Tải bản đầy đủ

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay giáo dục đang tập trung thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI, đó là: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân
trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển
đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào
tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho
Giáo dục và Đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và
Đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội
và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời.”
Phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là
điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn
dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò
hết sức quan trọng. Điều 2 - luật giáo dục đã khẳng định “Mục tiêu của giáo dục là
đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức tri thức sống khỏe,
thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”

Để phấn đấu đạt được mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đề ra, việc nâng cao
nguồn tri thức con người là yếu tố cơ bản có tính chất tiên quyết. Trong đào tạo
nguồn lực con người, Giáo dục và Đào tạo vừa là điểm xuất phát, vừa có vai trò
quyết định hàng đầu. Điều này được Đảng ta khẳng định lại tại Nghị quyết Trung
ương 2 khóa VIII: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải
phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản
của sự phát triển nhanh và bền vững. Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và
Đào tạo là quốc sách hàng đầu.”
Trang 1
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua
ngành Giáo dục và Đào tạo của Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng. Điều đó được thể hiện cụ thể từ quy mô trường lớp đến chất lượng giáo dục
cũng như công tác xã hội hóa giáo dục đã có những thay đổi theo hướng tích cực.
Tuy vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh ta vẫn còn đang bộc lộ những
yếu kém trên nhiều mặt, có nhiều vấn đề bức bách cần phải giải quyết. Một trong
những bức bách đó là việc thực hiện quy chế không nghiêm túc của một bộ phận
giáo viên. Khuyết điểm đó không chỉ ảnh hưởng đến nề nếp kỷ cương của nghành
giáo dục mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn
diện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học sinh. Những tồn tại yếu kém
trên đã vi phạm Điều 2 của Luật Giáo dục 2005: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con
người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, có sức khỏe thẩm mỹ
và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình
thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.”
Là một cán bộ quản lý chuyên môn của trường, từ thực tế của cơ sở, tôi chọn
đề tài: “Xử lý giáo viên Nguyễn Thị A Trường THCS Hồng Thủy vi phạm quy
chế chuyên môn” để làm tiểu luận cuối khóa quản lí nhà nước chương trình chuyên
viên tại huyện Lệ Thủy.
Từ những kiến thức lý luận đã được trang bị và thực tế mong rằng sẽ có lợi
ích thiết thực trong công tác quản lý chuyên môn của mình.
Xử lý tình huống trong quản lý nhà nước là một hình thức thể hiện khó vì thế
không tránh khỏi khuyết điểm. Do đó mong quý thầy giáo, cô giáo góp ý để tiểu
luận hoàn thiện hơn, vận dụng có hiệu quả tốt hơn trong thực tế.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo
Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia học tập
nâng cao trình độ quản lí nhà nước và hoàn thành tiểu luận cuối khoá đạt kết quả
như mong muốn.
Trang 2
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch thanh tra năm học 2013 - 2013,
theo Quyết định số 220/QĐ-GD&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Trưởng phòng
GD&ĐT huyện Lệ Thủy về thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục tại trường
THCS Hồng Thủy, Đoàn thanh tra của phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành công
tác thanh tra tại Trường THCS Hồng Thủy từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 4 năm
2013.
Trong chương trình thanh tra, sau khi trao đổi kế hoạch làm việc của đoàn với
Ban giám hiệu nhà trường, các thành viên trong Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra
toàn bộ hoạt động của nhà trường thông qua hồ sơ và các hoạt động giảng dạy thực
tế.
Cô giáo Nguyễn Thị A - giáo viên dạy môn Vật lí thuộc tổ Khoa học tự nhiên
(KHTN) là một trong những giáo viên được đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện.
Cô giáo Nguyễn Thị A năm nay 35 tuổi, là giáo viên dạy môn Vật lí được
đào tạo từ trường Đại học sư phạm Huế, đã giảng dạy ở trường 5 năm nay và trong
3 năm trở lại đây liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, đạt giáo viên dạy giỏi
huyện năm học 2011-2013. Chồng của cô giáo Nguyễn Thị A là công nhân xây
dựng làm việc tại các tỉnh phía Nam.
