Tải bản đầy đủ

Xây dựng phần mềm quản lý danh sách bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN.

Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
MỤC LỤC
Lời nói đầu…………………………………………………………….2
Phần 1 : Tổng quan dự án ……………………………………………... 3
Phần 2 : Công bố dự án ………………………………………………12
Phần 3 : Lập kế hoạch thực hiện dự án ……………………………..13
1. Bảng công việc ……………………………………………. ..13
2. Quản lý rủi do dự án……………………………………….17
3. Lịch biểu công tác……………………………………………21
4. Tài chính …………………………………..............................26
Phần 4 : Thực hiện dự án …………………………………………….28
1. Quy trình quản lý …………………………………………………28
2. Các mốc kiểm soát ………………………………………………29
3. Diễn tiến quá trình thực hiện ……………………………………. 29
3.1. Xác định yêu cầu ……………………………………………. 30
3.2. Thiết kế ……………………………………………………… 32
3.3. Lập trình ……………………………………………………... 34
3.4. Kiểm thử …………………………………………………….. 38
3.5. Triển khai, đóng gói, nghiệm thu …………………………… 40
3.6. Tổng kết dự án ………………………………………………. 42
3.7. Tổng kết quá trình quán lý dự án ……………………………. 44

Phần 5 : Kết thúc dự án ……………………………………………… 46
Phần 6 : Các biên bản cuộc họp ……………………………………… 47
1
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
1
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
LỜI NÓI ĐẦU
Ở những bệnh viện ,nhất là những bệnh viện lớn,trong một ngày có
thể có hàng trăm bệnh nhân nhập/xuất viện.Những thông tin về mỗi bệnh
nhân cần phải được ghi lại và lên danh sách để phục vụ cho việc theo dõi
khám chữa bệnh và các công tác quản lý khác.Ngay cả khi bệnh nhân đã
xuất viện thì những thông tin về bệnh án của họ vẫn cần phải được lưu
lại trong hồ sơ bệnh nhân.
Thử tưởng tượng nếu thực hiện công việc trên theo cách thủ công
truyền thống là ghi vào sổ sách.Chắc chắn công việc muốn nhanh thì sẽ
tốn nhiều nhân công,mà tính chính xác không cao.Việc tìm kiếm hồ sơ
bệnh nhân có nhiều khó khăn hay việc bảo quản sổ sách cũng gây ra
không ít phiền toái cho người làm quản lý.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của CNTT nói chung,các phần
mềm cũng phát triển theo, phục vụ ngày càng nhiều cho con người làm
việc ngày càng hiệu quả hơn, đỡ tốn công sức hơn và quản lý được công
việc một cách chặt chẽ hơn, chống được những thất thoát về tư liệu, tài
chính cũng như quản lý nhân sự. Quản lý bệnh nhân là một phần mềm
như vậy.
2
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
2
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Chủ đầu tư :
Khoa Công nghệ tin học - Viện Đại Học Mở Hà
Nội.
Khách hàng :
Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội.
Địa chỉ khách hàng :
78 Đường Giải Phóng - Phương Mai - Hà Nội
Đơn vị thực hiện :
Nhóm 9 - Lớp 04B1 – Khoa Công Nghệ Tin
Học
Viện Đại Học Mở Hà Nội


Tên dự án :
Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân
Mã số dự án : MS09
Ngày bắt đầu dự án : 26/09/2007
Ngày kết thúc dự án : 30/03/2008
1.Mục đích
Xây dựng phần mềm quản lý danh sách bệnh nhân bệnh viên Bạch
Mai-HN.
3
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
3
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
2. Mục tiêu
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ nguyên tắc quản lý hiện
tại.
- Phần mềm có giao diện thân thiện,dễ sử dụng.
- Có khả năng thích nghi với những biến đổi trong tương lai.
- Xây dựng các mô đun: quản lý hồ sơ, quản lý bệnh án, tìm kiếm...
