Tải bản đầy đủ

BÀI DỰ THI: “ TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” TRONG CNVCLĐTỈNH THÁI NGUYÊN- NĂM 2014

BÀI DỰ THI: “ TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” TRONG CNVCLĐ
TỈNH THÁI NGUYÊN- NĂM 2014
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (25 điểm)
Câu 1. Theo đồng chí, Hợp đồng lao động được giao kết theo những loại nào sau:
1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
3. Hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên;
Đáp án: ……3…… (Điều 22 bộ luật LĐ 2012)
Câu 2. Theo đồng chí, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?
1. Không có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
2. Có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử
dụng lao động biết trước 3 tháng
3. Có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử
dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.
Đáp án:…3……. (Điều 37 bộ luật LĐ 2012)
Câu 3. Đồng chí hãy cho biết khi người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng
quy định pháp luật thì có được hưởng chế độ trợ cấp của người sử dụng lao động
không?
a . Được hưởng trợ cấp thôi việc;
b . Không được hưởng khoản trợ cấp thôi việc;

Đáp án:………a… (Điều 48 bộ luật LĐ 2012)
Câu 4. Theo quy định của pháp luật việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc yêu cầu
phải thực hiện như thế nào ?
a . Không quy định bắt buộc mà tùy theo điều kiện từng đơn vị.
b .Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc
theo yêu cầu của một bên
c . Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành mỗi năm một lần.
1
Đáp án:……a……. (Điều 65 bộ luật LĐ 2012)
Câu 5. Đồng chí hãy cho biết nội dung của Thỏa ước lao động tập thể được quy định
như thế nào?
a . Không trái với quy định của pháp luật.
b . Có lợi hơn so với quy định của pháp luật.
c . Đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định
Đáp án:. c………….( Điều 73 bộ luật LĐ 2012)
Câu 6. Thời hạn của Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp được quy định như
thế nào?
a . Từ 1 năm đến 3 năm
b . Từ 1 năm đến 4 năm
c . Có thời hạn 2 năm
Đáp án:………c…. ( Điều 85 bộ luật LĐ 2012)
Câu 7: Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp được cung cấp cho những
đối tượng nào sau đây:
a. Người sử dụng lao động;
b. Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
c. Công đoàn cấp trên;
d. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
e.Tất cả các phương án trên.
Đáp án:……e……. ( Điều 75, 83 bộ luật LĐ 2012)
Câu 8. Theo quy định của pháp luật tiền lương làm thêm giờ của người lao động được
tính như thế nào?
a . Vào ngày thường bằng 100%
b . Vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%
c . Vào ngày nghỉ lễ tết có hưởng lương, ít nhất bằng 300%
2
Đáp án:……b…… ( Điều 97 bộ luật LĐ 2012)
Câu 9. Chế độ nghỉ phép hàng năm của người lao động được quy định như thế nào
trong Bộ luật lao động sửa đổi 2012?
a. 10 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.
b. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm,


hoặc ở những nơi có điều kiện sống khắc nghiệt.
c. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại
nguy hiểm, hoặc ở những nơi có điều kiện sống đặc biệt khắc nghiệt.
Đáp án: c ( Điều 111 bộ luật LĐ 2012)
Câu 10. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong
những trường hợp nào dưới đây?
a . Kết hôn: nghỉ 02 ngày
b . Con kết hôn: nghỉ 01 ngày
c . Bố, Mẹ đẻ; Bố, Mẹ vợ hoặc Bố, Mẹ chồng chết; Vợ chết hoặc chồng
chết; con chết: nghỉ 03 ngày
Đáp án: c ( Điều 116 bộ luật LĐ 2012)
Câu 11 . Theo đồng chí việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
1. Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động
2. Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể tại cơ sở
3. Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa
4. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản
5. Cả 4 ý trên
Đáp án: 5 ( Điều 123 bộ luật LĐ 2012)
Câu 12. Không được xử lý kỷ luật đối với người lao động trong trường hợp nào sau
đây?
a. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng LĐ
b. Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
3
c. Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
Đáp án: a ( Điều 123 bộ luật LĐ 2012)
Câu 13. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, có mấy hình thức kỷ luật lao
động?
a . có 4 hình thức kỷ luật
b . Có 3 hình thức kỷ luật
c . Có 2 hình thức kỷ luật
Đáp án: c ( Điều 125 bộ luật LĐ 2012)
Câu 14. Theo đồng chí những hành vi nào bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động
1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động
2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
3. Cho người lao động nghỉ việc không thời hạn.
Đáp án: …1… ( Điều 128 bộ luật LĐ 2012)
Câu 15.Theo đồng chí những trường hợp nào sau đây được áp dụng hình thức kỷ luật
sa thải
a. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, tiết lộ bí mật kinh doanh
b. Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng, hoặc 20 ngày cộng dồn trong một
năm mà không có lý do chính đáng
c. Người lao động thường xuyên đi làm muộn giờ theo quy định
Đáp án: …a… ( Điều 126 bộ luật LĐ 2012)
Câu 16 .Theo đồng chí Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con mấy
tháng?
