Tải bản đầy đủ

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp

Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Li núi u
Trong nhng nm qua, cụng cuc ci cỏch ton din v trit H thng k
toỏn Vit Nam, trong ú k toỏn n v hnh chớnh s nghip ú c tin hnh
mt cỏch khn trng v mang li nhiu thnh cụng to ln, cú th ỏnh giỏ mt
cỏch tng quỏt l k t khi cú Lut ngõn sỏch Nh nc ú lm thay i cn bn v
bn cht trong qun lý ti chớnh cụng trong cỏc n v. Xut phỏt t quan im i
mi v hon thin, tng cng cụng tỏc qun lý ti chnh i vi cỏc n v s
dng ngõn sỏch, B Ti Chớnh ú ban hnh quyt nh s 999/TC/Q/CKT ngy
02/11/1996 Ch k toỏn hnh chớnh s nghip ỏp dng cho tt c cỏc n v
hnh chớnh s nghip trong c nc.
Hch toỏn k toỏn vi t cỏch l b phn cu thnh ca cụng c qun lý ti
chớnh, Hch toỏn k toỏn ó gúp phn tớch cc vo s thnh cụng ca cụng cuc i
mi kinh t, vi chc nng t chc v cung cp thụng tin kinh t ti chớnh tin cy
cho cỏc quyt nh v kinh t, k toỏn cng cn v thc s i mi, cn c ci
cỏch.
ó gn 20 nm tớnh t ngy Phỏp lnh k toỏn v thng kờ cú hiu lc, h
thng k toỏn hỡnh thnh nhng nguyờn tc k toỏn, kinh t th trng tng bc
to dng khuụn kh phỏp lý cho k toỏn trong mụi trng chung ca thụng l quc
t.Chun mc k toỏn v kim toỏn k toỏn ó c nghiờn cu v vn dng. H

thng k toỏn chun mc, k toỏn Quc gia ó bt u c thit lp, to mụi
trng tin cy cho u t v thng mi.K toỏn khụng ch cung cp thụng tin,
cung cp thc o hiu qu u t,hiu qu hot ng kinh doanh m cũn l cụng
c hu hiu kim kờ, kim soỏt mi ngun lc Quc gia ca tng lnh vc kinh
t xó hi. ú l nhng hnh trang quan trng v quý giỏ ca k toỏn Vit Nam khiNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
1
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
bc vo kinh t trớ thc ca khoa hc thụng tin,ca thi k kinh t m hi nhp v
cng c v th Vit Nam trờn trng Quc t.
K toỏn n v s nghip l mt b phn ca h thng k toỏn nh nc, cú
chc nng t chc h thng thụng tin ton din liờn tc v cú h thng v tỡnh hỡnh
tip nhn v s dng vn,kinh phớ, ti sn cụng cỏc n v th hng ngõn sỏch
nh nc v cỏc n v s nghip núi chung.
Phỏp lnh k toỏn ti chớnh, cỏc Quyt nh, cỏc Thụng t,cỏc Ngh Quyt,
Ngh nh v vn ti chớnh k toỏn cng ó c y ban Nhõn dõn tnh quan tõm
lónh o, ch o cụng tỏc ti chớnh k toỏn v c bit c s hng dn trc tip
ca S Ti chớnh H Giang vn ti chớnh k toỏn trong cỏc c quan, ban ngnh,
cụng s trờn a bn ton tnh ó nm bt kp thi cỏc ch trng ca B Chớnh tr,
ca Chớnh Ph i vi ti chớnh cỏc c quan n v.
Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh thc hin nhim v, vic kim tra, kim soỏt, ụn
c cũn b giỏn on khụng liờn tc, ụi lỳc cũn khụng kp thi cũn cú ch buụng
lng trong qun lý,dn ti trỏch nhim ca mt s cỏn b cha cao,nờn khi i vo
t chc thc hin cũn nhiu sai sút, trỡ tr,dn n tht thoỏt tin ca ngõn sỏch nh
nc.
T nhn thc v tm quan trng ca vn trờn, trong khúa hc Qun lý
Nh nc ngch Chuyờn viờn Khúa II- ti trng Chớnh tr tnh H Giang tụi ó
chn ti tiu lun cui khúa, x lý tỡnh hung : X lý vi phm nguyờn tc qun
lý ti chớnh ca n v s nghip c th l trong vic chi tiờu ni b ca n v.
