Tải bản đầy đủ

Bình luận câu nói của tố hữu ôi sống đẹp là sống thế nào hỡi bạn

Bình lu n câu nói c a T H u: Ôi! S ng p là s ng th nào h i b nậ ủ ố ữ ố đẹ ố ế ỡ ạ

Nhà th T H u vi t: Ôi! S ng p là s ng th nào h i b n? Anh ch hãy vi t bài v n ơ ố ữ ế ố đẹ ố ế ỡ ạ ị ế ă
bình lu n v v n này trong cu c s ng.ậ ề ấ đề ộ ố

Nhà th T H u sáng tác bài M t khúc ca vào mùa xuân n m 1979, sau b n n m t n c ơ ố ữ ộ ă ố ă đấ ướ
s ch bóng quân thù, c dân t c ang háo h c b t tay vào s nghi p xây d ng T qu c Vi t ạ ả ộ đ ứ ắ ự ệ ự ổ ố ệ
Nam hòa bình, th ng nh t. Sau ba m i n m chi n tranh, m t mát, au th ng là vô cùng to ố ấ ươ ă ế ấ đ ươ
l n. Khó kh n, gian kh trùng trùng tr c m t l i ti p t c th thách ý chí, ngh l c c a m i con ớ ă ổ ướ ắ ạ ế ụ ử ị ự ủ ỗ
ng i. có th t c m c tiêu dân giàu, n c m nh, c n ph i có m t s c m nh phi ườ Để ểđạ đượ ụ ướ ạ ầ ả ộ ứ ạ
th ng c t o nên t tinh th n o àn k t, nh t trí c a toàn dân t c. Trong hoàn c nh y, quanườ đượ ạ ừ ầ đ ế ấ ủ ộ ả ấ
i m s ng cá nhân ích k không th t n t i. Câu h i mà T H u t ra trong bài th khi n chúngđ ể ố ỉ ể ồ ạ ỏ ố ữ đặ ơ ế
ta ph i b n kho n suy ngh : Ôi! S ng p là th nào h i b n?ả ă ă ĩ ố đẹ ế ỡ ạ

V y th nào là s ng p ?ậ ế ố đẹ

Quan ni m s ng p c a dân t c Vi t Nam ã có t ngàn x a. L i s ng n n p, thanh cao: ệ ố đẹ ủ ộ ệ đ ự ư ố ố ề ế
Gi y rách ph i gi l y l ; ó i cho s ch, rách cho th m; G n bùn mà ch ng hôi tanh mùi bùn… ấ ả ữ ấ ề Đ ạ ơ ầ ẳ
c a ng i lao ng chính là s ng p. Nguy n Trãi cách ây sáu th k c ng ã nêu cao quan ủ ườ độ ố đẹ ễ đ ế ỉ ũ đ
i m s ng tích c c: Tiên thiên h chi u nhi u , h u thiên h chi l c nhi l c, t c là lo tr c thiênđ ể ố ự ạ ư ư ậ ạ ạ ạ ứ ướ
h , vui sau thiên h . Su t i, ông canh cánh bên lòng lí t ng ph n u và c ng hi n cho t ạ ạ ố đờ ưở ấ đấ ố ế đấ

n c c thái bình, dân chúng c m no, nh ng ch n thôn cùng xóm v ng không còn ướ đượ đượ ấ để ữ ố ắ
ti ng h n gi n oán s u.ế ờ ậ ầ
n th k XX, Ch tch H Chí Minh – v lãnh t cách m ng v i c a dân t c Vi t Nam, Danh Đế ế ỉ ủ ị ồ ị ụ ạ ĩđạ ủ ộ ệ
nhân v n hóa th gi i – ã k th a và phát huy cao quan i m s ng p y và Bác ã c ă ế ớ đ ế ừ độ đ ể ố đẹ ấ đ ụ
th hóa thành m t câu gi n d, d hi u nh ng l i mang ý ngh a sâu s c c a m t chân lí: Mình vìể ộ ả ị ễ ể ư ạ ĩ ắ ủ ộ
m i ng i, m i ng i vì mình, v : Mình vì m i ng i Bác H t lên tr c, v : m i ng i vì ọ ườ ọ ườ ế ọ ườ ồđặ ướ ế ọ ườ
mình t sau là có ý nh n m nh m i cá nhân ph i nh n th c c r ng có c ng hi n r i m i đặ ở ấ ạ ỗ ả ậ ứ đượ ằ ố ế ồ ớ
c h ng th ; hãy ngh n ngh a v tr c r i m i ngh n quy n l i sau.đượ ưở ụ ĩđế ĩ ụ ướ ồ ớ ĩđế ề ợ

