Tải bản đầy đủ

ôn tập Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam

HNG DấẻN ệN THI MệN LếCH S ANG CệNG SAN VIẽT NAM 1
http://ebooks.vdcmedia.com
HNG DấẻN ệN THI
MệN
LếCH S
ANG CệNG SAN
VIẽT NAM

TRUNG TấM BệèI DNG CAN Bệ GIANG DAY

LY LUấN MAC - LẽNIN VA T TNG Hệè CHẹ MINH
NHA XUấậT BAN AI HOC QUệậC GIA HA NệI
NM 2000
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
2
http://ebooks.vdcmedia.comTÊÅP THÏÍ TẤC GIẪ

1. Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
2. Trêìn Duy Khang
3. Trõnh Vùn Sng
4. Àinh Xn L
5. Lï Ngổc Liïåu
6. Nguỵn Thõ Thy
7. Ngư Àùng Tri
8. Ngư Vùn Hoấn
9. Trõnh Vùn Giẫng
10. Nguỵn Hûäu Thu
11. Nguỵn Kim Lan
12. Phẩm Vùn Tư
13. Nguỵn Thu Mi
Ngûúâi sûäa chûäa, bưí sung:
Lï Mêåu Hận (Giấo sû)
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 3
http://ebooks.vdcmedia.com
MC LC
LÚÂI NHÂ XËT BẪN.......................................................................................................................................................... 5
CÊU 1: TẤC ÀƯÅNG CA CHĐNH SẤCH THƯËNG TRÕ THÅC ÀÕA CA THÛÅC DÊN PHẤP ÀƯËI VÚÁI SÛÅ BIÏËN
ÀƯÍI XẬ HƯÅI, GIAI CÊËP VÂ MÊU THỴN TRONG XẬ HƯÅI VIÏÅT NAM CËI THÏË K XIX ÀÊÌU THÏË K XX? .... 6
CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CH NGHƠA U NÛÚÁC ÀÏËN CH NGHƠA MẤC - LÏNIN CA NGUỴN ẤI QËC
(1911- 1920) VÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CẤCH MẨNG GIẪI PHỐNG DÊN TƯÅC CA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HỊNH THÂNH
TRONG NHÛÄNG NÙM 20 CA THÏË K XX?................................................................................................................... 8
CÊU 3: QUẤ TRỊNH CHÍN BÕ VÏÌ CHĐNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VÂ TƯÍ CHÛÁC CA NGUỴN ẤI QË
C CHO VIÏÅC
THÂNH LÊÅP ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM?................................................................................................................ 11
CÊU 4: HƯÅI NGHÕ THÂNH LÊÅP ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TĐCH NƯÅI DUNG CÚ BẪN CA
CHĐNH CÛÚNG VÙỈN TÙỈT VÂ SẤCH LÛÚÅC VÙỈN TÙỈT CA ÀẪNG. NGHƠA CA VIÏÅC THÂNH LÊÅP ÀẪNG? 13
CÊU 5: HẬY CHÛÁNG MINH ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VÂ NÙỈM QUÌN LẬNH ÀẨO CẤCH MẨNG
VIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LÂ MƯÅT XU THÏË KHẤCH QUAN CA LÕCH SÛÃ?........................................................... 17
CÊU 6: PHÊN TĐCH HOÂN CẪNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VÂ NƯÅI DUNG CÚ BẪN CA "LÅN CÛÚNG CHĐNH TRÕ"
THẤNG 10-1930 CA ÀẪNG CƯÅNG SẪN ÀƯNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19
CÊU 7: HOÂ
N CẪNH LÕCH SÛÃ, THÂNH QUẪ VÂ BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM CA CAO TRÂO 1930 - 1931? ....... 21
CÊU 8: HOÂN CẪNH LÕCH SÛÃ, THÂNH QUẪ VÂ BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM CA CAO TRÂO DÊN CH 1936 —
1939? ................................................................................................................................................................................... 23
CÊU 9: HOÂN CẪNH LÕCH SÛÃ, NƯÅI DUNG VÂ NGHƠA LÕCH SÛÃ CA CH TRÛÚNG ÀIÏÌU CHĨNH CHIÏËN
LÛÚÅC CẤCH MẨNG CA ÀẪNG TRONG THÚÂI K 1939 - 1945?............................................................................... 26
CÊU 10: HOÂN CẪNH, NƯÅI DUNG VÂ NGHƠA LÕCH SÛÃ CA BẪN CHĨ THÕ "NHÊÅT - PHẤP BÙỈN NHAU VÂ
HÂNH ÀƯÅNG CA CHNG TA" NGÂY 12-3-1945 CA BAN THÛÚÂNG V TRUNG ÛÚNG ÀẪNG? .................... 29
CÊU 11: NGHƠA LÕCH SÛÃ, NGUN NHÊN THÙỈNG LÚ
ÅI VÂ BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM CA CẤCH MẨNG
THẤNG TẤM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31
CÊU 12: HOÂN CẪNH LÕCH SÛÃ VÂ NƯÅI DUNG CÚ BẪN CA BẪN CHĨ THÕ "KHẤNG CHIÏËN KIÏËN QËC"
THẤNG 11-1945 CA BAN THÛÚÂNG V TRUNG ÛÚNG ÀẪNG? ............................................................................. 34
CÊU 13: ÀẪNG TA ÀẬ LẬNH ÀẨO NHÊN DÊN TA THÛÅC HIÏÅN NHÛÄNG BIÏÅN PHẤP GỊ ÀÏÍ BẪO VÏÅ CHĐNH
QUÌN CẤCH MẨNG NHÛÄNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36
CÊU 14: TẨI SAO THẤNG 12-1946, ÀẪNG ÀẬ QUËT ÀÕNH PHẤT ÀƯÅNG CÅC KHẤNG CHIÏËN TOÂN QËC.
PHÊN TĐCH NƯÅI DUNG CÚ BẪN ÀÛÚÂNG LƯËI KHẤNG CHIÏËN CA ÀẪNG?......................................................... 39
CÊU 15. TRỊNH BÂY TỐM TÙỈT NƯÅ
I DUNG CÚ BẪN ÀÛÚÂNG LƯËI CẤCH MẨNG VIÏÅT NAM ÀÛÚÅC VẨCH RA
TRONG "CHĐNH CÛÚNG ÀẪNG LAO ÀƯÅNG VIÏÅT NAM" DO ÀẨI HƯÅI LÊÌN THÛÁ II CA ÀẪNG THẤNG 2 -
1951? ................................................................................................................................................................................... 42
CÊU 16: TRONG TIÏËN TRỊNH KHẤNG CHIÏËN CHƯËNG THÛÅC DÊN PHẤP (1946 - 1954), ÀẪNG TA LẬNH DẨO
QN VÂ DÊN TA XÊY DÛÅNG VÂ PHẤT TRIÏÍN THÛÅC LÛÅC KHẤNG CHIÏËN TOÂN DIÏÅN NHÛ THÏË NÂO? .. 44
CÊU 17: PHÊN TĐCH NGHƠA LÕCH SÛÃ, NGUN NHÊN THÙỈNG LÚÅI VÂ BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM CA
CÅC KHẤNG CHIÏËN THƯËNG THÛÅC DÊN PHẤP VÂ CAN THIÏÅP M (1946 - 1954)? .......................................... 47
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
4
http://ebooks.vdcmedia.com
CÊU 18: PHÊN TĐCH ÀÙÅC ÀIÏÍM TỊNH HỊNH NÛÚÁC TA SAU KHI HOÂ BỊNH LÊÅP LẨI (7-1954) VÂ NƯÅI DUNG
CÚ BẪN CA ÀÛÚÂNG LƯËI CẤCH MẨNG VIÏÅT NAM DO ÀẨI HƯÅI LÊÌN THÛÁ III CA ÀẪNG THẤNG 9 NÙM
1960 VẨCH RA? ................................................................................................................................................................. 49
CÊU 19: HƯÅI NGHÕ BAN CHÊËP HÂNH TRUNG ÛÚNG ÀẪNG LÊÌN THÛÁ 15 (1-1959) VÂ ÀẨI HƯÅI LÊÌN THÛÁ III
CA ÀẪNG (9-1960) ÀẬ PHÊN TĐCH TĐNH CHÊËT XẬ HƯÅI MIÏÌN NAM VÂ VẨCH RA ÀÛÚÂNG LƯËI CẤCH MẨNG
MIÏÌN NAM NHÛ THÏË NÂO?........................................................................................................................................... 52
CÊU 20: QUẤ TRỊNH CHĨ ÀẨO CA ÀẪNG TRONG CẤC GIAI ÀOẨN PHẤT TRIÏÍN CA CẤCH MẨNG MIÏÌN
NAM TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975?............................................................................................................................. 55
CÊU 21: ÀÙÅC ÀIÏÍM TỊNH HỊNH VÂ ÀÛÚÂNG LƯË