1.Nghỉ 4 tháng
2.Nghỉ 5 tháng
3 . Nghỉ 6 tháng
Đáp án: c ( Điều 157 bộ luật LĐ 2012)
4
Câu 17. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, đồng chí hãy cho biết Lao động nữ
được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và thời gian nghỉ này vẫn được
hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong những trường hợp nào sau đây?
a. Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi
b. Trong thời gian nuôi con dưới 18 tháng tuổi.
c. Trong thời gian nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
Đáp án:……a… ( Điều 155 bộ luật LĐ 2012)
Câu 18. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, đồng chí hãy cho biết thời gian lao
động nữ được nghỉ trước khi sinh tối đa không quá bao nhiêu tháng?
a. 01 tháng. c. 03 tháng.
b. 02 tháng d. 04 tháng
Đáp án:………a… ( Điều 157 bộ luật LĐ 2012)
Câu 19. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, đồng chí hãy cho biết những công
việc nào sau đây không được sử dụng lao động nữ?
a, Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
b, Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước.
c, Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ.
d. Tất cả các công việc nêu trên
Đáp án:…d…… ( Điều 160 bộ luật LĐ 2012)
Câu 20. Theo đồng chí những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao
động trong việc đối xử với lao động là người giúp việc gia đình?
1.Ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động là
người giúp việc gia đình
2.Giữ giấy tờ tùy thân của người lao động
3.Khấu trừ tiền lương của người lao động
5
Đáp án:……1……( Điều 183 bộ luật LĐ 2012)
Câu 21. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động, người lao động bắt
buộc phải tham gia những loại hình bảo hiểm nào sau đây?
1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc
2. Bảo hiểm y tế bắt buộc
3. Bảo hiểm thân thể
Đáp án:…1…… ( Điều 186 bộ luật LĐ 2012)
Câu 22. Theo đồng chí tuổi nghỉ hưu của người lao động đã đảm bảo điều kiện về
thời gian đóng BHXH được quy định như thế nào?
1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi
2. Nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi
3. Cả nam và nữ đủ 60 tuổi
Đáp án:…1……… ( Điều 187 bộ luật LĐ 2012)
Câu 23. Theo đồng chí vai trò của công đoàn cơ sở được quy định trong trường hợp
nào dưới đây?
a. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao
động
b. Tham gia thương lượng ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể,
thang bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế, quy chế dân chủ cơ sở
c. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị
Đáp án:……a…… ( Điều 188 bộ luật LĐ 2012)
Câu 24. Theo quy định của pháp luật những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với
người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn?
1.Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn
2.Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
3.Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn
4.Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, các quyền nghĩa vụ khác
6
5.Cả 4 ý trên
Đáp án:……5……. ( Điều 190 bộ luật LĐ 2012)
Câu 25. Đồng chí hãy cho biết cán bộ công đoàn cơ sở có những quyền gì trong quan
hệ lao động?
1. Gặp người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn
đề lao động và sử dụng lao động
2. Đến các nơi làm việc để gặp gỡ người lao động trong phạm vi trách nhiệm mà
mình đại diện
3. Chất vấn người sử dụng lao động
Câu 26.Theo đồng chí người sử dụng lao động có trách nhiệm nào đối với tổ chức
công đoàn?
a. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập, hoạt động công
đoàn
b. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định của pháp
luật
c. Phối hợp với công đoàn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối
hợp
d. Cả 3 ý trên
Đáp án:…d……. ( Điều 192 bộ luật LĐ 2012)
Câu 27. Theo đồng chí khi cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ
công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì xử lý như thế nào?
1. Chấm dứt hợp đồng lao động
2. Gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ
3. Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vẫn làm việc đến hết nhiệm kỳ
Đáp án:…2……… ( Điều 192 bộ luật LĐ 2012)
Câu 28. Khi người sử dụng lao động muốn chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải
người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải làm gì?
1. Thực hiện theo nội quy, quy chế của đơn vị
7
2. Phải thỏa thuận bằng văn bản với BCH công đoàn cơ sở hoặc cấp trên trực tiếp
cơ sở
3. Thực hiện và thông báo với BCH công đoàn cơ sở hoặc cấp trên trực tiếp cơ sở
Đáp án:……3……. ( Điều 192 bộ luật LĐ 2012)
Câu 29. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm gì trong việc thành lập
công đoàn cơ sở?
