu nângă
caoănngălcăvàătrìnhăđălưnhăđoăng,ătngăcngăcôngătácăxâyădngăng.
2.4.3. Mc tiêu, nhim v ca xây dng nông thôn mi XHCN
 nghi c khái
quát là :i sng 
.
Xâyădngănôngăthônămiăcnăxutăphátătătìnhăhìnhăthcăt, phiăbtăđuătăvicăgiiă
quytănhngănhuăcuăbcăxúcănhtăcaăngiănôngădân,ătinăhànhămt cách có trt t,ă
cóăkăhochăvàătrngăđim.ăMiăđaăphngăphiătălngăscămình,ăvàăcnăxemăxétă
kăcàngă nngă lcă tàiă chínhă cngă nhă khă nngă gánhă vácă caă ngiă dân,ă tuytă điă
khôngăđcămùăquángăhayăchyătheoăthànhătích,ăcàngăkhôngăđcăvìăthcăhinăbngă
đcămcătiêuămàălàmătngăthêmăgánhănngăvàăkhóăkhnăchoăngiădân.
2.4.4. Tiêu chunăđánhăgiáă vƠăh thng ch tiêuă đánhăgiáă quáătrìnhă
xây dng nông thôn mi XHCN
Da theo quytăđnh s 491/Q-TTg ngày 16/4/2009 ca Th tng chính ph v Ban
hành b tiêu chí quc gia v xã nông thôn mi.
2.5. PHÂN TÍCH SWOT
SWOT trong tingăAnhăcóănghaălàăim mnh (Strengths),ăim yu (Weaknesses),
Căhi (Opportunities) và Thách thc (Threats).ăâyălàănhng yu t mà chúng ta có
th tìm thy  bt c t chc, doanh nghip và mt vùng lãnh th nào. Phân tích
SWOT là công c hu dng giúp chúng ta nhn din,ăđánhăgiáăhiu qu các yu t
trên t đóăto mt nn tng vng chc giúp cho vic hình thành k hoch phát trin
cngănhăgiúpăchoăquáătrìnhăhochăđnhăhngăđiăkinhăt đúngăđn và phù hp vi
tng vùng min c th.
Phân tích SWOT trong phát trinănôngăthônăđc bit là phát trin kinh t nông thôn
giúpăchúngătaăcóăđc mt cái nhìn tng th v vùng nôngăthônăđó,ănhn dinăđc
nhng thun li, nhngăkhóăkhnăt đóăđaăraănhng k hoch, nhng chinălc kinh
t phù hp vi nhngăđiu kin vn có caăvùngănôngăthônăđó.ăPhânătíchăSWOTăgiúpă


