Tải bản đầy đủ

Thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non Trung Hà - Yên Lạc

Phần 1: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Theo Skiner thì bản chất việc học của trẻ nhỏ là thông qua sự bắt chớc và
quan sát ngời khác, biến các hành vi quan sát đợc thành của mình và tái tạo lại
các hành vi. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo và tạo ra các tình huống
giáo dục là yếu tố quan trọng trong sự tăng trởng và phát triển của trẻ. Với trẻ
em, chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả năng suy nghĩ và sự giao tiếp
của trẻ. Nhà tâm lý học Lêônchiep khẳng định: Hoạt động vui chơi mà trung tâm
là trò chơi ĐVTCĐ là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Thông qua trò chơi
giúp trẻ hình thành và phát triển cấu trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt
động chơi gây ra những biến đổi về chất có ảnh hởng quyết định đến sự hình
thành nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi
tiếp theo.
Trong thực tế hiện nay ở các trờng mầm non, đa số giáo viên đã biết tổ
chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo nói chung và trẻ MGL nói riêng một cách
phù hợp và đã tạo môi trờng thuận lợi cho trẻ chơi, học. Đa số trẻ đã hứng thú
tích cực tham gia vào các góc chơi và đã phát triển về tất cả các mặt: đức, trí, thể,
mỹ.
Tuy nhiên ở một số trờng, cơ sở vật chất cha đủ, một số giáo viên ( tuy
không nhiều ) nhận thức cha đầy đủ về hoạt động góc nên việc tổ chức hoạt động
góc cho trẻ MGL cha tích cực, cha tự giác. Điều này cũng ảnh hởng đến sự phát

triển của trẻ.
Do vậy, để quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ đạt hiệu quả, là một giáo viên mầm
non việc cần thiết phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt về tất cả các mặt, trong
đó việc tổ chức hoạt động góc giữ một vai trò quan trọng. Để tìm hiểu hoạt động
góc cho bản thân tôi đi nghiên cứu vấn đề này và tôi chọn đề tài: Thực trạng tổ
chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà - Yên Lạc .
2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm
non Trung Hà - Yên Lạc, trên cơ sở phân tích thực trạng đó đa ra một số ý kiến
góp phần nâng cao chất lợng việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL.
3. Đối tợng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu.
1
3.1. Đối tợng nghiên cứu: Thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng
mầm non Trung Hà - Yên Lạc.
3.2. Khách thể nghiên cứu: Quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng
mầm non Trung Hà - Yên Lạc.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Để hoàn thành baìi tập này tôi đề ra 3 nhiệm vụ cơ bản:
4.1. Xây dựng cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trớng
mầm non Trung Hà - Yên Lạc.
4.2. Điều tra thực trạng của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm
non Trung Hà - Yên Lạc.
4.3. Phân tích thực trạng để đa ra ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất l-
ợng tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà - Yên
Lạc.
5. Phạm vi nghiên cứu.
Trong phạm vi bài tập này tôi chỉ nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động góc
cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà - Yên Lạc.
6. Phơng pháp nghiên cứu.
Để nghiên cứu bài tập này tôi sử dụng phối hợp các phơng pháp sau:
6.1: Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý thuyết.
6.1.1. Phơng pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết: thông qua đọc các tài liệu sách
báo, tạp chí có liên quan đén tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL.
6.1.2. Phơng pháp phân loại, hệ thống hoá lý thuyết: để làm rõ cơ sở của vấn đề
nghiên cứu.
6.2. Nhóm phơng pháp thực tiễn.
6.2.1. Phơng pháp quan sát s phạm:
- Quan sát trẻ: Thông qua hành động, lời nói, nét mặt cở chỉ, biểu hiện xúc cảm,
tình cảm của trẻ trong và sau khi chơi.
-Quan sát giáo viên: Dự giờ và quan sát cách tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL.


6.2.2. Phơng pháp đàm thoại: đàm thoại trực tiếp với trẻ.
6.2.3. Phơng pháp điều tra viết: lấy ý kiến của giáo viên.
6.2.4. Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của trẻ.
6.2.5. Phơng pháp điều tra: Soạn câu hỏi và giáo viên trả lời.
6.3. Phơng pháp thống kê toán học: Để xử lý kết quả nghiên cứu, tăng mức độ tin
cậy cho đề tài.
2
Trong các phơng pháp sử dụng ở trên, phơng pháp quan sát s phạm và phơng pháp
đàm thoại là phơng pháp chính, còn các phơng pháp khác đóng vai trò hỗ trợ.

Phần 2: Nội dung và kết quả
nghiên cứu.
Ch ơng 1: Cơ sở lý luận của tổ chức hoạt
động góc cho trẻ MGL.
1.1. Một số đặc điểm phát triển của trẻ MGL.
Độ tuổi MGL (5-6 tuổi ) là giai đoạn cuối cùng của trẻ em lứa tuổi mầm non. ở
giai đoạn này, những cấu tạo tâm lý đặc trng của con ngời đợc hình thành và phát triển
rất mạnh mẽ. Những thuộc tính tâm lý cũng nh những phẩm chất nhân cách đang phát
triển ở độ tuổi này và là điều kiện hết sức quan trọng để tạo ra một sự chuyển tiếp
mạnh mẽ ở độ tuổi sau. Với sự giáo dục của ngời lớn những chức năng tâm lý đó dần đ-
ợc hoàn thiện, tạo cơ sở, tiền đề cho một nhân cách tốt.
1.1.1. Sự phát triển về mặt thể chất:
Cơ thể của trẻ MGL đang phát triển mạnh tuy nhiên sự tăng trởng có phần chậm
hơn so với lứa tuổi trớc và có sự phát triển không đồng đều.
Bé trai: Lúc 5 tuổi: cao 97,5cm; nặng 14- 15kg
6 tuổi: cao 106,5cm; nặng 15-16kg
Bé gái: Lúc 5 tuổi: cao 96,5cm; nặng 13-14kg
3
6 tuổi: cao 104,5cm; nặng 14- 15,5kg
Hệ xơng của trẻ MGL đã bắt đầu cốt hoá, cơ bắp to ra. Cơ quan hô hấp và hệ
tuần hoàn phát triển mạnh. Tim của trẻ lúc 5 tuổi nặng gấp 4-5 lần lúc mới sinh, nhịp
tim đập chậm hơn so với lúc mới sinh nhng vẫn nhanh hơn so với ngời lớn vì thế trẻ dễ
bị mệt khi tham gia các hoạt động và dễ có những xúc động mạnh. Trọng lợng não
cũng tăng nhanh, từ 1,11g đến 1,35ggần bằng trọng lợng não của ngời lớn, nhờ đó vỏ
bán cầu đại não phát triển mạnh nên chức năng điều chỉnh và kiểm tra của nó tăng lên
rõ rệt so với trung khu dới vỏ, tốc độ hình thành các phản xạ có điều kiện tăng lên
nhanh chóng, hệ thống tín hiệu thứ hai ( ngôn ngữ ) phát triển mạnh. Vì thế khả năng
kiềm chế trong các hoạt động và t duy của trẻ phát triển hơn nhiều so với lứa tuổi trớc.
1.1.2. Sự phát triển về tâm lý.
-Đặc điểm phát triển ngôn ngữ : Đến tuổi MGL, hầu hết trẻ đã biết sử dụng tiếng
mẹ đẻ một cách thành thục trong sinh hoạt hàng ngày. Ngôn ngữ trở thành phơng tiện
chủ yếu để trẻ giao tiếp với những ngời xung quanh và là cơ sở để cải tổ các quá trình
tâm lý, giúp cho đời sống tinh thần của trẻ có một chất lợng mới phong phú, sâu sắc
hơn và hoà nhập với xã hội tốt hơn, là phơng tiện làm cho t duy của trẻ nâng lên một
trình độ mới so với độ tuổi trớc.
-Đặc điểm phát triển về trí nhớ: ở trẻ mẫu giáo nói chung, trí nhớ không chủ định
tiếp tục phát triển và chiếm u thế, đến 5 tuổi thì trí nhớ có chủ định và trí nhớ logic bắt
đầu phát triển đáng kể. Những gì trẻ hiểu, trẻ thích, có ý nghĩa, có ấn tợngmạnh mẽ với
trẻ thờng đợc ghi nhớ bền vững hơn. Tuy vậy, trí nhớ máy móc vẫn giữ vai trò quan
trọng trong đời sống của trẻ.