1. Yêu cầu người lao động gia nhập tổ chức công đoàn
2. Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
3. Yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động tạo
điều kiện hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở
Đáp án:…2…… ( Điều 189 bộ luật LĐ 2012)
Câu 30. Đảm bảo điều kiện để công đoàn hoạt động tại doanh nghiệp,cơ quan, tổ chức
theo quy định của pháp luật như thế nào?
1. Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc
2. Được cung cấp thông tin
3. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn
4. Cả 3 ý trên
Đáp án: ……4……( Điều 193 bộ luật LĐ 2012)
Câu 31. Khi xảy ra tranh chấp lao động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nào giải
quyết
1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động
2. Tổ chức công đoàn
3. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động
4. Cả 3 cơ quan, tổ chức phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các bên giải quyết
Đáp án: …4… ( Điều 195 bộ luật LĐ 2012)
Câu 32. Theo đồng chí người sử dụng lao động có nghĩa vụ nào sau đây đối với công
tác an toàn vệ sinh lao động?
1. Đảm bảo nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, khí độc…
2. Các yếu tố độc hại, nguy hiểm phải được định kỳ kiểm tra, đo lường
3. Việc định kỳ kiểm tra các yếu tố độc hại, nguy hiểm là của các cơ quan chức
năng
8
Đáp án: 1…… ( Điều 138 bộ luật LĐ 2012)
Câu 33. Người lao động có nghĩa vụ nào sau đây trong công tác an toàn vệ sinh lao
động
a. Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn vệ sinh lao động
b. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ các nhân, các thiết bị an toàn lao
động
c. Báo cáo kịp thời khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc sự cố nguy
hiểm
d. Cả 3 ý trên
Đáp án: d…… ( Điều 138 bộ luật LĐ 2012)
Câu 34. Theo đồng chí những hành vi nào bị cấm trong công tác an toàn vệ sinh lao
động
1. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật
2. Che dấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp
3. Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân không đầy đủ
Đáp án: …2… ( Điều 146 bộ luật LĐ 2012)
Câu 35. Theo đồng chí người lao động khi bị tai nạn lao động có được người sử dụng
lao động bồi thường hay không?
1. Việc bồi thường do cơ quan Bảo hiểm chi trả
2. Người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động tùy theo suy giảm
khả năng lao động
3. Hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động
Đáp án: …2… ( Điều 145 bộ luật LĐ 2012)
Câu 36. Theo đồng chí việc tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người
lao động của đơn vị, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của ai ?
1. Thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động
2. Thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động
Đáp án: …2… ( Điều 150 bộ luật LĐ 2012)
9
Câu 37: Theo quy định của Luật Công đoàn 2012, đoàn viên công đoàn có những
quyền nào sau đây?
a. Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do công đoàn tổ chức.
b. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của điều lệ
công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán
bộ công đoàn có sai phạm
c. Yêu cầu người lao động bố trí công việc phù hợp
Đáp án: …b… ( Điều 18 luật CĐ 2012)
Câu 38: Đồng chí hãy cho biết Tài chính công đoàn gồm có các nguồn thu nào sau
đây?
a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của điều lệ
công đoàn Việt Nam.
b. Kinh phí công đoàn do cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền
lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
c. Do ngân sách nhà nước cấp để hoạt động thường xuyên.
Đáp án: ……a ( Điều 28 luật CĐ 2012).
Câu 39: Theo quy định của pháp luật, đoàn viên công đoàn có những quyền nào sau
đây:
a. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi
bị xâm phạm.
b. Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao
động, công đoàn.
c. Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp
đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.
d. Được bảo vệ khi vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
Đáp án: …a………… ( Điều 18 luật CĐ 2012).
Câu 40: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nào với công đoàn cơ sở tại doanh
nghiệp, trong những nội dung sau đây:
a. Không tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động
công đoàn
b. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm
theo quy định của pháp luật.
c. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện
thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.
10
Đáp án: c…… ( Điều 24 luật CĐ 2012).
Câu 41. Theo đồng chí người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu
đồng và khắc phục hậu quả đối với hành vi nào sau đây?
1.Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động
2.Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho
việc thực hiện hợp đồng lao động
3. Ký hợp đồng lao động có thời hạn liên tục nhiều lần
Đáp án:…2….(Điều 5, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 42 . Theo đồng chí người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 05
triệu đồng đối với hành vi nào sau đây?
1. Không tiến hành đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 03 tháng một lần
2. Không thực hiện đối thoại khi đại diện tập thể lao động yêu cầu
3. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc theo năm.
