Tải bản đầy đủ

CV kiem dinh chat luong cua So Nam Dinh

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 123/SGDĐT-KT&KĐ Nam Định, ngày 25 tháng 02 năm 2011
V/v: Kiểm định chất lượng cơ sở
giáo dục phổ thông và mầm non.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông năm học
2010-2011, đến ngày 25/01/2011 đã có thêm các cơ sở sau được kiểm định, đánh giá
ngoài: Trường THPT Xuân Trường, THPT Nghĩa Hưng A; THCS Phùng Chí Kiên, THCS
Hàn Thuyên, TH Hùng Vương, TH Mỹ Xá (thành phố Nam Định); THCS Hải Phương
(Hải Hậu). Để có kế hoạch triển khai trong thời gian còn lại của năm học và các năm học
sau, để chuẩn bị cho công tác kiểm định các trường mầm non trong tỉnh, Sở GD-ĐT Nam
Định yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thành phố và các trường THPT thực hiện nghiêm
túc một số công việc sau:
I. Đối với các Phòng GD-ĐT:
1. Tiếp tục chỉ đạo các trường TH, THCS (nhất là các trường mà phòng đã đăng ký
kiểm định với Sở) thực hiện hoạt động tự đánh giá, hoàn thành báo cáo tự đánh giá của đơn
vị. Các phòng GD-ĐT thu kế hoạch tự đánh giá của các đơn vị, tổng hợp kế hoạch tự đánh

giá của các đơn vị thuộc phòng và có biện pháp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các
đơn vị. Đối với các đơn vị đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đánh giá ngoài (không nhất thiết
phải đạt mức độ 3) thì phòng GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị làm bản đăng ký kiểm định và
thực hiện đúng "Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo
dục của cơ sở giáo dục phổ thông" theo Điều 18 của Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm
định chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày
31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
2. Có kế hoạch triển khai tập huấn và hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm để
làm Báo cáo tự đánh giá.
3. Nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT
về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
ngày 17/02/2011 của Bộ GD-ĐT (có thể lấy trên trang http://namdinh.edu.vn).
4. Lập báo cáo 1 số vấn đề về công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục
theo Mẫu 1 và gửi báo cáo về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
(KT&KĐCLGD), Sở GD-ĐT.
II. Đối với các trường Trung học phổ thông:
1. Tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá, sử dụng phần mềm để làm Báo cáo tự
đánh giá; hoàn thành bản Báo cáo tự đánh giá của đơn vị.
2. Những đơn vị đủ điều kiện đánh giá ngoài (không nhất thiết phải đạt mức độ 3)
thì làm thủ tục đăng ký với Sở (phòng KT&KĐCLGD) theo Khoản 1, Điều 17 của Quy
định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Quyết định
số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để Sở có kế hoạch tổ
chức đánh giá ngoài.
3. Lập báo cáo 1 số vấn đề về công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục
theo Mẫu 2 và gửi báo cáo về phòng KT&KĐCLGD, Sở GD-ĐT.
III. Thời gian nộp báo cáo về Sở:
- Đợt 1: Nội dung trong báo cáo cập nhật đến ngày 25/02/2011, gửi về Sở trước
ngày 18/3/2011.
- Đợt 2: Nội dung trong báo cáo cập nhật đến ngày 15/7/2011, gửi về Sở trước ngày
25/7/2011.
Báo cáo gửi qua đường bưu điện và gửi vào địa chỉ Email: bhthuongnd@gmail.com.
(Các trường THPT chỉ nộp báo cáo 1 lần, trước ngày 18/3/2011).
Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm
túc, đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng. Sở GD-ĐT sẽ có biện pháp kiểm tra để đánh
giá việc thực hiện công tác kiểm định của các trường THPT và phòng GD-ĐT các huyện,
thành phố./.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Phòng GDTrH, TH, MN (để phối hợp);
- Lưu: VP, KT&KĐCLGD.
(đã ký)

Ngô Vỹ Nông
Mẫu 1:
UBND HUYỆN(TP)………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /
V/v:……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm 2011
BÁO CÁO
Về công tác kiểm định các cơ sở giáo dục
Thực hiện Công văn số / ngày tháng năm 2011 của Sở GD-ĐT về việc báo cáo 1
số vấn đề về công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục thuộc đơn vị, Phòng GD-ĐT
…. báo cáo (tính đến thời điểm ngày tháng năm 2011) như sau:
1. Các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm định (kể từ năm học 2008-2009)
STT Ngày, tháng, năm
ban hành
Cấp ban hành (UBND huyện,
TP; phòng GD-ĐT?)
Nội dung văn bản (trích
yếu)
Ghi chú
2. Danh sách cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm định của phòng:
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ và đơn vị công tác Ghi chú
3. Kế hoạch tập huấn phần mềm làm Báo cáo tự đánh giá:
STT Ngày, tháng, năm
tập huấn
Danh sách
các trường tập huấn
Họ và tên, đơn vị công tác
của giáo viên hướng dẫn
Ghi chú
4. Tổng hợp từ Kế hoạch tự đánh giá của các đơn vị thuộc phòng (mỗi cấp TH và THCS
làm 1 bản riêng):
STT Tên trường Ngày, tháng, năm hoàn
thành Báo cáo tự đánh giá
Kết quả tự đánh giá
Ghi chú
Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
Mẫu 2:
SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / Nam Định, ngày tháng năm 2011
V/v: …………………
BÁO CÁO
Về công tác kiểm định các cơ sở giáo dục
Thực hiện Công văn số / ngày tháng năm 2011 của Sở GD-ĐT về việc báo cáo 1
số vấn đề về công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, trường THPT …. báo cáo (tính
đến thời điểm ngày tháng năm 2011) như sau:
1. Danh sách lãnh đạo trường
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ Ghi chú
2. Tóm tắt Kế hoạch tự đánh giá (theo Điều 12….):
• Danh sách Hội đồng tự đánh giá (họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nhiệm vụ trong Hội
đồng)
• Ngày, tháng, năm hoàn thành Báo cáo tự đánh giá
• Kết quả tự đánh giá (mức độ kiểm định đạt được).
(gửi theo địa chỉ Email thì gửi đầy đủ Kế hoạch)./.
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×