17

chúng ta có s hochăđnhăđúngăđn, la chnăhng phát trin kinh t gn kt vi
thc trng ca tng vùng nông thôn.
 im mnh (Strengths): làănhngătăchtăniătriăxácăthcăvàărõăràng mà chúng ta
cóăthădaăvào,ătnădngăđăphcăvăchoăquáătrìnhăphátătrinăkinhătănôngăthôn.ăimă
mnhăcaătngăvùngănôngăthônăcóăthălàănhngătàiăsnăsnăcóămàătngăvùngăcóăđcă
trongăquáătrìnhăphátătrin.
Víăd:ăđiuăkinătănhiên,ăgiaoăthôngăthunăli,ăsălngăvàăchtălngăcăsăhătngă
caăxưăTânăThôngăHi…toăđiuăkinăđăxưăphátătrinăvàăphcăvăsnăxutătoănênă
mtăuăthăchoăs phátătrinăcaăxư.
 imăyu (Weaknesses):ălàănhngăbtăli,ănhngăkhóăkhn,ănhngăràoăcnătrongă
quáătrìnhăphátătrinăkinhătănôngăthôn.ăChngăhnănhătrìnhăđădânătríă,ăquyămôăsnă
xut,ăkhoaăhcăcôngănghăcònăthp,ăthiuăthôngătin…ătoănênănhngătrăngiăchoăxưă
TânăThôngăHiătrongăvicăphátătrin.
 Căhi (Opportunities):ălàănhngănhânătăbênătrongăhayăbênăngoàiăvùngănôngăthônă
đó,ănhngătimălcămàăvùngănôngăthônăđóăcóăthăphátăhuyăđăbinănóătrăthànhăđimă
mnhăcaămình,ăthúcăđyănhanhăquáătrìnhăphátătrinăkinhătăgnăđnăthànhăcôngăhn.
Nhngănmăqua,ănhiuătrungătâmăgiaoădchănôngăsnătiăhuynăCăChiăraăđiăcùngăviă
săgiaătngăcuătrênăthătrngătoămtăcăhiăchoăxưăTânăThôngăHiăphátăhuyăthă
mnhătrongăsnăxut.
 Tháchăthc (Threats):ălàănhngăyuătăbênăngoàiătácăđngăvàoăcóăthătoăriăroăchoă
quáătrìnhăphátătrinăkinhătănôngăthôn,ătăđóăsătrăthànhăràoăchnăvàăgâyăcnătrăchoă
quáătrìnhăphátătrin,ătoănhngăyuătăgâyătácăđngătiêuăcc.
Tcăđăđôăthăhóaălàmăgimănhanhădinătíchăđtănôngănghipătrênăđaăbànăcaăxư.ăBênă
cnhăđóălàăsăcnhătranhăcùngăviăyêuăcuăvăchtălngăđangăngàyăcàngăgiaătngălàă
tháchăthcăđángăloăngiănhtăcaăxư.

18

CHNGă3:ăPHNGăPHÁPăNGHIểNăCU
3.1. PHNGăPHÁPăOăLNG S PHÁT TRIN
- Ch tiêuăđoălng s tngătrng kinh t ca xã:
Tng giá tr sn xut là ch tiêu phn ánh kt qu sn xut( giá tr ca nhng sn
phm vt cht và dch v) ca xã trong mt thi kì nhtăđnh. Ch tiêuănàyăđc
xácăđnh bng cách tng cng giá tr sn xut ca tng ngành kinh t ca xã.
Thu nhpăbìnhăquânăđuăngi ca xã= thu nhp ca xã/tng s dân ca xã
Tcăđ tngătrng kinh t đc tính bng cách ly chênh lch gia quy mô kinh
t ca xã kì này so viăkìătrc chia cho quy mô kinh t kìătrc.ăThngăđc
biu th bng t l phm trmă(%)
3.2. CÁC CH TIểUăÁNHăGIÁăPHÁTăTRIN NÔNG THÔN MI CA XÃ
 H tng kinh t-xã hi:
- Giao thông: t l kmăđng trcăxư,ăliênăxưăđc nha hóa hocăbêătôngăhóaăđt
chun theo cp k thut ca B GTVT; T l kmăđng trcăthôn,ăxómăđc
cngă hóaă đt chun theo cp k thut ca B GTVT; T l kmă đng trc
chính niăđngăđc cngăhóa,ăxeăcăgiiăđiăli thun tin…
- H thng thy li: h thng thy li căbnăđápăng yêu cu sn xut và dân
sinh; T l kmătrênămngădoăxưăqunălỦăđc kiên c hóa
- in: T l h s dngăđinăthng xuyên, an toàn t các ngun…
- Trng hc: T l trng hc các cp: mm non, mu giáo, tiu hc, THCS có
căs vt chtăđt chun quc gia
- Nhà : s nhà tm, dt nát; T l h có nhà  đt tiêu chun B Xây dng…
 Kinh t và t chc sn xut:
- Thu nhpăbìnhăquânăđuăngi
- T l h nghèo
- T l laoăđngătrongăđ tui làm vicătrongălnhăvcănông,ălâm,ăngănghip…
 Vnăhóa- xã hi-môiătrng


