Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
HOÀNG VĂN THỂ
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM
GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 60 14 05

LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC

Ngƣời hƣớng dẫn: PGS - TS PHẠM HỒNG QUANG


THÁI NGUYÊN, NĂM 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

2
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài .................................................................................... 1
2. Mục đích của đề tài................................................................................. 3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ........................................................ 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................. 3
5. Giả thuyết khoa học ................................................................................ 3
6. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 4
7. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 4
8. Cấu trúc của luận văn ............................................................................. 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ............................................................................. 5
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .............................................................. 5
1.1.1. Khái niệm về quản lý .................................................................... 5
1.1.2. Quản lý giáo dục ......................................................................... 11
1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục ..................... 16
1.2.1. Khái niệm công nghệ thông tin ................................................... 16


1.2.2. Công nghệ thông tin có những đặc điểm sau: .............................. 16
1.3. Những vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo...................................... 19
1.3.1. Đặc điểm của công tác quản lý đào tạo vừa làm vừa học ............ 19
1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo ....................................... 21
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................... 28
2.1. Đặc điểm chung của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên . 28
2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh Thái Nguyên ....................................................... 33
2.3. Năng lực sử dụng CNTT và nhu cần ứng dụng CNTT vào quản lý đào tạo . 35
2.4. Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng CNTT và quản lý đào tạo ........... 36
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ..................................................................... 39
3.1. Nguyên tắc đề xuất ............................................................................ 39
3.2. Nội dung các giải pháp ...................................................................... 40
3.3. Khảo nghiệm các giải pháp ................................................................ 62
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..................................................................... 65
1. Kết luận ................................................................................................ 65
2. Khuyến nghị ......................................................................................... 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 67

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CNTT Công nghệ thông tin
CP Chính phủ
GDTX Giáo dục thường xuyên
GS Giáo sư
LAN Local network area – Mạng nội bộ
NĐ Nghị định
Nxb Nhà xuất bản
PGS Phó giáo sự
TCVN 3 Tiêu chuẩn Việt Nam 3
TS Tiến sỹ
WEB Trang thông tin điện tử

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ở tất cả các nước trên thế giới khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, giáo dục đại học đều là thành trụ cột cho sự phát triển
kinh tế - xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng của các nước đó.
Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này: giáo dục đại học là đào tạo
nguồn nhân lực trình độ cao, có chất lượng để đáp ứng những đòi hỏi của sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội cho từng địa
phương và cả nước; giáo d

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×