Tải bản đầy đủ

ĐỀ TÀI LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT


Sáng kiến kinh nghiệm :
Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

phßng gd-®t lƯ thđy
tr êng mn t©n thđy
s¸ng kiÕn kinh nghiƯm
ĐỀ TÀI : LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ
MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT

Ngêi thùc hiƯn: TrÇn ThÞ Thđy
§¬n vÞ: Trêng MN T©n Thđy
Th¸ng 5 n¨m 2009
Đề tài: Làm Thế Nào Để Nâng Cao Chất Lượng
Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 Tuổi Làm Quen Với Chữ Viết
A/ Lý do chän ®Ị tµi:
1. C¬ së lý ln:
Trong ch¬ng tr×nh ch¨m sãc vµ gi¸o dơc trỴ 5 – 6 ti (theo ®ỉi míi
h×nh thøc tỉ chøc) viƯc cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt lµ mét trong nh÷ng néi
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6
Sáng kiến kinh nghiệm :

Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

dung quan träng. Bëi v× th«ng qua ®ã sÏ gióp cho ho¹t ®éng trÝ t cđa trỴ ®ỵc
ph¸t triĨn vµ h×nh thµnh ë trỴ nh÷ng c¬ së ban ®Çu vỊ kü n¨ng häc tiÕng ViƯt,
kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, t«, viÕt ch÷ c¸i; RÌn cho trỴ tÝnh kiªn tr×, chÞu khã vµ
cã t¸c dơng hç trỵ trùc tiÕp, tÝch cùc cho trỴ häc ®äc, häc viÕt ë líp 1 tiĨu häc.
Th«ng qua viƯc lµm quen víi ch÷ viÕt, ng«n ng÷ cđa trỴ ®ỵc ph¸t triĨn,
trỴ ®ỵc ho¹t ®éng vµ bÞ thu hót vµo ho¹t ®éng ®a gi¸c quan, nh chóng ta ®·
biÕt tÊt c¶ c¸c gi¸c quan lµ con ®êng dÉn ®Õn sù hiĨu biÕt cđa trỴ.
Cho nªn viƯc cho trỴ lµm quen v¨n häc-ch÷ viÕt nh»m ®¸p øng nhu cÇu
®ỉi míi h×nh thøc tỉ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dơc trỴ mÉu gi¸o 5 – 6 ti. V×
vËy, viƯc lµm quen ch÷ viÕt lµ rÊt quan träng, cÇn thiÕt vµ kh«ng thĨ thiÕu ®ỵc
®èi víi trỴ mÉu gi¸o 5 – 6 ti.
Chuyªn ®Ị "N©ng cao chÊt lỵng cho trỴ lµm quen víi v¨n häc - lµm
quen víi ch÷ viÕt" §©y lµ mét vÊn ®Ị khã ®ßi hái ngêi gi¸o viªn trong qu¸
tr×nh tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¶i ®ỉi míi h×nh thøc tỉ chøc, ®ång thêi ph¶i cã
sù linh ho¹t, s¸ng t¹o ®Ĩ kÝch thÝch trỴ ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc. B¶n th©n
t«i ®· t×m ra nh÷ng biƯn ph¸p båi dìng, gi¶ng d¹y phï hỵp vµ ®· vËn dơng
nh÷ng biƯn ph¸p ®ã vµo thùc tÕ vµ thu ®ỵc kÕt qu¶ cao. §ã lµ lý do t«i chän ®Ị
tµi "Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng cho trỴ mÉu gi¸o 5 – 6 ti lµm
quen víi ch÷ viÕt"
2. C¬ së thùc tiƠn:
Thùc hiƯn chuyªn ®Ị "N©ng cao chÊt lỵng cho trỴ lµm quen ch÷ viÕt"
trêng mÇm non nãi chung vµ trỴ mÉu gi¸o 5 – 6 ti nãi riªng. B¶n th©n t«i
lµ mét gi¸o viªn d¹y líp mÉu gi¸o 5 ti víi tỉng sè lµ 36- ch¸u ë khu vùc
T©n L¹c. Qua t×m hiĨu thùc tÕ, t«i thÊy t×nh h×nh líp cã nh÷ng khã kh¨n vµ
thn lỵi sau:
a. Thn lỵi:
B¶n th©n t«i yªu nghỊ, mÕn trỴ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng,
nhiƯt t×nh trong c«ng t¸c.
100% trỴ trong líp cã cïng mét ®é ti, hÇu hÕt ®· qua häc líp mÉu
gi¸o nhì do ®ã viƯc thùc hiƯn c¸c ho¹t ®éng trỴ ®· cã nỊ nÕp, kiÕn thøc, kü
n¨ng c¬ b¶n.
L·nh ®¹o nhµ trêng rÊt quan t©m trong viƯc båi dìng ph¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y. B¶n th©n t«i tham gia ®Çy ®đ c¸c bi båi dìng chuyªn m«n nghiƯp
vơ, sinh ho¹t cơm, thao gi¶ng vỊ chuyªn ®Ị "N©ng cao chÊt lỵng ho¹t ®éng
cho trỴ lµm quen v¨n häc, lµm quen ch÷ viÕt" do trêng tỉ chøc
Bªn c¹nh ®ã lu«n ®ỵc sù quan t©m, gióp ®ì cđa phơ huynh vỊ viƯc su
tÇm tranh ¶nh, t×m kiÕm nguyªn vËt liƯu lµm ®å dïng, ®å ch¬i cho trỴ.
b. Khã kh¨n:
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6
Sáng kiến kinh nghiệm :
Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