- Quản lý được thông tin của 10000 bệnh nhân.
- Thời gian thực hiện: 6 tháng.
- Thời gian sử dụng: trên 20 năm.
- Chi phí dự kiến:233.000.000 VNĐ
3.Phạm vi và các bên liên quan
+ Những người có liên quan đến ứng dụng của phần mềm:
- Các cán bộ quản lý của bệnh viện Bạch Mai.
+ Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa
- Lưu hồ sơ thông tin cá nhân của bệnh nhân nhập viện.
-Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
-Việc tìm kiếm thông tin của bệnh nhân.
+ Chủ đầu tư:Khoa Công nghệ tin học-Viện ĐH Mở HN
+ Ban quản lý dự án:Nhóm 9-lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
HN
4
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
4
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
4.Nhân sự
Đội thực hiện dự án nhóm 9 bao gồm 5 thành viên:
 Phạm Công Thành(Trưởng Nhóm)
• Họ Và Tên : Phạm Công Thành
• Ngày sinh : 19/07/1986
• Giới Tính : Nam.
• Quê Quán : Thành phố Hạ Long-Quảng ninh.
• Nơi Ở Hiện Tại : Phương Liên – Hà Nội.
• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).
• Trình Độ Chuyên Môn:
- Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly,
VB/VB.Net, Javascript.
- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.
- Ngoại Ngữ: Anh, Trung,Nhật.
- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.
 Trần Trung Bách
5
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
5
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
• Họ Và Tên : Trần Trung Bách
• Ngày sinh : 2/7/1986
• Giới Tính : Nam.
• Quê Quán : Nam Định.
• Nơi Ở Hiện Tại : Cầu Giấy - Hà Nội
• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội).
• Trình Độ Chuyên Môn:
- Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB,
Javascript.
- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.
- Ngoại Ngữ: Trình Độ C Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.
 Phạm Hùng Mạnh
• Họ Và Tên : Phạm Hùng Mạnh
• Ngày sinh : 22/10/1986
6
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
6
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
• Giới Tính : Nam.
• Quê Quán : Hòa Bình
• Nơi Ở Hiện Tại : Tân Mai – Hà Nội
• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại
Học Mở Hà Nội).
• Trình Độ Chuyên Môn:
- Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB,
Javascript.
- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.
- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.
 Nguyễn Thiên Ninh
• Họ Và Tên : Nguyễn Thiên Ninh
• Ngày sinh : 26/11/1985
• Giới Tính : Nam.
7
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
7
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
• Quê Quán : Hà Tây
• Nơi Ở Hiện Tại : Hà Tây
• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại
Học Mở Hà Nội).
• Trình Độ Chuyên Môn:
- Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB,
Javascript.
- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.
- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.
 Bùi Minh Hiếu
• Họ Và Tên : Bùi Minh Hiếu
• Ngày sinh : 7/9/1983
• Giới Tính : Nam.
• Quê Quán : Hà Nội
8
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
8
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
• Nơi Ở Hiện Tại : Hà Nội
• Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại
Học Mở Hà Nội).
• Trình Độ Chuyên Môn:
- Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Assembly, VB,
Javascript.
- Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server.
- Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.
4.Yêu cầu
+ Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác khi có yêu cầu.
+ Đảm bảo tính thuận tiện trong sử dụng và tính an toàn, toàn vẹn
dữ liệu trong khai thác thông tin, tính phân quyền sử dụng phần mềm.
5.Nguyên tắc xây dựng hệ thống
9
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
9
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
+ Hiệu năng : Phần mềm phải có tốc độ làm việc cao, cung cấp
được các thông tin một cách nhanh chóng đến với người sử dụng.
+ Khả năng quản trị : Phần mềm phải có khả năng quản trị thuận
tiện, dễ dàng.
+ An toàn dữ liệu : Đảm bảo an toàn thông tin về bệnh án của bệnh
nhân
+ Tính thích nghi : Dễ dàng thay đổi, nâng cấp hệ thống.