Đáp án:2…….(Điều 11, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 43 . Theo đồng chí hành vi nào sau đây sẽ bị xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15
triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm?
1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động
2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật
3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được
quy định trong nội quy lao động
4. Cả 3 hành vi trên
Đáp án:…4…….(Điều 15, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 44 . Theo đồng chí người lao động bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000
ngìn đồng đến 1 triệu đồng khi có hành vi nào sau đây?
1. Không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai
nạn lao động, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm
2. Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị hoặc sử dụng phương
tiện cá nhân sai mục đích
3. Không thực hiện sự phân công của người sử dụng lao động
Đáp án:…3…… (Điều 17, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
11
Câu 45 . Theo đồng chí người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03
triệu đồng đối với hành vi nào sau đây?
1. Không bố trí nơi làm việc cho cán bộ công đoàn
2. Không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ công đoàn
3. Không giành thời gian cho đoàn viên sinh hoạt công đoàn
Đáp án:…2…… (Điều 24, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 46 .Theo đồng chí người sử dụng lao động bị Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
15.000.000 đồng đối với những hành vi nào sau đây?
a. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của
người lao động;
b. Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn;
c. Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn;
d. Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên
trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động.
e. Cả 4 hành vi trên
Đáp án:…e…… (Điều 24, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 47 . Theo đồng chí người lao động bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000
đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nào sau đây?
1. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Người lao động tự ý không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất
nghiệp.
Đáp án:…2…….(Điều 26, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 48 . Người sử dụng lao động bị phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền
phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi
phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với hành vi nào sau đây?
a. Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy
định;
c. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
d. Cả 3 hành vi trên
Đáp án: d.(Điều 26, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành chính)
12
Câu 49. Người sử dụng lao động Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến
1.000.000 đồng đối với hành vi sau đây?
a. Không lập sổ quản lý lao động, sổ lương hoặc không xuất trình khi cơ quan có
thẩm quyền yêu cầu;
b. Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt
đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt
động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;
c. Vi phạm các quy định về quản lý người lao động.
Đáp án:c…….(Điều 25, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành
chính)
Câu 50 . Theo đồng chí Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?
a. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.
b. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Đáp án:…a….(Điều 42, Nghị định số: 95/2013/NĐ-CP- Quy định xử phạt hành chính)
II. Phần câu hỏi tình huống pháp luật (15 điểm)
1. Tình huống số 1:
Chị A làm việc tại công ty M từ tháng 1 năm 2004 theo hợp đồng lao động không
xác định thời hạn. Đến năm 2008 chị A có thai và theo chỉ định của Bác sỹ là nếu chị
A tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, chị cần nhập viện ngay để điều trị và
theo dõi. Do không thể đi làm được nữa, chị A đã gửi đơn đề nghị công ty được đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động. Lãnh đạo công ty M cho rằng chị A đã vi phạm
thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại
khoản 3, điều 37 bộ luật lao động và không giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho chị
A.
Theo đồng chí chị A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng hay sai?
Công ty M không giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho chị A là có đúng quy định
của pháp luật không?
Đúng - vì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động
đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã
tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian
làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
2. Tình huống số 2:
Chị B làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty N
(doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Chị B đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã
hội tại công ty được 10 năm, vừa qua chị B đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Ngay
sau khi chị qua đời, gia đình chị đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán đầy đủ
13
chế độ tiền mai tang phí và trợ cấp tiền tuất một lần. Sau đó chồng chị B đến công ty
nơi chị làm việc đề nghị thanh toán tiền trợ cấp thôi việc. Giám đốc công ty không giải
quyết và trả lời: Cơ quan bảo hiểm xã hội đã trả đầy đủ trợ cấp cho gia đình chị B rồi,
công ty không có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc. Theo đồng chí công ty N nơi
chị B làm việc không giải quyết khoản trợ cấp thôi việc cho gia đình chị B là đúng hay
sai?
Công ty giải quyết sai vì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi
việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm
làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
3. Tình huống số 3:
Anh P làm việc tại công ty A theo hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng từ 1/1
2010 đến 31/12/2012. Đến tháng 2 năm 2011 anh P được bầu làm chủ tịch công đoàn
cơ sở công ty A, nhiệm kỳ 2011-2013(cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày
15/12/2012 công ty A thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với anh P
vào thời điểm 31/12/2013, vì thời hạn hợp đồng lao động giữa công ty với anh P đã
hết hiệu lực. Anh P đề nghị công ty gia hạn hợp đồng lao động, nhưng lãnh đạo công
ty không giải quyết. Theo đồng chí việc công ty A chấm dứt hợp đồng lao động với
anh P là đúng hay sai, phương án giải quyết thế nào là phù hợp?