19

- Giáo dc: T l hc sinh tt nghipăTHCSăđc tip tc hc trung hc (ph
thông, b túc, hc ngh); T l laoăđngăquaăđàoăto
- Y t: T l ngi dân tham gia các hình thc bo him y t; Y t xưăđt chun
quc gia
- Môiă trng: T l h đc s dngă nc sch hp v sinh theo quy chun
Qucăgia;ăCácăcăs SX-KDăđt tiêu chun v môi trng; Cht thi,ănc thi
đc thu gom và x lỦătheoăquyăđnh…
3.3. NGUN D LIU
Tng quan v xã Tân Thông Hi, v điu kin t nhiên, tình hình kinh t xã hi,
ngun lao đng và các hotăđng sn xutătrênăđa bàn xã. Các s liu và ch tiêu
kinh t caăxưăquaăcácănmăt 2008-2011 da vào các báo cáo tngănmăca y
ban nhân dân xã, báo cáo ca chi cc phát trinănôngăthônăTPHCM…
- Phngăphápăthuăthp d liu:
Thu thp đc t các báo cáo ca U Ban Nhân Dân xã Tân Thông Hi, các báo cáo
tình hình sn xut caăxưăquaăcácăgiaiăđon, ngun d liu thng kê caăxư…trongăquáă
trình thc hinăđ ánăthíăđim xây dng mô hình nông thôn mi xã Tân Thông Hi,
huyn C Chi, thành ph H ChíăMinhăgiaiăđon 2009-2011.
Thu thp thông tin d liu t các bài phng vn các cán b ch cht, các ban ngành
qun lý ca xã ti Vin nghiên cu kinh t phát trin (IDR).
Ngoài ra, mt s d liuăcóăđc là do kho sát thc t, quan sát trc quan và ghi li
mt s hình nhăliênăquanăđn các mô hình sn xut và các hotăđng kinh t  xưănhă
mô hình trng hoa lan, mô hình nuôi cá cnh, mô hình nuôi bò sa….
3.4. PHNGăPHÁPăX LÝ S LIU
S dngăphngăphápăthng kê mô t (min,ămax…),ăthng kê so sánh, phngăphápă
đ th, bng biu,ăExcel…đ minh ha, mô t vnăđ nghiên cu. S dng các tiêu chí
đánhăgiáătrongăxâyădng nông thôn mi làmăcnăc đánhăgiá.ăNgoài ra còn s dng
phngăphápăphânătíchăSWOTăđ thyăđcăđim mnh,ăđim yu,ăcăhi, thách thc
ca xã.