-Đặc điểm phát triển về t duy: ở tuổi MGL, t duy trực quan hình tợng phát triển
mạnh và chiếm u thế đã giúp trẻ giải quyết đợc bài toán mà các em thờng gặp trong
cuộc sống thực tiễn. ở giai đoạn này còn xuất hiện một kiểu t duy trực quan sơ đồ. Kiểu
t duy này giúp cho trẻ có điều kiện tốt để lĩnh hội tri thức ở trình độ khái quát từ đó
hình thành khả năng nhận thức đợc bản chất của sự vật- hiện tợng. Đó chính là bớc
trung gian của sự chuyển tiếp từ t duy trực quan hình tợng đến t duy trực quan trừu tợng
(t duy logic ). Loại t duy này sẽ đợc phát triển ở giai đoạn sau.
-Đặc điểm phát triển về tởng tợng: Trẻ MGL có trí tởng tợng rất phong phú. Tởng t-
ợng có chủ định đợc hình thành, đặc biệt trong các dạng hoạt độngmang tính sáng tạo:
vẽ, nặn, xé dán Trẻ có thể hành động theo một ý đồ đã đặt ra từ trớc. Đặc biệt trẻ có
thể tởng tợng dựa vào những vật không giống nhau.
4
-Sự tự ý thức ( ý thức bản ngã ): ở MGL trẻ đã hiểu đợc mình, đã trả lời đợc câu hỏi
mình là ngời nh thế nào? có phẩm chất gì? ngời khác đối xử với mình nh thế nào? tại
sao lại thế? Họ thừa nhận mình ra sao?
Mặt khác, trẻ có thể đánh giá đợc sự thành công, thất bại của mình, đánh giá đợc u
điểm, nhợc điểm của mình, đó là cơ sở để quá trình tâm lý chuyển dần sang quá trình
có chủ định, qua đó phẩm chất ý chí đợc hình thành và nhân cách của trẻ phát triển
mạnh bởi nó có khả năng điều chỉnh của bản thân trẻ.
1.1.3. Sự phát triển về tình cảm- xã hội:
Tuổi MGL, đời sống tình cảm của trẻ có một bớc chuyển biến mạnh mẽ, vừa phong
phú, vừa sâu sắc hơn so với lứa tuổi trớc. Nét đặc biệẳctong đời sống tình cảm của trẻ
MGL là sự hình thành tơng đối rõ nét các loại tình cảm bậc cao: tình cảm đạo đức, tình
cảm thẩm mỹ và tình cảm trí tuệ.
Tình cảm đạo đức đợc thể hiện ở chỗ trẻ rất dễ xúc cảmvới con ngời và cảnh vật
xung quanh. Tình cảm đạo đức đợc hình thànhchủ yếu thông qua TCĐVTCĐ. Vì trong
trò chơi trẻ lĩnh hội và biết sử dụng nhiều chuẩn mực hành vi, trẻ nhận thức đánh giá,
nhận xét đợc các chuẩn mực đạo đức trong quan hệ xã hội, đây là cơ sở để tình cảm
đạo đức đợc nảy sinh.
Tình cảm trí tuệ: Trẻ MGL đợc làm nhiều việc, mỗi công việc, hoạt động vui chơi,
mỗi buổi học đã đem lại kết quả nhất định kích thích niềm say mê, hứng thú, những
rung cảm mới, tính tò mò, ham hiểu biết ở trẻ. Trẻ thờng xuyên đặt ra những câu hỏi
tại sao? và cố gắng tìm đợc câu trả lời từ phía ngời lớn, trẻ luôn muốn đi vào tìm tòi
những nhận thức mới, từ đó mà trẻ hình thành và phát triển những tình cảm trí tuệ.
Tình cảm thẩm mỹ: Đợc hình thành và phát triển mạnh mẽ ở lứa tuổi này. Trẻ yêu
thích cái đệp xung quanh. Trẻ thích tham gia vào các loại hình nghệ thuật nh: múa, hát,
vẽ, kể chuyện. Đặc biệt trẻ tiếp nhận và thuộc rất dễ dàng, nhanh chóng những bài thơ,
bài hát có vần điệu và hình tợng đẹp. Do đó rất dễ cuốn hút lòng say mê của trẻ và để
lại những ấn tợng sâu đậm trong tâm hồn trẻ.
1.2. Những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động góc.
1.2.1. Bản chất của tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non.
Tổ chức sắp xếp các góc hoạt động cho trẻ. Việc hình thành các góc chơi do trẻ tự
thực hiện dới sự hớng dẫn của giáo viên. Điều này đòi hỏi trẻ phải huy động vốn kinh
nghiệm, sáng kiến của mình khi tham gia vào các hoạt động. Các góc chơi trong lớp có
sự phân biệt, có lối đi lại thuận tiện, với trẻ càng lớn thì lối đi lại càng phải rộng hơn để
giúp trẻ thiết lập các mối quan hệ trong khi chơi.
5
-Tổ chức sắp xếp về cơ sở vật chất cho từng góc chơi: Sắp xếp các phơng tiện giáo
dục, các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, các thiết bị dạy học, tạo khoảng không gian
phù hợp cho các khu vực hoạt động (góc chơi ) để từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ có thể
lựa chọn theo nhu cầu và hứng thú.
-Bố trí vị trí đặt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với tính chất của từng hoạt động
góc, điều kiện thực tiễn ở địa phơng đản bảo an toàn cho trẻ và phù hợp với đặc điểm
lứa tuổi của trẻ.
-Tổ chức nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm góc/ khu vực chơi, đảm bảo thiết
thực đối với trẻ, gắn với cuộc sống thực của trẻ, phù hợp với đặc điểm nhận thức của
trẻ, phù hợp với điều kiện của địa phơng.
- Thực hiện các hoạt động chơi- học phù hợp, đảm bảo kết hợp các hoạt động trong
nhóm nhỏ và từng cá nhân, hoạt động trong mỗi góc và hoạt động liên góc phù hợp
theo nội dung chủ đề, chủ điểm.
* Về mặt không gian: Các góc hoạt động đợc bố trí, tổ chức một cách linh hoạt,
luôn có sự luân phiên theo chủ đề. Điều đó rất phù hợp với đặc tính của trẻ nhỏ.
* Về mặt thời gian: Đối với lớp MGL, việc tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động góc đợc
quy định trong chế độ hàng ngày vào thời điểm buổi sáng và thời điểm buổi chiều sau
khi ăn bữa phụ. Thời gian tiến hành giờ hoạt động góc không nên quá 60 phút.
1.2.2. ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non.
Các khu vực hoạt động hay các góc chơi là nơi có nguồn thông tin phong phú, là
nơi trẻ có thể cùng chơi và cùng làm một việc gì đó một mình hoặc một nhóm trẻ.
Tổ chớc hoạt động góc hợp lý có vai trò quan trọng đối với sự phát triển về thể chất,
ngôn ngỡ, trí tuệ, tình cảm- xã hội, khả năng thẩm mỹ, sáng tạo của trẻ. Tổ chức các
khu vợc chơi, hoạt động của trẻ có ý nghĩa:
* Phát huy tính tự chủ và tính tích cực hoạt động của trẻ.
Tổ chức hoạt động góc đa dạng, phong phú sẽ kích thích tính tích cực chủ động của trẻ
từ việc lựa chọn khu vực chơi, lựa chọn đồ chơi, trò chơi đồng thời khuyến khích trẻ
hoạt động theo khả năng, ý thức, tạo điều kiện cho trẻ có thể chuyển sang các khu vực
chơi khác mà trẻ thích.
Cách bố trí, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu dới dạng mở kích thích tính tò
mò, ham hiểu biết, thích khám phá của trẻ.
* Khuyến khích tính tích cực nhận thức của trẻ.
Tổ chức hoạt động góc hợp lý tạo cơ hội cho trẻ tự chọn những hoạt động mình thích,
trẻ tự quyết định và tìm cách giải quyết nhiệm vụ. Trẻ sẽ dần biết tự chịu trách nhiệm
với hành động của mình và biết đánh giá những thành công hay thất bại của mình trong
6
quá trình chơi. Dần dần trẻ rút ra đợc những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân
mình.
* Hình thành tinh thần tập thể, đoàn kết cho trẻ.
Tổ chức khu vực chơi hợp lý, khuyến khích trẻ chơi cùng nhau và làm việc cùng nhau,
nh cùng nhau xây dựng, cùng nhau chơi đóng vai gia đình, siêu thị trên cơ sở đó
giúp trẻ tái hiện các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng, làng xóm. Qua đó trẻ học
đợc cách làm việc với ngời khác, đợc học lẫn nhau, trẻ học cách chấp nhận ( lắng nghe,
tuân theo ý kiến chung ), chia sẻ những suy nghĩ cá nhân với bạn. Trẻ biết chia sẻ kinh
nghiệm chơi,biết tạo ra môi trờng giao tiếp cởi mở ấm cúng, dân chủ giữa trẻ với trẻ,
giữa trẻ với cô. Đay là cơ sở để hình thành tính tập thể cho trẻ.
