Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT3 - KNS -TUẦN 29

Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thứ hai, ngày … tháng… năm 2010
Tập đọc – Kể chuyện
BUỔI HỌC THỂ DỤC
I/- Mục tiêu :
1/- Tập đọc :
-Đọc đúng, rành mạch, trôi chảy, biết đọc đúng giọng các câu cẩm, câu khiến.
- Hiểu nghĩa một số từ ngữ được chú giải ở cuối bài. Hiểu ND bài : Ca ngợi sự quyết
tâm vượt khó của một HS bị khuyết tật. Trả lời các câu hỏi SGK.
*KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân. Thể hiện sự cảm thông. Đặt mục tiêu.
Thể hiện sự tự tin.
*PP: Đặt câu hỏi.Thảo luận cặp đôi – chia sẻ. Trình bày ý kiến cá nhân.
2/- Kể chuyện :
- Nhập vai và kể lại từng đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật.
- HS khá giỏi biết kể toàn bộ câu chuyện.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi : ND bài, đoạn luyện đọc
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
20

15’
* Kiểm tra bài cũ:
HS đọc thuộc lòng và TLCH bài tập đọc
“Cùng vui chơi”
* Hoạt động 1: Luyện đọc :
- Luyện phát âm : Đê – rốt – xi, Cô – rét – ti,
Xtác – đi, Ga – rô – nê, Nen – li, khuyến
khích, khuỷu tay,…
- HS đọc nối tiếp câu.
- HS đọc đoạn.
-HS hiểu nghĩa từ : gà tây, bò mộng, chật vật,

-HS luyện đọc đoạn trong nhóm.
- HS đọc ĐT đoạn 1, 2.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài :
+ Các bạn của Nen – li thực hiện bài TD như
thế nào ?
+ Vì sao Nen – li được miễn học TD ?
+ Tìm những chi tiết nói lên sự cố gắng của
Nen – li ?
+ Em hãy đặt một tên khác cho truyện ?
- HS nêu được ND truyện.
- GV treo bảng phụ ghi ND, HS đọc lại
- Theo dõi, sửa lỗi phát âm.
- HD HS nghắt nghỉ hơi
- Đọc chú giải SGK
- Gơi ý HS nêu cách thực hiện
của từng bạn.
- Trả lời chung
- Gạch chân những câu cho thấy
sự quyết tâm của Nen – li.
- Được đặt.
- HS đọc lại ND bài trên bảng
phụ
Trang 1
Tuâ n 29̀
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
15’
25’
2’


* Hoạt động 3: Luyện đọc lại :
- GV treo bảng phụ, HD HS đọc diễn cảm
đoạn 3.
- HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trước lớp.
* Hoạt động 4: Kể chuyện :
- HS đọc yêu cầu kể chuyện
- GV ghi yêu cầu kể chuyện lên bảng, HD HS
hiểu rõ yêu cầu : Kể lại câu chuyện theo lời
kể của một nhân vật.
- GV kể mẫu câu chuyện theo lời của thầy
giáo.
- HS tập kể câu chuyện theo nhóm đôi.
- HS thi kể câu chuyện trước lớp.
* Hoạt động: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- GV uốn nắn, sửa sai.
- HS đọc yêu cầu kể chuyện
- HS tập kể 2 đoạn đầu của câu
chuyện
Trang 2
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Toán
Tiết 141: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
I/- Mục tiêu : Giúp HS :
- Nắm được qui tắc tính diện tích HCN khi biết số đo của 2 cạnh.
- Vận dụng qui tắc để tính diện tích HCN đơn giản theo đơn vị đo là cm
2
.
- Làm bài 1,2,3.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 4 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
25’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nhắc lại cách nhận diện, so sánh diện
tích 2 hình, đơn vị diện tích.
* Hoạt động 1: Hình thành qui tắc tính diện
tích HCN :
- GV vẽ HCN ABCD lên bảng như SGK, HD
HS tính theo 3 bước :
+ Tính số ô vuông tronh hình ? (4 x 3 = 12 ô
vuông)
+ Biết 1 ô vuông có diện tích 1 cm2
+ Tính diện tích HCN : 4 x 3 = 12cm2
- Gợi ý HS rút ra qui tắc : Muốn tính diện tích
HCN, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
* Hoạt động 2: Bài tập :
Bài 1 : HS nêu yêu cầu.
- HS nhắc lại qui tắc tính diện tích HCN, GV
HD HS áp dụng qui tắc tính diện tích HCN
như mẫu.
- HS làm bài vào SGK, 2 HS làm bài vào
bảng phụ.
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS phân tích và tóm tắt đề toán. Gợi ý
HS cách làm bài và trình bày bài giải dựa vào
qui tắc đã học.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng
phụ : Đáp số : 70cm2
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS làm bài như trên.
- Lưu ý HS trước khi áp dụng qui tắc làm bài
phải đổi 2dm = 20cm ở câu (b).
- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào
bảng phụ.
* Hoạt động: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- HD chậm để HS nắm.
- HS đọc lại qui tắc
- Làm cột đầu
- HS đọc đề toán
- HS đọc lại qui tắc tính diện tích
HCN .