Trong thời gian giảng dạy trường cô giáo Nguyễn Thị A là một trong những
giáo viên gương mẫu được mọi người quý mến nhất là học sinh. Tuy nhiên điều
đáng nói ở đây là, qua hoạt động thanh tra dự các tiết dạy trên lớp của cô Nguyễn
Thị A, đoàn thanh tra đánh giá các tiết dạy chỉ xếp loại trung bình. Đáng buồn hơn
là sáng ngày 02 tháng 4 năm 2013, trong lúc kiểm tra hồ sơ, cán bộ thanh tra của
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện ra cô giáo Nguyễn Thị A soạn thiếu nhiều
kiến thức cơ bản. Thậm chí giáo án cũng không được trình bày theo đúng quy định,
trong một số kiến thức của bài học còn chưa chú ý đến việc giảm tải theo quy định
của mn học Vật lí.
Trang 3
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Ban giám hiệu nhà trường cho biết, trong một tháng gần đây, khác với những
năm trước, hoạt động của nhà trường giao, cô giáo Nguyễn Thị A chỉ hoàn thành ở
mức đạt yêu cầu và nhất là tâm lý của cô Nguyễn Thị A có phần không ổn định.
Cuối đợt thanh tra, sau khi hội ý với Ban giám hiệu nhà trường Đoàn thanh
tra đã có nhận xét kết luận cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm quy chế chuyên môn,
xếp loại về thực hiện quy chế chuyên môn không đạt và xếp loại chung qua kiểm
tra toàn diện chưa đạt yêu cầu.
Cô giáo Nguyễn Thị A đã trình bày với Đoàn thanh tra rằng: gần hai tháng
nay chồng bị ốm, trong lúc đó gia đình bên nội, bên ngoại lại ở xa, bản thân cô
Nguyễn Thị A phải lo bao nhiêu việc, bên cạnh đó hoàn cảnh kinh tế gia đình đã
khó khăn nay lại càng khó khăn nên không đầu tư được nhiều thời gian cho công
tác giảng dạy. Thầy hiệu trưởng nhà trường cũng có ý kiến rằng đây là lần đầu tiên
giáo viên Nguyễn Thị A vi phạm quy chế chuyên môn.
Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và
Đào tạo có hình thức kỷ luật sao cho phù hợp với thực tế nhưng có tác dụng giáo
dục và đảm bảo tính nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của ngành Giáo
dục và Đào tạo.
Kết thúc đợt thanh tranh như vậy đã đặt ra cho Ban giám hiệu nhà trường và
Hội đồng sư phạm nhiều phân vân, suy nghĩ? Tình huống trên đặt người quản lý
phải giải quyết thế nào cho trọn lý, vẹn tình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ
quan quản lý và giáo viên, nhưng phải đảm bảo thực hiện được kỷ cương, quy chế
của ngành. Muốn vậy cần tìm hiểu, phân tích kỹ những nguyên nhân và hậu quả
của tình huống đưa lại, có vậy mới xác định được mục tiêu và phương án để giải
quyết tình huống có hiệu quả, tối ưu.

Trang 4
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ.
Để xây dựng được phương án giải quyết tình huống thấu tình, đạt lý cần phân
tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình huống trên. Qua tìm hiểu, có thể xác định
được các nguyên nhân sau:
1. Nguyên nhân:
* Thứ nhất, xuất phát từ bản thân cô giáo Nguyễn Thị A.
Trong lúc toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung thực hiện cuộc vận
động “Hai không”, đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phát triển giáo dục
toàn diện, ưu tiên cho vùng sâu, vùng khó khăn về kinh tế, thì giáo viên Nguyễn
Thị A mặc dù là giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhưng lại không chú tâm trong công
tác chuyên môn, để xảy ra vi phạm quy chế chuyên môn khi Đoàn thanh tra của
Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc, phát hiện.
Cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm quy chế của ngành, chưa thực hiện tốt
những yêu cầu, nhiệm vụ của giáo viên đã được quy định tại Luật Giáo dục năm
2005, Luật viên chức 2010 (Điều 17) cũng như Điều lệ trường THCS, THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành năm 2007.
Như chúng ta đã biết, Điều lệ trường Trung học quy định nhiệm vụ của giáo
viên: “giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch, soạn bài, chuẩn bị
thí nghiệm, không tùy tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy”. Căn cứ vào các quy định, thấy
rằng cô giáo Nguyễn Thị A không thực hiện nghiêm túc việc lên lớp dạy học, giáo
án soạn không kỹ, nghiêm trọng hơn trong quá trình chuẩn bị dạy học đã bỏ sót
nhiều kiến thức cơ bản.
Trong hoạt động dạy học, cũng như trong đời sống sinh hoạt “Mỗi thầy, cô
giáo là một tấm về tự học và sáng tạo” thế nhưng trong một thời điểm nhất định bản
thân cô giáo Nguyễn Thị A lại có biểu hiện thiếu sự cố gắng, vi phạm quy chế
chuyên môn vì thế cô giáo Nguyễn Thị A chưa phải là tấm gương sáng để học sinh
noi theo. Không những thế sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị A còn ảnh hưởng xấu
đến uy tín của nhà trường, của bạn bè đồng nghiệp không chỉ trong học sinh mà cả
đối với lãnh đạo và nhân dân địa phương.
Trang 5
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Đã là người giáo viên thì phải thật sự có lương tâm nghề nghiệp, chưa thấy
hết trách nhiệm của mình trong việc góp phần đào tạo thế hệ tương lai có đủ sức, đủ
tài để xây dựng đất nước ta dân giàu nước mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm
châu” như lời Bác Hồ đã dạy là một sai lầm nghiêm trọng.
* Thứ hai, do quản lý chuyên môn thiếu chặt chẽ của BGH nhà trường và của
Tổ chuyên môn.
Quá trình quản lý chuyên môn của Tổ chuyên môn nhà trường chưa chặt chẽ,
chưa thực hiện đúng quy định hàng tuần phải kiểm tra, ký duyệt giáo án của giáo
viên, nên mới có trường hợp giáo viên Nguyễn Thị A không soạn kỹ bài trước khi
lên lớp, thiếu sót một số kiến thức cơ bản.
Lãnh đạo nhà trường còn buông lõng trong quản lý chuyên môn, chưa tổ chức
học tập thấu đáo, chưa quán triệt để giáo viên học tập và thực hiện các quy định của
pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nên còn có giáo viên vi phạm; Chưa
tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy học nên chưa khơi dậy được sự cố gắng vươn
lên của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên trẻ; Công tác kiểm tra nội bộ của nhà
trường chưa tiến hành thường xuyên do đó còn tạo “kẻ hở” cho giáo viên vi phạm
quy chế chuyên môn.
Công tác quản lý, chỉ đạo của Tổ bộ môn, của Ban giám hiệu chưa thường
xuyên, cũng một phần vì trước kia cô giáo Nguyễn Thị A là một giáo viên liên tục
đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và mới đây là danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp
huyện.
Nhưng dẫu sao để xảy ra trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn như trên,
thì hiệu quả của việc quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường cũng chưa tốt, cần
phải có sự điều chỉnh.
* Thứ ba, thiếu sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
Hoàn cảnh riêng của giáo viên Nguyễn Thị A đang có những khó khăn làm
ảnh hưởng đến công tác. Gia đình bên nội, bên ngoại lại ở xa nên không có sự hỗ
trợ thường xuyên đối với cô, chồng bị ốm gần hai tháng nay, trong một hoàn cảnh
nào đó cô giáo Nguyễn Thị A bị phân tâm là dễ hiểu.