* Hình thành ở trẻ những kỹ năng xã hội: ở góc chơi, trẻ là một chủ thể hoạt động
tích cực, trẻ đợc giao lu trao đổi với các bạn trong nhóm chơi, với giáo viên. Tổ chức
hoạt động góc tạo môi trờng giao tiếp tích cực, thân thiện, hoà đồng, ấm cúng, cởi mở
giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trờng xung quanh, tạo cơ hội để trẻ bộc
lộ những suy nghĩ, tâm t, nguyện vọng của mình.Trẻ dễ dàng tới những cái đẹp trong
hành vi văn minh, trong cách giao tiếp, ứng xử.
1.2.3. Nguyên tắc, phơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở
trờng mầm non.
* Các nguyên tắc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
- Đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục:
Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức hoạt động góc cần phù hợp với mục đích, mục tiêu giáo
dục trong nhà trờng mầm non trên cơ sở đảm bảo thực hiện các phơng pháp và hình
thức tổ chức giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn.
-Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học:
Nguyên tắc này đòi hỏi quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ phải mang tính kế
hoạch, hệ thống, khoa học thông qua việc xây dựngvà lựa chọn nội dung hoạt động, ph-
ơng pháp và hình thức thực hiện.
Để đảm bảo nguyên tắc này khi tổ chức hoạt động góc cần:
+ Đặt tên góc sao cho dễ hiểu. Giữa các góc có ranh giới rõ ràng( sử dụng tờng, các
giá, tủ ) có lối đi lại đủ rộng cho trẻ di chuyển.
+ Bố trí các góc ồn ào xa những góc chơi yên tĩnh.
+ Bố trí bàn, ghế, gối đệm phù hợp với từng góc.
+ Các hoạt động tại góc chơi có nội dung phức tạp dần phù hợp với đặc điểm nhận thức
của trẻ
-Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức.
7
Đòi hỏi trong quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ giáo viên phải linh hoạt xác định
mục tiêu và nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm chung của lứa tuổi và đặc điểm
riêng của từng cá nhân trẻ.
-Giáo viên cần tổ chức với các dạng hoạt động đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý, khả năng nhận thức và mức độ phát triển của trẻ để khuyến khích trẻ hoạt động
tích cực, chủ động, sáng tạo.
-Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.
Nguyên tắc này đòi hỏi trong tổ chức hoạt động góc phải làm cho trẻ hứng thú, ham
thích, say mê học tập làm cho trẻ tích cực hoạt động chiếm lĩnh tri thức, thúc đẩy hoạt
động trí tuệ của trẻ. Mọi nội dung hoạt động phải hớng vào trẻ sao cho phát huy tính
tích cực hoạt động cá nhân của trẻ trong quá trình học.
Để đảm bảo nguyên tắc này các khu vực hoạt động góc cần bố trí thuận lợi cho trẻ
hoạt động theo khả năng, hứng thú, sở thích riêng. Có chỗ cho hoạt động chung và hoạt
động cá nhân, có góc cố định, có góc di động hoặc thay đổi theo chủ đề.
-Nguyên tắc đảm bảo tính an toàn thực tiễn.
Nguyên tắc này đòi hỏi khi tổ chức các góc hoạt động giáo viên cần lựa chọn các đồ
dùng, đồ chơi, các thiết bị dạy học đảm bảo vệ sinh, không gây nguy hiểm cho trẻ khi
sử dụng ( không sắc nhọn, không dễ vỡ, không dùng vật liệu độc hại).
Tổ chức hoạt động góc ở các lớp phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất ( diện tích
phòng học, đồ dùng, đồ chơi trong lớp). Việc lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi, các thiết
bị dạy học cần thích hợp với đặc điểm vùng miền, địa phơng.
* Các phơng pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL.
- Cùng trẻ tổ chức hoạt động góc:
Trớc hết cần khẳng định việc hình thành các góc phải do trẻ tự làm dới sự hớng dẫn,
gợi ý của giáo viên. Khi đa ra một chủ đề mới cô cùng trẻ thảo luận để xây dựng những
góc nào? Trong mỗi góc cần có những cái gì? và làm nh thế nào để tạo ra những góc
đó. Việc này cần huy động kinh nghiệm, sáng tạo của mỗi trẻ, điều đó rất phù hợp với
quan điểm quan trọng trong việc đổi mới GDMN là lấy trẻ làm trung tâm.
-Tạo tâm thế hoạt động cho trẻ: Giáo viên cần kích thích động cơ bên trong của
trẻ, gây hứng thú, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động bằng cách tạo các tình huống có vấn
đề cho trẻ tham gia hoạt động.
-Tạo cơ hội cho trẻ quan sát các góc để trẻ tự hoạt động: Giáo viên cần linh hoạt
lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ giáo dục qua cách sắp xếp, bố trí, tổ chức góc hoạt
động cho trẻ. Các đồ dùng, đồ chơi, các thiết bị dạy học đợc sắp xêp0s dới dạng mở
từ đó kích thích tính tò mò, thích khám phá, tìm tòi và trải nghiệm ở trẻ.
8
-Quan sát quá trình hoạt động của trẻ để xác định hớng điều khiển: Trong quá
trình tổ chức hoạt động góc, cô không trực tiếp chơi cùng trẻ mà chỉ bao quát, theo dõi
quá trình chơi của trẻ. Trên cơ sở đó giáo viên xác định hớng điều khiển, điều chỉnh
hiạt động của trẻ sao cho phù hợp.
- Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực: Góc chơi là nơi trẻ đợc hoạt động theo sở
thích, hứng thú riêng. Giáo viên cần khuyến khích, phát huy sáng kiến của trẻ, tạo cơ
hội để trẻ phát triển khả năng tự khám phá, tìm tòi, trải nghiệm
-Phối hợp hoạt động góc để triển khai chủ đề: Các góc hoạt động đợc tổ chức
một cách linh hoạt, luân phiên, thay đổi theo từng chủ đề. Trong quá trình tổ chức hoạt
động góc cho trẻ, giáo viên cần tạo mối quan hẹ qua lại giữa các góc chơi với nhau
bằng các hoạt động của trẻ để thực hiện chủ đề.
- Phát triển các trò chơi theo ý tởng sáng tạo của trẻ và gợi ý của giáo viên: Đây
là yêu cầu đảm bảo tính tích cực, cá thể hoá hoạt động của ngời học trong quá trình h-
ớng dẫn và tổ chức hoạt động cho trẻ. Giáo viên cần tôn trọng ý kiến của trẻ, tuyệt đối
không can thiệp thô bạo vào trò chơi của trẻ, hoặc bắt trẻ chơi theo ý mình. Thông qua
đàm thoại đặt câu hỏi, cô có thể nhập vai vào trò chơi để gợi ý, mở rộng trò chơi cho trẻ
một cách hợp lý.
-Xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong góc hoạt động: ở các góc chơi, để tổ
chức giờ hoạt động góc đạt hiệu quả, ngoài việc sắp xếp, bố trí, tổ chức, điều khiển,
điều chỉnh quá trình chơi cho trẻ giáo viên cần xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra
trong góc hoạt động, đảm bảo cho mọi trẻ đều đợc tham gia hoạt động một cách tích
cực, sáng tạo và hiệu quả.
* Hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
- Căn cứ vào nội dung và chủ đề chơi, giáo viên có thể tổ chức hoạt động theo
nhóm độc lập tại góc chơi và phối hợp giữa các góc chơi: Nội dung hoạt động tại các
góc chơi của trẻ rất phong phú, luôn thay đổi theo từng chủ đề. Khi tổ chức hoạt động
góc, giáo viên lồng ghép linh hoạt nhiều nội dung hoạt động giữa các góc để triển khai
chủ đề chơi và có sự phối hợp giữa các góc chơi.
- Căn cứ vào số lợng trẻ tham gia hoạt động tại các khu vực chơi có thể tổ chức
góc hoạt động theo 2 hình thức: cá nhân hay nhóm nhỏ: Hoạt động góc là hoạt động tự
do, theo ý thích của trẻ. Trẻ có thể chơi theo khả năng, sở thích cá nhân của trẻ. Căn cứ
vào số lợng trẻ chơi ở trong khu vực mà giáo viên lựa chọn tổ chức hoạt động góc theo
hình thức cá nhân hay nhóm nhỏ.