- Gợi ý HS nêu được lời giải và
đơn vị bài toán
- Gợi ý HS đổi 2 dm sang cm:
+ 1dm = 10cm vậy 2dm = ? …
cm
Trang 3
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Đạo đức
Tiết 29: TIẾT KIỆM, BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Tiết 2)
I/- Mục tiêu :
+ Biết cần phải sử dụng và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm.
- Nêu được các cách sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.
- HS biết sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa
phương không bị ô nhiễm.
- HS khá giỏi không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm
nguồn nước.
*KNS: Kĩ năng lắng nghe các bạn. Kĩ năng trình bày các ý tưởng tiết kiệm và bảo vệ
nguồn nước ở nhà và ở trường. Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin liên quan đến tiết
kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường. Kĩ năng bình luận, xác định và lựa
chọncác giải pháp tốt nhất để tiết kiệm bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường. Kĩ
năng đảm nhận trách nhiệm tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.
*PP: Dự án, thảo luận.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 4 bảng phu.
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
10’
10’
5’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đã
học ở tiết trước.
* Hoạt động 1: Xác định biện pháp :
- HS lần lượt trình bày kết quả điều tra về các
biện pháp tiết kiệm và bào vệ nguồn nước.
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm :
- HS thảo lận nhóm đôi chọn ý kến đúng sai.
- HS trình bày.
* Hoạt động 3: Trò chơi : Ai nhanh – Ai đúng
- GV chia lớp ra 4 nhóm, yêu cầu các nhóm
thảo luận và liệt kê các việc làm theo yêu cầu
sau :
+ Nhóm 1 : Các việc làm nhằm tiết kiệm
nguồn nước
+ Nhóm 2 : Các việc làm gây lãng phí nguồn
nước
+ Nhóm 3 : Các việc làm nhằm bảo vệ nguồn
nước
+ Nhóm 4 : Các việc làm gây ô nhiễm nguồn
nước
- HS trinh bày, GV nhận xét và rút ra ND cả
bài học.
* Hoạt động4: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Tham gia nêu nhận xét, bình
chọn biện pháp hay theo gợi ý
của GV.
- Cùng bạn thảo luận và trình
bày.
- H nhắc lại nội dung bài
Trang 4
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thứ ba, ngày … tháng …năm 2010
Chính tả (nghe – viết)
Tiết 57 : BUỔI HỌC THỂ DỤC
I/- Mục tiêu :
- Nghe – viết đúng 1 đoạn trong bài buổi học thể dục. Trình bày đúng hình thức văn
xuôi. Không mắc quá 5 lỗi.
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có vần dễ lẫn bài (3) a/b : in/ inh. Hoặc bài
tập phương ngữ do gv soạn.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng con, 1 bảng phụ.
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
30’
10’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nhận diện cặp từ:
a/ bóng rổ b/ bóng rỗ
c/ nhãy cao d/ nhảy cao
- HS luyện viết :, đấu võ, thể dục thể thao.
* Hoạt động 1: HD HS nghe – viết :
- HD HS nhận xét đoạn văn :
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Câu nói của T/ giáo được đặt trong dấu câu
gì ?
+ Những chữ nào trong đoạn văn phải viết
hoa ?
- HS luyện viết những từ khó : Nen – li, cái
xà, khuỷu tay, rạng rỡ, nhìn xuống,…
- HS tự luyện viết bảng con các từ khó.
- HS viết vào vở.
* Hoạt động 2: Bài tập 2/b :
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập.
- Gợi ý HS điền đúng vần in/inh vào những
chỗ chấm sao cho đúng chính tả.
- GV HD sơ lược nghĩa các từ in đậm trước
khi cho HS điền.
-HS làm bài vào VBT, 1 HS làm bài vào
bảng phụ.
-HS trình bày kết quả, GV gợi ý cả lớp chốt
lại ý đúng.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Tham gia nhận xét đoạn văn
- Được phân tích cấu tạo các từ
khó
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS đọc lại các từ hoàn chỉnh
Tập viết
Trang 5
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Tiết 29 : ÔN CHỮ HOA T
I/- Mục tiêu :
-Viết chữ rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng. Viết đúng và tương đối nhanh
chữ hoa T( 1 dòng) , Tr ( 1 dòng) , viết đúng tên riêng Trường Sơn và câu ứng dụng
Trẻ em…( 1ần) bằng chữ nhỏ.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ hoa T (Tr), bảng con
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
20’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra những bài tập ở nhà của HS, vài
HS luyện viết lại chữ hoa và từ ứng dụng ở
tiết trước.
* Hoạt động 1: HD HS luyện viết bảng con :
- HS tìm và nêu các chữ hoa có trong bài
+ GV treo mẫu chữ hoa T (Tr) lên bảng, viết
mẫu kết hợp nhắc lại cách viết các chữ hoa
trên.
- HS đọc từ ứng dụng : Trường Sơn
+ GV giải nghĩa từ ứng dụng, HD cách viết
và viết mẫu, cho HS luyện viết bảng con.