Trang 6
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Mặc dù vậy sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, của Công đoàn cơ sở đối
với hoàn cảnh của giáo viên cũng chưa sâu sát, thiết thực nên dẫn đến sự việc xảy
ra như đã nêu trên.
2. Hậu quả:
Việc vi phạm quy chế chuyên môn của cô giáo Nguyễn Thị A dẫn đến các
hậu quả như sau:
- Vì chuẩn bị thiếu kiến thức cơ bản trong bài soạn nên bài dạy chắc chắn
không có chất lượng, nhiều học sinh không nắm được đủ lượng kiến thức của bài
học, nhất là các em có học lực trung bình và yếu, nếu không được phụ đạo kịp thời
thì sẽ dẫn đến số em này bị hỏng kiến thức và sẽ xảy ra tình trạng học sinh “ngồi
nhầm lớp”.
- Các em học sinh không được học ở người cô giáo Nguyễn Thị A hành vi, tư
cách, phẩm chất tốt đẹp của “Người kỹ sư tâm hồn”, không những thế những biểu
hiện thiếu trách nhiệm trong công việc của cô giáo Nguyễn Thi A còn ảnh hưởng
xấu đến việc phát triển nhân cách của các em học sinh trong quá trình tiếp xúc với
giáo viên.
- Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân cô giáo Nguyễn Thị A thiếu cố
gắng, không có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, từ đó năng lực sư phạm sẽ
dần bị hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn, không những thế cô
giáo Nguyễn Thị A sẽ đánh mất đi sự tôn trọng của học sinh, của bạn bè đồng
nghiệp, của phụ huynh.
- Bản thân cô giáo Nguyễn Thị A phải chịu một hình thức kỷ luật tương xứng
với những sai phạm của mình và như vậy sẽ bị ảnh hưởng về nhiều mặt.
- Sai phạm về quy chế chuyên môn của cô giáo Nguyễn Thị A làm ảnh hưởng
đến uy tín, kết quả thi đua của trường nói riêng, của ngành giáo dục huyện nhà nói
chung.
- Quy chế của ngành không được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở như vậy sẽ
ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm học.
Nhất là ảnh hưởng đến nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường
nề nếp, kỷ cương và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục”.
Trang 7
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Tình huống trên, chúng tôi đã thấy rằng cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm
đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước, cụ thể là đã vi
phạm Chỉ thị số 40/CT – TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Không những thế, cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm Điều 72 về nhiệm vụ của nhà
giáo - Luật Giáo dục 2005, vi phạm Điều 17 Luật Viên chức 2010.
Nếu không có biện pháp xử lý, cảnh tỉnh bản thân cô giáo Nguyễn Thị A sẽ
dẫn đến những hệ lụy khác đối với đội ngũ - những người được Đảng và Nhà nước
tin tưởng,giao cho trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tương lai cho đất nước sau này.
Trang 8
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
* Thứ nhất:
Giữ nghiêm quy chế của ngành giáo dục và pháp luật của nhà nước. Qua giải
quyết tình huống trên làm sao để cho các giáo viên cũng như cấp trên và phụ huynh
học sinh thấy được tính nghiêm túc trong hoạt động dạy học.
Các cấp quản lý, giáo viên có biện pháp trong việc tổ chức cho giáo viên học
tập và thực hiện đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành
Giáo dục và Đào tạo; Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh tra của Phòng Giáo dục
và Đào tạo.
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong các trường học, nhằm tăng cường
nề nếp, kỷ cương và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.
* Thứ hai:
Qua việc xử lý tình huống, giáo viên Nguyễn Thị A thấy được những khuyết
điểm của mình trong chuyên môn, trong việc chấp hành quy định của nhà trường
cũng như của ngành, thấy rõ những tồn tại của bản thân từ đó có ý thức rèn luyện
trong mọi mặt, tìm biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn
của gia đình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
* Thứ ba:
Qua việc xử lý cũng là một bước để cho đội ngũ giáo viên nhà trường nói
riêng, giáo viên của ngành, bậc học nói chung thấy được tính nghiêm minh trong
việc chấp hành luật pháp và các quy định của ngành,để từ đó tự nhìn nhận, đánh giá
lại công việc của bản thân mình để có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp xứng đáng là
người thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo. Đồng thời thực hiện tốt
nhiệm vụ dạy học của mình trong điều kiện mới.