- Căn cứ vào tính chất mối quan hệ của cô giáo mầm nonvới trẻ có thể tổ chức
cho trẻ chơi tự do hoặc có hớng dẫn giám sát của giáo viên: Khi tham gia chơi ở góc
9
hoạt động, trẻ đợc làm việc theo cách nghĩ của mình, trẻ huy động, vận dụng vốn kinh
nghiệm của bản thân trong trò chơi. Trẻ đợc trải nghiệm hoặc tìm hiểu, khám phá cái
mới dới sự hớng dẫn, gợi ý và giám sát của giáo viên. Căn cứ vào mối quan hệ này
( giữa cô - trẻ ) có thể tổ chức cho trẻ chơi tự do hoặc có sự hớng dẫn của giáo viên.
1.2.4. Vai trò của giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng
mầm non:
* Giáo viên đóng vai trò là ngời lên kế hoạch để tổ chức hoạt động góc cho trẻ:
Giáo viên là ngời lập kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung các loại trò chơi, thời gian
chơi, đồ dùng, đồ chơi.
Góc chơi cần đợc trang trí hấp dẫn, cùng với tên gọi và hình ảnh phù hợp, giúp cho trẻ
nhận biết góc chơi một cách dễ dàng. Tên góc cần đợc viết to theo đúng quy định về
việc làm quen với chữ viết, gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ ( nh: Gia đình tôi , Bé khám
phá khoa học , phòng khám đa khoa ). Góc chơi cũng cần đợc sắp đặt hợp lý để
hoạt động vui chơi đợc tiến hành một cách tự nhiên và không bị gián đoạn.
Việc lập kế hoạch và tổ chức cũng cần xem xét đến thời gian. Một số hoạt động cần
nhiều thời gian hơn hoạt động khác, trẻ cũng cần đợc tự do để sử dụng nhiều hay ít thời
gian cho hoạt động mà trẻ lựa chọn.
* Giáo viên là ngời tổ chức các nội dung hoạt động tại các góc chơi cho trẻ.
Giáo viên cần bố trí hợp lý về thời gian và không giancho các nhóm chơi, hớng dẫn
tạo điều kiện cho mỗi trẻ cùng suy nghĩ cùng làm một việc gì đó không bị thúc ép, áp
đặt, bắt chớc lẫn nhau một cách thụ động và khuyến khích trẻ quan sát và học hỏi.
Trong thời gian tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc phụ thuộc vào kinh nghiệm
của trẻ và yêu cầu triển khai của chủ đề, cô có thể tổ chức, triển khai 4-5 góc phù hơp.
Không nhất thiết phải triển khai cùng một lúc với tất cả các góc chơi.
Với lớp MGL, việc tổ chức cho trẻ chơi, hoạt động ở các góc đợc quy định trong chế
độ sinh hoạt hàng ngày vào thời điểm buổi sáng và buổi chiều sau khi ănbữa phụ. Thời
gian tiến hành hoạt động không nên quá 60 phút. Cô cần lên kế hoạch và thực hiện đảm
bảo thời gian cho trẻ chơi thích hợp.
* Giáo viên đống vai trò là ngời quan sát, giám sát trẻchơi.
Cô giáo là ngời theo dõi, quan sát các nhóm chơi, các hoạt động của trẻ tại các góc,
cô quan tâm bao quát toàn bộ khu vực hoạt động của trẻ. Trong đó khu vực chơi đóng
vai, chơi xây dựng- lắp ghép, chơi ở góc tạo hình, góc khám phá khoa học là các khu
vực hoạt động trọng tâm.
Giáo viên quan sát để nắm bắt kỹ năng chơi, hứng thú chơi của trẻ. Giáo viên phải th-
ờng xuyên theo dõi trẻ hoạt động trong góc để tìm hểu năng lực, mức độ suy nghĩ của
10
từng trẻ, phát hiện ra đồ dùng, đồ chơi hoặc các vật liệu có khó khăn gì so với khả năng
của trẻ. Thông qua quan sát giúp giáo viên biết đợc khi nào trẻ cần giúp đỡ, cần phải
can thiệp, những gì càn phải bổ xung, thay đổi. Từ đó lựa chọn biện pháp tác động, h-
ớng dẫn trẻ chơi phù hợp, hiệu quả trên cơ sở kết quả quan sát.
Kiểm tra cơ sở vật chất tại góc chơi cũng là nhiệm vụ của giáo viên, cần quan tâm
đến sự an toàn, loại bỏ những thứ gãy hỏng ở các khu vực chơi, tiếp tục làm phong phú
môi trờng, cung cấp thêm vật liệu, dụng cụ mới. Sau khi chơi xong giáo viên nhắc nhở
trẻ thu dọn và cất đồ chơi vào nơi quy định.
* Giáo viên là ngời đấnh giá trẻ.
Trong quá trình quan sát và giám sát trẻ chơi, giáo viên cần đánh giá một cách liên
tục vì chơi là kiểu học đầu tiên của trẻ em, là phơng tiện đánh giá kĩ năng, thể lực,
ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội của trẻ. Việc đánh giá trẻcó một vị trí đặc biệt
quan trọngtrong quá trình tổ chức môi trờng, tổ chức các hoạt động cho trẻ, giúp giáo
viên định hớng mục tiêu giáo dục, xây dụng kế hoạch tổ chức các góc hoạt động một
cách hợp lý.
1.2.5. Điều kiện tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non
* Về cơ sở vật chất:
Để tổ chức tốt hoạt độnh góc cho trẻ MGL cần đảm bảo về cơ sở vật chất ( đồ chơi,
trang thiết bị dạy học) để trẻ có cơ hội tham gia vào các hoạt động.
- Đồ chơi phải đẹp, kích cỡ không quá to hoặc quá nhỏ đối với trẻ. Đồ chơi phải gắn
với đời sống thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối với trẻ. Lựa chọn đồ chơi cho trẻ gồm
nhiều chi tiết phải có các giá, kệ giá
- Có các giá, kệ để đồ dùng, đồ chơi. Các giá có thể dùng làm vách ngăn tạo ranh giới
giữa các góc hoạt động, tạo lối đi lại dễ dàng cho trẻ khi tham gia hoạt động, hoặc quay
các giá áp tờng để giành không gian cho hoạt động nhóm đông trẻ.
- Các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu mở phải đợc sắp xếp hợp lý dới dạng mở để
kích thích trẻ khám phá và trải nghiệm.
- Trang trí các mảng tờng, tranh hoạt động, đồ dùng đồ chơi phải gây đợc sự hấp dẫn
lôi cuốn, thôi thúc trẻ tích cực hoạt động.
- Thờng xuyên thay đổi cách sắp xếp, trang trí, làm thêm đồ chơi để làm nổi bật chủ
điểm để gây hứng thú nhận thức cho trẻ.
- Đối với trẻ MGL, để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 cần đặc biệt chú ý tạo môi trờng
chữ viết phong phú đối với trẻ.
* Về không gian, địa điểm:
11
Giáo viên phải xem xét cẩn thận điều kiện thực tế khi bố trí, sắp xếp góc hoạt động.
Chẳng hạn, khi nào cần thu dọn bàn ghế để lấy chỗ cho hoạt động chung của lứp hoặc
cho trẻ ngủ; khi nào cần xoay các giá, tủ để ngăn thành các góc/ khu vực hoạt động
riêng biệt; làm thế nào để phòng học trở nên hấp dẫn đối với trẻ về mặt thẩm mỹ và
kích thích trẻ học. Việc sắp đặt môi trờng cơ sở vật chất cũng liên quan chặt chẽ với
chế độ sinh hoạt hàng ngày.
* Về tổ chức các góc hoạt động:
- Số lợng góc chơi cần bố trí nhiều hốn với trẻ lứa tuổi trớc. Các góca chơi của trẻ cần
đa dạng, phong phú hơn do trẻ đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tổ chức các nội dung
chuyên biệt phù hợp với chủ đề, chú ý tạo sự hợp tác, giao lu qua lại giữa các góc.
- Thay đổi cách trang trí, sắp xếp các góc chơi tuỳ theo nội dung và chủ đề chơi, tạo sự
hấp dẫn, mới lạ đối với trẻ, khuyến khích trẻ cùng tham gia với cô.