- Cho HS đọc câu ứng dụng trong bài :
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
+ GV giải nghĩa câu ứng dụng, HS luyện
viết bảng con các từ : Trẻ em, búp, Biết.
* Hoạt động 2: HD HS luyện viết vào
VTV :
- GV nêu yêu cầu :
+ Viết chữ Tr : 1 dòng
+ Viết chữ S, B : 1 dòng
+ Viết tên riêng : 2 dòng
+ Câu ứng dụng : 2 lần
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Tìm và nêu các chữ hoa : T (Tr),
S, B
- HS đọc từ ứng dụng, sau đó
phân tích cấu tạo từ đó
- HS đọc câu ứng dụng
- GV giảm yêu cầu viết :
+ Tên riêng : 1 dòng
+ Câu ứng dụng : 1 lần
Trang 6
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Toán
Tiết 142: LUYỆN TẬP
I/- Mục tiêu :
- Giúp HS rèn kĩ năng tính diện tích HCN theo kích thước cho trước.
- Làm bài 1,2,3.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 4 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
35’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nêu lại qui tắc tính diện tích HCN, 1
HS lên thực hành tính diện tích HCN theo
yêu cầu.
* Hoạt động 1: Luyện tập :
Bài 1 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS nhận xét số đo của 2 cạnh HCN,
gợi ý HS đổi về cùng đơn vị đo là cm, sau đó
áp dụng qui tắc để giải bài toán.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng
phụ :
Giải : Diện tích HCN là :
40 x 8 = 320 (cm2)
Đáp số : 320cm2
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS nhận biết : Hình H gồm 2 HCN
ABCD và DMNP tạo thành. Do đó, phải tính
diện tích 2 HCN ABCD và DMNP, sau đó
lấy diện tích của 2 hình cộng lại với nhau sẽ
được diện tích hình H.
- HS làm bài vào vở,1 HS làm bài vào bảng
phụ.
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS phân tích và tóm tắt đề toán.
- Gợi ý HS cách làm bài và trình bày bài
giải, cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài
vào bảng phụ :
Giải : Chiều dài HCN là :
5 x 2 = 10 (cm)
Diện tích HCN là :
10 x 5 = 50 (cm2)
Đáp số : 50cm2
* Hoạt động 2: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Vài HS đọc đề bài
- Gợi ý :
m dm cm mm
4 ….
- HS nhắc lại qui tắc tính diện tích
HCN.
- HS đọc yêu cầu
- HS nêu số đo cạnh của từng hình
- Gợi ý HS nêu được : Diện tích
hình chữ nhật H bằng tổng diện tích
2 hình ABCD và DMNP
- HS đọc yêu cầu
- Gợi ý :
+ Chiều dài gấp mấy lần chiềurộn
g?
+ Làm thế nào để tìm được chiều
dài?
+ Có được chiều dài và rộng, tính
diện tích như thế nào ?
Trang 7
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Tự nhiên – Xã hội
Tiết 57: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN
I/- Mục tiêu : Sau bài học học sinh biết
- HS quan sát và chỉ được bộ phận bên ngoài của các cây, con vật đã gặp khi đi thăm
thiên nhiên.
- HS khá giỏi biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
*KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp các thông tin thu thập được về
các loài cây, con vật; Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật. Kĩ
năng hợp tác: Khi hợp tác làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá
nhân và khả năng diễn đạt, tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm việc cá
nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm. Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được
của cả nhóm bằng hình ảnh, thông tin,…
*PP: Quan sát thực địa, làm việc nhóm, thảo luận.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Các tranh trang 108, 109.
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
25’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS cho biết mặt trời chiếu sáng và toả gì?
Nhờ có mặt trời, thực vật , động vật và con
người như thế nào ?
* Hoạt động 1: Đi thăm thiên nhiên :
- HS đi thăm thiên nhiên ở ngay vườn trường
theo từng nhóm.
- Các nhóm quan sát ghi lại những gì mà
những bạn nhóm mình quan sát được vào
bảng phụ.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- GV gợi ý cả lớp nhận xét xem nhóm nào
làm việc tốt, nhóm nào cần rút kinh nghiệm.
* Hoạt động 2 : Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- GV gợi ý trực tiếp để HS nêu
được những gì mình quan sát
được.
- HS nhắc lại điểm giống nhau,
khác nhau của động vật, thực
vật.
Trang 8
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
TL Nội dung Hỗ trợ hs yếu
5’ PHẦN MỞ ĐẦU :
- Giáo viên nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu
cầu giờ học .
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
- Trò chơi “ Tìm quả ăn được”
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân. - Theo dõi nhắc nhở cách phối
hợp tay, chân.
20’ PHẦN CƠ BẢN
+ Ôn bài thể dục phát triển chung với cờ và
hoa.
- GV triển khai đội hình đồng tâm, mỗi em
cách nhau 2m. Sau đó gv cho hs ôn bài thể
dục 2-3 lần, mỗi lần liên hoàn 2x8 nhịp.
Có thể điều khiển tập thể dục phát triển chung
bằng nhịp hô, nhạc, trống, gõ phách.