Do kin thc qun lý nh nc tht rng rói v bao trựm nhiu lnh vc, v
kinh nghim tri qua thc t cha nhiu, trỡnh tip thu cũn nhiu hn ch nờn bi
vit tiu lun ny khụng th trỏnh khi thiu sút. Tụi rt mong c s úng gúp ý
kin ca cỏc Thy cụ giỏo, tụi cú thờm kin thc sõu rng hn v qun lý hnh
chớnh nh nc, nhng vn v qun lý ti chớnh, v phỏp lut, phỏp ch ca nhNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
2
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
nc. ú l iu kin cn thit cho tụi trong cụng tỏc qun lý ti chớnh a
phng.
Tụi xin trõn trng cm n cỏc Thy cụ giỏo ca trng Chớnh tr tnh H
Giang ó tn tỡnh ging dy, giỳp tụi hon thnh khoỏ hc v bi tiu lun cui
khoỏ ny.
Phn I :
Mụ t tỡnh hung
Nm 1997 l nm u tiờn thc hin lut ngõn sỏch nh nc v chun b cỏc
iu kin cn thit thc hin c ch qun lý ti chớnh ca cỏc c quan hnh
chớnh nh nc t trung ng n a phng. Do vy cụng tỏc qun lý ti chớnh
tin t ca cỏc n v s nghip cũn khụng ớt nhng tn ti v khuyt im, yu
kộm cn c khc phc. Th hin qua tỡnh hỡnh chp hnh ngõn sỏch ca Trung
tõm khuyn nụng -Khuyn lõm X trong nm 2000 nh sau:
- Anh Lờ Duy Sn cụng tỏc ti trung tõm t nm 1998 n 07/2000 c
giao nhim v lm cụng tỏc k toỏn, sau thi gian hn 2 nm lm k toỏn thỡ anh
Sn c i hc lp i hc ti chc v chuyờn ngnh Ti chớnh k toỏn ti tnh.
- Ch Nguyn Th Lan lm vic ti phũng hnh chớnh tng hp ca trung tõm
X c giao nhim v lm th qu. Ch Lan t khi vo cụng tỏc ti trung tõm X
cha c o to qua trng lp no.
- ễng Trn Minh Khoa l giỏm c Trung tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X
l ch ti khon.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
3
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
- Thỏng 9 nm 2000 trung tõm khuyn nụng -Khuyn lõm X tuyn k toỏn
mi. Cụ Lờ Th Anh Th v thay th anh Lờ Duy Sn, cụ Th nhn bn giao vi
anh Sn t 01/10/2000.
S liu trờn bng cõn i ti khon k toỏn quý III nm 2000 th hin (mt
s ti khon liờn quan).
1. S d n cui quý III/2000 ti khon 111 (tin mt) = 3.000.000 ng
2. S d n cui quý III/2000 ti khon 312 (tin gi) = 5.000.000 ng
Chi tit anh H tm ng i cụng tỏc min Nam vo thỏng 5 nm 1998 cha
quyt toỏn c, giy xin tm ng cú ch ký ca ch ti khon.
3.S d cui quý III/ 2000 ti khon 332 (ti khon phi np theo lng) ca
BHXH tnh C = 6.000.000 . S tin ny cú ghi chỳ k toỏn ó rỳt tin mt v qu
chi tin tt cho anh em vo dp tt nguyờn ỏn nm 1999.
Sau bui bn giao cụng tỏc ti chớnh ca n v hot ng ti chớnh ca Trung
tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X din ra bỡnh thng, mi khon thu, chi ca n
v u ỏp ng nhu cu hot ng ti chớnh ca Trung tõm.
Sau 1 thỏng hot ng n 30/10/2000. K toỏn mi vo l cụ Lờ Th Anh Th
tin hnh i chiu s liu trờn s qu tin mt ca k toỏn vi s qu tin mt ca
th qu, thỡ s liu thu chi vn khp nhau,s tin tn qu l 20.000.000 ng.
Sau khi i chiu xong k toỏn v th qu ó khụng tin hnh kim qu tin mt
hin cú trong kột bc, k toỏn ch núi vi th qu Lan l: ch t kim lng tin
trong kột bc xem cú khp vi s sỏch l 20.000.000 ng khụng, nu nhiu hn
hoc ớt hn thỡ bỏo cỏo li cho k toỏn, k toỏn tỡm hng gii quyt.