20

CHNGă 4: GII THIU V XÃ TÂN THÔNG HI, HUYN C CHI,
TP.H CHÍ MINH VÀ THC TRNG KINH T-XÃ HI
4.1. GII THIU V XÃ TÂN THÔNG HI
C Chi là mt huyn ngoi thành thuc vùng Tây Bc ca TP. H Chí Minh,
cách trung tâm thành ph 60 km theo đng Xuyên Á. C Chi có h thng sông,
kênh, rchăkháăđaădng. Nhìn chung h thng sông, kênh, rch trc tip chi phi ch
đ thyăvnăca huyn và nét ni bt ca dòng chy và s xâm nhp ca thy triu.
Vùngăđt C Chi là niăđtăthépăthànhăđng ngày càng phát trin v c nông
nghip, công nghip và du lch, vi khu công nghipăđcătrngăTâyăBc C Chi thu
hút nhiu doanh nghipăđuătătrongăvàăngoàiănc.
C chi bao gm mt th trn và 20 xã. Xã Tân Thông Hi t mt vùng quê
nghèo kh, b tàn phá trong chinătranh,ăđưăphnăđuăvnălênăthànhămtă“đimăsáng”ă
tiêu biu trong phong trào xây dng mô hình nông thôn mi ca thành ph H Chí
Minhăgiaiăđon 2009-2011.
4.1.1. V v tríăđa lý:
Xã Tân Thông Hi nm  phía Nam huyn C Chi, phía Tây Bc thành ph H
ChíăMinh,ăcóăđiu kin tiuăvùngăsinhătháiăđcătrngăh sinh thái nông nghip vùng
ôngă Namă B; có taă đ đa lý t 10
o
53’00”ă đn 10
o
10’00”ă vă đ Bc và t
106
o
22’00”ă đn 106
o
40’00”ă kinhă đ ông. Phía Bc giáp viă xưă Phcă Vnhă An,
huyn C Chi; Phíaăôngăgiápăvi xã Tân Phú Trung, huyn C Chi; Phía Tây giáp
vi xã Tân An Hi và th trn huyn C Chi; Phía Nam giáp ranh vi huyn Hóc Môn
và tnh Long An.
Nm tip giáp vi th trn C Chi,ăđng thiăcóăđng cao tc Xuyên Á (quc
l 22) chy qua nên rt thun liătrongăgiaoăluăphátătrin kinh t - vnăhóaă- xã hi
theoă hng m ca vi bên ngoài; nhtă làă cácă hng t TP.ă HCMă điă Tâyă Ninh,ă
Campuchiaăvàăngc li.
21

4.1.2. V din tích t nhiên:
Din tích t nhiên ca xã là 1.788,14 ha, chim 4,11 % din tích t nhiên ca
huyn.
a bàn xã hin có 10 p,ătrongăđóăcóă6ăp nông nghip gm: păThng, p
Trung, p Chánh, p Tin, p Bàu Sim, p Hu và 4 păđôăth hoá:ăTânănh, Tân
Tin, Tân Lp và Tân Thành.
4.1.3. V đa hình:
Xã Tân Thông Hi cóăđaăhìnhătngăđi bng phng, nm trong vùng chuyn
tip gia min nâng Nam Trung B và min st Tây Nam B,ăđ cao gim dn theo
hngăôngăNam,ăđ cao bin thiên t 5-10 m. Hai phn ba dinătíchăđt gò trin và
mt phnăbaăvùngăbngăđc to bng h thng kênh 5, 6, 7 và kênh 8.
4.1.4. Th nhng:
Ch yuălàănhómăđtăxám,ăđ vàng (vùng gò, trin)ăvàăđtăphùăsaă(vùngăbng),ă
quá trình ci to phc v cho sn xut lúa và hoa màu.
4.1.5. Khí hu:
Xã Tân Thông Hi thuc vùng khí hu nhităđi gió mùa cnăxíchăđo, có 2
mùa rõ rt:ămùaămaăkéoădàiăt thángă5ăđn tháng 11, mùa nng t thángă12ăđn tháng
4ănmăsau.ăNhităđ trung bình c nmăkhong 25 – 29
0
C.ăTrongănm,ăthángăcóănhit
đ cao nht là tháng 7 và tháng có nhităđ thp nht là tháng 12.
4.1.6. Thyăvn:ă
Ch đ thyă vnăchu nhă hng gián tip ch đ bán nht triu bină ôngă
thông qua sông Sài gòn và h thng kênh rchătrênăđaăbàn.ăNgàyănc lên xung 2
ln mi tháng có 2 ln triuăcng sau ngày 1 và 15 âm lch, 2 ln triu kém sau ngày
7 và 23 âm lch. Tuy nhiên do không  khu vc chu nhăhng trc tip ca ch đ
thy triu ca binănênăbiênăđ triuătrênăđa bàn là nh.
22

