Tải bản đầy đủ

71 Cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty

CÅ SÅÍ L LÛN VÃƯ VÁÚN ÂÃƯ
ÂO TẢO NGƯN NHÁN LỈÛC TRONG CÄNG TY
I. QUN TRË NGƯN NHÁN LỈÛC:
1. Khại niãûm:
Qun trë ngưn nhán lỉûc chênh l viãûc duy trç phạt triãøn,
âiãưu phäúi v sỉí dủng mäüt cạch håüp l cọ hiãûu qu ngưn
ti ngun nhán lỉûc ca mäüt täø chỉïc âãø hon thnh cạc mủc
tiãu m täø chỉïc âọ âàût ra, táút c cạc nh qun åí mi cáúp chè
cọ thãø âảt âỉåüc mủc tiãu do h âàût ra thäng qua nhỉỵng näù
lỉûc ca nhán viãn dỉåïi quưn. Vç váûy âãø thỉûc hiãûn täút cạc
mủc tiãu âi hi mi cáúp qun trë âãưu phi lm täút cäng tạc
qun trë ti ngun nhán lỉûc.
+ Täø chỉïc: l mäüt nhọm trong âọ cọ nhiãưu ngỉåìi âỉåüc
táûp håüp lải âãø cng nhau phäúi håüp hoảt âäüng, nhàòm âảt
âãún mäüt mủc âêch chung no âọ m táút c cng quan tám.
Trong thỉûc tãú nọ cọ thãø l tàng sn xút cho cäng ty.
Trong phảm vi nghiãn cỉïu ca chụng ta, khại niãûm qun trë
åí âáy chè nhàòm vo cạc täø chỉïc håüp phạp, tỉïc l cạc täø
chỉïc m mủc tiãu hoảt âäüng ca chụng âỉåüc phạp lût thỉìa
nháûn v bo vãû.
Qun trë nhán sỉû l mäüt lénh vỉûc ráút phỉïc tảp v khọ

khàn vç nọ liãn quan trỉûc tiãúp âãún con ngỉåìi m con ngỉåìi thç
cọ tçnh cm, cọ l trê v suy nghé. Qun trë nhán lỉûc khäng chè
l mäüt váún âãư khoa hc m cn l nghãû thût. Nghãû thût
lnh âảo, chè huy nọ bao gäưm: tám l, sinh l, x häüi hc, triãút
hc, âảo âỉïc hc...
X häüi cng âa dảng phỉïc tảp bao nhiãu thç vai tr nh
qun trë cng quan trng báúy nhiãu. Nhỉng váún âãư máúu chọt
ca cäng ty váùn l qun trë ti ngun nhán lỉûc. Cọ thãø nọi
ràòng: mäüt cäng ty hay täø chỉïc no d cọ ngưn nhán lỉûc
phong phụ, våïi hãû thäúng thiãút bë hiãûn âải nhỉng khäng biãút
cạch qun l ngưn nhán lỉûc thç cng tråí nãn vä nghéa. Chênh
cung cạch qun trë ngưn nhán lỉûc s tảo ra mäüt bäü màût vàn
hoạ cho täø chỉïc, tảo ra báưu khäng khê vui tỉåi pháún khåíi, gim
båït sỉû càng thàóng ca täø chỉïc âọ. Nọ l nhán täú cå bn âm
bo cho sỉû thnh cäng báút cỉï hoảt âäüng kinh doanh no.
1
2. Qun trë cạc lénh vỉûc qun trë khạc:
Qun trë nhán lỉûc gàõn liãưn våïi mi täø chỉïc hoảt âäüng
báút kãø täø chỉïc âọ cọ bäü pháûn qun trë nhán lỉûc hay khäng,
cọ màût trong táút c mi täø chỉïc, mi lénh vỉûc qun l.
a. Cạc lénh vỉûc qun trë:
- Qun trë nhán lỉûc
- Qun trë ti chênh
- Qun trë sn xút
- Qun trë dỉû ạn âáưu tỉ
- Quút âënh Marketing
b. Quan hãû:
Qun trë nhán sỉû l nhiãûm vủ ca mi cáúp v cáúp no
cng cọ nhán viãn dỉåïi quưn do âọ phi qun l, tỉïc l phi:
hoảch âënh, täø chỉïc âiãưu khiãøn, lnh âảo, kiãøm tra.