Trang 9
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, PHÂN TÍCH
VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG.
Để giải quyết tình huống trên một cách khách quan, chính xác cần căn cứ vào
các văn bản pháp lý sau:
- Chỉ thị 33/2006/CT – TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng chính
phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;
- Luật Viên chức 2010;
- Luật Giáo dục 2005;
- Nghị định số 27/ 2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về việc xử lý
kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
1. Xây dựng và phân tích phương án:
* Phương án 1: Phê bình, nhắc nhở, góp ý đối với cô giáo Nguyễn Thị A
trước HĐSP nhà trường.
- Ưu điểm:
+ Phương án này phù hợp với hoàn cảnh gia đình và bản thân cô giáo Nguyễn
Thị A.
+ Tạo cơ hội cho cô giáo Nguyễn Thị A khắc phục, vươn lên.
- Nhược điểm:
+ Thiếu sự nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành (Giải quyết theo
hướng trên, không chỉ giáo viên ở trường mà cả đội ngũ giáo viên các trường khác
sẽ không có được bài học đắt giá về sự cần thiết phải chấp hành đúng pháp luật và
các quy định của ngành).
+ Làm giảm lòng tin đối với nhà trường trong khi toàn ngành Giáo dục và
Đào tạo đang thực hiện cuộc vận động “Hai không" (Dạy học là công việc được sự
quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh học
sinh. Vì thế đòi hỏi mọi công việc của nhà trường, của giáo viên phải thật chu đáo,
nghiêm túc. Sự sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị A nếu không được xử lý thấu
đáo, đúng kỷ cương phép nước sẽ gây mất lòng tin của nhân dân đối với nhà trường
nói riêng và của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung).
Trang 10
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
+ Tạo ra một tiền lệ nguy hiểm (Giải quyết theo hướng này, sẽ tạo nên tiền lệ
xử lý nhẹ các trường hợp vi phạm, có khuyết điểm khác. Như vậy sẽ làm trái pháp
luật và không thực hiện đúng quy định của ngành, các giáo viên khác không rút ra
được bài học cho bản thân mình; Học sinh của nhà trường sẽ còn phải tiếp tục gánh
chịu các tiết dạy không chuẩn bị kỹ từ trước các điều kiện cần thiết cho tiết dạy, do
đó chất lượng tiết dạy kém và nếu như vậy thì việc nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện sẽ không thể thực hiện được, nếu có chăng cũng chỉ vì thành tích mà báo
cáo sai sự thật).
* Phương án 2: Họp Hội đồng thi đua của trường để xử lý vi phạm đối với
cô giáo Nguyễn Thị A với mức kỷ luật là cảnh cáo, thời hiệu xử lý kỷ luật: 2 tháng.
- Ưu điểm:
+ Phù hợp với các văn bản pháp lý (Điều 8, Điều 11, Nghị định số
27/2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức).
+ Phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện chúng ta đang thực hiện cuộc
vận động “Hai không”.
+ Đảm bảo tính nghiêm minh của kỷ cương phép nước.
- Nhược điểm:
+ Thực hiện phương án này có thể hợp lý nhưng không hợp tình. Bởi khi xử
lý một tình huống quản lý hành chính nào chúng ta không thuần túy căn cứ vào các
văn bản pháp luật. Cô giáo Nguyễn Thị A vi phạm lần này là lần đầu tiên trong điều
kiện bị phân tâm vì chồng đang bị ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
+ Có thể cô giáo Nguyễn Thị A nảy sinh những biểu hiện tiêu cực như bất
mãn; không tâm phục; khẩu phục.