Lµ líp cã sè lỵng ®«ng (36 ch¸u) mét sè ch¸u cßn rơt rÌ, nhót nh¸t, Ýt
nãi. Khi rµ so¸t l¹i c¸c kü n¨ng cđa trỴ, t«i thËt sù lo l¾ng v× ®· qua h¬n mét
th¸ng häc mµ mét sè trỴ vÉn cha thùc hiƯn ®ỵc mét sè yªu cÇu vỊ lµm quen
ch÷ c¸i nh nhËn biÕt vµ ph¸t ©m cßn sai, cã trỴ nãi ngäng, nãi l¾p. T thÕ ngåi,
c¸ch cÇm bót cđa trỴ cßn u Qua kiĨm tra chÊt lỵng ®Çu n¨m khi tiÕn hµnh
cho trỴ lµm quen víi ch÷ c¸i, vỊ kü n¨ng nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng chØ ®¹t
45%. T thÕ ngåi viÕt vµ kü n¨ng cÇm bót chØ ®¹t 40%.
Tõ thùc tiƠn trªn, t«i nhËn thÊy kü n¨ng nhËn biÕt vµ ph¸t ©m cđa trỴ
cßn h¹n chÕ. T thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót cha ®óng. V× vËy, mn n©ng cao chÊt
lỵng, cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt ®èi víi trỴ 5 - 6 ti theo ch¬ng tr×nh ®ỉi
míi, t«i ®· sư dơng c¸c biƯn ph¸p sau:
B : Néi dung
I/ Nh÷ng biƯn ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao chÊt lỵng.
1. Cho trỴ lµm quen ch÷ viÕt mäi lóc mäi n¬i.
§Ĩ cho trỴ lµm quen ch÷ viÕt mét c¸ch dƠ dµng b¶n th©n t«i ®· cho trỴ
lµm quen víi ch÷ viÕt ë mäi lơc mäi n¬i nh ho¹t ®éng ngoµ trêi, ho¹t ®éng
gãc, sinh ho¹t chiỊu, vµo c¸c chiỊu ®ãn tr¶ trỴ.Tõ ®Çu n¨m häc, t«i tiÕn hµnh
x©y dùng kÕ ho¹ch cho trỴ lµm quen v¨n häc, lµm quen ch÷ viÕt phï hỵp víi
tõng chđ ®iĨm, víi t×nh h×nh thùc tÕ thĨ hiƯn qua gi¸o ¸n vµ ®©y lµ viƯc lµm th-
êng xuyªn ®èi víi trỴ. V× vËy viƯc cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt mäi lóc mäi
n¬i gióp cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt cã hiƯu qu¶ h¬n.
2. T¹o m«i trêng ch÷ viÕt phong phó trong vµ ngoµi líp häc.
Tríc hÕt, mn t¹o cho trỴ cã niỊm say mª høng thó khi lµm quen ch÷
c¸i th× ph¶i x©y dùng ®ỵc mét m«i trêng vỊ ch÷ viÕt phong phó, t«i trang trÝ
phßng häc, c¸c gãc trong líp ®Ịu ®ỵc thay ®ỉi theo kÕ ho¹ch lµm quen ch÷ c¸i
cđa trỴ. Th«ng qua ®ã gióp trỴ lµm quen víi häc ®äc, häc viÕt mét c¸ch dƠ
dµng h¬n.
VÝ dơ chđ ®iĨm "TÕt vµ mïa xu©n" lËp kÕ ho¹ch lµm quen ch÷ c¸i b, d,
®. ë c¸c gãc trong líp t«i ®Ịu trang trÝ theo chđ ®iĨm vµ c¸c bøc tranh hc
c¸c ®å vËt ®Ịu ®ỵc viÕt tªn g¾n vµo, cã chøa c¸c ch÷ c¸i b, d, ®, nh tranh
"B¸nh chng" cã g¾n tõ "B¸nh chng" ®Ĩ trỴ lµm quen víi ch÷ b. TÊt c¶ tªn trỴ
trong líp vµ c¸c ký hiƯu ®å dïng cđa trỴ ®Ịu ®ỵc thay b»ng ch÷ c¸i ®Çu cđa
mçi trỴ ®Ĩ trỴ lµm quen. Trong líp, t«i cßn lËp b¶ng thêi tiÕt, danh s¸ch tªn trỴ
®Ĩ trỴ tù viÕt vµo.
D¹y trỴ h¸t bµi vỊ ch÷ c¸i b,d,®.
§Ỉt nh÷ng cn s¸ch chun, ho¹ b¸o, t¹o chÝ, tranh trun ch÷ to vµo
gãc s¸ch. C« ®äc, kĨ cho trỴ nghe c¸c c©u chun, tõ nh÷ng cn s¸ch ®ã ®Ĩ
trỴ häc c¸ch cÇm s¸ch, më s¸ch, xem tranh vµ ch÷ trªn s¸ch.
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6
Sáng kiến kinh nghiệm :
Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