- Công ty xử lí sai vì khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang
trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng
lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.
- Cách giải quyết: gia hạn hợp đồng lao động đến hết nhiệm kỳ cho anh P.
III. Phần câu hỏi tổng hợp (10 điểm)
Theo đồng chí việc nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức về kiến thức pháp luật đối
với lực lượng công nhân viên chức lao động, trong giai đoạn mở cửa hội nhập, công
nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước hiện nay, có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Đồng
chí hãy liên hệ với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang làm việc, trong
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; những đề xuất kiến nghị với Đảng,
Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.
+ Theo tôi việc nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức về kiến thức pháp luật đối với
lực lượng công nhân viên chức lao động, trong giai đoạn mở cửa hội nhập, công
nghiệp hóa- hiện đại hóa hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng cụ thể:
1. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân
trong thời kỳ mới, đồng thời tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tất cả
các cấp, các ngành để nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp,
các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân
trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Coi trọng giáo dục lý luận, chính trị gắn với rèn
luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách người công dân sống có
14
văn hoá; giác ngộ truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực tự
cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, thái độ kiên quyết chống
tham nhũng, quan liêu.
2. Đưa chương trình giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh , học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung hoạt động của tổ chức
công đoàn. Gắn việc giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với quá
trình quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước cho công nhân lao động
trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các trường trung học kỹ thuật, dạy nghề. Ngoài ra
cần phối hợp và khai thác cao nhất thế mạnh của các trường, lớp, trung tâm, cơ sở
nghiên cứu khoa học để mở rộng diện đào tạo và tri thức hoá đội ngũ công nhân.
3. Đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền, sử dụng phong phú các phương tiện
truyền thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất như thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính
trị, qua các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng của giai cấp công
nhân, qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động thể thao,
giải trí, qua sách báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, diễn đàn công nghiệp, cổ động,
áp phích một cách linh hoạt, sáng tạo với những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.
Các tổ chức chính trị - xã hội cùng với các doanh nghiệp nên có cơ chế, chính sách hỗ
trợ, tạo điều kiện để người lao động có sách, báo, tài liệu, tranh ảnh và các phương
tiện nghe, nhìn khác; đồng thời, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá và các khu vui
chơi, giải trí tại các doanh nghiệp, các cơ quan đặc biệt là các cơ sở giáo dục.
4. Phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể tiến hành tuyên truyền, giáo dục rộng
khắp trong toàn thể đội ngũ công nhân ở mọi loại hình doanh nghiệp, các cơ quan. Các
tổ chức cơ sở đảng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong các doanh nghiệp là lực lượng
chủ yếu tuyên truyền, vận động, đặc biệt là công đoàn trực tiếp tuyên truyền đến đội
ngũ công nhân. Có cơ chế khuyến khích những người có ý thức nâng cao trình độ
chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động
5. Xây dựng nội dung giáo dục thống nhất, phù hợp với từng đối tượng công nhân.
Đội ngũ làm công tác tuyên truyền phải có trình độ, có kỹ năng về tuyên truyền, có
khả năng thu hút và tập hợp quần chúng, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ,
có chính sách khen thưởng xứng đáng Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục ý thức
chính trị cần chú ý phát hiện những thanh niên công nhân ưu tú vừa có tay nghề, trình
độ học vấn cao vừa có ý thức giác ngộ chính trị tốt để tiếp tục đào tạo thành những
nhà quản lý, những nhà lãnh đạo giỏi xuất thân từ công nhân.
+ Thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương tôi đang làm việc, trong công tác tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tôi có những đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà
nước, tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật như
sau:
15
- Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật là vô cùng cần thiết, nhất là trong
công tác giáo dục trong nhà trường. Cần phải tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động
tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật trong nhà trường để từng học sinh,
từng cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường đều hiểu và nắm rõ quyền và nghĩa
vụ của mình đối với Đảng, với nhà nước. Muốn làm được điều đó hơn bao giờ hết
Đảng phải nêu cao tinh thần lãnh đạo, làm hoa tiêu để mỗi công nhân viên chức đều
sống và làm việc theo pháp luật. Đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là tiêu chí và là kim chỉ nam cho mọi hành
động, để từ đó mỗi người chúng ta nhất là đối với cán bộ công chức luôn có ý thức
sống và làm theo pháp luật.
Ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người dự thi
Nguyễn Văn Trường.
16

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×