II. KHẠI NIÃÛM V MỦC ÂÊCH ÂO TẢO:
1. Khại niãûm:
Âo tảo l quạ trçnh cho phẹp con ngỉåìi tiãúp tủc cạc kiãún
thỉïc, hc cạc k nàng måïi v thay âäøi quan âiãøm hay hnh vi
v náng cao kh nàng thỉûc hiãûn cäng viãûc ca cạ nhán.
Âo tảo liãn quan viãûc tiãúp thu cạc kiãún thỉïc k nàng âàût
biãût nhàòm thỉûc hiãûn nhỉỵng cäng viãûc củ thãø.
Theo Correl Al cho ràòng cọ 2 loải hçnh âo tảo:
+ Âo tảo chung: loải hçnh ny âỉåüc ạp dủng âãø nhán
viãn cọ âỉåüc k nàng cọ thãø sỉí dủng åí mi nåi. Vê dủ: cọ
thãø náng cao kh nàng tênh toạn, kh nàng âc viãút ...
+ Âo tảo chun: loải hçnh ny âỉåüc ạp dủng giụp cho
nhán viãn cọ âỉåüc cạc thong tin v k nàng chun biãût, ạp dủng
cho cäng viãûc ca mçnh tải nåi lm viãûc.
Nhỉ váûy cng cáưn phán biãût ràòng âo tảo v phạt triãøn
tuy chụng cng âiãøm tỉång âäưng vãư phỉång phạp thỉûc hiãûn,
âỉåüc sỉí dủng nhàòm tạc âäüng lãn quạ trçnh hc táûp âãø náng
cao kiãún thỉïc, k nàng thỉûc hnh... nhỉng âo tảo cọ hỉåïng
vo hiãûn tải, chụ trng cạc cäng viãûc hiãûn thåìi ca cạ nhán
giụp cho cạc cạ nhán, cọ ngay cạc k nàng cáưn thiãút âãø thỉûc
hiãûn täút cạc cäng viãûc hiãûn tải cn phạt triãøn nhán viãn chụ
trng lãn cạc cäng viãûc tỉång lai trong täø chỉïc doanh nghiãûp.
2. Mủc âêch ca âo tảo:
2
Trỉûc tiãúp giụp nhán viãn thỉûc hiãûn cäng viãûc âỉåüc täút
hån, âàût biãût khi nhán viãn thỉûc hiãûn cäng viãûc khäng âạp ỉïng
âỉåüc tiãu chøn máùu hồûc khi nhán viãn nháûn cäng viãûc måïi.
Cáûp nháût cạc k nàng, kiãún thỉïc cho nhán viãn giụp h cọ
thãø ạp dủng thnh cäng tạc thay âäøi cäng nghãû, k thût tiãn
tiãún trong doanh nghiãûp.
Âo tảo âãø trạnh tçnh trảng qun l läùi thåìi, cạc nh
qun trë cáưn ạp dủng cạc phỉång phạp qun l sao cho ph
håüp våïi cạc thay âäøi vãư quy trçnh cäng nghãû måïi, mäi trỉåìng
kinh doanh måïi.
Gii quút cạc váún âãư täø chỉïc âo tảo v phạt triãøn
giụp cạc nh qun trë gii quút cạc váún âãư máu thùn, xung
âäüt giỉỵa cạc cạ nhán, âãư ra chênh sạch qun l ngưn nhán
lỉûc ca doanh nghiãûp cọ hiãûu qu.
Hỉåïng dáùn cäng viãûc cho nhán viãn måïi: nhán viãn måïi
thỉåìng gàûp nhiãưu khọ khàn, båỵ ngåỵ trong nhỉỵng ngy âáưu lm
viãûc trong mäüt täø chỉïc, doanh nghiãûp. Cạc chỉång trçnh âënh
hỉåïng cäng viãûc âãún våïi nhán viãn måïi s giụp h mau chọng
thêch ỉïng våïi mäi trỉåìng lm viãûc måïi ca doanh nghiãûp.
Chøn bë âäüi ng cạn bäü qun l, chun män kãú cáûn
âo tảo v phạt triãøn âãø thay thãú cho cạc cạn bäü qun l
chun män khi cáưn thiãút.