Nói chung, việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL là một hoạt động thờng xuyên
của ngời giáo viên. Việc này đòi hỏi các giáo viên cần linh hoạt, không cứng nhắc, tuy
nhiên cũng không nên rập khuôn máy móc giống các lớp khác
* Về phía giáo viên:
Đảm bảo có trình độ đạt chuẩn trở lên, nắm vững chơng trình đổi mới; có năng lực,
chuyên môn, kỹ năng s phạm, có khả năng giao tiếp tốt, xử lý linh hoạt trớc các tình
huống s phạm và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động góc
cho trẻ, có sức khoẻ và yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình, tận tuỵ với công việc, hiểu
đợc tâm sinh lývà đặc điểm phát triển của trẻ. Từ đó giáo viên có khả năng xây dựng kế
hoạch giáo dục, nắm chắc các phơng pháp tổ chức hoạt động góc. Giáo viên có thể
lồng ghép, đan cài các hoạt động để trẻ có thể học qua chơi, học qua thực hành;
nhờ đó trẻ lĩnh hội kiến thức và kỹ năng liên quan đến chủ đề một cách tự nhiên và có
đợc những kinh nghiệm mang tính tích hợp cần cho cuộc sống của trẻ.
Để phát huy hết vai trò của mình nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức hoạt động
góc cho trẻ MGL, đoì hỏi cô giáo mầm non phải nhanh nhạy, linh hoạt, chủ động trong
việc tổ chức, thiết kế hoạt động góc, khuyến khích trẻ mở rộng mối quan hệ giữa các
góc chơi, thờng xuyên thay đổi cách trang trí, sắp xếp các góc.
* Về phía trẻ:
Trẻ phải có vốn sống, nhu cầu hứng thú, tích cực tham gia vào trò chơi.
12
Ch ơng 2: Thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ
mẫu giáo lớn ở trờng mầm non Trung Hà- Yên Lạc.
2.1. Vài nét khái quát về trờng mầm non Trung Hà- Yên Lạc.
Trờng mầm non Trung Hà là ngôi trờng đặt ở thôn 6- xã Trung Hà- Huyện Yên
Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc. Địa điểm của trờng là nơi thoáng mát, có lối đi vào thuận lợi. Tr-
ờng có một khu chính và 2 khu lẻvới 10 phòng học cho 2 khối lớp nhà trẻ và mẫu giáo,
có khu nhà bếp sạch sẽ- vệ sinh. Và đặc biệt trờng đã đón danh hiệu trờng chuẩn Quốc
gia giai đoạn 1 vào tháng 1- 2004.
Hiện nay trờng có 20 cán bộ giáo viên. Trong đó có 2 cán bộ quản lý: hiệu trởng
với trình độ cao đẳng quản lý, hiệu phó với trình độ trung cấp chuyên môn; 18 giáo
viên đứng lớp với trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, và 1 nhân viên kế toán. Đội ngũ
giáo viên của trờng đa số là các giáo viên trẻ mới ra trờng, năng động, sáng tạo và nhiệt
tình với công việc, có nhiều giáo viênđạt đợc thành tích xuất sắc (có 5 cán bộ giáo viên
đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện).
Năm học 2007- 2008 trờng mầm non Trung Hà có tổng số 300 trẻ, đợc chia
thành 2 khối lớp: khối mẫu giáo với 4 lớp MGL, 3 lớp MGN, 2 lớp MGB và 1 lớp nhà
trẻ. Phần lớn trẻ là con em nông dân trên địa bàn xã, dù ngời dân ở đó đã ý thức đợc
việc phải đa con đến trờng, tuy vậy họ vẫn cha thực sự quan tâm nhiều đến việc học của
con cái. Do vậy việc giáo dục trẻ và tuyên truyền của giáo viên cũng gặp phải một số
khó khăn.
Dù gặp những khó khăn nh vậy nhng nhà trờng vẫn tích cực nuôi dạy trẻ tốt, cho
nên trờng thờng xuyên đạt danh hiệu trờng tiên tiénn xuất sắc và chuẩn bị đón danh
hiệu trờng chuẩn Quốc Gia giai đoạn 2.
2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà-
Yên Lạc:
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về bản chất, ý nghĩa, vai trò của tổ chức
hoạt động góc cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà- Yên Lạc.
* Thực trạng nhận thức của giáo viên về bản chất của tổ chức hoạt động góc:
Giáo viên cần nhận thức đúng đắn về tổ chức hoạt động góc, hớng dẫn trẻ tham
gia vào các hoạt động góc đạt hiệu quả. Chúng tôi tiến hành khảo sát nhận thức của
13
giáo viên về tổ chức hoạt động góc thông qua câu hỏi số 1 ở phần phụ lục. Kết quả thu
đợc thể hiện ở bảng sau:
Bảng 1: Thực trạng nhận thức của giáo viên về tổ chức hoạt động góc ở trờng
mầm non Trung Hà- Yên Lạc:
STT Tổ chức hoạt động góc Số giáo viên Tỉ lệ %
1 Là việc tổ chức cho trẻ để trẻ có thể
tự làm một mình hoặc trong nhóm
nhỏ theo hứng thú và nhu cầu riêng
để xem xét, tìm hiểu, khám phá cái
mới, hoạt động với đồ vật và rèn
luyện kỹ năng.
5/6 83,33%
2 Là việc đa các nguồn thông tin, các
thiết bị dạy học, đồ dùng- đồ chơi
cần thiết cho trẻ hoạt động.
1/6 16,67%
3 Nhằm khuyến khích tính độc lập và
hoạt động tích cực của trẻ.
0/6 0%
4 ý kiến khác 0/6 0%
Nhìn vào bảng 1, ta thấy có 1 giáo viên cho rằng, tổ chức hoạt động góc là việc
đa các nguồn thông tin, các thiết bị dạy học, đò dùng- đồ chơi cần thiết cho trẻ hoạt
động (chiếm 16,67%), đây là cách hiểu cha đầy đủ về tổ chức hoạt động góc. Tổ chức
hoạt động góc đợc hiểu đầy đủ là việc tổ chức cho trẻ để trẻ có thể tự làm một mình
hoặc trong nhóm nhỏ theo hứng thú và nhu cầu riêng để xem xét, tìm hiểu, khám phá
cái mới, hoạt động với đồ vật và rèn luyện kỹ năng. Đây là lựa chọn thứ nhất và ý kiến
này đợc 5 giáo viên lựa chọn (83,33%). Nhìn chung giáo viên trong trờng đã hiểu một
cách khá chính xác và đầy đủ về việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL. Chỉ có
16,67% cha xác định đợc chính xác việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ. Điều này cũng
ảnh hởng phần nào đến quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ. Do vậy giáo viên cần
nhìn nhận chính xác hơn về tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL để trẻ hoạt động có
hiệu quả.
* Thực trạng nhận thức của giáo viên về ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động góc
đối với sự phát triển của trẻ:
Giáo viên cần nhận thức đúng đắn về việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL,
bởi vì nó rất quan trọng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Để tìm hiểu rõ hơn
14
về ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL chúng tôi đã đa ra câu hỏi số 2
ở phần phụ lục 1. Kết quả thu đợc thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2: Thực trạng nhận thức của giáo viên về ý nghĩa vai trò của việc tổ
chức hoạt động góc đối với sự phát triển của trẻ MGL:
STT ý nghĩa, vai trò của việc tổ chức hoạt động
góc.
Số giáo viên Tỷ lệ %
1 Phát huy tính tự chủ và tính tích cực hoạt động
cho trẻ.
0/6 0%
2 Khuyến khích tính tích cực nhận thức cho trẻ. 0/6 0%
3 Hình thành tinh thần tập thể, đoàn kết cho trẻ. 0/6 0%
4 Hình thành ở trẻ những kỹ năng xã hội 0/6 0%
5 Tất cả các ý kiến trên. 6/6 100%
6 ý kiến khác. 0/6 0%
Nhìn vào bảng 2, ta thấy 100% giáo viên đã nhận thức vai trò của việc tổ chức
hoạt động góc tới sự phát triển của trẻ. Đây là dấu hiệu tốt để giáo viên lựa chọn các
nội dung, phơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ đạt hiệu quả nhằm phát
triển tối u nhân cách toàn diện cho trẻ MGL.
2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL.
* Thực trạng chuẩn bị kế hoạch tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
Để tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ MGL đòi hỏi ngời giáo viên cần lên kế hoạch
tổ chức hoạt động góc một cách rõ ràng, đầy đủ, sáng tạo theo tuần, tháng, năm.
ở phần này chúng tôi đa ra câu hỏi: Trong quá trình tổ chức hoạt động góc cô có th-
ờng xuyên chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cách rõ ràng, đầy đủ, sáng tạo?
Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chuẩn bị khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL,
chúng tôi đã đa ra câu hỏi số 3 ở phần phụ lục 1, kết quả thu đợc thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3: Thực trạng về nội dung chuẩn bị của giáo viên khi tổ chức hoạt động góc
cho trẻ MGL
STT Nội dung Số giáo
viên
Tỷ lệ
%
1 Chuẩn bị cơ sở- vật chất cho các góc chơi. 6/6 100%
2 Chuẩn bị nội dung hoạt động tại các góc. 6/6 100%
3 Chuẩn bị các hoạt động tại các góc chơi mang tính
khoa học.