4.1.7. V dân s:
Dân s toàn xã là 30.823 nhân khu, 8.010 h giaăđìnhăvi mtăđ dân s bình
quân là 1.720ăngi/km
2
. Xã Tân Thông Hi có lcălngălaoăđng khá di dào vi
23.682ăngi, chim khong 77% dân s toàn xã.
 Tân Thông Hiăđưăđc chnălàmăxưăđim trong nhóm d ánă11ăxưădoăTrungăngă
xây dngăthíăđim mô hình nông thôn mi trên toàn quc.ăâyălàăcăhi cho xã phát
huy nhng th mnhăđng thi ci thin và khc phc nhng mt hn ch, to nên mt
s phát trin bn vngăchoăxưătrongătngălai.
4.2. TÌNH HÌNH KINH T-XÃ HI CA XÃ TÂN THÔNG HIăTRC
KHI THC HIN MÔ HÌNH NÔNG THÔN MI
Vào thiăđim nhngănmă90, xã Tân Thông Hi là mt xã nông nghip thun
túy. păThng là p nghèo nht tiăxư,ăđng thiăcngălàăniăxy ra nhiu t nn xã
hi (ma túy, c bc, miădâm…).ă90%ăs h  păđu làm nông nghip thun túy vi
hnă30%ăh nghèo. Khóăkhnăln nht ca xã giaiăđon này là h thngăcăs h tng
thp kém, cây ci lùm xùm, các tuynăđng giao thông xung cp trm trng gây
khóăkhnătrongăvicăluăthôngăđiăli, nhăhngăđn các hotăđng sn xut và luă
thôngăhàngăhóaăraăcácăđaăphngăkhác.ăTrc nhng khó khnămàăxưăđi mt, các
cán b k cu caăxưăđưătin hành ch đo x lý các t nn xã hi, đy mnh phát trin
kinh t và xây dngăcăs h tng….nănmă2001,ăcácăcánăb caăxưăđưăvnăđng
ngiădânăcùngăthamăgiaăđóngăgóp scăngi sc ca đ ci to h thngăđng xá,
toăđiu kin cho giao thông thun li, phát trin sn xut. Liên tc c gng và phn
đu,ăđnănmă2005ăhu ht các t nn xã hi tiăxưăđưăkhôngăcòn,ănhiu păvnăhóaă
dn dn xut hin, h thngăđngăxáăvàăđènăchiu công cngăđc dng lên.
Btăđu t cuiănmă2007,ăvi ch trngă“Da vào ni lc do cngăđng làm
ch,ăđàoătoănângăcaoă nngălc phát trin cngăđng,ănângăcaoăđiu kin sng cho
ngi dân nông thôn, h tr nông dân phát trin sn xut, hotăđng dch v,ăthngă
mi, phát trin mi p mt ngh…”,ăchínhăquynăxưăđưăhuyăđngăđc ni lc và tim
nngăcngănhăỦăthc ca cngăđngăđ xây dng Tân Thông Hi thành mt mô hình
nông thôn mi.