Nhng sau ú th qu Lan cng khụng núi li v khụng trao i gỡ vi k toỏn
Th na.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
4
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Vo cui thỏng 11/2000 cỏn b chuyờn qun thu ca BHXH n gp k toỏn
Th v ngh chuyn cho BHXH s tin l 6.000.000ng, s tin ny l Trung
tõm khuyn nụng -Khuyn lõm X cũn n BHXH tnh C nm 1999.
Cụ Th k toỏn mi núi vi cỏn b chuyờn qun BHXH s tin ny l thuc
trỏch nhim ca anh Lờ Duy Sn k toỏn c cũn tụi ch chu trỏch nhim t ngy
nhn bn giao (t thỏng 10/2000).
Sau vi ln chuyờn qun thu BHXH gp phũng hnh chớnh tng hp v anh
Khoa giỏm c Trung tõm khuyn nụng -Khuyn lõm X, thỡ c gii thiu gp
anh Sn (k toỏn c), anh Sn li bo l cụ Th phi chu trỏch nhim vi s tin
trờn vỡ trong biờn bn bn giao ó cú n BHXH ti khon 332 = 6.000.000 ng, v
cho bit thờm s tin 6.000.000 ng trc õy ó c giỏm c ng ý rỳt tin
mt v chi tin n tt cho anh em nhõn dp tt nguyờn ỏn nm 1999.
n ngy 20/11/2000 cỏn b chuyờn qun Bo him xó hi ó nh Kho bc Nh
nc tnh can thip ó ct chuyn s tin 6.000.000 ng núi trờn t ti khon tin
gi ti kho bc ca Trung tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X chuyn tr cho c
quan Bo him xó hi.
Cui thỏng k toỏn Th i chiu ó phỏt hin l c quan BHXH ó ct gim s
tin trờn. Thc cht s tin gi vo ti khon ti kho bc l tin sa xe ụ tụ, Trung
tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X ó xin thờm ngoi ch tiờu ca nm 2000. Xe ó
sa cha xong theo nh k hoch v hp ng sa cha ó thc hin, kp thi
phc v chng hn v mựa nm 2000. Nhng trong thi gian chy th v bo hnh
cha kp lm th tc thanh toỏn. K hoch ca phũng l cui thỏng mi nghim
thu sa cha xe ụ tụ v chuyn tr cụng ty sa cha xe ụ tụ Bo Sn.
Ngy 30/11/2000 k toỏn Th tin hnh kim qu theo quy nh, ln kim qu
ny k toỏn lm cn thn hn ln trc l mi trng phũng Hnh chớnh tng hp
cựng tham d v mi c giỏm c Trung tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X cựngNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
5
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
tham gia kim qu; kt qu kim qu tin mt trong kột bc thõm ht 15.000.000
ng, cỏc bờn tham gia kim qu cựng ký tờn vo biờn bn.
Trc thc t ca n v lỳc ny tin mt thỡ ht 15.000.000 ng, tin gi ti
kho bc thỡ b ct gim do c quan BHXH khu tr ngun tin sa cha ụ tụ ngoi
ch tiờu giao u nm. S vic ny lm cho chi tiờu ca n v gp nhiu khú khn,
ngun ti chớnh ca n v b bin ng.
Phn II
Xỏc nh mc tiờu x lý tỡnh hung.
Vi mc ớch giỳp n v qun lý tt ngun kinh phớ c giao, kim soỏt
vic chp hnh chi tiờu, ngn chn s tham ụ, tham nhng, lóng phớ trong chi tiờu,
m bo cho vic chi ỳng mc ớch, chi ỳng s vic ỳng k hoch ó nh, tit
kim kinh phớ,x lý nghiờm nhng hnh vi vi phm phỏp lut.
- Vn t ra l x lý tin mt b tht thoỏt, x lý tin chi sai mc ớch, x lý
hnh vi vi phm sao cho thu tỡnh, t lý v cú hiu qu.
- Lm sao nõng cao c hiu qu qun lý ti chớnh tin t theo ỳng nguyờn tc
nh nc v phỏp lut. Qun lý hnh chớnh v cỏc nghip v hnh chớnh, qun lý
nh nc v kinh t xó hi, tng cng phỏp ch XHCN, nõng cao tinh thn trỏch
nhim, o c ngh nghip.
- Gii quyt hi ho hp tỡnh, hp lý gia lut nh c ch vi li ớch kinh t v
li ớch xó hi, gia c ch lut nh vi thc t din ra trong c quan cụng s.