I CẤCH MẨNG XẬ HƯÅI CH NGHƠA ÚÃ MIÏÌN BÙỈC DO ÀẨI
HƯÅI ÀẨI BIÏÍU TOÂN QËC LÊÌN THÛÁ III CA ÀẪNG LAO ÀƯÅNG VIÏÅT NAM ÀÏÌ RA (9-1960)? ........................ 60
CÊU 22: ÀÙÅC ÀIÏÍM, NGHƠA LÕCH SÛÃ, NGUN NHÊN THÙỈNG LÚÅI VÂ NHÛÄNG BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM
CA ÀẪNG TRONG CÅC KHẤNG CHIÏËN CHƯËNG M, CÛÁU NÛÚÁC?................................................................... 62
CÊU 23: NHÛÄNG THÂNH QUẪ VÂ NGHƠA CA SÛÅ NGHIÏÅP CẤCH MẨNG XẬ HƯÅI CH NGHƠA ÚÃ MIÏÌN
BÙỈC TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975 ?............................................................................................................................. 65
CÊU 24: ÀẨI HƯÅI ÀẨI BIÏÍU TOÂN QËC LÊÌN THÛÁ VI CA ÀẪNG (12-1986) ÀẬ KIÏÍM ÀIÏÍM, ÀẤNH GIA
Á
THÂNH TÛÅU VÂ THIÏËU SỐT, KHUËT ÀIÏÍM CA 10 NÙM (1975-1986) ÀÛA ÀÊËT NÛÚÁC TIÏËN LÏN THEO
CON ÀÛÚÂNG XẬ HƯÅI CH NGHƠA NHÛ THÏË NÂO?.................................................................................................. 68
CÊU 25: ÀẨI HƯÅI ÀẨI BIÏÍU TOÂN QËC LÊÌN THÛÁ VII CA ÀẪNG (THẤNG 6-1991) ÀẬ ÀẤNH GIẤ VÏÌ QUẤ
TRỊNH THÛÅC HIÏÅN ÀƯÍI MÚÁI TRÏN CẤC LƠNH VÛÅC CA ÀÚÂI SƯËNG XẬ HƯÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG NHÛÄNG
NÙM 1987 - 1991 NHÛ THÏË NÂO?.................................................................................................................................. 72
CÊU 26: NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BẪN CA CH NGHƠA XẬ HƯÅI ÚÃ VIÏÅT NAM VÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ
BẪN CHĨ ÀẨO QUẤ TRỊNH XÊY DÛÅNG VÂ BẪO VÏÅ TƯÍ
QËC TRONG "CÛÚNG LƠNH XÊY DÛÅNG ÀÊËT NÛÚÁC
TRONG THÚÂI K QUẤ ÀƯÅ LÏN CH NGHƠA XẬ HƯÅI"?............................................................................................. 76
CÊU 27: ÀẤNH GIẤ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUËT ÀẨI HƯÅI VII VÂ 10 NÙM ÀƯÍI MÚÁI (1986-1996)............ 79
CÊU 28: NHÛÄNG BÂI HỔC CH ËU CA 10 NÙM ÀƯÍI MÚÁI LÂ GỊ?...................................................................... 81
CÊU 29: NHÛÄNG THÂNH TÛÅU VÂ BÂI HỔC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUËT ÀẨI HƯÅI LÊÌN THÛÁ VIII
CA ÀẪNG (1995-2000) .................................................................................................................................................... 83
CÊU 30: PHÊN TĐCH NƯÅI DUNG CÚ BẪN VÂ NGHƠA CA BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM NÙỈM VÛÄNG NGỔN CÚÂ
ÀƯÅC LÊÅP DÊN TƯÅC VÂ CH NGHƠA XẬ HƯÅI?............................................................................................................. 84
CÊU 31: NƯÅ
I DUNG VÂ NGHƠA CA BÂI HỔC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOÂN KÏËT DÊN TƯÅC, ÀOÂN
KÏËT QËC TÏË ? ................................................................................................................................................................ 87
CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM LÂ NHÊN TƯË CÚ BẪN LẬNH ÀẨO VÂ TƯÍ CHÛÁC MỔI
THÙỈNG LÚÅI CA CẤCH MẨNG VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 90

HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 5
http://ebooks.vdcmedia.com
LÚÂI NHÂ XËT BẪN
Àïí phc v viïåc dẩy vâ hổc têåp cấc bưå mưn l lån chđnh trõ
Mấc Lïnin trong hïå thưëng trûúâng Àẩi hổc, cao àùèng vâ trung hổc
chun nghiïåp. Nhâ xët bẫn Àẩi hổc qëc gia Hâ Nưåi tấi bẫn, cố
sûãa chûäa vâ bưí sung cën Hûúáng dêỵn ưn thi mưn Lõch sûã Àẫng
Cưång sẫn Viïåt Nam.
Sấch do Trung têm Bưìi dûúäng cấn bưå giẫng dẩy l lån Mấc -
Lïnin vâ tû tûúãng Hưì Chđ Minh, Nhâ xët bẫn Tû tûúãng - Vùn hoấ
trûúác àêy tưí chûác biïn soẩn vâ Nhâ xët bẫn Chđnh trõ qëc gia tấi
bẫn.
Sấch àûúåc trònh bây dûúái dẩng Hỗi - Àấp, nưåi dung bẫo àẫm
tđnh hï
å thưëng, cố trổng àiïím vâ bấm sất u cêìu chûúng trònh bưå
mưn Lõch sûã Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam.
Chng tưi rêët mong nhêån àûúåc kiïën àống gốp ca bẩn àổc
àïí lêìn tấi bẫn sau cố chêët lûúång hún.

Thấng 3 nùm 2000
NHÂ XËT BẪN ÀẨI HỔC QËC GIA HÂ NƯÅI
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
6
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 1: Tấc àưång ca chđnh sấch thưëng trõ thåc àõa ca thûåc dên
Phấp àưëi vúái sûå biïën àưíi xậ hưåi, giai cêëp vâ mêu thỵn trong xậ hưåi
Viïåt Nam cëi thïë k XIX àêìu thïë k XX?
1. Chđnh sấch thưëng trõ thåc àõa ca Phấp úã Viïåt Nam cëi
thïë k XIX àêìu thïë k XX
Sau khi cú bẫn kïët thc giai àoẩn xêm lûúåc v trang, thûåc
dên Phấp àậ thi hânh chđnh sấch thưëng trõ nư dõch vâ bốc lưåt rêët
tân bẩo àưëi vúái dên tưåc ta.
- Vïì chđnh trõ: Thi hânh chïë àưå chun chïë, trûåc tiïëp nùỉm
mổi quìn hânh; "chia àïí trõ", th tiïu mổi quìn tûå do dên ch,
thùèng tay àân ấp vâ
khng bưë.
Vïì kinh tïë: Tiïën hânh cấc chđnh sấch khai thấc àïí cûúáp àoẩt
tâi ngun, bốc lưåt nhên cưng rễ mẩt, múã rưång thõ trûúâng tiïu th
hâng hoấ ca tû bẫn Phấp; àưåc quìn vïì kinh tïë àïí dïỵ bïì vú vết;
àưåc quìn quan thụë vâ phất hânh giêëy bẩc; duy trò hònh thûác bốc
lưåt phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam trong vông lẩc hêåu;
lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp.
- Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch,
gêy têm l tûå ti vong bẫn, àêìu àưåc nhên dên bùçng thëc phiïån vâ
rûúåu cưìn, h hoấ thanh niïn bùçng tiïåm nhẫy, sông bẩ
c, khuën
khđch mï tđn dõ àoan, ngùn chùån ẫnh hûúãng ca nïìn vùn hoấ tiïën
bưå thïë giúái vâo Viïåt Nam...
2. Tấc àưång ca chđnh sấch thưëng trõ thåc àõa àưëi vúái xậ hưåi
Viïåt Nam cëi thïë k XIX àêìu thïë k XX
- Viïåt Nam àậ biïën àưíi tûâ mưåt xậ hưåi phong kiïën thânh mưåt
xậ hưåi thåc àõa nûãa phong kiïën, mêët hùèn quìn àưåc lêåp, ph
thåc vâo nûúác Phấp vïì mổi mùåt kinh tïë, chđnh trõ, vùn hoấ.
- Cấc giai cêëp xậ hưåi bõ biïën àưíi:
+ Giai cêëp phong kiïn àõa ch àêìu hâng àïë qëc, dûåa vâo
chng àïí ấp bûác, bốc lưåt nhên dên.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 7
http://ebooks.vdcmedia.com
+ Giai cêëp nưng dên bõ bêìn cng hoấ vâ phên hoấ sêu sùỉc.
+ Cấc giai cêëp múái xët hiïån nhû: giai cêëp tû sẫn (tû sẫn dên
tưåc vâ tû sẫn mẩi bẫn); giai cêëp cưng nhên ra àúâi vâ trûúãng thânh;
giai cêëp tiïíu tû sẫn ngây câng àưng àẫo.