6/6 100%
4 ý kiến khác. 0/6 0%
15
Nhìn vào bảng 3, ta thấy 100% giáo viên đã xác định đợc nội dung chuẩn bị một giờ
hoạt động góc. Đây là điều kiện để giờ học đợc triển khai mạch lạc, sinh động, hấp dẫn
trẻ hơn.
* Thực trạng ttổ chức nội dung hoạt động tại góc chơi cho trẻ MGL:
ở phần này, chúng tôi đa ra câu hỏi số 4 ở phần phụ lục 1. Kết quả thu đợc thể hiện
ở bảng sau:

Bảng 4: Thực trạng tổ chức nội dung hoạt động tại góc chơi cho trẻ MGL:
STT Nội dung hoạt động Số giáo viên Tỷ lệ %
1 Tổ chức nội dung chuyên biệt trên một góc. 1/6 16,67%
2 Tổ chức một nội dung chuyên biệt trên nhiều góc. 6/6 100%
3 Tổ chức lồng ghép nhiều nội dung hoạt động giữa
các góc
6/6 100%
4 ý kiến khác. 0/6 0%
Nhìn vào bảng 4, ta thấy 100% giáo viên của trờng đều tổ chức các nội dung
hoạt động tại các góc theo hớng đổi mới tức là đảm bảo tính tích hợp, lồng ghép các
nội dung hoạt động giữa các góc. Tuy nhiên, có 16,67% lựa chọn cả đáp án 1. Điều
này cho thấy giáo viên này cha thực sự nắm bắtvà thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động
góc cho trẻ MGL theo hớng đổi mới nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ.
* Thực trạng sử dụng các góc hoạt động cho trẻ MGL:
Để khảo sát mức độ tổ chức các góc chơi trong quá trình tổ chức hoạt động góc cho
trẻ MGL, chúng tôi xây dựng câu hỏi số 5 ở phần phụ lục 1. Kết quả điều tra cho các số
liệu thống kê ở bảng sau:
Bảng 5: Thực trạng sử dụng các góc hoạt động cho trẻ MGL:
STT Góc hoạt động Số giáo Tỷ lệ
16
viên %
1 Góc chơi phân vai 6/6 100%
2 Góc tạo hình 2/6 33,33%
3 Góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng 6/6 100%
4 Góc th viện 5/6 83,33%
5 Góc âm nhạc 5/6 83,33%
6 Góc khám phá khoa học 3/6 50%
7 Góc chơi phân vai + Góc lắp ráp, ghép hình- xây
dựng
3/6 50%
8 Góc chơi phân vai + Góc th viện 1/6 16,67%
9 Góc chơi phân vai + Góc âm nhạc 1/6 16,67%
10 Góc chơi phân vai + Góc tạo hình 1/6 16,67%
11 Góc chơi phân vai + Góc khám phá khoa học 0/6 0%
12 Góc lắp ráp, ghép hính- xây dựng + góc âm nhạc 2/6 33,34%
13 Góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng + Góc th viện 1/6 16,67%
14 Góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng + Góc tạo hình 5/6 83,33%
15 Góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng + Góc khám phá
khoa học
4/6 66,67%
Qua bảng trên ta thấy:
Các góc chơi đợc tổ chức với mức độ khác nhau. Trong đó có 100% giáo viên th-
ờng xuyên tổ chức góc chơi phân vai và góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng. 83,33% th-
ờng xuyên tổ chức góc th viện và góc âm nhạc, góc tạo hình và góc khám phá khoa học
đợc tổ chức ít hơn. Giáo viên cần linh hoạt thay đổi các góc chơi theo chủ đề tạo sự mới
lạ, hấp dẫn kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo.
ở bảng 5 này ta thấy các cô thờng liên góc giữa góc chơi phân vai + góc lắp ráp, ghép
hình- xây dựng (50%); góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng + góc tạo hình (83,33%) và
giữa góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng + góc khám phá khoa học (66,67%).
Khi đợc hỏi về sự cần thiết của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ tại góc chơi phân
vai và góc chơi lắp ráp, ghép hình- xây dựng cho trẻ MGL có 83,33% cho rằng rất cần
thiết; 16,67% cho là cần thiết.
Để tìm hiểu tần suất, mức độ, thời gian tổ chức hoạt động tại các góc chơi phân vai,
góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng và hoạt động liên góc ( giữa các góc khác với 2 góc
này ) chúng tôi đã đa ra câu hỏi số 6 ở phần phụ lục 1, kết quả thu đợc thể hiện ở bảng
sau:
Bảng 6: Tần suất, thời gian tổ chức tại các góc hoạt động
Tên góc
Tần suất( số
lần/ ngày )
Thời gian Số giáo viên Tỷ lệ %
17
Góc chơi phân vai 2 45 phút 2/6 33,33%
1 60 phút 4/6 66,67%
Góc phân vai + các
góc khác
2 45 phút 3/6 50%
1 60 phút 2/6 33,33%
Góc lắp ráp, ghép
hình- xây dựng
1 60 phút 6/6 100%
Góc lắp ráp, ghép
hình- xây dựng +
các góc khác
2 45 phút 2/6 33,33%
1 60 phút 3/6 50%
Nhìn vào bảng 6 ta thấy: Tần suất tổ chức hoạt động tại góc chơi phân vai, góc
lắp ráp, ghép hình- xây dựng và hoạt động liên góc ( giữa các góc khác với 2 góc này )
khá cao, trung bình mỗi ngày tại các lớp MGL, các góc chơi này đợc tổ chức 2 lần/
ngày với thời gian ở mỗi góc là 45 phút hoặc 60 phút. Vấn đề đặt ra ở đây là: Việc sử
dụng các góc chơi này thờng xuyên nh vậy có cần thiết không? Và điều đó có tạo sự
nhàm chán cho trẻ hay không?
Qua trao đổi chúng tôi thấy các cô giáo đều khẳng định mức độ tổ chức các góc
hoạt động trên là hoàn toàn hợp lý vì đây là khu vực hoạt động trọng tâm, ở các góc
chơi này trẻ đợc chơi các trò chơi nh: Xây dựng, lắp ráp, ghép hình, vẽ, nặnĐây là
hoạt động mang tính sáng tạo, đặc biệt ở góc chơi phân vai trẻ đợc tham gia vào trò
chơi ĐVTCĐ- đây là trò chơi trung tâm của trẻ mẫu giáo, đối với lứa tuổi MGL thì trò
chơi này đợc xem là một trong những phơng pháp giáo dục phổ biến và hiệu quả nhất.
* Thực trạng sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
ở phần này chúng tôi đã đa ra câu hỏi số 7 và lấy ý kiến của giáo viên về việc sử
dụng các hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL. Sau khi sử lý số liệu chúng tôi
thu đợc kết quả ở bảng sau:

Bảng 7: Thực trạng sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
STT Hình thức tổ chức Số giáo viên Tỷ lệ %
1 Phân nhóm 6/6 100%
2 Cá nhân 2/6 33,33%
3 Có sự hớng dẫn, giám sát của giáo
viên
4/6 66,67%
4 Trẻ chơi tự do 3/6 50%
5 Một nội dung 0/6 0%
6 Nhiều nội dung 6/6 100%
18
Việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL có thể đợc tổ chức dới nhiều hình thức.
Qua bảng số liệu trên ta thấy:
Không có giáo viên nào tổ chức hoạt động góc cho trẻ dới hình thức một nội
dung mà các cô giáo đã nhận thức đợc khi trẻ tham gia vào hoạt động góc tức là trẻ
tham gia vào xã hội trẻ em . Do đó nhiều mối quan hệ đan cài, đan xen vào nhau.
Tức là giáo viên đã tổ chức dới hình thức có nhiều nội dung chơi kết hợp với nhau và đã
đạt với tỷ lệ tuyệt đối (100% ).
Căn cứ vào số lợng trẻ tham gia hoạt động tại các góc chơi mà giáo viên tổ chức
hoạt động theo nhóm nhỏ hay cá nhân và căn cứ vào mối quan hệ qua lại của giáo viên
đối với trẻ mà giáo viên có thể cho trẻ chơi tự dohay giáo viên hớng dẫn và giám sát
trẻ.
100% giáo viên cho rằng đã tổ chức hoạt động cho trẻ theo hình thức phân nhóm
nhỏ, có 33,33% giáo viên đã tổ chức cho trẻ chơi dới hình thức cá nhân tuỳ theo sở
thích; 66,67% giáo viên đã luôn quan sát hớng dẫn trẻ chơivới t cách là ngời trung gian
giám sát; 50% giáo viên cho trẻ chơi tự do theo sở thích của trẻ.