Treo b¶ng ghi tªn ë gãc ho¹t ®éng nh gãc häc tËp, gãc x©y dùng ë
ngoµi líp häc t«i c¾t d¸n nh÷ng tõ chØ tªn c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, tªn c¸c lo¹i
hoa ®Ĩ cho trỴ nhËn biÕt lµm quen ch÷ c¸i.
Vµ nh vËy, viƯc nhËn thøc cđa trỴ vỊ ch÷ viÕt ®ỵc tiÕn hµnh mét c¸ch
tõ tõ, dÇn dÇn. T«i ®· t¹o ra c¸c tõ, cơm tõ, cÊu tróc c©u cã ý nghÜa víi c¸
nh©n trỴ nh tªn cđa trỴ, tªn cđa ®å vËt cã tranh ¶nh hÊp dÉn, nh lêi nhËn xÐt
®¸nh gi¸, chóc mõng sinh nhËt
3. TÝch cùc cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt th«ng qua tỉ chøc c¸c
ho¹t ®éng chung
T«i ®· nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p híng dÉn trỴ phï hỵp b»ng c¸c h×nh
thøc nhĐ nhµng, linh ho¹t víi c¸ch tỉ chøc chđ u "Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ
häc" ®Ĩ trỴ tiÕp thu mét c¸ch nhĐ nhµng, tho¶i m¸i. Nh÷ng trỴ u th× t«i t×m
hiĨu xem do trỴ tù khut tËt hay do thãi quen khi t«i t×m hiĨu ®ỵc th× t«i
ghi chÐp vµo sỉ nhËt ký. Sau ®ã cơ thĨ ho¸ vµo sỉ bµi so¹n, x©y dùng kÕ ho¹ch