- Xậ hưåi Viïåt Nam cố hai mêu thỵn cú bẫn:
+ Mưåt lâ: mêu thỵn giûäa toân thïí dên tưåc Viïåt Nam vúái ch
nghơa àïë qëc xêm lûúåc Phấp vâ bổn tay sai.
+ Hai lâ: mêu thỵn giûäa nhên dên Viïåt Nam, ch ëu lâ
giai cêëp nưng dên, vúái giai cêëp àõa ch phong kiïën.
Hai mêu thỵn àố gùỉn chùåt vúái nhau, trong àố, mêu thỵn
giûäa toân thïí dên tưåc ta vúái ch nghơa àïë qëc Phấp vâ tay sai
phẫn àưå
ng lâ mêu thỵn ch ëu. Mêu thỵn àố ngây câng trúã
nïn sêu sùỉc vâ gay gùỉt.
Giẫi quët cấc mêu thỵn àố àïí múã àûúâng cho àêët nûúác phất
triïín lâ u cêìu cú bẫn vâ bûác thiïët ca cấch mẩng nûúác ta lc bêëy
giúâ.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
8
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 2: Con àûúâng tûâ ch nghơa u nûúác àïën ch nghơa Mấc -
Lïnin ca Nguỵn Ấi Qëc (1911- 1920) vâ nhûäng tû tûúãng cấch
mẩng giẫi phống dên tưåc ca Ngûúâi àûúåc hònh thânh trong nhûäng
nùm 20 ca thïë k XX?
1. Con àûúâng tûâ ch nghơa u nûúác àïën ch nghơa Mấc -
Lïnin ca Nguỵn Ấi Qëc
Mêëy chc nùm àêìu thïë k XX, cấc cåc vêån àưång chưëng Phấp
cûáu nûúác ca nhên dên ta liïn tiïëp bõ thûåc dên Phấp dòm trong bïí
mấu. Phong trâo u nûúác bïë tùỉc, chûa xấc àõnh àûúåc àûúâng lưëi
àng àùỉn.
Giûäa lc àố, Nguỵn Têët Thânh (tûác Nguỵn Ấi Qëc) àậ
rúâi
Tưí qëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác múái, àậ bưn ba khùỉp nùm chêu
bưën biïín xem xết tònh hònh, nghiïn cûáu l lån vâ kinh nghiïåm
ca cấch mẩng cấc nûúác nhêët lâ cấch mẩng M vâ cấch mẩng
Phấp; àậ lao àưång vâ tham gia àêëu tranh trong hâng ng giai cêëp
cưng nhên vâ nhên dên lao àưång úã nhiïìu nûúác àïí cố kiïën thûác vâ
kinh nghiïåm vïì gip nûúác mònh. Ngûúâi nhêån xết: ÚÃ àêu bổn thûåc
dên thưëng trõ cng àïìu tân ấc, úã àêu nhên dên lao àưång cng àïìu
bõ ấp bûác, bốc lưåt, cng qåt khúãi vâ cêìn àûúåc giẫi phống.
- Sau khi c
åc Cấch mẩng Thấng Mûúâi Nga nùm 1917 thânh
cưng, Ngûúâi àậ hûúáng àïën cåc Cấch mẩng Thấng Mûúâi vâ chõu
ẫnh hûúãng ca cåc cấch mẩng vơ àẩi àố.
Nùm 1919, Ngûúâi gûãi àïën Hưåi nghõ Vếcxay (ca cấc nûúác àïë
qëc thùỉng trêån sau Chiïën tranh thïë giúái thûá I) bẫn u sấch àôi
Chđnh ph Phấp thûâa nhêån cấc quìn tûå do, dên ch vâ bònh àùèng
ca dên tưåc Viïåt Nam. u sấch àố cng àûúåc Hưåi nghõ chêëp nhêån.
Tûâ àố, Ngûúâi rt ra kïët lån quan trổng: Cấc dên tưåc bõ ấp bûác
mën àûúåc àưåc lêåp tûå do thêåt sûå, trûúá
c hïët phẫi dûåa vâo lûåc lûúång
ca bẫn thên mònh, phẫi tûå mònh giẫi phống cho mònh.
- Thấng 7-1920, bẫn Sú thẫo lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì
dên tưåc vâ vêën àïì thåc àõa ca Lïnin àậ àïën vúái Nguỵn Ấi Qëc.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 9
http://ebooks.vdcmedia.com
Nố àậ àấp ûáng àng nguån vổng tha thiïët mâ Ngûúâi àang êëp :
àưåc lêåp cho dên tưåc, tûå do cho àưìng bâo. Ngûúâi viïët: "Bẫn lån
cûúng lâm cho tưi cẫm àưång, phêën khúãi, sấng tỗ, tin tûúãng biïët
bao!...". Ngûúâi dûát khoất ài theo con àûúâng ca Lïnin.
- Thấng 12 - 1920, Nguỵn Ấi Qëc tham gia Àẩi hưåi Àẫng
xậ hưåi Phấp hổp úã Tua; àậ bỗ phiïëu tấn thânh gia nhêåp Qëc tïë III
vâ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Phấp vò cûúng lơnh ca Qëc tïë III
cng nhû ca Àẫng Cưång sẫn Phấp àïìu quan têm àïën phong trâo
giẫi phống dên tưåc úã cấc thåc àõa. Ngûúâ
i àậ tûâ ch nghơa u nûúác
àïën ch nghơa cưång sẫn; àậ tòm àûúåc con àûúâng giẫi phống cho dên
tưåc Viïåt Nam. Ngay tûâ lc àố, Ngûúâi àậ nối: "Mën cûáu nûúác vâ
giẫi phống dên tưåc, khưng cố con àûúâng nâo khấc con àûúâng cấch
mẩng vư sẫn".
2. Nhûäng quan àiïím tû tûúãng cấch mẩng giẫi phống dên tưåc
ca Nguỵn Ấi Qëc
- Ch nghơa thûåc dên lâ kễ th chung ca giai cêëp cưng nhên
vâ nhên dên lao àưång toân thïë giúái, lâ kễ th trûåc tiïëp nguy hẩi
nhêët ca nhên dên cấc nûúác thåc àõa.
- Cấch mẩng giẫi phống dên tưåc lâ
mưåt bưå phêån cấch mẩng
trong thúâi àẩi àïë qëc vâ cấch mẩng vư sẫn. Giẫi phống dên tưåc
phẫi gùỉn liïìn vúái giẫi phống nhên dên lao àưång, giẫi phống giai
cêëp cưng nhên.
- Cấch mẩng giẫi phống dên tưåc úã cấc nûúác thåc àõa vâ cấch
mẩng vư sẫn úã "chđnh qëc" cố quan hïå khùng khđt vúái nhau vò ch
nghơa àïë qëc nhû mưåt con àóa cố 2 vôi: mưåt vôi ht mấu giai cêëp
cưng nhên vâ nhûäng ngûúâi lao àưång úã "chđnh qëc" côn mưåt vôi ht
mấu cấc dên tưåc thåc àõa. Mën àấnh àưí bổn àïë qëc thò phẫi cùỉt
cẫ 2 cấi vôi êëy. Phẫi thûåc hiïå
n sûå liïn minh chiïën àêëu giûäa cấc lûåc
lûúång cấch mẩng úã thåc àõa vâ "chđnh qëc". Cấch mẩng thåc àõa
khưng ph thåc vâo cấch mẩng vư sẫn úã "chđnh qëc" mâ cố tđnh
ch àưång, àưåc lêåp vâ cố thïí thânh cưng trûúác cấch mẩng úã chđnh
qëc vâ gốp phêìn àêíy mẩnh cấch mẩng úã chđnh qëc tiïën lïn.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
10
http://ebooks.vdcmedia.com
- Giûúng cao ngổn cúâ chưëng àïë qëc vâ bổn phong kiïën tay
sai, giânh àưåc lêåp, tûå do lâ tû tûúãng chiïën lûúåc cấch mẩng àng
àùỉn ca Nguỵn Ấi Qëc vïì cấch mẩng thåc àõa.
- Cấch mẩng úã thåc àõa, trûúác hïët lâ giẫi phống dên tưåc, múã
àûúâng tiïën lïn giẫi phống hoân toân lao àưång, giẫi phống con
ngûúâi, tûác lâ lâm cấch mẩng xậ hưåi ch nghơa.
- Vïì lûåc lûúång cấch mẩng: "cưng nưng lâ ngûúâi ch cấch
mïånh", "lâ gưëc cấch mïånh"; cưng nhên lâ giai cêëp lậnh àẩo; tiïíu tû
sẫn, tri thûác lâ bẩn àưì
ng minh ca cấch mẩng.
- Cấch mẩng lâ sûå nghiïåp ca qìn chng. Qìn chng cêìn
àûúåc giấc ngưå vâ tưí chûác lẩi thânh àưåi ng vûäng bïìn; àûúåc hiïíu
biïët tònh thïë "cố mûu chûúác".