+ Ảnh hưởng đến kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn đối với gia đình cô
giáo Nguyễn Thị A (Về mặt quan hệ xã hội mà nói mặc dù cô giáo Nguyễn Thị A
có sai phạm, nhưng xét về khách quan thì khi thanh tra về kiểm tra là thời điểm
chồng cô giáo Nguyễn Thị A đang bị ốm, nếu thực hiện theo phương án này thì
không chỉ cô giáo Nguyễn Thị A mà còn làm cho một số giáo viên trong trường
không đồng tình vì không phù hợp với thực tế, dồn cô giáo Nguyễn Thị A vào một
Trang 11
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
tình thế ngày càng khó khăn hơn cả về kinh tế và cả về tâm lý, tư tưởng vì thế sẽ
ảnh hưởng lâu dài đến sự phấn đấu, tương lai sau này).
* Phương án 3: Xử lý kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị A với hình thức khiển
trách, đồng thời buộc cô giáo Nguyễn Thị A làm bản tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm
trước HĐSP nhà trường.
- Ưu điểm:
+ Phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện chúng ta đang thực hiện cuộc
vận động “Hai không”.
+ Khá đảm bảo tính nghiêm minh của kỷ cương phép nước.
+ Bản thân cô giáo Nguyễn Thị A thấy được sự cần thiết phải điều chỉnh
hành vi của mình, thực hiện nghiêm túc luật pháp cũng như các quy định của ngành
và có tinh thần trách nhiệm, cố gắng hơn trong hoàn thành các công việc được giao.
+ Hình thức kỷ luật khiển trách đối với cô giáo Nguyễn Thị A, có tác dụng
làm bài học để cảnh tỉnh cho đội ngũ giáo viên của trường và cả ngành giáo dục
nhất là những người đang còn thờ ơ, không quan tâm, ít tìm hiểu, nắm bắt các quy
định của pháp luật cũng như quy định về chuyên môn của ngành trong dạy học.
- Nhược điểm:
Có thể gây dao động và căng thẳng tâm lý cho giáo viên.
2. Lựa chọn phương án giải quyết:
Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương án, căn cứ các văn
bản về pháp luật có liên quan thì cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm Điều 17 Luật
Viên chức.
Theo Nghị định số 27/2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về việc
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, thì cô
giáo Nguyễn Thị A bị mức kỷ luật cảnh cáo;
Theo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục thì: “Thanh
tra giáo dục, thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục,
nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử
lý vi phạm”,
Trang 12
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Như vậy, bên cạnh việc xử lý các vi phạm trong giáo dục, việc phát huy các
nhân tố tích cực trong tập thể và mặt tích cực trong mỗi người giáo viên đều phải
được coi trọng.
Định hướng vai trò, vị trí và mục đích của Thanh tra giáo dục là: “Với đối
tượng thanh tra, thanh tra giáo dục tác động tới ý thức, hành vi con người, nâng cao
tinh thần trách nhiệm, động viên, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, uốn nắn, giúp
đỡ sữa chữa sai sót, khuyết điểm”
Vậy, để giúp cô giáo Nguyễn Thị A nâng cao tinh thần trách nhiệm, động
viên, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sữa chữa sai sót, khuyết
điểm của bản thân đã vấp phải, thì thực hiện phương án 3 tức xử lý với mức khiển
trách là phù hợp nhất.
Nói cách khác, phương án 3 là phương án tối ưu để xử lý tình huống sai
phạm quy chế của giáo viên Nguyễn thị A như trình bày ở trên.
V. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC LỰA
CHỌN
1. Các bước thực hiện:
* Bước 1: Xác định hướng giải quyết.
Ban giám hiệu nhà trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn trường, Tổ
trưởng chuyên môn họp để thống nhất kế hoạch và hướng giải quyết sai phạm của
cô giáo Nguyễn Thị A; đồng thời yêu cầu cô giáo Nguyễn Thị A viết bản tự kiểm
điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.
* Bước 2: Họp kiểm điểm.
Tổ Khoa học tự nhiên họp kiểm điểm cô giáo Nguyễn Thị A, báo cáo kết quả
lên lãnh đạo nhà trường.
Tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm cô giáo Nguyễn Thị
A; đồng chí Hiệu trưởng phân tích, chỉ rõ sai phạm và rút kinh nghiệm bài học cho
cô giáo Nguyễn Thị A và cả cho Hội đồng sư phạm nhà trường về quản lý chuyên
môn của tổ và của trường.
* Bước 3: Quyết định hình thức kỷ luật.
Trang 13
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Hội đồng kỷ luật họp để xét hình thức kỷ luật. Căn cứ vào các văn bản luật
pháp, căn cứ ý kiến phân tích của các thành viên trong Hội đồng kỷ luật, quyết định
hình thức kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị A với hình thức khiển trách, tiến hành
lập báo cáo gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.
* Bước 4: Thông báo quyết định kỷ luật.
Thông báo hình thức kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị A trong toàn trường
(đối với trường), toàn ngành (đối với phòng Giáo dục và Đào tạo).
* Bước 5: Tổ chức rút kinh nghiệm.
Họp Tổ (đối với Tổ Khoa học tự nhiên), họp Hội đồng sư phạm trường (đối
với trường) nhằm rút kinh nghiệm, bài học từ tình huống trên, kết hợp làm công tác
giáo dục tư tưởng trong toàn trường.
2. Kế hoạch thời gian thực hiện phương án:
TT
Nội dung công
việc
Thời gian thực hiện
Trách nhiệm
Ghi
chú
Bắt đầu Kết thúc
1
Xác định hướng
giải quyết.
10.6.2013 10.6.2013
- BGH nhà trường.
Bí thư chi bộ.
- Chủ tịch Công
đoàn.
- Tổ trưởng
2
Họp kiểm điểm. 12.6.2013 12.6.2013
- Tổ KHTN
- Toàn thể HĐSP
3
Quyết định hình
thức kỷ luật.
13.6.2013 13.6.2013
- Hội đồng kỷ luật.
- Cô giáo Nguyễn
Thị A.
4
Thông báo quyết
định kỷ luật.
16.6.2013 16.6.2013
- Hội đồng kỷ luật.
5
Tổ chức rút kinh
nghiệm.
18.6.2013 18.6.2013
- Tổ KHTN
- Toàn thể HĐSP
Trang 14
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
VI. KIẾN NGHỊ:
Từ tình huống trên, để ngăn ngừa các tiền lệ tương tự và giải quyết nhanh gọn
tình huống đang xảy ra, ngăn ngừa có hiệu quả tình huống tương tự phát sinh, xin
kiến nghị:
1. Đối với nhà nước:
Cần tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt các văn bản hành chính
hướng dẫn cụ thể Luật Viên chức; Luật giáo dục đến tận mọi cán bộ công chức
để họ hiểu được những việc cần làm, những hành vi bị cấm.
2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chuyên viên phụ trách bậc học của Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tham
mưu cho lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành những quy định về chuyên
môn sát tình hình thực tế của các trường hơn nhưng phù hợp với văn bản hành
chính của cấp trên.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo định kỳ.
Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thực hiện quy chế chuyên môn.
Công đoàn ngành cần quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời các giáo viên gặp
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các trường xây nhà công vụ để giáo viên có
điều kiện trong công tác khi phải ở xa gia đình.
3. Đối với trường:
Tổ bộ môn thường xuyên kiểm tra, ký giáo án trước khi lên lớp, định kỳ hàng
tháng kiểm tra và đánh giá xếp loại các loại hồ sơ chuyên môn, công tác của mỗi cá
nhân trong tổ.
Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ
trường học, thường xuyên kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với giáo
viên. Đánh giá sát hợp ưu khuyết điểm đối với các giáo viên được kiểm tra.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất lượng.
Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để giáo viên cố gắng phấn đấu.
Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường gần gũi động viên cô giáo Nguyễn Thị A
và các giáo viên trẻ trong trường cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động chuyên
môn, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trang 15
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Công đoàn nhà trường cần tìm hiểu, giúp đỡ gia đình cô giáo Nguyễn Thị A
và gia đình các giáo viên đang gặp khó khăn, động viên họ vượt qua khó khăn để
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Đối với giáo viên trong nhà trường:
Cần quan tâm, nghiên cứu, nắm vững nội dung các loại văn bản về luật pháp,
nhất là các văn bản liên quan đến ngành Giáo dục, các quy định của ngành.
Tập trung hoàn chỉnh các loại hồ sơ chuyên môn còn thiếu, hoặc chưa đảm
bảo yêu cầu, bố trí phụ đạo cho học sinh kiến thức các tiết học dạy chưa có chất
lượng.
Tăng cường công tác tự nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để
nâng cao năng lực sư phạm của bản thân.
Cần giữ gìn và phát huy lương tâm và trách nhiệm của người giáo viên, tất cả
vì học sinh thân yêu, là tấm gương sáng để học sinh noi theo.

KẾT LUẬN
Trang 16
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
Để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có sự
đồng bộ về cơ chế chính sách, về ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên, cùng với
công tác quản lý, nhất là quản lý của các trường. Chất lượng giáo viên là yếu
tố`quyết định nhất.
Giáo viên trong nhà trường kém về năng lực và phẩm chất, thì dù cơ sở vật
chất trường học có được đầu tư đầy đủ, chương trình, nội dung sách giáo khoa có
đổi mới đi nữa cũng không thể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khó có thể
hoàn thành trọng trách của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Giáo dục
và Đào tạo: “ Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức,
có sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của
công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Để góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà, bên cạnh việc tăng cường
quản lý Nhà nước về công tác giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương việc ngăn
chặn, khắc phục các tiêu cực trong giáo dục, vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng
đội ngũ nhà giáo là yếu tố hàng đầu. Hơn thế, phải biết khơi dậy và phát huy niềm
tự hào và tự trọng nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo, khẳng định trách nhiệm và sứ
mạng vẻ vang của ngành Giáo dục, của mỗi nhà trường và thầy cô giáo trước tương
lai của đất nước trong việc tạo ra nguồn vốn lớn nhất và quý nhất để đất nước phát
triển nhanh và bền vững, đó là nguồn nhân lực lao động chất lượng cao.
Xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một cán bộ phụ trách chuyên môn của
trường, bản thân đã từ thực tế của một tình huống để phân tích, đánh giá, xác định
mục tiêu, tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết tình huống đang diễn ra, hy vọng
với sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên ở trường chính trị tỉnh, đặc biệt là Thạc sỹ
Nguyễn Thanh Đạt đề tài này sẽ có tính thực tiễn cao nhất.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trang 17
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt
Nam - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Hà Nội 2011
2. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII.
3. Chỉ thị số 40/CT - TƯ ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng
về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
4. Luật giáo dục năm 2005.
5. Luật viên chức 2010.
6. Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban
hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007)
7. - Nghị định số 27/2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về việc
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
MỤC LỤC
Trang 18
Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n.
TT Nội dung Trang
1 LỜI MỞ ĐẦU. 1
2 I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG. 3
3 II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ. 5
4 II.1. Phân tích nguyên nhân. 5
5 Nguyên nhân thứ nhất. 5
6 Nguyên nhân thứ hai. 6
7 Nguyên nhân thứ ba. 7
8 II.2. Hậu quả. 7
9 III. MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG. 9
10
IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, PHÂN TÍCH VÀ LỰA
CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG.
10
11 IV.1. Xây dựng phương án. 10
12 Phương án 1. 10
13 Phương án 2. 11
14 Phương án 3. 12
15 IV.2. Lựa chọn phương án giải quyết. 13
16 V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN. 13
17 V.1. Các bước thực hiện phương án. 14
18 V.2. Kế hoạch thời gian thực hiện phương án. 15
19 VI. KIẾN NGHỊ. 15
20 VII. KẾT LUẬN. 17
Trang 19

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×