- Bo v li ớch chớnh ỏng ca t chc nh nc, t chc xó hi v ngi lao
ng.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
6
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Phn III
Phõn tớch nguyờn nhõn v hu qu
A- Nguyờn nhõn:
- Do c ch qun lý lng lo t lónh o ( ch ti khon) n nhõn viờn qun lý
ti chớnh ca Trung tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
7
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
V lónh o l ngi trc tip duyt chi cha nghiờm tỳc trong vic chi tin ca
n v.
Duyt chi tm ng cho anh H i cụng tỏc min Nam ó hn 2 nm cha thanh
toỏn l khụng ỳng vi Lut ngõn sỏch nh nc. Lut ngõn sỏch nh nc ch
c tm ng trong nm ngõn sỏch tc l ht 31/12 hng nm.
- T vic lm cha nghiờm tỳc ca lónh o Trung tõm khuyn nụng - Khuyn
lõm X dn n vic qun lý ti chớnh trong n v sai nguyờn tc.
- Do thiu tinh thn trỏch nhim, thiu kin thc qun lý ti chớnh nờn anh Sn
ó khụng phỏt huy c chc nng tham mu ca mỡnh cho lónh o trung tõm, ó
ngh rỳt khon tin cũn n BHXH l 6.000.000 em chia cho anh em trong c
quan n tt. Khon chi ny khụng cú trong ch , chi sai mc ớch.
- Cụng vic kim qu thng k hay t xut l vic lm thng xuyờn ca k
toỏn trong cụng tỏc qun lý tin mt ti n v. Nhm qun lý cht ch ngõn qu,
ng thi nõng cao tinh thn trỏch nhim ca th qu trong vic qun lý qu ca c
quan. Th nhng anh Sn k toỏn c ó khụng duy trỡ thng xuyờn vic kim qu
dn n vic tht thoỏt tin ca nh nc ti n v t ngy thỏng no cng khụng
bit na.
Ch Th k toỏn mi do cha xỏc nh ỳng n chc nng, vai trũ v nhim v
ca mỡnh trong khi nhn bn giao, bỏo cỏo ti chớnh cng ó ghi rừ s tin n
BHXH, s tin mt tn qu, ngay c i chiu s sỏch 30/10/2000, k toỏn Th
cng khụng tin hnh kim tin mt ti kột.
Cỏn b chuyờn qun s ti chớnh tnh C lm vic cha nghiờm tỳc, khi duyt
bỏo cỏo cỏn b chuyờn qun ca s ti chớnh ó khụng kiờn quyt yờu cu n v
phi tr ngay s tin cũn n cho n v c hng, chi tin ỳng mc ớch, ỳng
ch .Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
8
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
K toỏn n v t ch cha hiu sõu v nghip v chuyờn mụn, ng thi cng
khụng thy cỏn b ngõn sỏch cp trờn nhc nh trong khi duyt bỏo cỏo ti chớnh,
nờn ó rỳt khon tin n BHXH v chi cho anh em c quan n tt, ri cui cựng
n v X bt buc b xit n vo ngun kinh phớ khỏc (Kinh phớ sa cha ụ tụ).
- Do s bt cp trong phỏp lnh k toỏn thng kờ v c ch qun lý ti chớnh ca
c quan hnh chớnh s nghip trờn tng lnh vc khụng cũn phự hp vi tỡnh hỡnh
hin nay, nhng cha c cỏc cp lónh o, cp cú thm quyn b sung v sa
i.
- Do s thiu tụn trng phỏp lut, phỏp ch XHCN ca cỏn b, cụng chc c
phõn cụng lm cụng tỏc qun lý ti chớnh.
B Hu qu:
- Lm tht thoỏt ngõn sỏch nh nc gõy bin ng trong chi tiờu ca n v.
- S dng ngun ngõn sỏch sai mc ớch, Vic sa cha xe ụ tụ cho Trung tõm
khuyn nụng - Khuyn lõm X trong thi k chng hn v mựa l cn thit, v quan
trng ú l mc tiờu ca ngnh Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn l nhim v
trng tõm. Xe ó tin hnh sa xong ht thi hn bo hnh, cn tin hnh nghim
thu a vo s dng, thanh quyt toỏn theo hp ng ó quy nh, m tin li
khụng cú. Vic ny nh hng n vic thanh quyt toỏn ca n v v vic x lý
hp ng kinh t sa xe ụ tụ b vi phm, nh hng n uy tớn ca Trung tõm
khuyn nụng - Khuyn lõm X v uy tớn ca ngnh, lm gim lũng tin ca nhõn dõn
trong khu vc.