- Gv cho hs thi giữa các tổ, tổ nào tập đúng,
đẹp được biểu dương.
- Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh”
+ Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và
chơi thử để hs hiểu và nhớ cách chơi.( lớp 1)
- GV theo dõi nhắc hs tập cho
đúng nhịp, đều nhịp nhàng.
5’ PHẦN KẾT THÚC:
-Đi thả lỏng hít thở sâu.
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học ,
nhận xét tiết học.
+ Về nhà ôn bài thể dục.
THỂ DỤC
TIẾT 57: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ NHẢY NHANH NHẢY ĐÚNG”
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ và hoa.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi “ Nhảy nhanh nhảy đúng”
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Còi, dây nhảy, kẻ sân chơi trò chơi.
Chuẩn bị còi, dụng cụ, một số vật để ném như bóng cao su, kẻ sẵn vạch chuẩn bị cho
tập luyện.
Trang 9
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thứ tư, ngày … tháng…năm 2010
Tập đọc
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
I/- Mục tiêu :
-Đọc đúng, rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các
cụm từ dài.
- Bước đầu hiểu tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập
thể dục của Bác Hồ. Từ đó có ý thức luyện tập để bồi dưỡng sức khỏe. Trả lời các
câu hỏi SGK
*KNS: Đảm nhận trách nhiệm. Xác định giá trị. Lắng nghe tích cực.
*PP: Trải nghiệm. Thảo luận cặp đôi – chia sẻ. Trình bày ý kiến cá nhân.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi ND bài và đoạn luyện đọc.
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
15’
10’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Buổi
học thể dục”.
* Hoạt động 1: Luyện đọc :
- HS đọc nối tiếp câu.
- HS đọc đoạn.
- HS hiểu nghĩa từ : dân chủ, bồi bổ, bổn
phận, khí huyết, lưu thông,…
- HS luyện đọc nhóm đôi.
- HS đọc ĐT toàn bài.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài :
+ Sức khỏe quan trọng như thế nào trong xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc ?
+ Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi
người dân yêu nước ?
+ Em sẽ làm gì khi đọc lời kêu gọi này của
Bác Hồ ?
- Qua bài học này em thấy Bác Hồ là người
như thế nào?
+ Tích hợp: BH siêng năng thập thể dục thể
thao, Bác kêu gọi toàn dân tập thể dục để có
sức khỏe dồi dào phục vụ sự nghiệp cách
mạng.
- HS nêu nội dung bài.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại :
- GV treo bảng phụ HD HS đọc bài, gợi ý
HS đọc bài với giọng gọn, rõ ràng, dứt
khoát,…
- HS thi đọc bài trước lớp.
* Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò :
- Theo dõi sửa lỗi phát âm.
- HD HS nghắt nghỉ hơi.
- Đọc chú giải
- Được luyện
- Nêu những việc cần có sức khỏe
mới làm được
a/ Vì dân yếu thì nước yếu
b/ Vì dân mạnh thì nước mạnh
c/ Vì sức khoẻ quan trọng.
- HS đọc lại ND bài
- HS đọc đúng và trôi chảy toàn
bài
Trang 10
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
Luyện từ và câu
Tiết 29: MRVT : THỂTHAO. DẤU PHẨY
I/- Mục tiêu :
- Kể đúng tên một số môn thể thao( BT1)
- Tìm đúng những từ nói về kết quả thi đấuthể thao( BT2)
- Ôn luyện về dấu phẩy (ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích với
bộ phận đứng sau nó trong câu). (BT3)a/b hoặc a/c)
- HS khá giỏi làm được toàn bộ bài tập 3.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 2 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
40’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS làm miệng bài tập 2 và 3 của tiết trước.
* Hoạt động 1: HD bài tập.
Bài 1 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập và hiểu mẫu.
- HD HS cách làm bài như mẫu.
- HS thảo luận và làm bài theo nhóm đôi,
1nhóm làm bài vào bảng phụ.
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập : Tìm và ghi lại
những từ ngữ nói lên kết quả thi đấu thể thao
trong truyện vui.
- GV HD mẫu : “Anh được hay thua ?”
- HS thảo luận và làm bài theo nhóm, ghi kết
quả vào bảng phụ.
- GV gợi ý HS rút ra điểm đáng cười của câu
chuyện.
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập : Đặt thêm dấu
phẩy vào mỗi câu.
- Cho HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy
trong câu.
- GV làm mẫu câu (a), HD HS điền dấu phẩy
giữa ý đầu và ý sau của từng câu văn.
- HS làm bài vào SGK.
* Hoạt động 2 : Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Đọc yêu cầu bài tập
- Làm 2 câu
- Đọc yêu cầu bài tập
- Tham gia nêu nhận xét và rút ra
điểm đáng cười của câu chuyện.
- Đọc yêu cầu bài tập
- Nhắc lại tác dụng của dấu phẩy
theo lời bạn.
Trang 11
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Mĩ thuật
Tiết 29: Vẽ tranh tĩnh vật : LỌ VÀ HOA
I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Biết thêm về tranh tĩnh vật.
- Biết cách vẽ tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật đơn giản và vẽ màu theo ý thích.