Tho mn nhu cáưu phạt triãøn ch ocạc nhán viãn âỉåüc trang
bë nhỉỵng k nàng chun män. Khi cáưn thiãút s kêch thêch nhán
viãn thỉûc hiãûn cäng viãûc täø hån, mún âỉåüc trao cho nhỉỵng
nhiãûm vủ cọ tênh thạch thỉïc cao hån nhiãưu so våïi cå häüi thàng
tiãún.
Náng cao kh nàng cạn bäü cäng nhán viãn ca cäng ty âãø cọ
thãø hon thnh täút cạc nhiãûm vủ hiãûn tải cng nhỉ tỉång lai.
Náng cao hoảt âäüng ca cäng ty thãø hiãûn åí viãûc náng cao
låüi nhûn, thë pháưn, doanh thu v phạt triãøn âäøi måïi.
Náng cao kh nàng thêch nghi ca cäng ty våïi mäi trỉåìng, thãø
hiãûn bàòng cäng viãûc cạc cạn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty sàơn
sng âäúi màût våïi váún âãư ca täø chỉïc v bn cạch âỉa ra
cạc gii phạp hiãûu qu âãø gii quút cạc váún âãư ny.
Tàng cỉåìng sỉû hiãøu biãút v giụp âåỵ láùn nhau giỉỵa cạc
thnh viãn trong cäng ty, hçnh thnh mäi trỉåìng lm viãûc våïi sỉû
håüp tạc v tän trng láùn nhau, giỉỵa cạc thnh viãn trong cäng ty.
Mi ngỉåìi cng tháúy r trạch nhiãûm v nghéa vủ ca mçnh
3
trong quạ trçnh thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ, chiãún lỉåüc ca cäng
ty.
3. Phán loải hçnh thỉïc âo tảo:
a. Theo âënh hỉåïng näüi dung âo tảo: cọ hai hçnh thỉïc:
* Âo tảo âënh hỉåïng cäng viãûc:
Âáy l hçnh thỉïc âo tảo cäng viãûc k nàng thỉûc hiãûn
mäüt loải cäng viãûc nháút âënh nhán viãn cọ thãø sỉí dủng k
nàng ny âãø lm viãûc trong cạc doanh nghiãûp khạc nhau.
* Âo tảo âënh hỉåïng doanh nghiãûp:
Âáy l hçnh thỉïc âo tảo vãư cạc k nàng, cạch thỉïc,
phỉång phạp lm viãûc âiãøn hçnh trong doanh nghiãûp. Khi nhán
viãn ny chuøn sang lm viãûc cho doanh nghiãûp khạc thỉåìng thç
k nàng âọ khäng cn ạp dủng âỉåüc nỉỵa.
b. Theo mủc âêch näüi dung âo tảo:
Âo tảo hỉåïng dáùn (âënh hỉåïng) cäng viãûc cho cäng nhán
nhàòm cung cáúp cạc thäng tin, kiãún thỉïc måïi v chè dáùn cho
nhán viãn måïi tuøn vãư cäng viãûc v doanh nghiãûp, giụp cho
nhán viãn måïi mau chọng thêch nghi våïi âiãưu kiãûn cạch thỉïc lm
viãûc trong doanh nghiãûp.
Âo tảo, hún luûn k nàng nhàòm giụp cho nhán viãn måïi
cọ trçnh âäü lnh nghãư v cạc k nàng nhàòm giụp cho nhán viãn
måïi cọ trçnh âäü lnh nghãư v cạc k nàng ph håüp âãø thỉûc
hiãûn cäng viãûc theo nhu cáưu.
Âo tảo k thût an ton lao âäüng, hỉåïng dáùn nhán viãn
cạch thỉïc thỉûc hiãûn cäng viãûc an ton, nhàòm ngàn ngỉìa cạc
trỉåìng håüp tai nản lao âäüng âäúi våïi mäüt säú cäng viãûc nguy
hiãøm v cọ nhiãưu ri ro. Hồûc tải mäüt säú doanh nghiãûp
thỉåìng cọ nhiãưu ri ro nhỉ trong ngnh xáy dỉûng, khai thạc
m... Âo tảo k thût an ton lao âäüng l u cáưu nhán viãn
nháút thiãút phi tham dỉû khoạ âo tảo an ton lao âäüng, k vo
säø cam kãút vãư an ton lao âäüng trỉåïc khi lm viãûc.