- Phẫi thûåc hiïån sûå liïn minh, àoân kïët vúái cấc lûåc lûúång cấch
mẩng qëc tïë; phẫi nïu cao tđnh ch àưång cấch mẩng, thûác tûå lûåc
tûå cûúâng.
- Phẫi cố Àẫng lậnh àẩo. Àẫng phẫi cố hổc thuët cấch mẩng,
àố lâ hổc thuët Mấc - Lïnin, phẫi biïët vêån dng àng àù
ỉn hổc
thuët àố vâo hoân cẫnh Viïåt Nam.
Hïå thưëng quan àiïím cấch mẩng àng àùỉn vâ sấng tẩo àố lâ
nưåi dung tû tûúãng cấch mẩng giẫi phống dên tưåc theo ch nghơa
Mấc - Lïnin ca Ngûúâi. Hïå thưëng quan àiïím cấch mẩng àố àûúåc
truìn vâo Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 ca thïë k XX, lâ ngổn
cúâ hûúáng àẩo cho cấch mẩng Viïåt Nam ài àng qu àẩo cấch mẩng
vư sẫn thïë giúái, lâ cú súã l lån cho viïåc thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn
Viïåt Nam.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 11
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 3: Quấ trònh chín bõ vïì chđnh trõ, tû tûúãng vâ tưí chûác ca
Nguỵn Ấi Qëc cho viïåc thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam?
Sau Cấch mẩng Thấng Mûúâi Nga (1917), phong trâo cưång
sẫn vâ cưng nhên qëc tïë phất triïín mẩnh mệ. Thấng 7-1920,
Nguỵn Ấi Qëc àổc bẫn Sú thẫo lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì
dên tưåc vâ vêën àïì thåc àõa ca Lïnin vâ àậ ài àïën mưåt sûå lûåa
chổn dûát khoất con àûúâng giẫi phống dên tưåc do Lïnin vẩch ra.
Thấng 12 nùm 1920, tẩi Àẩi hưåi Àẫng xậ hưåi Phấp hổp úã
Tua, Nguỵn Ấi Qëc àậ tấn thânh viïåc gia nhêåp Qëc tïë thûá
III
vâ biïíu quët sấng lêåp ra Àẫng Cưång sẫn Phấp. Nguỵn Ấi Qëc
trúã thânh chiïën sơ cưång sẫn àêìu tiïn ca giai cêëp cưng nhên vâ dên
tưåc Viïåt Nam.
Nguỵn Ấi Qëc tđch cûåc xc tiïën viïåc chín bõ vïì chđnh trõ,
tû tûúãng vâ tưí chûác cho viïåc thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam.
Vïì mùåt tû tûúãng vâ chđnh trõ:
Ngûúâi àậ viïët bâi àùng cấc bấo: "Ngûúâi cng khưí" do Ngûúâi
sấng lêåp, bấo "Nhên àẩo" - cú quan Trung ûúng ca Àẫng Cưång
sẫn Phấp, bấo "Àúâi sưëng cưng nhên" - tiïëng nối ca giai cêëp cưng
nhên, bấo Sûå thêåt (Liïn Xư), Tẩp chđ thû tđn Qëc tï që
c tïë cưång
sẫn), bấo Thanh niïn (Viïåt Nam thanh niïn cấch mẩng àưìng chđ
hưåi)... vâ cấc tấc phêím "Bẫn ấn chïë àưå thûåc dên Phấp", "Àûúâng
cấch mïånh" mang tïn Ngûúâi. Qua nưåi dung cấc bâi bấo vâ cấc tấc
phêím àố, Ngûúâi têåp trung lïn ấn ch nghơa àïë qëc, ch nghơa
thûåc dên nối chung vâ ch nghơa thûåc dên Phấp. Ngûúâi vẩch trêìn
bẫn chêët xêm lûúåc, phẫn àưång, bốc lưåt, àân ấp tân bẩo ca ch
nghơa thûåc dên. Bùçng nhûäng dêỵn chûáng c thïí, sinh àưång, Ngûúâi
àậ tưë cấo trûúác dû lån Phấp vâ thïë giúái tưåi ấc tây trúâi c
a thûåc
dên Phấp àưëi vúái nhên dên cấc nûúác thåc àõa. Àùåc biïåt, Ngûúâi àậ
trònh bây cấc quan àiïím l lån vïì cấch mẩng thåc àõa mưåt cấch
àng àùỉn, sấng tẩo vâ khấ hoân chónh. (Xem mc 2 dûúái tiïu àïì:
Nhûäng quan àiïím tû tûúãng cấch mẩng giẫi phống dên tưåc ca
Nguỵn Ấi Qëc, thåc àïì sưë 2). Hïå thưëng quan àiïím àố àûúåc
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
12
http://ebooks.vdcmedia.com
truìn vâo Viïåt Nam nhùçm chín bõ vïì tû tûúãng vâ chđnh trõ cho
viïåc thânh lêåp Àẫng.
Vïì mùåt tưí chûác:
Thấng 12-1924, Nguỵn Ấi Qëc àïën Quẫng Chêu (Trung
Qëc), Ngûúâi tham gia sấng lêåp Hưåi liïn hiïåp cấc dên tưåc bõ ấp bûác
Ấ - Àưng àïí thưëng nhêët hânh àưång chưëng ch nghơa thûåc dên.
Thấng 6-1925, Ngûúâi thânh lêåp "Viïåt Nam thanh niïn cấch
mẩng àưìng chđ hưåi", tưí chûác trung kiïn lâ "Cưång sẫn àoân" lâm
nông cưët àïí trûåc tiïëp truìn bấ ch nghơa Mấc - Lïnin vâo Viïåt
Nam; múã nhiïìu lúáp hën luån àâo tẩo mưåt sưë
thanh niïn u
nûúác Viïåt Nam thânh nhûäng cấn bưå cấch mẩng, trong àố, mưåt sưë
àûúåc chổn ài hổc úã Trûúâng àẩi hổc Phûúng Àưng (Liïn Xư); mưåt sưë
àûúåc cûã ài hổc qn sûå, phêìn lúán sau nây àûúåc àûa vïì nûúác hoẩt
àưång.
Hïå thưëng quan àiïím, l lån vïì con àûúâng cấch mẩng ca
Nguỵn Ấi Qëc trúã thânh tû tûúãng cấch mẩng hûúáng àẩo phong
trâo dên tưåc vâ cấc tưí chûác chđnh trõ theo khuynh hûúáng cấch
mẩng vư sẫn, dêỵn àïën sûå ra àúâi cấc tưí chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam:
Àưng Dûúng cưång sẫn àẫng (6-1929), An Nam cưång sẫn àẫng
(7-1929) va
â Àưng Dûúng cưång sẫn liïn àoân (9-1929).
Tûâ ngây 3 àïën ngây 7 thấng 2 nùm 1930, Hưåi nghõ thưëng
nhêët Àẫng àậ hổp tẩi Cûãu Long Hûúng Cẫng), dûúái sûå ch trò ca
Nguỵn Ấi Qëc àậ nhêët trđ húåp nhêët cấc tưí chûác cưång sẫn thânh
mưåt àẫng duy nhêët lêëy tïn lâ Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam; thưng qua
Chđnh cûúng vùỉn tùỉt, Sấch lûúåc vùỉn tùỉt, Chûúng trònh tốm tùỉt,
Àiïìu lïå vùỉn tùỉt ca Àẫng vâ Àiïìu lïå vùỉn tùỉt ca cấc hưåi qìn
chng; thưng qua lúâi kïu gổi nhên dõp thânh lêåp Àẫng do àưìng chđ
Nguỵn Ấi Qëc thẫo. Cấ
c vùn kiïån quan trổng ca Àẫng àûúåc Hưåi
nghõ thưng qua lâ Cûúng lơnh cấch mẩng àêìu tiïn ca Àẫng Cưång
sẫn Viïåt Nam.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930.
Phên tđch nưåi dung cú bẫn ca Chđnh cûúng vùỉn tùỉt vâ Sấch lûúåc vùỉn
tùỉt ca Àẫng. nghơa ca viïåc thânh lêåp Àẫng?
1. Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930
Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong trâo cưng nhên Viïåt
Nam phất triïín mẩnh vúái thûác giai cêëp vâ thûác chđnh trõ ngây
câng rộ rïåt àậ tẩo thânh lân sống cấch mẩng dên tưåc, dên ch
mẩnh mệ, trong àố, giai cêëp cưng nhên àậ thêåt sûå trúã thânh lûåc
lûúång chđnh trõ àưåc lêåp, tẩo ra nhûäng àiïìu kiïån chđn mìi cho sûå
phên hoấ tđch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn cấch mẩng àưì
ng chđ
hưåi" vâ trong Àẫng Tên Viïåt dêỵn àïën viïåc hònh thânh nhûäng tưí
chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam. Àố lâ: Àưng Dûúng cưång sẫn àẫng, An
Nam cưång sẫn àẫng, Àưng Dûúng cưång sẫn liïn àoân. Cấc tưí chûác
nây hoẩt àưång riïng rệ, tranh giânh qìn chng. Thûåc tiïỵn àố àôi
hỗi cêëp thiïët phẫi cố sûå lậnh àẩo thưëng nhêët, chùåt chệ ca mưåt
chđnh àẫng duy nhêët ca giai cêëp cưng nhên Viïåt Nam.