- HS khá giỏi sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu , vẽ màu phù hợp
II- CHUẨN BỊ :
- Sưu tầm tranh tĩnh vật và một vài tranh khác loại của các hoạ sĩ
- Mẫu vẽ : lọ và hoa cò hình đơn giản và màu đẹp
- Hình gợi ý cách vẽ hình , màu vẽ
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
2’
5’
5’
15’
2’
1’
1/Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra dụng cụ vẽ
2/Bài mới
*Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét
_ GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật và tranh khác
loại ( tranh sinh hoạt , phong cảnh , các con vật ,
chân dung ,….) đểHS phân biệt được
+ Tranh tĩnh vật vớicác tranh khác loại
+ Vì sao gọi là tranh tĩnh vật ?
_ Giới thiệu một ố tranh để HS nhận biết về đặc
điểm của tranh tĩnh vật
*Hoạt động 2 : Cách vẽ tranh
_ GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ tranh để HS nhận
ra
+ Cách vẽ hình
+ Cách vẽ màu :
_ *Hoạt động 3 : Thực hành
_ GV nêu yêu cầu của bài tập
+ Nhìn mẫu thực để vẽ
+ Có thể vẽ theo ý thích _Kiểu lọ , loại hoa , màu
sắc theo cảm nhận riêng , vẽ thêm quả cây cho tranh
sinh động hơn
*Hoạt động 4:Nhận xét đánh giá
-GV giơi thiệu một số bài đã hoàn thành , đẹp và gợi
ý HS nhận xét vẽ
+ Bố cục ( hình v4 vừa với phần giấy )
+ Hình vẽ lọ , hoa ( rõ đặc điểm )
+ Màu sắc ( trong sáng , có đậm nhạt )
GV tóm tắt và xếp loại bài vẽ : đẹp , đạt yêu cầu
3/ Củng cố- Dăn dò:
Chuẩn bị: Vẽ theo mẫu : Cái ấm pha trà
+ Hình vẽ trong tranh là
gì ?
+ Màu sắc trong tranh?
_
GV quan sát và gợi ý
HS
+ Cách bố cục
+ Vẽ lọ , vẽ hoa : kiểu
dáng lọ, hình hoa , sắp
xếp các bông hoa ( to ,
nhỏ, cao thấp ), vẽ thêm

+ Vẽ màu : màu tươi
sáng , đúng với loâi hoa ,
màu có đậm nhạt , màu
nền ( màu nào cho nổi lọ
hoa , quả )
Trang 12
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Toán
Tiết 143: DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
I/- Mục tiêu :
-Giúp HS nắm được qui tắc tính diện tích hình vuông dựa vào số đo cạnh của nó và
bước đầu vận dụng tính diện tích một số hình vuông theo đơn vị là xăng- ti- mét
vuông.
- Làm bài 1,2,3.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 4 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
25’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS lên bảng thực hiện tính diện tích HCN
theo yêu cầu GV.
* Hoạt động 1: Giới thiệu qui tắc :
- GV vẽ hình vuông như SGK lên bảng, HD
HS nhận xét :
+ Tính số ô vuông trong mỗi hình ?
+ Biết mỗi ô vuông có diện tích 1cm2
+ Tính diện tích hình trên ?
+ Hình trên là hình gì ?
- Gợi ý HS rút ra qui tắc : Muốn tính diện
tích HV, ta lấy độ dài một cạnh nhân với
chính nó.
* Hoạt động 2: Bài tập :
Bài 1 : HS nêu yêu cầu.
- GV vẽ bảng lên bảng lớp.
- Gợi ý HS nhắc lại qui tắc tính chu vi và
diện tích HV.
- HS làm bài vào SGK, 1 HS làm bài vào
bảng phụ.
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS phân tích và tóm tắt đề toán, GV
HD HS cách giải bài toán.
- HD HS đổi 80mm = 8cm
- HS làm bài vào vở, 1HS làm bài vào bảng
phụ :
Đáp số : 64cm2
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
- HS nhắc lại qui tắc tính chu vi HV, GV HD
HS cách tìm cạnh HV khi biết chu vi.
- HS làm bài như bài 2 : Đáp số : 25cm
2

* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- 3 x 3 = 9 ô vuông
- 3 x 3 = 9cm2
- Hình vuông
- HS nhắc lại qui tắc
- Đọc yêu cầu bài tập
- Tham gia nhắc lại các qui tắc
- Làm 1 cột tụ chọn
- Đọc đề toán
- Đổi sang đơn vị cm để HS tính.
- Đọc đề bài
- Gợi ý : 1 cạnh x 4 = chu vi
1 cạnh = chu vi : 4
Trang 13
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thứ năm, ngày… tháng … năm 2010
Chính tả (nghe – viết)
Tiết 58 : LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC.
I/- Mục tiêu :
- Nghe – viết đúng 1 đoạn trong bài lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trình bày đúng
hình thức văn xuôi. Không mắc quá 5 lỗi.