- Lm mt uy tớn ca lónh o Trung tõm i vi ni b c quan, mt lũng tin
vi c quan liờn quan.
- K cng xó hi khụng c gi vng, phỏp lut, phỏp ch XHCN b buụng
lng trong qun lý.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
9
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Phn IV:
Xõy dng, phõn tớch v la chn
phng phỏp gii quyt.
I - Phng ỏn 1:
1. Yờu cu ch Lan phi np s tin 15.000.000 vo cụng qu nh nc bng
cỏch tr dn tr vo lng 10 thỏng liờn tc mi thỏng 1.500.000, bt u t thỏng
12/2000 n 9/2001.
2. chuyn ch Lan sang lm cụng vic khỏc.
3. Kim im anh Sn trc c quan do trong qun lý thiu nghiờm tỳc trong
chi tiờu n v, ó cho tm ng quỏ thi hn quỏ lõu khụng gii quyt (t nm
1998). Lut ngõn sỏch quy nh gii quyt trong nm ngõn sỏch ngha l n ht
31/12 hng nm.
4. Kim im anh Sn vi chc nng l k toỏn khụng hon thnh nhim v,
qun lý kinh t ca n v yu kộm, ó xy ra sai sút, vi phm lut ti chớnh trong
khi thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh, do n nang khụng ũi n, gii quyt
chi tiờu sai mc ớch.
ỏp dng phng phỏp ny cú u nhc im sau:
*) u im:
- Nờu cao tinh thn trỏch nhim cho tng cỏn b, cụng chc i vi cụng vic
c giao.
- Th hin tớnh nghiờm minh ca phỏp lut nh nc.
- L bi hc v cụng tỏc qun lý ti chớnh ca Trung tõm khuyn nụng - Khuyn
lõm X.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
10
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
- Ch Lan cú iu kin thun li hn khi khụng phi np ngay s tin thõm ht
vo cụng qu nh nc.
*) Nhc im:
- Cha thu ngay c s tin ht qu.
- Nguyờn nhõn gõy ra do t nhiu phớa. Nhng hu qu ln nht vn l th qu.
2 - Phng ỏn 2:
1. Kim im trc c quan nh nc c 3 ngi liờn quan n v vic. anh Sn
k toỏn c, ch Lan th qu, anh Khoa ch ti khon.
2. Cỏch chc ch ti khon Giỏm c Trung tõm khuyn nụng - Khuyn lõm X.
Giao cho ngi cú t cỏch nng lc cú kinh nghim qun lý n v lm ch ti
khon.
3. Yờu cu ch Lan np ngay s tin ht qu vo cụng qu nh nc.
4. Bn giao th qu cho ngi khỏc, c quan nờn cho ch Lan i hc lp ngn
hn v qun lý ti chớnh.
ỏp dng phng phỏp ny cú u nhc im nh sau:
*) u im:
- Qua kim im gúp ý ca c quan s nõng cao tớnh phờ bỡnh v t phờ bỡnh
ca ch Lan.
- c i hc chc chn nng lc ca ch Lan s c nõng cao, cú kin thc c
bn qun lý ti chớnh, chc chn ch Lan sau ny s ỏp ng c nhu cu cụng
tỏc ca n v.
- Thu c ngay s tin ht kột vo ngõn sỏch nh nc.
- Chn chnh c ngay khõu qun lý ti chớnh ca Trung tõm khuyn nụng -
Khuyn lõm X.
*) Nhc im:Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
11
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
- Gõy bt bỡnh v gim lũng tin trong ni b c quan n v nu ch Lan cũn
c lm th qu.
- Ch Lan khụng th cú tin np ngay mt lỳc s tin ht kột vo ngõn sỏch nh
nc.
3- Phng ỏn III:
1. buc thụi vic i vi ch Lan.
2. Kim im xem xột k lut anh Sn vỡ thiu trỏch nhim, khụng lm trũn chc
nng v nhim v ca mỡnh nờn mi sy ra vic ht qu v gõy bin ng ngun
ti chớnh ca n v.
3. Yờu cu ch Lan phi np ngay s tin ht kột vo c quan trc khi cú quyt
nh thụi vic.
ỏp dng phng phỏp ny cú u nhc im nh sau:
*) u im:
- Th hin tinh thn nghiờm minh ca phỏp lut.
- Thu hi c ngay ngun ngõn sỏch b tht thoỏt cho nh nc.