Qëc tïë cưång sẫn àậ gûãi thû cho nhûäng ngûúâi cưång sẫn úã
Àưng Dûúng, kïu gổi thânh lêåp mưåt Àẫng Cưång sẫn duy nhêët.
- Àûúåc sûå u nhiïåm c
a Qëc tïë cưång sẫn, Nguỵn Ấi Qëc
àậ triïåu têåp Hưåi nghõ àẩi biïíu cấc tưí chûác cưång sẫn úã Hûúng Cẫng
tûâ ngây 3 àïën ngây 7-2-1930 àïí húåp nhêët thânh mưåt Àẫng Cưång
sẫn duy nhêët.
Tham gia hưåi nghõ cố hai àẩi biïíu ca Àưng Dûúng cưång sẫn
àẫng, hai àẩi biïíu ca An Nam cưång sẫn àẫng.
Hưåi nghõ àậ nghe Nguỵn Ấi Qëc phên tđch tònh hònh trong
nûúác vâ ngoâi nûúác, phï bònh nhûäng hânh àưång thiïëu thưëng nhêët
giûäa cấc tưí chûác cưång sẫn, àïì nghõ cấc tưí chûác cưång sẫn àoân kïët,
thưëng nhêët lẩi thânh mưåt àẫng duy nhêë
t.
Cấc àẩi biïíu nhêët trđ bỗ thânh kiïën, thânh thêåt húåp tấc àïí
thưëng nhêët thânh mưåt Àẫng cưång sẫn duy nhêët, àố lâ Àẫng Cưång
sẫn Viïåt Nam.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
14
http://ebooks.vdcmedia.com
Thưng qua Chđnh cûúng vùỉn tùỉt, Sấch lûúåc vùỉn tùỉt, Àiïìu lïå
vùỉn tùỉt, Chûúng trònh tốm tùỉt ca Àẫng vïì cấch tưí chûác cấc àoân
thïí qìn chng vâ àiïìu lïå tốm tùỉt ca cưng hưåi, nưng hưåi, hưåi
thanh niïn, hưåi ph nûä, hưåi phẫn àïë àưìng minh (tûác lâ mùåt trêån
dên tưåc thưëng nhêët chưëng àïë qëc).
- Vẩch kïë hoẩch tiïën hânh húåp nhêët cấc tưí chûác cưång sẫn úã
trong nûúác vâ cûã Ban Chêëp hânh Trung ûúng lêm thúâi.
Nguỵn Ấi Qëc àậ ra lúâi kïu gổi nhên dõp thânh lêåp Àẫng.
2. Nưåi dung cú bẫn ca Chđnh cûúng vùỉn tùỉt vâ
Sấch lûúåc vùỉn
tùỉt ca Àẫng
Chđnh cûúng vùỉn tùỉt, Sấch lûúåc vùỉn tùỉt àûúåc thưng qua tẩi
Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng 3-2-1930 tuy côn sú lûúåc, nhûng àậ vẩch
ra àûúâng lưëi cú bẫn, àng àùỉn cho cấch mẩng Viïåt Nam, lâ Cûúng
lơnh àêìu tiïn ca Àẫng.
Nưåi dung ca Cûúng lơnh tốm tùỉt:
- Àûúâng lưëi chiïën lûúåc ca cấch mẩng: Trïn cú súã phên tđch
tònh hònh kinh tïë, giai cêëp, xậ hưåi nûúác ta, Cûúng lơnh viïët: "Ch
trûúng lâm tû sẫn dên quìn cấch mẩng vâ thưí àõa cấch mẩng àïí
ài túái xậ hưåi cưång sẫn".
- Nhiïåm v ca cấch mẩng tû sẫn dên quìn úã nûúác ta lâ

àấnh àíi àïë qëc Phấp xêm lûúåc vâ àấnh àưí bổn phong kiïën tay
sai, lâm cho nûúác Viïåt Nam àûúåc àưåc lêåp tûå do; tõch thu rång àêët
ca bổn àïë qëc, phong kiïën àïí lâm ca cưng vâ chia cho dên
nghêo; chín bõ vâ lậnh àẩo nưng dên nghêo lâm cấch mẩng rång
àêët, qëc hûäu hoấ toân bưå xđ nghiïåp ca bổn àïë qëc; thânh lêåp
chđnh ph cưng nưng binh vâ tưí chûác qn àưåi cưng nưng.
Cấc nhiïåm v trïn bao hâm cẫ nưåi dung dên tưåc vâ dên ch,
chưëng àïë qëc vâ chưëng phong kiïën. Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v
chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưå
ng, giânh àưåc lêåp, tûå do cho dên
tưåc.
- Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët lâ
cưng nưng. Àẫng phẫi thu phc cho àûúåc cưng nưng vâ lâm cho giai
cêëp cưng nhên lậnh àẩo àûúåc àưng àẫo qìn chng ; àưìng thúâi
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 15
http://ebooks.vdcmedia.com
"Phẫi hïët sûác liïn lẩc vúái tiïíu tû sẫn, trđ thûác, trung nưng... àïí kếo
hổ vïì phđa vư sẫn giai cêëp". Àưëi vúái ph nưng, trung tiïíu àõa ch
vâ tû sẫn Viïåt Nam mâ chûa rộ mùåt phẫn cấch mẩng thò phẫi lúåi
dng hóåc trung lêåp. Bưå phêån nâo àậ rộ mùåt phẫn cấch mẩng thò
phẫi àấnh àưí. Trong khi liïn lẩc tẩm thúâi vúái cấc giai cêëp, phẫi rêët
cêín thêån, khưng khi nâo nhûúång bưå mưåt cht lúåi đch gò ca cưng
nưng mâ ài vâo àûúâng lưëi thoẫ hiïåp. Giai cêëp cưng nhên lâ giai cêëp
lậnh àẩo cấch mẩng.
Àấnh àưí ch nghơa àïë qëc Phấp vâ bổn phong kiïën, "la
âm
cho nûúác Viïåt Nam hoân toân àưåc lêåp", "lêåp ra chđnh ph cưng
binh" vâ "qn àưåi cưng nưng" bùçng phûúng phấp bẩo lûåc cấch
mẩng, bùçng sûác mẩnh mổi mùåt ca qìn chng, chûá khưng phẫi
bùçng con àûúâng cẫi lûúng, thoẫ hiïåp.
- Cấch mẩng Viïåt Nam lâ bưå phêån ca Cấch mẩng thïë giúái,
phẫi àoân kïët vúái cấc dên tưåc bõ ấp bûác vâ giai cêëp vư sẫn qëc tïë,
nhêët lâ giai cêëp cưng nhên Phấp.
- Sûå lậnh àẩo ca Àẫng lâ nhên tưë quët àõnh thùỉng lúåi ca
cấch mẩng. "Àẫng lâ àưåi tiïn phong ca vư sẫn giai cêëp", cho nïn
Àẫng cố trấ
ch nhiïåm thu phc cho àûúåc àẩi bưå phêån giai cêëp mònh,
phẫi lâm cho giai cêëp mònh lậnh àẩo àûúåc dên chng; "phẫi thu
phc cho àûúåc àẩi àa sưë dên cây vâ phẫi dûåa chùỉc vâo dên cây
nghêo", phẫi liïn lẩc vúái cấc giai cêëp cấch mẩng vâ cấc têìng lúáp u
nûúác àïí àoân kïët hổ lẩi. Àẫng lâ mưåt khưëi thưëng nhêët chđ vâ
hânh àưång. Àẫng viïn phẫi "hùng hấi tranh àêëu cêín thêån vâ dấm
hy sinh, phc tng mïånh lïånh Àẫng vâ àống kinh phđ, chõu phêën
àêëu trong mưåt bưå phêån Àẫng".
3. nghơa ca viïåc thânh lêåp Àẫng
- Hưå
i nghõ húåp nhêët cấc tưí chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam mang
têìm vốc mưåt Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng. Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå
phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca
mưåt àưåi tiïn phong duy nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch
mẩng àng àùỉn, dêỵn túái sûå thưëng nhêët vïì tû tûúãng vâ hânh àưång
ca phong trâo cấch mẩng cẫ nûúác.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
16
http://ebooks.vdcmedia.com
- Àẫng ra àúâi àấnh dêëu mưåt bûúác ngóåt cùn bẫn trong lõch sûã
cấch mẩng nûúác ta, chêëm dûát thúâi k cấch mẩng úã trong tònh trẩng
"àen tưëi nhû khưng cố àûúâng ra", chêëm dûát thúâi k bïë tùỉc, khng
hoẫng vïì àûúâng lưëi cûáu nûúác, lâ sûå kiïån cố nghơa quët àõnh àưëi
vúái toân bưå quấ trònh phất triïín ca cấch mẩng Viïåt Nam tûâ àố vïì
sau.