båi dìng trỴ, gióp trỴ ph¸t ©m tèt h¬n.
§Ỉc biƯt ë nh÷ng giê tỉ chøc ho¹t ®éng chung, ho¹t ®éng gãc, t«i lu«n
chó ý tõng c¸ nh©n trỴ, xem trỴ ph¸t ©m ch÷ c¸i nh thÕ nµo, trỴ nãi ®· m¹ch
l¹c hay cha, sưa cho tõng trỴ c¸ch cÇm bót, t thÕ ngåi khi trỴ t«, viÕt ch÷ c¸i.
Qua ®ã gióp trỴ hiĨu biÕt mèi liªn quan gi÷a lêi nãi vµ ch÷ viÕt. Khi tỉ chøc
c¸c ho¹t ®éng, trỴ ®ỵc nghe ®äc s¸ch nhiỊu lÇn vµ thÊy nh÷ng lêi nãi ra ®ỵc
ghi l¹i trong tranh vÏ, trªn tê giÊy to treo ë trêng. TrỴ ý thøc ®ỵc r»ng: ch÷ viÕt
cã ý nghÜa; lêi nãi vµ ch÷ viÕt cã mèi liªn quan chỈt chÏ víi nhau; trỴ hiĨu ®ỵc
nghÜa cđa tõ, nhËn biÕt híng cđa ch÷ viÕt, ph¸t triĨn vèn tõ thÞ gi¸c.
Bªn c¹nh ®ã, t«i cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt th«ng qua c¸c thêi ®iĨm
®ãn tr¶ trỴ, ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t ®éng chiỊu, cho trỴ lµm quen víi s¸ch
chun ch÷ to, d¹y trỴ c¸c kü n¨ng cÇm s¸ch, më s¸ch khi xem s¸ch vµ b¶o
qu¶n s¸ch.
Tỉ chøc nh÷ng ho¹t ®éng gióp trỴ häc ®äc nh÷ng tõ ®¬n gi¶n mét c¸ch
vui thó, tù nhiªn, nh cho trỴ nãi, vÏ nh÷ng h×nh ¶nh mang ý nghÜa lµ tªn trỴ,
t¹o h×nh ch÷ c¸i th«ng qua c¸c gi¸c quan kÕt hỵp c¸c bé phËn trªn c¬ thĨ trỴ
Tỉ chøc cho trỴ ch¬i trß ch¬i nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ch÷ c¸i th«ng qua
®äc c¸c bµi th¬ ®ång dao, ca dao. Ch¼ng h¹n nh khi trỴ ph¸t ©m sai ch÷ c¸i l, n
th× t«i lun cho trỴ nhiỊu lÇn b»ng c¸ch ®äc c¸c bµi th¬ ®ång dao, c¸c bµi
lun nµy ®ỵc t«i ghi l¹i ch÷ to treo ë gãc häc tËp ®Ĩ trỴ dƠ lµm quen qua ch÷
viÕt.
Cã nh÷ng trỴ t« u th× t«i lun cho trỴ t« ®i t« l¹i nhiỊu lÇn vµo mäi
lóc, mäi n¬i, vµo nh÷ng thêi gian r¶nh.
4. KÕt hỵp víi phơ huynh.
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6
Sáng kiến kinh nghiệm :
Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

T«i nghÜ r»ng gi÷a c« vµ phơ huynh cÇn cã sù kÕt hỵp chỈt chÏ, thêng
xuyªn, liªn tơc. Cã ®ỵc nh vËy th× viƯc n©ng cao chÊt lỵng cho trỴ lµm quen
ch÷ viÕt sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Trong líp, t«i ®· rÌn lun cho trỴ nhiỊu nhng
viƯc nhËn biÕt ch÷ c¸i vµ ph¸t ©m cđa mét sè trỴ vÉn cßn h¹n chÕ. Qua t×m
hiĨu t«i thÊy r»ng: ë nhµ bè mĐ trỴ hay nËng trỴ b»ng cÇu: "MĐ th¬ng" thµnh
"MĐ x¬ng", mét sè phơ huynh cßn nãi tiÕng ®Þa ph¬ng nh "nhµ" thµnh "dµ"
Do ®ã trỴ ph¸t ©m sai. V× vËy, trong nh÷ng giê ®ãn, tr¶ trỴ t«i trao ®ỉi víi phơ
huynh vỊ viƯc ph¸t ©m sao cho ®óng, tËp c¸ch ngåi, t«, viÕt ch÷ c¸i ®óng t thÕ
lµ rÊt quan träng, t¹o tiỊn ®Ị cho viƯc häc ®äc, häc viÕt sau nµy. §éng viªn
phơ huynh mua vë tËp t« cho trỴ häc ë nhµ. DÇn dÇn, phơ huynh ý thøc ®ỵc
r»ng: nãi ®óng, quan t©m h¬n viƯc häc cđa con trỴ. Víi nh÷ng phơ huynh Ýt
quan t©m ®Õn trỴ h¬n n÷a, t«i dµnh thêi gian ®Õn tËn nhµ th«ng b¸o t×nh h×nh
häat ®éng cđa trỴ ë líp. Qua ®ã, gióp gia ®×nh hiĨu râ h¬n vỊ viƯc cho trỴ lµm
quen víi ch÷ viÕt ®Ĩ phơ huynh quan t©m h¬n khi trỴ ë nhµ.
II/ KÕt qu¶ ®¹t ®ỵc:
Víi nh÷ng biƯn ph¸p trªn, t«i ®· thu ®ỵc kÕt qu¶ kh¸ mü m·n. So víi
®Çu n¨m häc, ®a sè trỴ ®· ph¸t ©m ®óng, t«, viÕt c¸c ch÷ c¸i ®Đp mµ mét sè trỴ
®· viÕt ®ỵc tõ ghÐp, viÕt ®ỵc tªn m×nh, tªn b¹n nh c¸c ch¸u Huy HiƯu,Th
Linh . Kü n¨ng ®äc vµ ph¸t ©m ®óng ®¹t 98%, kü n¨ng cÇm bót t«, viÕt vµ t
thÕ ngåi viÕt ®óng ®¹t 95%. §Ỉc biƯt kh«ng cã trỴ nµo cßn e ng¹i, rơt rÌ khi
ph¸t ©m vµ viÕt n÷a. ë trỴ ®· h×nh thµnh thãi quen, ®Õn líp tù lÊy s¸ch ra
"®äc", trỴ tù lµm thiƯp, viÕt thiƯp chóc mõng.
VỊ phÝa phơ huynh: §· cã sù chun biÕn râ rƯt. Qua c¸c bi gỈp gì
trao ®ỉi, qua gãc tuyªn trun th× phơ huynh ®· chó ý nhiỊu ®Õn viƯc cho trỴ
lµm quen víi ch÷ viÕt. Héi phơ huynh ®· huy ®éng ®ãng gãp kinh phÝ mua
s¾m ®å dïng dïng phơc vơ cho viƯc n©ng cao chÊt lỵng cho trỴ lµm quen ch÷
viÕt, s¸ng t¸c mét sè bµi ®ång dao, th¬ vµ ®ãng gãp mét sè s¸ch, tranh ch÷ to
lµm cho tđ s¸ch cđa líp phong phó h¬n.
VỊ ph¬ng ph¸p d¹y cđa gi¸o viªn: §Õn nay, b¶n th©n t«i ®· thùc sù chđ
®éng, linh ho¹t vËn dơng nhiỊu kinh nghiƯm hay trong tỉ chøc ho¹t ®éng
chung còng nh tỉ chøc ho¹t ®éng ë mäi lóc, mäi n¬i.
III / Bµi häc kinh nghiƯm:
Tõ nh÷ng biƯn ph¸p vµ kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i ®· rót ra ®ỵc mét sè
kinh nghiƯm:
+ Mn n©ng cao chÊt lỵng cho trỴ lµm quen víi ch÷ viÕt tèt, tríc hÕt,
gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn gÇn gòi, t×m hiĨu ®Ĩ n¾m b¾t kh¶ n¨ng cđa tõng trỴ
vỊ viƯc lµm quen ch÷ c¸i. Tõ ®ã gi¸o viªn lùa chän ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng phï
hỵp víi tõng ®èi tỵng trỴ.
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6
Sáng kiến kinh nghiệm :
Lµm thÕ nµo ®Ĩ n©ng cao chÊt lỵng