Âo tảo v náng cao trçnh âäü chun män, k thût thỉåìng
âỉåüc täø chỉïc âënh k nhàòm giụp cho âäüi ng cạn bäü chun
män k thût ln âỉåüc cáûp nháûp våïi cạc kiãún thỉïc, k nàng
måïi.
Âo tảo v phạt triãøn cạc nàng lỉûc qun trë nhàòm giụp
cho cạc nh qun trë tiãúp xục, lm quen våïi cạc phỉång phạp
lm viãûc måïi, náng cao k nàng thỉûc hnh v cạc kinh nghiãûm
täø chỉïc qun l v khuún khêch nhán viãn trong doanh nghiãûp.
4
c. Theo caùch thổùc tọứ chổùc, coù caùc hỗnh thổùc:
aỡo taỷo chờnh quy, õaỡo taỷo taỷi chổùc, taỷi lồùp caỷnh xờ
nghióỷp hoỷc keỡm cỷp taỷi chọự.
Trong õaỡo taỷo chờnh quy caùc hoỹc vión õổồỹc thoaùt ly khoới
cọng vióỷc haỡng ngaỡy taỷi doanh nghióỷp. Do õoù thồỡi gian õaỡo taỷo
ngừn vaỡ chỏỳt lổồỹng õaỡo taỷo thổồỡng cao hồn so vồùi caùc loaỷi
hỗnh thổùc õaỡo taỷo khaùc. Tuy nhión sọỳ lổồỹng ngổồỡi tham gia õaỡo
taỷo rỏỳt haỷn chóỳ.
aỡo taỷo taỷi chổùc thổồỡng õổồỹc aùp duỷng õọỳi vồùi caùn bọỹ,
nhỏn vión vổỡa õi laỡm thổỡa tham gia khoaù õaỡo taỷo, thồỡi gian õaỡo
taỷo coù thóứ thổỷc hióỷn trong mọỹt phỏửn thồỡi gian laỡm vióỷc.
Vờ duỷ: Mọựi tuỏửn hoỹc mọỹt buọứi hay mọựi quyù tỏỷp trung vaỡi
tuỏửn tuyỡ theo õióửu kióỷn cuỷ thóứ cuớa tổỡng doanh nghióỷp.
Lồùp caỷnh doanh nghióỷp: thổồỡng õổồỹc aùp duỷng õóứ õaỡo
taỷo nhỏn vión mồùi cho caùc doanh nghióỷp lồùn. Doanh nghióỷp coù cồ
sồớ õaỡo taỷo rióng nhũm tuyóứn sinh õaỡo taỷo nhổợng nghóử phọứ
bióỳn lổỷa choỹnk nhổợng hoỹc vión xuỏỳt sừc cuớa khoaù õaỡo taỷo,
tuyóứn vaỡo laỡm vióỷc trong doanh nghióỷp. Hoỹc vión seợ hoỹc lyù
thuyóỳt taỷi lồùp sau õoù tham gia thổỷc haỡnh taỷi caùc phỏn xổồớng
trong doanh nghióỷp. Caùc lồùp õaỡo taỷo naỡy thổồỡng mang laỷi hióỷu
quaớ cao hồn, hoỹc vión vổỡa nừm vổợng lyù thuyóỳt vaỡ vổỡa tham gia
thổỷc haỡnh cọng vióỷc ngay taỷi doanh nghióỷp, thồỡi gian õaỡo taỷo
ngừn, chi phờ õaỡo taỷo thỏỳp. Tuy nhión chố coù nhổợng doanh
nghióỷp lồùn mồùi coù khaớ nng tọứ chổùc hỗnh thổùc õaỡo taỷo naỡy.
Thổồỡng laỡ ngổồỡi coù trỗnh õọỹ tay nghóử cao keỡm cỷp hổồùng dỏựn
caùc hoỹc vión.
d. Theo õởa õióứm hoỷc nồi õaỡo taỷo:
Hỗnh thổùc õaỡo taỷo taỷi nồi laỡm vióỷc vaỡ õaỡo taỷo ngoaỡi nồi
laỡm vióỷc.
e. Theo õọỳi tổồỹng hoỹc vión: Hỗnh thổùc õaỡo taỷo mồùi vaỡ
õaỡo taỷo laỷi.
aỡo taỷo mồùi aùp duỷng õọỳi vồùi nhổợng ngổồỡi lao õọỹng phọứ
thọng, chổa coù tay nghóử gioới. Mỷc duỡ ngổồỡi lao õọỹng coù thóứ
mồùi lỏửn õỏửu õi laỡm vióỷc hoỷc õaợ õi laỡm vióỷc nhổng chổa coù kyợ
nng õóứ thổỷc hióỷn cọng vióỷc.
aỡo taỷo laỷi aùp duỷng õọỳi vồùi nhổợng ngổồỡi lao õọỹng õaợ coù
kyợ nng laỡm vióỷc nhổng cỏửn phaới õọứi caùch do yóu cỏửu cuớa
doanh nghióỷp.