- Àẫng ra àúâi lâ biïíu hiïån sûå xấc lêåp vai trô lậnh àẩo ca giai
cêëp cưng nhên Viïåt Nam, khùèng àõnh quấ trònh tûâ àêëu tranh tûå
phất àïën àêëu tranh tûå giấc.
- Àẫng ra àúâ
i lâ kïët quẫ têët ëu ca cåc àêëu tranh dên tưåc
vâ giai cêëp úã Viïåt Nam trong thúâi àẩi múái. Àẫng lâ sûå kïët húåp giûäa
ch nghơa Mấc - Lïnin vâ tû tûúãng Hưì Chđ Minh vúái phong trâo
cưng nhên vâ phong trâo u nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20
ca thïë k nây.
Hưì Chđ Minh àậ viïët: "Viïåc thânh lêåp Àẫng lâ bûúác ngóåt vư
cng quan trổng trong lõch sûã cấch mẩng Viïåt Nam. Nố chûáng tỗ
rùçng giai cêëp vư sẫn ta àậ trûúãng thânh vâ à sûác lậnh àẩo cấch
mẩng".
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 17
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 5: Hậy chûáng minh Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi vâ nùỉm
quìn lậnh àẩo cấch mẩng Viïåt Nam tûâ nùm 1930 lâ mưåt xu thïë
khấch quan ca lõch sûã?
1. Tấc àưång ca chđnh sấch thưëng trõ, khai thấc thåc àõa ca
thûåc dên Phấp
Dûúái tấc àưång ca chđnh sấch thưëng trõ, khai thấc thåc àõa
ca thûåc dên Phấp, xậ hưåi Viïåt Nam àậ chuín tûâ xậ hưåi phong
kiïën sang xậ hưåi thåc àõa, vúái hai mêu thỵn cú bẫn : mêu thỵn
giûäa dên tưåc ta vúái thûåc dên Phấp vâ mêu thỵn giûäa nhên dên ta
(ch ëu lâ nưng dên) vúái giai cêëp àõa ch phong kiïën. Giẫi
quët mêu thỵn àố àïí àûa xậ hưåi tiïën lïn theo à
ng
xu thïë ca thúâi àẩi lâ u cêìu têët ëu khấch quan ca lõch sûã.
Tûâ àêìu thïë k XX, do ẫnh hûúãng ca phong trâo dên ch tû
sẫn thïë giúái vâ nhûäng chuín biïën kinh tïë - xậ hưåi Viïåt Nam,
phong trâo dên tưåc úã nûúác ta tiïëp tc phất triïín, nhiïìu tưí chûác
chđnh trõ theo hûúáng dên ch tû sẫn àậ xët hiïån:
- Phong trâo Àưng Du (1906 - 1908) do nhâ u nûúác Phan
Bưåi Chêu lậnh àẩo.
- Phong trâo Àưng Kinh Nghơa Thc (1907) diïỵn ra khấ sưi
nưíi dûúái cấc hònh thûác tun truìn cẫi cấch, cưí v lông u nûúác.
- Phong trâo Duy Tên (1906 - 1908) nhùçm vêån àưång cẫi cấch
vùn hoấ
, xậ hưåi, àẫ kđch bổn vua quan phong kiïën thưëi nất.
- Tưí chûác Viïåt Nam Quang phc hưåi (1912) nhùçm mc àđch
"àấnh àíi qn Phấp, khưi phc nûúác Viïåt Nam".
- Phong trâo u nûúác ca cấc têìng lúáp tiïíu tû sẫn thânh thõ
phất triïín mẩnh nhû phong trâo àêëu tranh àôi trẫ tûå do cho c
Phan Bưåi Chêu (1925), tưí chûác àấm tang c Phan Chu Trinh.
- Viïåt Nam qëc dên àẫng do Nguỵn Thấi Hổc sấng lêåp (25-
12-1927) lâ mưåt àẫng chđnh trõ theo xu hûúáng cấch mẩng dên ch
tû sẫn. Mc àđch ca àẫng nây lâ àấnh àíi giùåc Phấp, lêåt àưí chïë
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
18
http://ebooks.vdcmedia.com
àưå phong kiïën, thiïët lêåp dên quìn. Cåc khúãi nghơa n Bấi (9-2-
1930) biïíu thõ tinh thêìn phẫn khấng quët liïåt ca giai cêëp tû sẫn
Viïåt Nam chưëng lẩi sûå ấp bûác ca thûåc dên Phấp. Sûå thêët bẩi ca
cåc khúãi nghơa àậ bưåc lưå tđnh chêët non ëu, bêët lûåc ca giai cêëp tû
sẫn vâ cấc têìng lúáp tiïíu tû sẫn trong vai trô cấch mẩng dên tưåc.
Cấc phong trâo àố khưng àấp ûáng àûúåc u cêìu khấch quan
ca sûå nghiïåp giẫi phống dên tưåc vâ àïìu bõ thûåc dên Phấp àân ấp.
2. Khuynh hûúáng cûáu nûúác theo con àûúâng cấch mẩng vư sẫn
Nùm 1911, Nguỵn Ấi Që
c ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác vâ àậ
lûåa chổn àng àùỉn con àûúâng giẫi phống dên tưåc, àố lâ con àûúâng
cấch mẩng vư sẫn.
Nguỵn Ấi Qëc tđch cûåc truìn bấ ch nghơa Mấc - Lïnin
vâo Viïåt Nam, chín bõ vïì chđnh trõ, tû tûúãng vâ tưí chûác cho viïåc
thânh lêåp Àẫng tiïn phong cấch mẩng úã Viïåt Nam. Viïåt Nam
thanh niïn cấch mẩng àưìng chđ hưåi ra àúâi, trûåc tiïëp truìn bấ l
lån Mấc - Lïnin, l lån vïì cấch mẩng giẫi phống dên tưåc ca
Nguỵn Ấi Qëc vâo Viïåt Nam, lâm dêëy lïn trong cẫ nûúác mưåt
phong trâo dên tưåc dên ch sưi nưí
i. Àẫng Tên Viïåt cng ra àúâi.
Khuynh hûúáng cấch mẩng vư sẫn phất triïín mẩnh lâm xët hiïån
ba tưí chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam.
Ngây 3 thấng 2 nùm 1930, Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi.
Cûúng lơnh àêìu tiïn ca Àẫng vẩch rộ àûúâng lưëi chiïën lûúåc thûåc
hiïån cấch mẩng tû sẫn dên quìn vâ thưí àõa cấch mẩng àïí tiïën lïn
xậ hưåi cưång sẫn...
Nhû vêåy, sau mưåt thúâi k dâi, kïí tûâ àêìu thïë k XX, lõch sûã
dên tưåc ta àậ lêìn lûúåt khẫo nghiïåm à cấc cûúng lơnh cûáu nûúác
khấc nhau vâ cëi cng chó côn Àẫng Cưå
ng sẫn Viïåt Nam lâ cố khẫ
nùng nùỉm ngổn cúâ dên tưåc, àêëu tranh giẫi phống dên tưåc, lậnh àẩo
cấch mẩng Viïåt Nam tiïën lïn.
Múái ra àúâi, Àẫng àậ giûúng cao ngổn cúâ cấch mẩng, àoân kïët
vâ lậnh àẩo toân dên ta tiïën lïn àêëu tranh giẫi phống dên tưåc, giẫi
phống giai cêëp, tûâng bûúác giânh thùỉng lúåi trong cåc cấch mẩng
phẫn àïë vâ phẫn phong kiïën.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 19
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 6: Phên tđch hoân cẫnh lõch sûã ra àúâi vâ nưåi dung cú bẫn ca
"Lån cûúng chđnh trõ" thấng 10-1930 ca Àẫng Cưång sẫn Àưng
Dûúng?
1. Hoân cẫnh lõch sûã
Cûúng lơnh àêìu tiïn ca Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam do Hưåi
nghõ thânh lêåp Àẫng thấng 2-1930 thưng qua múái chó phấc ra
nhûäng nết cú bẫn nhêët vïì àûúâng lưëi cấch mẩng Viïåt Nam. u cêìu
khấch quan àôi hỗi Àẫng phẫi cố mưåt cûúng lơnh àêìy à, toân diïån
hún.
Sau khi Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi, mưåt cao trâo cấch
mẩng rưång lúán ca qìn chng diïỵn ra ngây câng sưi nưíi vâ àang
trïn àâ phất triïín mẩnh.
Thấng 4-1930, àưìng chđ Trêìn Ph sau mưå
t thúâi gian hổc úã
Liïn Xư, àûúåc Qëc tïë cưång sẫn cûã vïì nûúác hoẩt àưång vâ àûúåc bưí
sung vâo Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng, àûúåc giao nhiïåm v
soẩn thẫo "Lån cûúng chđnh trõ".