Bác H l y chính b n thân mình làm g ng. Su t m t i Bác hi sinh, c ng hi n cho dân, ồ ấ ả để ươ ố ộ đờ ố ế
cho n c. Khi ã c ng v cao nh t là Ch tch n cướ đ ở ươ ị ấ ủ ị ướ
Vi t Nam Dân ch ,C ng hoà, Bác v n kh ng nh: Tôi ch có m t ham mu n, ham mu n t t b cệ ủ ộ ẫ ẳ đị ỉ ộ ố ố ộ ậ
là dân ta ai c ng c t do, no m, ai c ng c h c hành. Cu c s ng m b c, thanh khi t, ũ đượ ự ấ ũ đượ ọ ộ ố đạ ạ ế
m u m c c a Bác H có s c thuy t ph c r t l n. C dân t c tin t ng và kính yêu Ng i. Sau ẫ ự ủ ồ ứ ế ụ ấ ớ ả ộ ưở ườ
khi Bác ã lên n g theo t tiên, nhà th T H u khóc Bác b ng nh ng v n th vô cùng xúc đ đườ ổ ơ ố ữ ằ ữ ầ ơ
ng:độ

Ôi, ph i chi lòng c th nh th iả đượ ả ơ
N m canh b t n ng n i th ng iă ớ ặ ỗ ươ đờ
Bác i , tim Bác mênh mông thơ ế
Ôm c non sông, m i ki p ng i…ả ọ ế ườ
Bác s ng nh tr i t c a taố ư ờ đấ ủ
Yêu t ng ng n lúa m i cành hoaừ ọ ỗ
T do cho m i i nô lự ỗ đờ ệ
S a em th , l a t ng già…ữ để ơ ụ ặ
Bác tình th ng cho chúng conđể ươ
M t i thanh b ch, ch ng vàng sonộ đờ ạ ẳ
Mong manh áo v i, h n muôn tr ngả ồ ượ
H n t ng ng ph i nh ng l i mòn.ơ ượ đồ ơ ữ ố

Tr c ây, theo l i Bác d y, hàng tri u thanh niên mi n B c ã t m xa ng ru ng, nhà máy, ướ đ ờ ạ ệ ề ắ đ ạ đồ ộ
tr ng h c n m ch c cây súng, lên ng chi n u ch ng xâm l c, b o v T qu c Vi t ườ ọ để ắ ắ đườ ế đấ ố ượ ả ệ ổ ố ệ
Nam yêu d u:ấ

X d c Tr ng S n i ánh M ,ẻ ọ ườ ơ đ đ ĩ
Mà lòng ph i ph i d y t ng lai.ơ ớ ậ ươ
(T H u)ố ữ

M cút, ng y nhào, non sông ta li n m t d i, c dân t c tay trong tay oàn k t xây d ng m t ĩ ụ ề ộ ả ả ộ đ ế ự ộ
n c Vi t Nam m i ngày càng phát tri n. Tu i tr l i m t l n n a xung phong vào nh ng tr n ướ ệ ớ ể ổ ẻ ạ ộ ầ ữ ữ ậ
tuy n nóng b ng c a cu c s ng góp ph n xóa i d u tích chi n tranh, thay i b m t t ế ỏ ủ ộ ố để ầ đ ấ ế đổ ộ ặ đấ
n c, nâng cao cu c s ng nhân dân. Coi nh quy n l i c a b n thân, coi tr ng quy n l i t p ướ ộ ố ẹ ề ợ ủ ả ọ ề ợ ậ
th s ng có lí t ng, hoài bão úng n, s n sàng c ng hi n s c l c, tài n ng cho s nghi p ể ố ưở đ đắ ẵ ố ế ứ ự ă ự ệ
chung c a dân t c – ó là s ng p.ủ ộ đ ố đẹ