- Làm đúng các bài tập phân biệt (2) a/b. Hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 2 bảng nhóm
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
30’
10’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nhận diện cặp từ:
a/ điền kinh b/ điền kin
c/ truyền tin d/ truyền tinh
- HS luyện viết :, hình ảnh, xin việc,…
* Hoạt động 1: HD HS nghe – viết :
- Gợi ý HS nhận xét đoạn văn :
+ Vì sao mỗi người dân phải tập thể dục ?
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Những chữ nào trong đoạn văn phải viết
hoa ?
- HS luyện viết các từ khó : xây dựng, sức
khỏe, yếu ớt, bồi bổ, bổn phận,… Sau đó tổ
chức cho HS tự tìm và luyện viết các từ khó
khác.
- GV đọc bài cho HS nghe – viết
- HD HS dò bài, soát lỗi. GV thu và chấm một
số vở, nêu nhận xét từng vở.
* Hoạt động 2: Bài tập 2/a :
- HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập : Điền s/x vào
từng chỗ chấm trong câu chuyện vui để hoàn
chỉnh câu chuyện.
- HS thảo luận và làm bài theo nhóm đôi, 1
nhóm làm bài vào bảng phụ.
- GV gợi ý cả lớp chốt lại ý đúng : bác sĩ, mỗi
sáng, xung quanh, thị xã, ra sao, sút cân.
- GV HD HS hiểu nội dung và điểm đáng cười
của câu chuyện.
* Hoạt động: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Tham gia nêu nhận xét đoạn
văn
- Được phân tích cấu tạo các từ
quá khó
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS đọc lại đoạn văn hoàn
chỉnh.
Trang 14
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thủ công
Tiết 29: LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN (Tiết 2)
I/- Mục tiêu :
- HS biết cách làm động hồ để bàn bằng giấy thủ công.
- Làm được đồng hồ để bàn .Đồng hồ tương đối cân đối.
- HS khéo tay làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ trang trí đẹp.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Kéo, giấy màu, hồ dán, bìa cứng
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
5’
20’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho tiết
học.
* Hoạt động 1: nhắc lại quy trình
- Gợi ý HS nhắc lại các bước qui trình làm
đồng hồ để bàn.
- GV nhận xét, chốt lại các bước như sau :
+ Bước 1 : Cắt giấy
+ Bước 2 : Làm các bộ phận của đồng hồ
(khung, mặt, đế, chân đỡ của đồng hồ).
+ Bước 3 : Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh.
* Hoạt động 2: HS thực hành làm đồng hồ:
- HS thực hành làm đồng hồ theo bàn.
- GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV chú ý nhắc nhở HS gấp và dán các tờ
giấy làm khung, đế, chân đỡ đồng hồ cần miết
kĩ các nếp gấp và bôi hồ cho đều.
* Hoạt động 2 : Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- Tham gia nhắc lại các bước theo
lời của bạn
- GV trực tiếp theo dõi, giúp đỡ
những HS còn lúng túng để các em
hoàn thành sản phẩm.
Trang 15
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Toán
Tiết 144: LUYỆN TẬP
I/- Mục tiêu :
- Giúp HS rèn kĩ năng tính diện tích hình vuông.
- Làm bài 1,2,3a.
II/- Đồ dùng dạy học:
- 4 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
2’
35’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nêu lại qui tắc tính diện tích hình vuông
và thực hành tính diện tích hình vuông theo yêu
cầu.
* Hoạt động 1: HD bài tập:
Bài 1 :HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập
- HS nhắc lại qui tắc tính diện tích hình vuông,
sau đó HD HS áp dụng làm bài.
- HS làm bài vào vở,1 HS làm bài vào bảng
phụ.
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS phân tích và tóm tắt đề toán
- GV gợi ý cách làm bài và trình bày bài giải.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng
phụ :
Giải : Diện tích mỗi viên gạch HV là :
10 x 10 = 100 (cm)
Diện tích mảng tường được ốp là :
100 x 9 = 900 (cm2)
Đáp số : 900cm2
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS hiểu yêu cầu bài tập : Tính chu vi và
diện tích mỗi hình, so sánh chu vi và diện tích
của hai hình đó với nhau.
- HS nhắc lại qui tắc tính chu vi – diện tích của
HCN, HV. HS áp dụng qui tắc để làm bài.
- HS làm bài vào vở, 1HS làm bài vào bảng
phụ :
a Diện tích HCN ABCD nhỏ ơn diện tích HV
EGHI.
* Hoạt động 2: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Nhắc lại qui tắc
- Chọn làm 1 câu
- Đọc yêu cầu bài tập
- HD làm bài theo 2 bước :
+ Tìm diện tích của 1 viên gạch
+ Tìm diện tích của 9 viên gạch
- HS đọc yêu cầu bài
- HS đọc lại các qui tắc
- Chỉ tính diện tích
Trang 16
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
TL Nội dung Hỗ trợ hs yếu
5’ PHẦN MỞ ĐẦU :
- Giáo viên nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu
cầu giờ học .
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp
- Trò chơi “ vòng tròn”
- Theo dõi nhắc nhở cách phối
hợp tay, chân.
20’ PHẦN CƠ BẢN
+ Ôn bài thể dục phát triển chung với cờ và
hoa.