Hưåi nghõ lêìn thûá nhêët ca Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng
hổp thấng 10-1930, Hưåi nghõ quët àõnh àưíi tïn àẫng thânh Àẫng
Cưång sẫn Àưng Dûúng, cûã ra Ban chêëp hânh Trung ûúng chđnh
thûác, àưìng chđ Trêìn Ph àûúåc cûã lâm Tưíng bđ thû. Hưåi nghõ àậ
thưng qua "Lån cûúng chđnh trõ".
2. Nưåi dung cú bẫn
"Lån cûúng chđnh trõ" gưìm 13 mc, trong àố, têåp trung
nhûäng vêën àïì lúán:
Cấch mẩng Viïåt Nam phẫi trẫi qua hai giai àoẩn, trûúác hïët

m cấch mẩng tû sẫn dên quìn, bỗ qua thúâi k phất triïín tû bẫn
ch nghơa, tiïën thùèng lïn con àûúâng xậ hưåi ch nghơa.
Cấch mẩng tû sẫn dên quìn cố nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ
nhiïåm v chưëng phong kiïën. Hai nhiïåm v nây cố mưëi quan hïå
khùng khđt vúái nhau.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
20
http://ebooks.vdcmedia.com
Giai cêëp vư sẫn vâ nưng dên lâ hai àưång lûåc chđnh ca cấch
mẩng, vư sẫn lâ giai cêëp lậnh àẩo cấch mẩng. Lån cûúng cng
phên tđch rộ thấi àưå àưëi vúái cấch mẩng ca cấc giai cêëp, têìng lúáp
khấc trong xậ hưåi.
Cấch mẩng Viïåt Nam phẫi ài theo con àûúâng cấch mẩng bẩo
lûåc, con àûúâng khúãi nghơa v trang. Khúãi nghơa v trang giânh
chđnh quìn "khưng phẫi lâ mưåt viïåc thûúâng", mâ lâ mưåt nghïå
thåt "phẫi theo khn phếp nhâ binh".
Sûå lậnh àẩo ca Àẫng cưång sẫn, àưåi tiïn phong ca giai cêëp
vư sẫn, lâ àiïìu kiïån cưët ëu cho sûå thùỉng lúåi cu
ãa cấch mẩng. Àẫng
phẫi lêëy ch nghơa Mấc - Lïnin lâm nïìn tẫng tû tûúãng; phẫi liïn
hïå mêåt thiïët vúái qìn chng, vúái vư sẫn vâ cấc dên tưåc thåc àõa,
vúái cấc lûåc lûúång cấch mẩng thïë giúái.
Nưëi tiïëp vâ kïë thûâa nhûäng àõnh hûúáng lúán àûúåc vẩch rộ tûâ
Chđnh cûúng vùỉn tùỉt vâ Sấch lûúåc vùỉn tùỉt do lậnh t Nguỵn Ấi
Qëc khúãi thẫo, "Lån cûúng chđnh trõ" thấng 10-1930 àậ xấc àõnh
nhûäng vêën àïì rêët cú bẫn trong àûúâng lưëi chiïën lûúåc ca Àẫng ta.
Tû tûúãng lúán bao trm ca Cûúng lơnh chđnh trõ thấ
ng 10-1930
vêỵn lâ quấn triïåt àõnh hûúáng gùỉn liïìn àưåc lêåp dên tưåc vúái ch
nghơa xậ hưåi. Song bïn cẩnh àố, Cûúng lơnh nây vêỵn côn nhûäng
hẩn chïë nhû chûa chó ra àûúåc mêu thỵn ch ëu trong xậ hưåi
thåc àõa, chûa xấc àõnh nhiïåm v giẫi phống dên tưåc lâ nhiïåm v
hâng àêìu. Trong khi nhêën mẩnh vai trô ca cưng nưng, chûa ch
àng mûác àïën vai trô, võ trđ vâ khẫ nùng cấch mẩng ca cấc
giai cêëp vâ têìng lúáp khấc. Nối mưåt cấch c thïí
lâ àậ nhêën mẩnh mưåt chiïìu àïën àêëu tranh giai cêëp, chûa quan
têm thđch àấng àïën vêën àïì dên tưåc. Khúi dêåy tinh thêì
n u nûúác
vưën lâ truìn thưëng lêu àúâi ca dên tưåc ta; sấch lûúåc vâ phûúng
phấp cấch mẩng chûâng nâo àậ côn thiïëu linh hoẩt, mïìm dễo.
Nhûäng hẩn chïë nối trïn, sau àố đt lêu, àậ àûúåc cấc hưåi nghõ Ban
Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng tiïëp theo khùỉc phc.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 21
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 7: Hoân cẫnh lõch sûã, thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca
cao trâo 1930 - 1931?
1. Hoân cẫnh lõch sûã ca cao trâo 1930 - 1931
Vâo nùm 1929 - 1933, thïë giúái tû bẫn ch nghơa bõ khng
hoẫng kinh tïë trêìm trổng. Àïë qëc Phấp trt têët cẫ gấnh nùång
cåc khng hoẫng úã Phấp lïn vai cấc thåc àõa. Àưng Dûúng bõ kếo
vâo cåc khng hoẫng àố nïn àậ chõu nhûäng hêåu quẫ thẫm khưëc:
nưng dên bõ phấ sẫn, bõ chïët àối; cưng nhên ngây câng bõ bốc lưåt
nùång nïì, thêët nghiïåp; giai cêëp tû sẫn vûâa ra àúâi àậ bõ tû sẫn Phấp
bốp nghểt.
Hânh àưång àân ấp, khng bưë ca thûåc dên Phấ
p diïỵn ra
khùỉp núi gêy khưng khđ chđnh trõ cùng thùèng. Mêu thỵn giûäa
nhên dên ta vúái thûåc dên Phấp ngây câng gay gùỉt àêíy nhên dên ta
vng lïn àêëu tranh mẩnh mệ hún, quët liïåt hún vúái kễ th àïí
giânh lêëy cåc sưëng.
Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi àẫm nhêån sûá mïånh lậnh àẩo
cåc àêëu tranh chưëng àïë qëc vâ phong kiïën. Cú súã àẫng tuy chûa
nhiïìu, song àậ trúã thânh hẩt nhên ca phong trâo cấch mẩng.
Nhûäng tưí chûác qìn chng cấch mẩng àûúåc thânh lêåp úã nhiïìu núi.
Àûúâng lưëi ca Àẫng àậ phẫn ấnh àng nguån vổng ca qì
n
chng, àûúåc tun truìn rưång rậi, lâm cho thûác giấc ngưå ca
qìn chng ngây mưåt nêng cao.
Phong trâo àêëu tranh ca qìn chng àậ bng lïn mẩnh mệ
dêỵn àïën Cao trâo cấch mẩng 1930 - 1931 mâ àónh cao lâ Xư viïët
Nghïå tơnh.
2. Thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca cao trâo 1930 -
1931
Cao trâo 1930 -1931 vâ Xư viïët Nghïå Tơnh phẫn ấnh àûúâng
lưëi chưëng àïë qëc vâ phong kiïën trong Cûúng lơnh ca Àẫng lâ
àng àùỉn. Khưëi liïn minh giûäa hai giai cêëp cưng nhên vâ nưng dên
àậ àûúåc thiïët lêåp trong thûåc tïë àêëu tranh.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
22
http://ebooks.vdcmedia.com
Àẫng àậ xấc lêåp àûúåc quìn lậnh àẩo, kiïím nghiïåm àûúåc
àûúâng lưëi, rên luån àûúåc àưåi ng cấn bưå, àẫng viïn ca mònh. Bẫn
thên qìn chng qua cao trâo àậ tin tûúãng vâo sûå lậnh àẩo ca
Àẫng - lûåc lûúång duy nhêët cố thïí àûa cấch mẩng Viïåt Nam àïën
thùỉng lúåi, àưìng thúâi cng tin tûúãng vâo khẫ nùng cấch mẩng ca
bẫn thên mònh. Cao trâo cấch mẩng 1930 -1931 lâ mưåt cåc tưíng
diïỵn têåp giânh chđnh quìn ca nhên dên ta vâ Àẫng ta.
- Cao trâo 1930 - 1931 àậ àïí lẩi cho Àẫng ta nhûäng kinh
nghiïåm bûúác àêìu vïì kïët húå
p hai nhiïåm v chiïën lûúåc: chưëng àïë
qëc vâ chưëng phong kiïën, kïët húåp phong trâo àêëu tranh ca cưng
nhên vâ nưng dên, thûåc hiïån liïn minh cưng nưng dûúái sûå lậnh àẩo
ca giai cêëp cưng nhên; kïët húåp phong trâo cấch mẩng úã àư thõ; kïët
húåp cấc hònh thûác tưí chûác vâ àêëu tranh cấch mẩng ca qìn
chng.
- Tuy nhiïn do nhêën mẩnh mưåt chiïìu àïën vêën àïì giai cêëp mâ
chûa quan têm thđch àấng àïën vêën àïì dên tưåc nïn trong cao trâo
1930 - 1931, vêën àïì sấch lûúåc vâ phûúng phấp cấch mẩng chûâng
nâo àố côn thiïëu linh hoẩt, mïìm dễo do àố mùåt trêån phẫn àïë
chûa
àûúåc phất triïín rưång rậi.