Xung quanh ta có r t nhi u g ng sáng ch ng minh cho quan i m s ng mình vì m i ng i. ấ ề ươ ứ đ ể ố ọ ườ
M t c u chi n binh tham gia kháng chi n ch ng M , nay tu i ã ngoài sáu m i, ngu n S ng ộ ự ế ế ố ĩ ổđ ươ ồ ố
duy nh t là s l ng h u ít i mà v n ngày ngày vi t th , thông báo tin t c cho thân nhân c a ấ ố ươ ư ỏ ẫ ế ư ứ ủ
nh ng li t s còn n m r i rác kh p các chi n tr ng, các li t s c tr v yên ngh trên ữ ệ ĩ ằ ả ở ắ ế ườ để ệ ĩđượ ở ề ỉ
m nh t quê h ng. Ch T H ng, m t y tá quân y sau hòa bình ã b công s c g n hai m iả đấ ươ ị ư ồ ộ đ ỏ ứ ầ ươ
n m i tìm hài c t ng i. Ch ã mang l i ni m vui cho hàng tr m gia ì nh li t s . Công ă đểđ ố đồ độ ịđ ạ ề ă đ ệ ĩ
vi c ch làm hoàn toàn t nguy n, t giác, xu t phát t lòng nhân ái, t tình ng i, ng chí ệ ị ự ệ ự ấ ừ ừ đồ độ đồ
thiêng liêng, s ng nh ch là s ng p.ố ư ị ố đẹ

Có th k thêm nh ng t m g ng s ng p khác nh ch H ng D ng, b tai n n c t c hai ể ể ữ ấ ươ ố đẹ ư ị ướ ươ ị ạ ụ ả
chân v n không bi quan, chán n n, v n v n lên b ng ngh l c m nh m tr thành ng i cóẫ ả ẫ ươ ằ ị ự ạ ẽđể ở ườ
ích cho i . Ch ã l p ra th vi n sách nói ph c v các em h c sinh khi m th . Các em coi đờ ịđ ậ ư ệ để ụ ụ ọ ế ị
ch H ng D ng là cô Tiên ã em ánh sáng tinh th n n cho nh ng ng i t ng ch ng ị ướ ươ đ đ ầ đế ữ ườ ưở ừ
su t i ph i s ng trong bóng t i. Hay nh ch Tr nh Ti u H ng – m t tr b i i n m x a – ố đờ ả ố ố ư ị ị ể ươ ộ ẻ ụđờ ă ư
nay ã tr thành ng i m hi n c a hàng tr m tr m côi, b t h nh. T t c m i suy ngh , hành đ ở ườ ẹ ề ủ ă ẻ ồ ấ ạ ấ ả ọ ĩ
ng c a ch u xu t phát t m t m c ích : em l i tình th ng yêu và ni m tin cho các em độ ủ ịđề ấ ừ ộ ụ đ đ ạ ươ ề
trong cu c s ng. G n h n n a, c th h n n a là s chia s c a nhân dân c n c i v i ộ ố ầ ơ ữ ụ ể ơ ữ ự ẻ ủ ả ướ đố ớ
ng bào các vùng b thiên tai, bão l t. M t mi ng khi ói b ng m t gói khi no; Lá lành ù m lá đồ ị ụ ộ ế đ ằ ộ đ
rách… D u ch là m t vài ch c ngàn c a bác xích-lô, em h c trò, ch buôn gánh bán b ng… ẫ ỉ ộ ụ ủ ọ ị ư
ho c vài ch c, vài tr m tri u c a nh ng nhà doanh nghi p l n, nh ng t t th y u áng quý vì ặ ụ ă ệ ủ ữ ệ ớ ư ấ ả đề đ
nó ch ng minh cho truy n th ng nhân ái – m t l i s ng p c a dân t c Vi t Nam.ứ ề ố ộ ố ố đẹ ủ ộ ệ

Xin trích hai o n th c ng trong bài M t khúc ca c a nhà th T H u k t thúc bài vi t này:đ ạ ơ ũ ộ ủ ơ ố ữ để ế ế

N u là con chim, chi c láế ế
Thì con chim ph i hót, chi c lá ph i xanh.ả ế ả
L nào vay mà không có trẽ ả
S ng là cho âu ch nh n riêng mình?ố đ ỉ ậ
Ôi! S ng p là th nào h i b n ?ố đẹ ế ỡ ạ
B a c m dù d a mu i y v iữ ơ ư ố đầ ơ
Chân lí ch ng bao gi i bánẳ ờ đổ
Tình th ng vô h n cho i.ươ ạ để đờ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×