*) Nhc im:
- Tuy th hin c tớnh nghiờm minh ca phỏp lut v phỏp ch XHCN
nhng cha hp tỡnh hp lý.
Vic tht thoỏt tin ca nh nc cng do nng lc qun lý ca lónh o cũn
yu kộm chc nng tham mu k toỏn cũn cha c phỏt huy cũn thiu hiu bit
v nng lc chuyờn mụn nờn ó xy ra vn ht kột nh trờn.
- Ch Lan b buc thụi vic khụng cú ngun thu n nh t lng m phi np
ngay 15.000.000 l rt khú khn.
Phng phỏp ny khụng khuyn khớch ngi cú khuyt im t giỏc sa cha,
v ngun ti chớnh ca ngõn sỏch ó b tht thoỏt cng khú m thu hi c.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
12
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Qua phõn tớch v xem xột so sỏnh nhng u nhc im ca ba phng ỏn
ó xõy dng.
Tụi chn phng ỏn I :
Vỡ phng ỏn ny cng c c k lut ti chớnh ca n v s nghip, nhm
s dng hiu qu, tit kim tin ca nh nc, l phng ỏn cú tớnh kh thi cao,
gii quyt vn theo phng ỏn ny tụi thy cú tỡnh v hp lý, c cỏn b ca
trung tõm ng tỡnh v ng h. Cng t õy tp th cỏn b Trung tõm khuyn nụng
- Khuyn lõm X s cú bi hc kinh nghim, nhng ngi vi phm cng cú c hi
sa cha v hon chnh cụng vic. ch Lan vn cú vic lm n nh, anh Sn cú
iu kin sa cha nhng sai sút ca mỡnh trong cụng tỏc qun lý ti chớnh, anh
Khoa cú c bi hc lónh o: Trong vic qun lý ti chớnh phi tht nghiờm tỳc,
m bo chi ỳng mc ớch, chi ỳng ch .Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
13
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Phn V
Lp k hoch t chc v thc hiờn phng ỏn ó chn
Tụi tin hnh bỏo cỏo vi Trng phũng hnh chớnh tng hp, trc tip bỏo
cỏo vi lónh o trung tõm khuyn nụng- khuyn lõm X v phng ỏn tụi ó chn,
n nh thi gian tin hnh thc hin phng ỏn ú.K hoch t chc thc hin
phng ỏn ó chn bao gm cỏc bc sau:
Da trờn c s thc t biờn bn kim qu ngy 30/11/2000 v qua bỏo cỏo
ca k toỏn v s vic c quan BHXH ó ct tin t ti khon tin gi sa cha ụ
tụ sang ti khon tr n c quan BHXH l cú tht. Lónh o trung tõm triu tp
cuc hp ton th cn b CCVC TT khuyn nụng - khuyn lõm X, cuc hp thụng
qua biờn bn kim qu v tỡnh hỡnh bin ng ngun ti chớnh ca Trung tõm,
khụng cú kinh phớ tr tin sa xe ụ tụ, bờn Cụng ty sa cha ụ tụ Bo Sn angNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
14
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
lm th tc ũi n v tỡnh hỡnh ht kột ti c quan, ly ý kin tp th cỏn b cụng
chc v vn qun lý ti chớnh trong n v, da trờn tinh thn dõn ch bn bc
trong ni b v nõng cao tinh thn phờ v t phờ bỡnh trong c quan.
Phõn cụng trng phũng Hnh chớnh tng hp trc tip nhc nh, ng viờn
ch Lan hon thnh cụng vic mi, ng thi cú trỏch nhim bi hon li cụng qu
cho c quan.
C cỏn b ca Trung tõm ti gia ỡnh ch Lan trao i v thụng bỏo cho
gia ỡnh cựng bit v cụng vic c quan ca ch Lan, gia ỡnh cựng cú trỏch
nhim giỳp ch Lan np li s tin thõm ht kột cho Ngõn sỏch nh nc.