Trên thực tế quan sát, thấy rằng: Khi tổ chức các hoạt động cho trẻ MGL các cô
giáo đều tổ chức hoạt động dới hình thức kết hợp nhiều nội dung với nhau. Chẳng hạn
khi tổ chức các góc hoạt động ở chủ đề nớc và các hiện tợng tự nhiên . Góc bán hàng
kết hợp góc xây dựng: Các bác bán hàng bán nớc giải khát, bánh và nấu nhiều món ăn
phục vụ cho các bác xây dựng; góc tạo hình vẽ lại ấn tợng của buổi đi bơi
Chúng tôi đánh giá ở tuổi MGL tính chủ định, tính mục đích, lập kế hoạch chơi và
tự do chơi cao xong để hoạt động chơi đạt hiệu quả thì cần thiết phải có sự hớng dẫn,
giám sát của giáo viên để định hớng và điều chỉnh kịp thời các hành động, các ý tởng,
thái độ chơi, tình huống chơi phù hợp, trên cơ sở đó mở rộng chủ đề chơi, quan niệm
chơi của trẻ thêm phong phú, hấp dẫn.
* Thực trạng sử dụng các biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL:
Để tìm hiểu thực trạng sử dụng các biện pháp khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ
MGL, chúng tôi đa ra câu hỏi số 8 ở phần phụ lục 1, kết quả thu đợc thể hiện ở bảng
sau:
Bảng 8: thực trạng sử dụng các biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL
STT Các biện pháp tổ chức hoạt động góc Số giáo
viên
Tỷ lệ %
1 Cùng trẻ tổ chức hoạt động góc 6/6 100%
2 Tạo tâm thế hoạt động thích hợp cho trẻ 6/6 100%
3 Tạo cơ hội cho trẻ quan sát các góc để trẻ tự 6/6 100%
19
hoạt động
4 Quan sát quá trình hoạt động để xác định h-
ớng điều khiển
6/6 100%
5 Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động độc lập, tích cực 6/6 100%
6 Phối hợp các hoạt động để triển khai chủ đề 6/6 100%
7 Phát triển các trò chơi theo ý tởng sáng tạo
của trẻ
6/6 100%
8 Xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong
góc hoạt động
6/6 100%
9 ý kiến khác 0/6 0%
Qua bảng 8 ta thấy: 100% giáo viên đều tiến hành đầy đủ các biện pháp tổ chức
hoạt động góc. Việc hình thành các góc phải do trẻ tự làm với nhau dới sự hớng dẫn
của giáo viên. Giáo viên là ngời giám sát, cố vấn đắc lực của trẻ, tạo mọi điều kiện cho
trẻ hoạt động một cách độc lập, sáng tạo, đồng thời xác định hớng điều khiển, đioêù
chỉnh quá trình chơi của trẻ. GIáo viên cần phối hợp các hoạt động tại các góc tạo sự
giao lu phối hợp giữa các góc, giúp trẻ hoạt động trên mọi lĩnh vực.
* Thực trạng mức độ tích cực tham gia hoạt động tại các góc chơi phân vai và
góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng:
Để điều tra thực trạng về kết quả của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL tại
hai góc: góc chơi phân vai và góc chơi lắp ráp, ghép hình- xây dựng, chúng tôi đã tiến
hành quan sát trẻ chơi ở hai góc chơi trên. Chúng tôi đã tiến hành quan sát ở hai lớp
MGL A1 và A2. Vì trẻ còn nhỏ cha có khả năng viết, đọc nên chúng tôi đánh giá giờ
dạy thông qua sự hứng thú, tích cực hoạt động của trẻ. Chúng tôi thu đợc kết quả nh
sau:
Bảng 9: Thực trạng mức độ tích cực tham gia hoạt động tại các góc chơi phân vai
và góc lắp ráp, ghép hình- xây dựng của trẻ MGL trờng mầm non Trung Hà
Góc
hoạt
động
Lớp Số lợng
trẻ
Tích cực hoạt
động
Không tích cực
hoạt động
Nói chuyện làm
việc riêng
Số lợng
trẻ
Tỷ lệ
%
Số lợng
trẻ
Tỷ lệ
%
Số lợng
trẻ
Tỷ lệ
%
Góc
phân
vai
A1 9/35 6/9 66,67 3/9 33,33 0/6 0
A2 6/30 4/6 66,67 1/6 16,66 1/6 16,66
Góc
xây
dựng
A1 12/35 8/12 66,67 2/12 16,66 2/12 16,66
A2 10/30 8/10 80 0/10 0 2/10 20
20
Ghi chú:
35 là tổng số trẻ của lớp MGL A1
30 là tổng số trẻ của lớp MGL A2
Qua bảng số liệu trên ta thấy: ở góc chơi phân vai và góc lắp ráp, ghép hình- xây
dựng phần lớn trẻ đều hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. Trẻ rất hào hứng tham gia
chọn góc chơi, vai chơi và thể hiện vai chơi của mình.
Trong quá trình chơi, trẻ rất hứng thú, say sa, sôi nổi chạy đi chạy lại chọn đồ
chơi thay thế: Lấy các khối gỗ tròn nhỏ, đất nặn để làm bánh, hay hình các bông hoa
màu vàng. Khi đợc hỏi, cháu thấy các đồ dùng, đồ chơi ở đây thế nào?- Các đồ chơi
rất đẹp và cháu rất thích chơi ạ - Trần Hà Phơng Linh trả lời. Trong quá trình quan sát
chúng tôi cũng đa ra một số câu hỏi thăm dò ý tởng và hứng thú chơi của trẻ: Cháu
đang làm gì vậy? cháu xây dựng hàng rào quanh bể bơi ạ . Cháu có thích chơi
xây dựng không? vì sao? Có ạ, vì cháu đợc tham gia xây dựng các công trình và đ-
ợc chơi với các bạn ạ. Trần Thuý Nga ( lớp MGL A1 ) cháu thích làm các món ăn
ngon để phục vụ cho khách hàng . Nh vậy, thông qua quan sát trẻ chơi, chúng tôi thấy
hầu hết trẻ rất thoải mái, hứng thú, tự nhiên vì các vai chơi đều do trẻ tự nhận theo ý
muốn vì thế phát huy đợc tính tích cực hoạt động, tự tin, sáng tạo của trẻ.
Tuy nhiên một số trẻ còn cha tích cực hoạt động, còn nói chuyện, làm việc riêng
không tham gia chơi. Nguyên nhân chủ yếu là trẻ không có nhu cầu chơi ở các góc này.
Khi đợc hỏi: Tại sao cháu không chơi cùng các bạn? Cô thấy có nhiều trò chơi hấp dẫn
mà Đỗ Hải Anh ( Lớp MGL A2 ) trả lời: Cháu không thích. Cháu chỉ thích chơi
ngoài sân thôi. Hoặc Nguyễn Việt Anh ( Lớp A1 ) trả lời: cháu chán, cháu chỉ thích
góc sách . Trong quá trình quan sát, chúng tôi thấy vẫn còn một số trẻ có thái độ hành
vi cha tốt, vẫn còn nói chuyện, làm việc riêng hay trêu trọc bạn, hay vòi vĩnh, giành đồ
chơi của bạn.
Thực tế, khi quan sát quá trình hớng dẫn trẻ chơi tại các góc giáo viên ở trờng mầm
non Trung Hà ( dựa trên mẫu phiếu ở phần phụ lục 3 ) chúng tôi thấy: Nhìn chung giáo
viên đều phát huy đợc vai trò chủ đạo của mình trong quá trình tổ chức hoạt động góc
cho trẻ. Cô luôn là ngời bao quát, hớng dẫn, đánh giá điều khiển quá trình chơi của trẻ.
ở lớp MGL A1 ( tại góc chơi lắp ráp, ghép hình- xây dựng ):
Đầu giờ
Cô hớng dẫn gợi mở, gây hứng thú, gợi ý trẻ chơi, tự chọn góc chơi theo ý thích:
-Bây giờ đang là mùa gì?
21
-Mùa hè.
-Mùa hè thời tiết nh thế nào? chúng mình thờng đi đâu vào mùa hè?
-Đi tắm ở bể bơi.
-Mùa hè nóng lực mọi ngời đều có nhu cầu đi bể bơi để tắm mát. Nhng số lợng bể
bơi có hạn. Hôm nay ở góc chơi lắp ráp, ghép hình- xây dựng chúng mình sẽ làm gì?
-Xây bể bơi cho mọi ngời ạ !