6.Các yêu cầu
a)Yêu cầu phần cứng
Cần có hệ thống các máy tính được kết nối với nhau và kết nối
với Internet.Mỗi máy được chia ra theo các chức năng khác nhau như
nhập thông tin bệnh nhân,bệnh án,tìm kiếm thông tin bệnh nhân..
b)Yêu cầu về tổ chức duy trì cho phần mềm
+ Để phần mềm phát huy tác dụng tối đa và đạt hiệu quả cao,
cần một cơ chế tổ chức, quản lý hợp lý. Các thông tin được nhập vào
chính xác,rõ ràng.
+ Những người quản lý cần phải được hướng dẫn để sử dụng
thành thạo các tính năng của chương trình.
7. Kế hoạch và sản phẩm bàn giao cho khách hàn
ST
T
Sản phẩm Thời gian Địa điểm
10
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
10
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
1 Tài liệu phân tích hệ thống 26/10/2007
Khoa CNTH - Viện Đại
Học Mở Hà Nội
2 Tài liệu thiết kế hệ thống 26/10/2007
Khoa CNTH - Viện Đại
Học Mở Hà Nội
3 Chương trình và mã nguồn 20/03/2008
Khoa CNTH - Viện Đại
Học Mở Hà Nội
4 Tài liệu sử dụng 30/03/2008
Khoa CNTH - Viện Đại
Học Mở Hà Nội
8. Các giả thiết ràng buộc
Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân theo các ràng buộc sau :
1. Sau khi lấy đặc tả yêu cầu, trong thời gian thiết kế, khách
hàng không được thay đổi yêu cầu. Nếu có yêu cầu thay đổi, khách hàng
phải chịu toàn bộ chi phí cho quá trình thiết kế trước đó và thời gian bắt
đầu xây dựng sản phẩm phải lại từ thời điểm có yêu cầu thay đổi.
2. Khách hàng không thay đổi thời hạn bàn giao sản phẩm
theo hướng sớm hơn dự kiến.
PHẦN 2 : CÔNG BỐ DỰ ÁN
11
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
11
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC
QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM
(Số 9 – Ngày 26/09/2007)
Tên dự án Xây dựng phần mềm Quản lý bệnh nhân
Mã số MS – 09
• Các thông tin chính :
Chủ đầu tư
Khoa Công Nghệ Tin Học - Viện Đại Học
Mở Hà Nội
Thời gian 26/09/2007 -> 30/03/2008
Đơn vị thực hiện
Nhóm 9 - Lớp 04B1 – Khoa Công Nghệ Tin
Học - Viện Đại Học Mở Hà Nội
Qui mô dự án
Nhân sự:5 người
Thời gian:6 tháng
Chi phí:233.000.000 VNĐ

PHẦN 3 : KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
I.Bảng công việc (WBS)
Phần mềm Quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai
12
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
12
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
(0.0)
Thiết kế phần mềm
(2.0)
Xây dựng phần mềm
(3.0)
Kiểm thử phần mềm
(4.0)
Bảo trì phần mềm
(5.0)
Phân tích các yêu cầu phần mềm
(1.0)
Phân tích các yêu cầu phần mềm
(1.0)
Khảo sát yêu cầu của khách hàng
(1.1)
Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn khách hàng
(1.1.1)
Thực hiện khảo khát (1.1.2)
Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
(1.2)
Phát hiện các yêu cầu phần mềm
(1.2.1)
Phân tích các yêu cầu phần mềm
(1.2.2)
Đánh giá các yêu cầu phần mềm
(1.2.3)
13
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
13
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
Thiết kế phần mềm
(2.0)
Thiết kế các modul
(2.1.2)
Thiết kế giao diện
(2.1.3)
Thiết kế cơ sở dữ liệu
(2.1.1)
Xét duyệt thiết kế
(2.1.5)
Thiết kế vào ra
(2.1.4)
14
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
Tổng hợp
yêu cầu
của khách
hàng
(1.1.3)
14
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
Xây dựng phần mềm
(3.0)
Lập trình
(3.1.1)
Xây dựng cơ sở dữ liệu
(3.1.1.1)
Xây dựng giao diện
(3.1.1.2)
Xây dựng Modul
(3.1.1.3)
Hoàn Thiện phần mềm
(3.1.2)
15
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
15
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
* Kế hoạch triển khai dự án
a) Giai đoạn phân tích yêu cầu
+ Mục tiêu :
- Xác định yêu cầu chức năng cụ thể từ phía khách hàng.