- GV triển khai đội hình thành vòng tròn đồng
tâm, ở giữa có 3 em đứng quay lưng vào nhau,
mặt hướng ra các phía( đây chính là nhụy
hoa). Tất cả các em đứng thành vòng tròn
cách nhau 2m, sau đó gv cho hs ôn bài thể dục
2-3 lần, mỗi lần liên hoàn 2x8 nhịp.
- Gv chỉ huy cán sự hô nhịp tập theo tổ.
- Trò chơi “ Ai kéo khỏe”
+ Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
chơi thử để hs hiểu và nhớ cách chơi.( nếu
chơi 3 lần kéo, ai thắng 2 lần là thắng cuộc)
- GV hô bắt đầu hoặc dùng còi để trò chơi bắt
đầu.
- GV theo dõi nhắc hs tập cho
đúng nhịp, đều nhịp nhàng.
5’ PHẦN KẾT THÚC:
-Đi chậm theo vòng tròn , vừa đi vừa thả lỏng
hít thở sâu.
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học ,
nhận xét tiết học.
+ Về nhà ôn bài thể dục.
THỂ DỤC
TIẾT 58: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ AI KÉO KHỎE”
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ và hoa.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi “ Ai kéo khỏe”
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Còi, dây nhảy, kẻ sân chơi trò chơi.
Chuẩn bị còi, dụng cụ, một số vật để ném như bóng cao su, kẻ sẵn vạch chuẩn bị cho
tập luyện.
Trang 17
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Thứ sáu, ngày … tháng … năm 2010
Tập làm văn
Tiết 29: VIẾT VÊ TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
I/- Mục tiêu :
HS dựa vào bài TLV miệng tiết 28 viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 6 câu) để
kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem. Bài viết diễn đạt rõ ràng, đủ ý,
giúp người đọc có thể hình dung được trận đấu.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi các gợi ý
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
40’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS kể miệng trận thi đấu thể thao mà các
em đã có dịp xem.
* Hoạt động 1: HD HS viết bài.
- HS nêuyêu cầu.
- GV HD HS hiểu yêu cầu bài tập
- GV treo bảng phụ ghi các gợi ý.
- HS đọc lại các gợi ý.
- HD HS viết rõ ràng, đủ ý và thành câu,
giúp người nghe có thể hình dung được trận
đấu.
GV gợi ý cả lớp nêu nhận xét, chọn bài viết
hay.
- GV nhận xét, ghi điểm những bài viết hay.
* Hoạt động 2: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem
bài hôm sau.
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Tham gia đọc lại các gợi ý
- GV trực tiếp giúp đỡ, uốn nắn và
sửa chữa để HS hoàn thành tốt bài
viết.
Trang 18
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Toán
Tiết 145: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I/- Mục tiêu : Giúp HS :
- Biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (bao gồm đặt tính và tính
đúng). Củng cố giải toán có lời văn bằng 2 phép tính và củng cố tính diện tích HCN.
- Làm bài 1,2a,4.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng con, 4 bảng phụ
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
25’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS thực hiện phép cộng theo yêu câu GV.
* Hoạt động 1: HD phép cộng 45732 +
36194
- Gợi ý HS nhắc lại cách đặt tính và cách
tính cộng, GV ghi bảng theo lời HS.
- HS nêu lại cách đặt tính và cách cộng phép
cộng trên.
- GV gợi ý HS trả lời :
+ Muốn cộng 2 số có 5 chữ số, ta làm thế
nào ?
+ GV ghi qui tắc lên bảng, HS nhắc lại.
* Hoạt động 2 : Bài tập :
Bài 1 : HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài, ghi kết quả vào SGK, 1 HS
làm bài vào bảng phụ.
Bài 2 : HS nêu yêu cầu.
- HS nhắc lại cách đặt tính.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
Bài 3 : HS nêu yêu cầu.
-HD HS phân tích và tóm tắt đề toán
- HS nêu lại qui tắc tính diện tích HCN, HD
HS áp dụng qui tắc làm bài vào vở, 1 HS làm
bài vào bảng phụ : Đáp số : 54cm2
Bài 4 : HS nêu yêu cầu.
- HD HS phân tích và tóm tắt đề toán bằng
sơ đồ đoạn thẳng như SGK.
- HD HS đổi 3km = 3000m
- Gợi ý : AD = AC + CD. Do đó, muốn tìm
được AD thì trước hết phải tìm được AC.
- HD HS thấy được AC = AB – CB
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ :
Đáp số : 5000m
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài .
- Tham gia nhắc lại cách đặt tính và
cách cộng theo lời bạn
- HS đọc lại qui tắc
- Làm 2 bài tự chọn
- HS đọc lại qui tắc tính diện tích
HCN
- Nhiều HS đọc đề toán
- Gợi ý :
+ Đoạn AB dài ?
+ Tìm độ dài đoạn AC làm ?
+ Biết AC,Muốn tìm AD làm ?