Trong giờ chơi:
Cô hớng dẫn, gợi ý, bao quát trẻ chơi vàcó những gợi ý mở rộng, bổ sung nội dung
chơi cho trẻ.
-Các bác đang xây dựng gì vậy?
-Xây bể bơi ạ.
-Khu bể bơi của các bác có những gì?
-Có phao, có nhà gửi xe cho khách, có phòng thay đồ
-Còn gì nữa không? Có cổng đi vào bể bơi không? Xung quanh bể bơi có cần hàng
rào không?
Quan sát thực tế, trong quá trình hớng dẫn trẻ chơi, chúng tôi thấy các cô đã h-
ớng dẫn các nhóm trẻ tại các góc chơi giao lu với nhau bằng cách tạo tình huống và
luôn có sự điều chỉnh hợp lý giữa các góc.
Cuối giờ:
Nhận xét, đánh giá trẻ. Cô giáo tổ chức cho trẻ tự nhận xét tại các góc chơi của
mình, cho trẻ tham gia giao lu tới các góc rồi cho trẻ nhận xét. Cô giáo là ngời nhận
xét, đánh giá, tổng kết và bổ sung để góc chơi buổi sau tốt hơn.
Nhìn chung, các giáo viên của trờng khi tổ chức hoạt động góc đã gây đợc hứng
thú, phát huy đợc tính tích cực hoạt động của trẻ. Phần lớn trẻ đều tham gia một cách
tích cực, góc chơi phân vai và góc chơi lắp ráp, ghép hình- xây dựng thu hút, lôi cuốn
đợc nhiều trẻ.
2.2.3. Những khó khăn của giáo viên mầm non trong quá trình tổ chức hoạt động
góc cho trẻ MGL:
Để khảo sát những khó khăn của giáo viên trờng mầm non Trung Hà trong quá trình
tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL, chúng tôi đa ra câu hỏi số 9 ở phần phụ lục 1, kết
quả thu đợc thể hiện ở bảng sau:
Bảng 10: Những khó khăn của ngời giáo viên khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ
MGL
STT Khó khăn Số giáo viên Tỷ lệ %
1 Phơng tiện, đồ chơi cho trẻ thiếu 5/6 86,67
22
2 Phòng học quá chật không tổ chức hoạt động
theo góc
0/6 0%
3 Thiếu kinh nghiệm 0/6 0%
4 Trẻ MGL còn nhỏ, nhận thức, kinh nghiệm, vốn
sống còn hạn chế
0/6 0%
5 Cha nhận đợc sự phối hợp giữa gia đình- nhà tr-
ờng
4/6 66,67%
6 ý kiến khác 0/6 0%
Nhìn vào bảng 10 ta thấy: Khó khăn lớn nhất mà các cô giáo nhận định khi tổ
chức hoạt động góc cho trẻ MGL tại trờng là thiếu cơ sở- vật chất, đồ dùng, đồ chơi
( chiếm 86,67%). Một khó khăn nữa mà các giáo viên gặp phải là cha nhận đợc sự phối
hợp giữa gia đình- nhà trờng ( chiếm 67,67%).
Những khó khăn trên phần nào ảnh hởng tới quá trình tổ chức hoạt động góc
cho trẻ MGL ở trờng mầm non Trung Hà. Hy vọng bằng sự cố gắng của tập thể giáo
viên và sự quan tâm của các cơ quan các cấp, các bậc phụ huynh, những khó khăn này
sẽ sớm đợc khắc phục.
Phần 3: Kết luận và ý kiến đề
xuất
1. Kết luận chung:
Tổ chớc hoạt động góc cho trẻ MGL có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát
triển của trẻ: giúp trẻ thoả mãn nhu cầu nhận thức, tìm tòi, khám phá thế giới xung
quanh, đặc biệt là phát triển mặt đạo đức cho trẻ, trẻ học đợc cách c xử giao tiếp,
nắm đợc các chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp với mọi ngời xung quanh
Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức của giáo viên và quan sát cách tổ chức
hoạt động góc cho trẻ MGL, quan sát trẻ chơi ở trờng mầm non Trung Hà, chúng tôi rút
ra một số kết luận sau:
23
- Giáo viên trong trờng có nhận thức khá đầy đủ về hoạt động góc và vai trò quan
trọng của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ nói chung và trẻ MGL nói riêng. Các giáo
viên của trờng thờng xuyên có kế hoạch tổ chức hoạt động góc rõ ràng, đầy đủ, sáng
tạo. Nhìn chung, việc tổ chức các góc hoạt độngcho trẻ MGL đã đợc sự quan tâm của
giáo viên và mang lại hiệu quả giáo dục cao.
- Nhìn chung các giáo viên của trờng đã sử dụng phối hợp nhiều hình thức cho trẻ
tham gia hoạt động tại góc: nhiều nội dung kết hợp, phân nhóm, cá nhân, có sự hớng
dẫn, giám sát của giáo viên, chơi tự do theo sở thích. Đặc biệt, giáo viên luôn quan tâm
đến nguyện vọng, sở thích chơi của trẻ. Nội dung hoạt động ở các góc chơi luôn thay
đổi, luôn có sự lồng ghép nhiều nội dung hoạt động giữa các góc, tạo nên mối quan hệ
qua lại thân thiện giữa các trẻ trong nhóm, giữa các nhóm trẻ với nhau.
- Phần lớn các giáo viên đã nhận thức và phát huy đợc vai trò của mình trong quá
trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ. Luôn là ngời đồng hành, ngời giám sát, cố vấn đắc
lực, giáo viên luôn phát triển tính tự giác, tự lập, tích cực của trẻ để trẻ tham gia chơi
một cách nhiệt tình, say mê hơn
Tuy nhiên bên cạnh đó cần nhận thấy một số khó khăn vẫn còn tồn tại nh: mức
độ, tần suất tổ chức hoạt động liên góc của giáo viên còn ít và hạn chế; đồ dùng, đồ
chơi của trẻ còn thiếu tính chân thực hoặc đã quá cũ. Ngoài ra, qua điều tra cho thấy,
giáo viên cũng đa ra nhận định là cha nhận đợc sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và
nhà trờng, vì thế mà việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ MGL cha đạt hiệu quả nh mong
muốn.
2. Đề xuất:
Để góp phần nâng cao chất lợng tổ chức hoạt động góc cho trẻ, chúng tôi có một
vài ý kiến đề xuất sau:
* Về phía nhà trờng:
-Cần phải bồi dỡng chuyên môn- nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhà trờng theo
chơng trình đổi mới của chơng trình giáo dục mầm non hiện nay. Tổ chức các buổi tập
huấn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo
nói chung, trẻ MGL nói riêng.
-Nhà trờng cần có sự trang bị đầy đủ, phong phú về các loại đồ dùng, đồ chơi,
trang thiết bị dạy học, đảm bảo cho các hoạt động của trẻ và của cô.
-Nhà trờng mầm non chủ động trong việc huy động các bậc phụ huynh su tầm,
đóng góp thêm các nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
*Về phía giáo viên:
24
-Không ngừng nâng cao, hoàn thiện về trình độ, chuyên môn để thực hiện tốt ch-
ơng trình đổi mới trong giáo dục.
-Cần chuẩn bị môi trờng giáo dục, cung cấp các phơng tiện, học liệu, đặc biệt
quan tâm chú ý tới các nguyên vật liệu mở.
-Giáo viên cần tổ chức hoạt động liên góc nhiều hơn tạo mối liên hệ, giao lu giữa
các góc chơi với nhau để triển khai chủ đề.
*Về phía gia đình:
-Cha mẹ cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trờng, để tìm hiểu nhu cầu, hứng
thú và có phơng pháp giáo dục trẻ phù hợp.
-Thờng xuyên cung cấp, mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về cuộc sống xã hội xung
quanh, tạo điều kiện cho trẻ đợc trải nghiệm, vận dụng những kinh nghiệm của mình
mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Tài liệu tham khảo
1. Đào Thanh Âm ( chủ biên ) Trịnh Dân Nguyễn Thị Hoà - Đinh Văn
Lang ( Đồng tác giả ), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học s phạm Hà Nội,
2004.
2. Bộ giáo dục và đào tạo ( 2006 ), Hớng dẫn thực hiện chơng trình giáo dục
mầm non mẫu giáo lớn 5-6 tuổi, NXB Hà Nội.
3. Nguyễn ánh Tuyết ( chủ biên ), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non.
4. Vụ giáo dục mầm non, Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên mầm
non chu kỳ I ( 2000 -2003 ), chu kỳ II ( 2004- 2007 ), NXB Hà Nội.
5. PGS. TS. Phạm Viết Vợng, Phơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB -
ĐHQG Hà Nội, 1997.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×