- Đưa ra tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
+ Kết quả :
- Xây dựng tài liệu khảo sát yêu cầu người dùng
16
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
Kiểm thử phần mềm
(4.0)
Cài đặt và
hướng dẫn sử
dụng
(4.2)
Kiểm thử
(4.1)
Kiểm
thử hệ
thống
(4.1.3)
Kiểm
thử tích
hợp
(4.1.2)
Kiểm
thử đơn
vị
(4.1.1)
16
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
- Xây dựng mô hình hệ thống, tài liệu đặc tả yêu cầu phần
mềm
b)Giai đoạn thiết kế
+ Mục tiêu :
- Thiết kế tổng thể kiến trúc chương trình.
- Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu trên.
- Thiết kế chi tiết từng module.
c) Giai đoạn phát tiển
+ Mục tiêu :
- Cài đặt các công cụ phát triển
- Chuẩn bị dữ liệu và nhập dữ liệu
- Xây dựng chương trình nghiệp vụ quản lý với các chức
năng cơ bản.
+ Kết quả :
- Phần mềm có thể triển khai được các chức năng cơ bản.
d) Giai đoạn kiểm thử
+ Mục tiêu :
- Chạy thử phần mềm theo đặc tả yêu cầu sử dụng và quản
lý.
- Chỉnh sửa phần mềm theo kết quả chạy thử.
- Kiểm tra tính an toàn, bảo mật của Phần mềm.
+ Kết quả :
- Tài liệu kiểm thử.
- Phần mềm sẵn sàng đưa vào sử dụng
e) Giai đoạn triển khai
+ Mục tiêu :
- Cài đặt phần mềm trên các máy tính.
17
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
17
Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN
- Nhập toàn bộ cơ sở dữ liệu.
+ Kết quả :
- Phần mềm được triển khai.
II.Tài liệu quản lý rủi ro dự án

hiệu
mạo
hiểm
Yếu
tố
mạo
hiểm
Tình huống
xuất hiện
Khả
năng
xuất
hiện
Mức
độ ảnh
hưởng
Mức
độ
quan
tâm
Phương án
khắc phục
Biện pháp
phòng
ngừa
1
Thiếu
nhân
lực
Thành viên
thôi tham gia
dự án vì lí do
đột xuất
Trung
bình
Lớn Trung
bình
Sử dụng nhân
lực dự trữ. Đề
nghị tăng cường
nhân lực
Chuẩn bị
nhân lực dự
trữ
Thành viên
tham gia
nhưng không
đủ thời gian
do bận các
công việc khác
Rất
cao
Lớn Rất
cao
Yêu cầu làm
việc nghiêm túc
và làm thêm
giờ. Các thành
viên khác có thể
phải làm thêm
giờ
Yêu cầu
các thành
viên có kế
hoạch sắp
xếp công
việc hợp lý.
Thành viên
không đủ khả
năng hoàn
thành công
việc
Trunh
bình
Lớn Trung
bình
Đào tạo trước
khi bắt đầu làm
việc trong thời
gian ngắn và
đào tạo tại chỗ.
Tuyển chọn
kỹ càng và
đào tạo tình
huống
trước đó.
Thành viên xin
rời dự án mà
Trung
bình
Lớn Trung
bình
Sử dụng nhân
lực dự trữ. Tăng
Tạo không
khí cởi mở
18
Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×