5
Tọm lải, viãûc lỉûa chn hçnh thỉïc âo tảo no mang lải
hiãûu qu âãưu phủ thüc vo u cáưu vãư quy mä âo tảo,
mỉïc âäü phỉïc tảp, näüi dung âo tảo v âiãưu kiãûn trang thiãút
bë k thût, ti chênh ... củ thãø trong tỉìng doanh nghiãûp.
III. TIÃÚN HNH LÁÛP KÃÚ HOẢCH ÂO TẢO NGƯN
NHÁN LỈÛC:
1. Xạc âënh nhu cáưu âo tảo:
Âo tảo thỉåìng âỉåüc ạp dủng nhàòm náng cao nàng sút,
hiãûu qu cäng viãûc cho nhán viãn v cho bn thán ca doanh
nghiãûp. Cạc nh qun l nãn quan tám âãún cạc ngun nhán dáùn
âãún hiãûu qu lm viãûc tháúp. Nàng lỉûc ca nhán viãn kẹm,
khäng cọ hãû thäúng kêch thêch nhán viãn, cạch täø chỉïc kẹm, nhán
viãn khäng biãút cạc u cáưu, tiãu chøn máùu trong thỉûc hiãûn
cäng viãûc. Nhu cáưu âo tảo thỉåìng âàût ra khi nhán viãn khäng â
cạc k nàng cáưn thiãút âãø thỉûc hiãûn cạc bỉåïc cäng viãûc. Âãø
xạc âënh nhu cáưu âo tảo cáưn thỉûc hiãûn cạc nghiãn cỉïu:
+ Doanh nghiãûp thỉûc hiãûn cạc mủc tiãu åí mỉïc âäü nhỉ
thãú no (phán têch doanh nghiãûp)
+ Âäüi ng lao âäüng cáưn cọ nhỉỵng k nàng no âãø thỉûc
hiãûn täút cạc cäng viãûc (phán têch tạc nghiãûp)
+ Âiãøm mảnh v âiãøm úu ca âäüi ng lao âäüng trong
doanh nghiãûp l gç? (phán têch nhán viãn)
a. Phán têch doanh nghiãûp:
Phán têch doanh nghiãûp cáưn âạnh giạ thỉûc hiãûn chè säú
hiãûu qu vãư mäüt täø chỉïc, kãú hoảch chøn bë âäüi ng kãú
cáûn, nhán viãn v mäi trỉåìng täø chỉïc.
Phán têch täø chỉïc bao gäưm viãûc phán têch cạc tiãu thỉïc täø
chỉïc nhỉ nàng sút, cháút lỉåüng thỉûc hiãûn cäng viãûc, chi phê
lao âäüng, vàõng màût, t lãû thun chuøn nhán viãn, k lût lao
âäüng, tai nản... s siụp cho nh qun trë xạc âënh nhỉỵng váún
âãư cå bn ca doanh nghiãûp v xạc âënh sỉû cáưn thiãút ạp
dủng cạc hçnh thỉïc âo tảo. Màûc d cạc chè säú ny chëu tạc
âäüng ca ráút nhiãưu cạc úu täú, nhỉng cạc doanh nghiãûp låïn
cọ thãø âạnh giạ âỉåüc kh nàng nh hỉåíng do nhán viãn khäng
âỉåüc âo tảo âáưy â.
Trong kãú hoảch chøn bë âäüi ng cạn bäü kãú cáûn, doanh
nghiãûp cáưn phi xạc âënh âỉåüc nhỉỵng chỉïc vủ s bë träúng
v cạch thỉïc chøn bë ỉïng viãûc cho cạc chỉïc vủ träúng. Nãúu
doanh nghiãûp ạp dủng hçnh thỉïc âãư bảt trong näüi bäü, doanh
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×