Phn VI
Kt lun v kin ngh
Qun lý v x lý cỏ nhõn, t chc vi phm lm tht thoỏt tin ca nh nc
l vn bc xỳc hin nay trong cụng tỏc qun lý ti chớnh ca cỏc S Ban ngnh
t Trung ng ti a phng.Do nng lc qun lý v trỡnh chuyờn mụn nghip
v ca cỏn b lm cụng tỏc ti chớnh ca 1 s n v cũn hn ch, cha nm bt
c y nhng quy nh, nhng phỏp lnh dnh riờng cho cỏn b qun lý ti
chớnh t cp c s n cp trờn. C ch ti chớnh cho tng lnh vc khụng cũn phự
hp vi c ch i mi v qun lý nh nc trong trong lnh vc ti chớnh v tin
t, phỏp lnh mi cha c b sung kp thi v y .Trong khi thc hin cỏcNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
15
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
nhim v chi ngõn sỏch, cha nờu cao ý thc chp hnh k lut ti chớnh trong ni
b c quan n v, dn n vic thc hin v vn dng mt s ch , chớnh sỏch
cha ỳng, i tng chi cũn tựy tin, chi theo cm tỡnh, n nang, khụng dt khoỏt,
chi khụng ỳng quy nh, cụng tỏc qun lý chi tiờu ni b cha c quan tõm
ỳng mc; t cp ng y n th trng c quan, dn n vic qun lý cha cht
ch, to k h cho cỏn b cụng chc cú iu kin v c hi tham ụ, tham nhng.
Vic chp hnh ch bỏo cỏo ti chớnh theo nh k cha nghiờm tỳc, cụng
tỏc lp d toỏn chi ngõn sỏch cũn mang tớnh lit kờ, kờ khai theo yờu cu c quan
n v. Khi duyt bỏo cỏo ti chớnh cp cú thm quyn ch xem xột kt qu bỏo cỏo
ti chớnh ca n v, thiu kim tra kim soỏt chng t, bng kờ chi tit c th l
kim tra s chớnh xỏc v mt phỏp lý.
Mt s dn v cha duy trỡ cụng tỏc kim kờ qu tin mt theo nh k v t
xut, gii quyt tm ng tin mt cũn tựy tin, n nang to iu kin cho ngi cú
nhu cu tm ng t c mc ớch. khc phc c tỡnh trng trờn phi cú
cỏch gii quyt ng b thng nht t Trung ng n a phng, c th l : B
Ti chớnh kt hp vi S Ti chớnh cỏc a phng quy nh thng nht nguyờn tc
ch qun lý ti chớnh, ti sn cụng cho cỏc n v s nghip hng th ngun
vn t ngõn sỏch nh nc. Lónh o cỏc c quan phi nm c quyn hn v
trỏch nhim ca n v mỡnh qun lý, cỏn b ti chớnh c quan phi lm ỳng chc
nng, nhim v v trỏch nhim qun lý ti chớnh ca c quan mỡnh ang cụng tỏc,
k toỏn phi tr thnh giỏm c ng tin, l tham mu c lc cho th
trng.Vic ny ch cú th thc hin tt khi nh nc tin hnh khoỏn chi, khoỏn
kinh phớ, khoỏn biờn ch, giao quyn t ch, t chu trỏch nhim cho n v, s
dng ng vn tit kim cú hiu qu. Cỏc n v cn c hỡnh thnh mụi trng
minh bch, lnh mnh, cỏn b k toỏn cn m rng hỡnh thc thanh toỏn bng
chuyn khon, dựng y nhim chi qua h thng Ngõn hng Nụng nghip, NgõnNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
16
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
hng u t v phỏt trin, Kho bc Nh nc. Khụng lng tin mt tn li
trong kột bc vt quỏ mc quy nh vỡ: cú tin mt trong kột l to c hi tt cho
nhng cỏn b li dng, dựng uy lc, dựng tỡnh cm ca mỡnh cm húa lónh o,
th qu ny sinh ý nh xõm tiờu tin cụng qu ca nh nc.
Nhm nõng cao hiu qu ca cụng tỏc qun lý ti chớnh ti cỏc c quan, cỏc
Ban ngnh, cỏc cp v x lý vi phm vic lm dng cụng qu xõm tiờu tin ca nh
nc t kt qu. Bn thõn tụi tham gia cụng tỏc t thỏng 8 nm 1995, cho n nay
ó gn 15 nm cụng tỏc trong lnh vc ti chớnh k toỏn, t n v huyn n tnh.
Tuy cha nhiu kinh nghim, nhng tụi cng thu hiu v ý thc c trỏch nhim
ca mỡnh trong cụng vic,luụn khiờm tn hc hi kinh nghim ca cỏc ng
nghip,bỏm sỏt cụng vic trong lnh vc chuyờn mụn ca mỡnh, chu khú nghiờn
cu ti liu vn bn thc hin ỳng phỏp lnh ti chớnh k toỏn v nguyờn tc thng
kờ ca Ngõn sỏch nh nc.K toỏn s v ch hon thnh xut sc nhim v ca
mỡnh v tht s l ngi qun lý chi tiờu, l ngi kim tra, kim soỏt tin v ti
sn ca nh nc ti n v, l tham mu qun lý ti chớnh cho th trng n v.
