Tải bản đầy đủ

Giáo án bài kiểm tra một tiết

Tổ Tốn - Trường THPT Bình Điền
Tiãút : 36
KIÃØM TRA MÄÜT TIÃÚT
I. Mủc tiãu:

Vãư kiãún thỉïc
: - ,Kiãøm tra cạc kiãún thỉïc â hc vãư phỉång trçnh âỉåìng thàóng khong
, ,cạch tỉì mäüt âiãøm âãún âỉåìng thàóng gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng cạc kiãún thỉïc vãư phỉång
.trçnh âỉåìng trn

Vãư k nàng
: - Kiãøm tra k nàng váûn dủng cạc kiãún thỉïc â hc âãø gii cạc bi
, .táûp k nàng tênh toạn

Vãư thại âäü
:
- ,Cáøn tháûn chênh xạc
II. Chøn bë phỉång tiãûn dảy hc:
III. Phỉång phạp dảy hc:
- .Kiãøm tra viãút
IV. Tiãún trçnh bi hc:

 Âãư bi:
I. PHÁƯN TRÀÕC NGHIÃÛM.
.Cáu 1 Âỉåìng thàóng
3y 2x 6 0− + =
:cọ vectå phạp tuún l
/.a
( ; )n 3 2= −
r
/.b
( ; )n 3 2=
r
/.c
( ; )n 2 3= − −
r
/.d
( ; )n 2 3= −
r
. ( ;- )Cáu 2 Âỉåìng thàóng qua B 4 2 nháûn
( )

r
;n 3 1
:lm vectå phạp tuún cọ phỉång trçnh l
/.a
3x y 14 0− + + =
/.b
x 3y 10 0− − =
/.c
3x y 10 0− + − =
/.d
x 3y 14 0− + =
. ( ;- ) ( ; ). :Cáu 3 Cho hai âiãøm A 3 4 B 1 0 Phỉång trçnh chênh tàõc âỉåìng thàóng AB l
/.a
x 3 y 2
2 4
+ −
=

/.b
x 3 y 2


2 4
− +
=

/.c
x 1 y
4 2

=
/.d
x 1 y
4 2

=
− −
.Cáu 4 Âỉåìng thàóng
x 3 2t
y 4 t
= +


= −

:cọ phỉång trçnh täøng quạt l
/.a
2x y 2 0− − =
/.b
2x y 10 0+ − =
/.c
x 2y 5 0− + − =
/.d
x 2y 11 0+ − =
.Cáu 5 Gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng
2x y 6 0+ + =
v
2x 6y 8 0+ − =
:l
/.a
2
π
/.b
4
π
/.c
3
π
/.d
6
π
. ( ):Cáu 6 Cho âỉåìng trn C
2 2
x y 4x 2y 12 0+ − − − =
v âỉåìng thàóng
: x3y40∆ + − =
. Trong
:cạc khàóng âënh sau âáy khàóng âënh no l âụng
/.a

( ) .càõt C tải hai âiãøm phán biãût
/.b

( ).tiãúp xục våïi C
/.c

( ).khäng càõt C
/.d

( ).âi qua tám ca âỉåìng trn C
II. PHÁƯN TRÀÕC NGHIÃÛM TỈÛ LÛN.
. (- ; ) ( ; )Cáu 1 Cho hai âiãøm A 3 2 B 4 0 v âỉåìng thàóng
: 2x3y40∆ − − =
.
/.a Tçm hçnh chiãúu A' ca A lãn

.
/. ,b Viãút phỉång trçnh âỉåìng trn âi qua hai âiãøm A B v cọ tám nàòm trãn

.
-------------------------------------------------
Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×