Trang 19
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Tự nhiên – Xã hội
Tiết 58: THỰC HÀNH : ĐI THĂM THIÊN NHIÊN(TT)
I/- Mục tiêu : Sau bài học HS biết:
- HS quan sát và chỉ được bộ phận bên ngoài của các cây, con vật đã gặp khi đi thăm
thiên nhiên.
- HS khá giỏi biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
*KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp các thông tin thu thập được về
các loài cây, con vật; Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật. Kĩ
năng hợp tác: Khi hợp tác làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá
nhân và khả năng diễn đạt, tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm việc cá
nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm. Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được
của cả nhóm bằng hình ảnh, thông tin,…
*PP: Quan sát thực địa, làm việc nhóm, thảo luận.
II/- Đồ dùng dạy học:
- các hình trang 108, 109.
III/- Lên lớp :
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
15’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS nêu những gì mình quan sát được ở tiết
trước.
* Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm :
- HS các nhóm báo cáo với nhóm trưởng của
mình những kết quả quan sát được trong thiên
nhiên của tiết trước.
- Các nhóm thực hành trình bày những kết quả
nhóm mình quan sát được vào bảng phụ, sau đó
các nhóm trưởng sẽ lần lượt đại diện nhóm mình
trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả quan sát của
từng nhóm.
* Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp :
- Tổ chức cho HS thảo luận va nêu ý kiến của
mình qua các gợi ý sau :
+ Nêu những đặc điểm chung của động vật ?
+ Nêu những đặc điểm chung của thực vật ?
+ Nêu những đặc điểm chung của động vật, thực
vật ?
- HS nêu kết quả, cuối cùng GV kế luận nội dung
HĐ.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài , xem bài
hôm sau.
- Cùng nhóm báo cáo kết quả
- Đọc các gợi ý
-HS nhắc lại kết luận của GV.
Trang 20
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
Hát nhạc
Tiết 29: TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC
I/- Mục tiêu :
- Ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học.
- HS khá giỏi nhớ tên nốt, hình nốt và vị trí các nốt nhạc trên khuông.Tập viết nốt
nhạc trên khuông.
II/- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ vẽ sẵn khuông nhạc.
III/- Lên lớp :
SINH HOẠT LỚP TUẦN 29
KNS: THÍCH NGHI TRONG CUỘC SỐNG
I. Mục tiêu
- Hiểu được thế nào là khả năng thích nghi .
TL Nội dung Hỗ trợ HS yếu
3’
15’
5’
5’
2’
* Kiểm tra bài cũ:
- HS hát lại bài hát “Tiếng hát bạn bè
mình”.
* Hoạt động 1: Tập ghi nhớ hình nốt và
tên nốt nhạc trên khuông :
- GV treo bảng phụ ghi sẵn khuông nhạc,
HD HS luyện đọc để ghi nhớ tên nốt nhạc
trên khuông.
* Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc :
- GV giới thiệu khuông nhạc bàn tay (sơ
đồ tay), cho HS đếm từ ngón út là dòng 1
và đến dòng 2, 3, 4, 5. - - GV chỉ vào tứng
ngón tay và hỏi :
+ Nốt Mi đâu ?
+ Nốt Son đâu ?
- Tổ chức cho vài HS lên trước lớp thực
hành đố bạn như GV ( Đây là nốt gì ?)
* Hoạt động 3: Tập viết nốt nhạc trên
khuông :
- HD HS kẻ khuông nhạc, viết khóa Son
- GV đọc tên nốt nhạc cho HS tập viết vào
khuông nhạc của mình. VD : La trắng,
Son đen, Mi đen,…
* Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học, về nhà xem lại bài ,
xem bài hôm sau.
- HS đọc cá nhân
- Tham gia trả lời bằng cách chỉ vào
tay của mình
- Được tham gia
- Nhắc cho HS nhớ vị trí của nốt vừa
đọc trên khuông.
Trang 21
Đoàn Đạt Duy Lớp 3 – Năm học 2010 - 2011
- Biết đánh giá khả năng thích nghi của bản thân và người khác.
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần 29
- Phương hướng tuần 30
II. Chuẩn bị
Nội dung sinh hoạt.
III. Lên lớp
* HĐ1: Kể chuyện “ Hai đứa trẻ”
- GV kể sau đó HS kể lại.
- Hai đứa trẻ trong truyện đã rơi vào hoàn cảnh như thế nào?
- Trước hoàn cảnh đó hai đứa trẻ đã làm gì?
- Khả năng thích nghi có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
- Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?
+ KL: Khi rơi vào những hoàn cảnh mới, con người cần phải thay đổi,…
* HĐ2: Liên hệ
- HS thảo luận theo nhóm liên hệ đã gặp phải những khó khăn, thay đổi gì trong cuộc
sống, cần làm gì để thích ứng với những thay đổi đó.
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ.
- Lớp trưởng nêu nhận xét chung.
- Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá:


* Những tồn tại khác:


* Phương hướng tuần 30
- Thực hiện tuần 30
- Tiếp tục rèn học sinh giỏi, hs yếu.
- Lao động vệ sinh trường lớp, bảo quản chăm sóc cây xanh, làm sản phẩm lớp.
Duyệt tuần 29
Tổ trưởng P hiệu trưởng
Trang 22

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×