Trong phm vi tiu lun cui khúa hc,tụi xin kin ngh mt s vn xung
quanh vic qun lý chi tiờu ni b v x lý vi phm nguyờn tc ti chớnh ca c
quan hnh chớnh s nghip nh sau:
- Khụng b nhim ngi khụng iu kin v trỡnh chuyờn mụn lm cụng
tỏc k toỏn v th qu.
- Khi ó cú quyt nh b nhim k toỏn thỡ cn cú ph cp trỏch nhim kốm
theo, nh vy mi cao c vai trũ ca ngi k toỏn ti n v.
- ngh B ti chớnh- S Ti chớnh v phũng Ti chớnh cn sm nghiờn cu b
sung, sa i cỏc tiờu chun, ch , nh mc chi ngõn sỏch cho tng cp, tng
ngnh , tng lnh vc cho phự hp.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
17
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
- Sp xp li trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b CCVC, phõn cụng cụng vic ỳng
ngnh ngh c o to, nhm phỏt huy s trng v nng lc cụng tỏc.
- Chn chnh li cỏc chc nng nhim v v qun lý ti chớnh ca n v trung
tõm Khuyn nụng Khuyn lõm X thuc s Nụng nghip v phỏt trin Nụng thụn
tnh C.
- Nõng cao cht lng xõy dng d toỏn hng nm cho phự hp, tng cng
cụng tỏc duyt quyt toỏn theo quý, kt hp vi kim tra ti chớnh (nh k v t
xut). Nhm chn chnh v un nn kp thi nhng du hiu vi phm mi hỡnh
thnh.
- Khc phc trit cỏc yu im cũn tn ti trong qun lý chi tờu,chi khụng cú
ch , khụng nm trong danh mc ca h thng k toỏn (Chi theo lnh ca th
trng), chi sai mc ớch (ca trng phũng). cao tinh thn trỏch nhim, chc
nng tham mu ca k toỏn n v.
- Tp trung thu hi cụng n theo quy nh ca Lut Ngõn sỏch, khụng cỏc i
tng n tm ng quỏ ngy 31 thỏng 12 hng nm ( K c l ch ti khon- Th
trng ca n v). Lm cam kt thanh toỏn trc khi gii quyt tm ng cỏ nhõn,
trỏnh dõy da i vi cỏc i tng tm ng tin mt vi s lng nhiu v hoc
nhng i tng cú n kộo di.
- Hn ch vic tm ng tin mt ca cỏn b CCVC trong n v.
- Xõy dng i ng cỏn b CCVC trong sch, cú nng lc, trỏch nhim cao
trong cụng vic, luụn ý thc hc hi v nõng cao o c ngh nghip.
- X lý nghiờm minh theo phỏp lut nhng cỏn b, cụng chc bt c lnh vc
no, cp no, dự ngi ú l ai , m cú nhng hnh vi li dng quyn hn, chc v
tham ụ, tham nhng bin th cụng qu.
- Thc hin ỳng phỏp lnh cỏn b cụng chc,thng xuyờn giỏo dc cỏn b
cụng chc v chớnh tr, t tng v o c cỏch mng./.Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
18
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viênNgời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
19
Tiểu luận cuối khoá Ch ơng
trình chuyên viên
Mc lc
Li m u.trang 1
Phn I : Ni dung cõu chuyn tỡnh hung trang 3
Phn II : Xỏc nh mc tiờu x lý tỡnh hung trang 5
Phn III : Phõn tớch nguyờn nhõn v hu qu tỡnh hung trang 7
A- Nguyờn nhõn
B - Hu qu
Phn IV : Xõy dng, phõn tớch v la chn phng ỏn
gii quyt tỡnh hung trang 9
1/ Phng ỏn 1
2/ Phng ỏn 2
3/ Phng ỏn 3
Phn V : Lp k hoch t chc thc hin phng ỏn ó la chn trang 13
Phn VI : Kt lun v kin ngh trang 14
Ti liu tham kho :
Php lnh x lý vi phm hnh chnh nm 2002: ú c sa, b sung cỏc nm
2007, 2008 H.: Chớnh tr quc gia, 2008Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu Hờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà
Giang
20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×