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 23
http://ebooks.vdcmedia.com
Cêu 8: Hoân cẫnh lõch sûã, thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca
cao trâo dên ch 1936 — 1939?
1. Hoân cẫnh lõch sûã ca Cao trâo dên ch 1936 - 1939
Cåc khng hoẫng kinh tïë thïë giúái ca ch nghơa tû bẫn àêíy
nhûäng mêu thỵn vưën cố ca chng ngây câng sêu sùỉc Ch nghơa
phấtxđt àậ ra àúâi. Àố lâ nïìn chun chđnh àưåc tâi nhêët, tân bẩo
nhêët, sư vanh nhêët, hiïëu chiïën nhêët ca bổn tû bẫn tâi chđnh phẫn
àưång. Chun chđnh phất xđt àậ àûúåc thiïët lêåp, tiïu biïíu úã Àûác -
- Nhêåt vâ mưåt sưë nûúác khấc. Phong trâo chưëng phất xđt nhanh
chống lan rưång úã nhiïìu nûúác àậ thu ht cấc lûåc lûúå
ng cố xu hûúáng
chđnh trõ khấc nhau.
Àẩi hưåi lêìn thûá VII ca Qëc tïë cưång sẫn nhêån àõnh: "lûåc
lûúång phẫn cấch mẩng phấtxđt àang têën cưng vâo chïë àưå dên ch
tû sẫn, àang ra sûác bùỉt nhûäng ngûúâi lao àưång phẫi sưëng dûúái chïë
àưå bốc lưåt vâ bõ àân ấp dậ man nhêët, ngây nay trong nhiïìu nûúác tû
bẫn ch nghơa; qìn chng lao àưång phẫi lûåa chổn mưåt cấch c thïí
khưng phẫi giûäa chun chđnh vư sẫn vúái chïë àưå dên ch tû sẫn
mâ lâ giûäa chïë àưå dên ch tû sẫn vúái ch nghơa phấtxđt".
Vêåy kễ th nguy hiïím nhêët ca nhên dên thïë giúái lc nây
khưng phẫ
i lâ ch nghơa tû bẫn hóåc ch nghơa àïë qëc nối chung
mâ lâ ch nghơa phấtxđt, nhiïåm v trûúác mùỉt ca giai cêëp cưng
nhên qëc tïë lâ àêëu tranh chưëng ch nghơa phấtxđt giânh dên ch
vâ hoâ bònh. Giai cêëp cưng nhên qëc tïë phẫi thưëng nhêët hâng ng
ca mònh, lêåp mùåt trêån nhên dên rưång rậi.
Àưëi vúái cấc nûúác thåc àõa vâ nûãa thåc àõa, "vêën àïì mùåt
trêån thưëng nhêët chưëng àïë qëc cố têìm quan trổng àùåc biïåt".
Àẩi hưåi VII ca Qëc tïë cưång sẫn àậ gip Àẫng ta trong viïåc
phên tđch tònh hònh, àïì ra nhiïåm v cấch mẩng trong thúâi k múái.
Ú
à Phấp, Mùåt trêån Nhên dên Phấp àûúåc thânh lêåp (5-1935)
àậ giânh àûúåc thùỉng lúåi trong cåc Tưíng tuín cûã nùm 1936, mưåt
chđnh ph tiïën bưå - chđnh ph Mùåt trêån Nhên dên Phấp ra àúâi.
Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn)
24
http://ebooks.vdcmedia.com
ÚÃõ nûúác ta, Cåc khng hoẫng kinh tïë 1929 - 1933 àậ tấc
àưång sêu sùỉc àïën àúâi sưëng cấc giai cêëp, cấc têìng lúáp nhên dên lao
àưång, àïën cẫ cấc nhâ tû sẫn, àõa ch hẩng vûâa vâ nhỗ. Bổn cêìm
quìn phẫn àưång úã Àưng Dûúng vêỵn thi hânh chđnh sấch bốc lưåt,
vú vết vâ khng bưë, àân ấp dậ man phong trâo cấch mẩng ca
nhên dên ta.
Thấng 7-1936, Hưåi nghõ Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng
hổp tẩi Thûúång Hẫi (Trung Qëc) do àưìng chđ Lï Hưìng Phong ch
trò, Hưåi nghõ nhêån àõnh: Nhiïåm v cấch mẩng tû sẫn dên quìn lâ
àấnh àưí àïë qëc Phấp, giânh àưåc lêåp dên tưåc, xoấ bỗ giai cêëp àõa
ch, thûåc hiïån ngûúâi cây cố rång khưng hïì thay àưíi, nhûng chûa
phẫi lâ nhiïåm v cấch mẩng trûåc tiïëp trong lc nây. u cêìu cêëp
thiïët trûúác mùỉt ca nhên dên Àưng Dûúng lâ tûå do, dên ch, cẫi
thiïån àúâi sưëng. Phẫi thânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phẫn àïë rưång
rậi "bao gưìm cấc giai cêëp, cấc àẫng phấi, cấc àoân thïí chđnh trõ vâ
tđn ngûúäng tưn giấo khấc nhau àêëu tranh àôi nhûäng àiïìu dên ch
àún sú...".
Hưåi nghõ àậ giẫi quët àng àùỉn mưëi quan hïå giûäa mc tiïu
chiïën lûúåc vúái mc tiïu c thïí trûúác mù
ỉt ca cấch mẩng nûúác ta.
Do àố, àậ nhanh chống àûa phong trâo cấch mẩng ca qìn chng
lïn mưåt giai àoẩn múái.
2. Thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca Cao trâo dên ch
1936 - 1939
Thûåc hiïån ch trûúng, chđnh sấch múái, Àẫng àậ vûúåt qua bao
trúã lûåc, khố khùn do sûå àân ấp ca kễ th, sûå phấ hoẩi ca bổn
trưëtkđt, nhûäng xu hûúáng sai lêìm, tẫ hûäu khuynh trong nưåi bưå
phong trâo. Àẫng àậ thu àûúåc nhiïìu thùỉng lúåi cố nghơa to lúán:
Uy tđn ca Àẫng lan rưång, thêëm sêu vâo nhûäng têìng lúáp
qìn chng rưång rậi; àậ àưång viïn, giấ
o dc chđnh trõ, xêy dûång tưí
chûác, àoân kïët àêëu tranh cho hâng triïåu qìn chng, thưng qua
nhûäng cåc àêëu tranh chđnh trõ, àêëu tranh tû tûúãng rưång khùỉp tûâ
thânh thõ àïën nưng thưn, tûâ nhâ mấy àïën àưìn àiïìn, hêìm mỗ àïën
cấc lâng mẩc, thưn xốm. Thùỉng lúåi to lúán àố tẩo nïn nhûäng tiïìn àïì
HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 25
http://ebooks.vdcmedia.com
àïí Àẫng àûa qìn chng vâo nhûäng trêån chiïën àêëu kiïn quët sau
nây.
Nhûäng bâi hổc kinh nghiïåm:
- Giẫi quët àng àùỉn mưëi quan hïå giûäa mc tiïu chiïën lûúåc
vâ mc tiïu trûúác mùỉt, xấc àõnh àng kễ th, nhiïåm v c thïí vâ
khêíu hiïåu sất húåp àïí àưång viïn qìn chng lïn trêån tuën cấch
mẩng.
- Kïët húåp hoẩt àưång bêët húåp phấp vâ hoẩt àưång cưng khai,
húåp phấp, sûã dng mổi hònh thûác tưí chûác vâ àêëu tranh, chưëng
khuynh hûúáng bẫo th, rt rê, àưì
ng thúâi chưëng ch nghơa cưng
khai, húåp phấp, khưng coi trổng xêy dûång àẫng bđ mêåt vâ hoẩt
àưång bêët húåp phấp ca Àẫng, sùén sâng vïì tû tûúãng vâ tưí chûác àïí
chuín hûúáng hoẩt àưång khi tònh hònh thay àưíi àưåt ngưåt.
- Phẫi giûä vûäng sûå lậnh àẩo têåp trung thưëng nhêët ca Àẫng,
giûä nghiïm k låt trong Àẫng, nêng cao tinh thêìn trấch nhiïåm,
nùng lûåc tûå àưång cưng tấc, phất huy sấng kiïën ca tûâng àẫng viïn,
tûâng chi bưå àẫng.
- Phêën àêëu xêy dûång mưåt mùåt trêån thưëng nhêët dên ch rưång
rậi, vûäng mẩnh do Àẫng lậnh àẩo. Cố àûúâng lư
ëi sấch lûúåc liïn
minh àng àùỉn vúái cấc bẩn àưìng minh, àêåp tan mổi êm mûu vâ
th àoẩn xun tẩc, phấ hoẩi ca bổn phẫn àưång.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×