+ X©y dùng cơ thĨ vµ thùc hiƯn ®óng theo kÕ ho¹ch chuyªn ®Ị.
+ Lu«n t¹o dùng ®ỵc m«i trêng ch÷ viÕt phong phó ®Ĩ trỴ cã ®iỊu kiƯn
rÌn lun vỊ c¸ch më s¸ch ®äc, c¸ch viÕt ch÷ c¸i, nhÊt lµ gãc s¸ch, gãc häc
tËp.
+ Gãc tuyªn trun ph¶i ®Đp, phong phó vµ ph¶i thay ®ỉi cho phï hỵp
víi tõng chđ ®iĨm.
+ C« gi¸o ph¶i thêng xuyªn kÕt hỵp víi phơ huynh ®Ĩ thèng nhÊt c¸c
biƯn ph¸p båi dìng, rÌn lun.
Gi¸o viªn ph¶i th¬ng yªu trỴ, kiªn tr×, chÞu khã t×m tßi häc hái, cã kÕ
ho¹ch vµ biƯn ph¸p míi, dµnh nhiỊu thêi gian chó ý ®Õn trỴ c¸ biƯt ®Ĩ cã biƯn
ph¸p gióp ®ì, gi¸o dơc hỵp lý cã nh thÕ trỴ míi ph¸t huy ®ỵc c¸c kiÕn thøc,
kü n¨ng s¬ ®¼ng cho trỴ lµm quen ch÷ c¸i, t¹o cho trỴ mét t©m thÕ v÷ng vµng
chn bÞ häc ®äc, häc viÕt ë trêng tiĨu häc.
Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiƯm vỊ viƯc "N©ng cao chÊt lỵng cho trỴ
mÉu gi¸o 5 – 6 ti lµm quen víi ch÷ viÕt". RÊt mong sù gãp ý ch©n thµnh
cđa héi ®ång khoa häc./.
T©n Thủ, ngµy th¸ng n¨m 2008
X¸c nhËn cđa H§KH Ngêi viÕt
trêng MN T©n Thđy

TrÇn ThÞ Thủ
Người thực hiện:TrÇn ThÞ Thủ – TRƯỜNG MN TÂN THỦYTrang 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×