23

4.2.1. V công tác quy hoch:
Nmă2008,ă UBND huyn C Chiă đưă phêă duyt quy hoch s dngă đt ti xã Tân
Thông Hiăđnănmă2010.ăQuyăhoch phát trinăcácăkhuădânăcămi và chnh trang
cácă khuă dână că hin có và quy hoch chnh trang hai khuă dână că theoă hngă vnă
minh, bo tnăđc bn scăvnăhóa.ăC th:
Ti 4 p nông thôn phía Nam ca xã (pă Thng, p Trung, p Chánh, p
Tin): hin nm trong quy hochăkhuăđôăth Tây Bc ca thành ph vi din tích 1.100
ha. Hin nay do khu vcănàyăchaăcóăquyăhoch chi tit, nên trong phn xây dng quy
hoch mi,ăxưăcóăđnhăhngănhăsau:
+ Khu vc t kênh N46 tr ra ti ranh gii tip giáp huyn hóc Môn và tnh
LongăAnă(vùngăbng),ăkhong 600 ha: thc hin gii to trng, tinăhànhăgiaoăđt cho
khuăđôăth Tây bc thành ph (đưăcóă3ăd án trin khai 297 ha).
+ Khu vc t kênh N46 tr vào Quc l 22 (500 ha), đnhăhng quy hoch
chnhătrangăđôăth theoăhng: nhà nông thôn gn viăkhuônăviênăvn (d kin ti
thiu 01 nhà + khuôn viên là 400 m
2
– 1.200m
2
).
Ti 4 păđôăth hoá (Tân Lp, Tân Thành, Tân Tin,ăTânănh) và 2 p nông
nghip còn li ca xã (p Hu và păBàuăSim):ăđưătin hành quy hoch chnh trang 3
khuădânăcăvàă1ăkhuătáiăđnhăcătheoăhngăvnăminhăđôăth nhăsau:
+ Ti 4 păđôăth (vi tng dinătíchă250ăha)ăđc UBND huyn C Chi quy
hochăvàoăkhuădânăcăth trn, huyn l ca huyn;
+ Ti 2 p nông nghip vi phn din tích còn li 438,14ăha,ăđc quy hoch
c th sau:
*ăKhuădânăcăTânăThôngă1ănmătrênăđa bàn p Hu vi din tích 123 ha;
*ăKhuădânăcăTânăThôngă2ăđc quy hoch din tích 154 ha, bao gm 1 phn
ca 2 p nông nghip (80ha) và 1 phn caăxưăPhcăVnhăAnă(74ha);
*ăKhuătáiăđnhăcăca huyn khongă43,5ăha,ătrongăđóă30ăhaăthuc v 2 p nông
nghip, còn li thuc v xã Tân Phú Trung, huyn C Chi.


24

Nhăvy, hin trng quy hoch ca xã Tân Thông Hi khá rõ ràng, chi tit, ch
còn trên 250 ha ti 2 p nông nghip (phn tip giáp vi xã Tân Phú Trung - thuc p
Hu và păBàuăSim)ălàăchaătin hành quy hoch.
Mc dù quy hochăđưăđc phê duytănhng quá trình trin khai, thc hin còn
quá chm, t đóătoătâmălỦăhoangămangăchoăngi dân,ăđng thi nhăhngăđnăđi
sng, hotăđng sn xut, kinh doanh ca h.ăDoăđó,ăđ tin hành thc hin tt vic
xây dng nông thôn mi,ăxưăđ ngh các cp chính quyn tip tc thc hin quy hoch
ti phnăđt trên 200 ha còn liăđng thi tin hành vic trin khai, thc hin tt các
khu,ăcôngătrìnhăđưăđc quy hoch t trcăđó.
4.2.2. H tng kinh t - xã hi:
a) H thng giao thông:
Xã Tân Thông HiăcóăđngăxuyênăÁăđiăqua,ăđâyălàămt trong nhng tuyn
đng giao thông quan trng trên đa bàn xã vi chiu dài là 3,7 km, rng 33m, mt
đng tri nha toăđiu kin thun li cho phát trin kinh t - vnăhóaă- xã hi ca xã.
Hin ti tng s tuynă đng giao thông ca xã: 125 tuyn, tng chiu dài:
80,72km.ăTrongăđó:ă
+ăng trcăxư,ăliênăxưăđưăđc nha hóa : 12,80 km;
+ăng trc p, liên păđc nha hóa, cng hóa : 58,82 km.
+ăng giao thông niăđngăđiăli thun li : 9,10 km,
Bao gm:
*ăngăgiaoăthôngăđưăđc cng hoá hoc nha hoá: 42,55 km; (gm:ăđng
liên xã 12,8 km; giao thông nông thôn 25,39 kmăđc nha hóa và 3,8 km cp phi
siăđ);
*ăng (giao thông niăđng)ăxeăcăgii có th điăli thun tin: 9,1 km; so
vi tng s: 100 %;
*ăng ngõ xóm sch, không ly liăvàoămùaăma:ă29,59km.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×