Tải bản đầy đủ

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC
CHỦ NHIỆM LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1”
PHẦN I. NHẬN THỨC VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

 !"#
  !!$
!%&'!()!*!+,#-!%(./*0)(1 2! 
3456%*&()7*-85(&&"%9'!76
'!:);<=>?"#+@!;<2&0<A%&B3-@
 %!2%,0!-6!C!%+1%&+)-<#B*!@7*-@
!:69+;4@D,%E!C('!:):6& !=F%.
'!:);<!(G%&(H6B$-,(H6B8$=I%(.:
)JIFK;<B'!LM7*24&<*N3<E<(;!%
(.N0'JIOK-N67*24JPQ9K %!& !-06R2
4A7*S%+T()2<-M@)07#:6& !U!
() V#),%5:6S&345M3=
@WC& %!)6#XC;6!#A
(&%?30<%&M-& !U!6!331. !Y7E

!6(&BZ![L!) %!L!6-8;<L!<<&%,%><
#@ %!2<U!%,0!:624J9K&0 %!
<L!;!*!%+1>,% 6\!%!6%0!4!,%-&
:N*"-&:C;]*5G&=
9%!4%!(;()“+,#\”%S-^!6M34576"3()
“+,#!”."#&4@!)<!%+1:6%&X*!-%&+"& %!!&
4<,!\(6 /SE=“_.2W]2(”",HN6%
6#(&B'!N6%!<6,=_#. %!)6#0N0<
B'!`24;<ab651:6()2U!05!
?c %!!6%3<(;!6-& !(&?0=F%.(C+d!(&!%
+1,%5%24 %!& !& ):6C*_M#F'!%-
N)&!!%(.&'!:)=_ %!'!:);<(G/
"\!!%(.:);<7+W+-N'!`!7*-3 
)(;;<-(;5!!6%-A%9@+%E-%04EIF
;<!*#-'N,%%/,#)9\!e3'
 2!E(;M#J'K!%:):6=
3A"!6%)7* %!'!7*-85!%+1,%5(&
&"24f;<:)&345M3-76 2!B'!
Bg(;() #,B35#.'-%.'7#3[2&MỘT
SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10
Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 NĂM HỌC 2011 – 2012$(;1.>!^<
!%(.:);<"!6%)7*'!85-7*-!%+1,%5
(;f!,!^!h-!^<S< A0%&+)L=
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
X&< !!.5:#3E!&24f;<ab=
2.2. Phạm vi nghiên cứu:
B)(&!6!;,-.&D< !!.5(&5!
+1!(&%@3f9;<abFij:6 !_k_F6%Qa=
3. Phương pháp nghiên cứu
kL!<<764F%,0!2<(&4%,<A:69=
kL!<< 6_ /#)- 6%8(;IO-9-06R2
4-N,NV(&&!?:69=
kL!<<8!B3B!)_6B*%\!N*N%%-8!B3&!
:6& !=
_6B*%\!B!):6!%(.:);<B %!&
 !=
4. Thời gian thực hiện đề tài
_H!ablbaa3!mlbal
PHẦN II. TỔNG QUAN TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1


I. Sơ lược Trường THPT Cao Lãnh 1
>!6# .,7E0mb(&_ !"_[ COn_2#)F6%Q=
_ !_k_6%a8.0A4!:6!&!%+1#)&=
_ !_k_F6%Qa5&<S%7#3[aljo_FF:6pq
DX!_<!&#baoaboarst=_ *76Llt?"#+@!(&< A-_ !
_k_F6%Qa+u!<B'!BB(&5!<A& !
!45(76H!N; f!&(&,B37*6%=
_H4@3E(L4f(C(&0!U!%(.- !F6%Qa<C
CB'!!H!A f& !%,a=
O1.!&?"#+@!(&< A& !<5!#.M!%+1:6
[6<L!-!<<M,%!"@%#.M< A:6;=&
 !6!3&@)t1.3-&
=X8;'!7*(&,%=
=v"#+@!(&< A0!U!%(.-"(.=
=k A!%+1%&+)%9=
=v"#+@!(%& !=
=#0!!@< A=
_ %! 2!"C&v"#+@!(&< A0!U!%(.-"(.=;
7#3"6%-I-<A!%(.(&9 !_k_F6%Qa!
B37*(&6!3 C!M3_ !Y7E!6=
II. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên
2lbaalbal !abjN0(&!%(. %!J\wrK- %!
6!)bj-!%(.rm-"(.bx=
Iaj8#.'(; 0&%,%X9ksroabjJsr-lyK-_,4zaaoabj
Jab-tyK-6!2F6%2joabjJb=myK=X<5!#.M!*!+,#%Laamx2
4fmb;<2-M3!%(.,Y(& .Y7#[=X"#&
B) CA& !@)E#.M"!6%C!!%
+1=_C*6!!6#-!<45Y#30?"#+@! !Y7E!6 %!
!64;C=
III. Về cơ sở vật chất
.,\!(0!U!%(.L4f(C- 6!3N[<1
(1'!7*-!*!+,#.&!M %!!*<<"!6%C
!!6%+1=2lbaalbal !8!4Emm</!-</!N0'%
m'Q-6-9{l</!#((;8!4E#&rw#E,!
|S S}q9Q<1(12<(&!.5-<5!B[<M!*!+,#-2
<:69-S%<L!"2'(;&$=
~&a</!) f!-m</!k) f!-a</!_&(1-
a</!&!(;F'!%&-a</!X%&6.-a</!p
Q_)6-a</!_(C2!-a</!%FQ9!-a</!%
FQ_3!k<=
_ !a4"BC 0!B%*!lj
l
-)E!"6- 6!3N[<1
(1%,0!<%! &%-!%,B6-(!)-•BE=
IV. Chất lượng và hiệu quả đào tạo
~37* %!2lbablbaav3<%,2@:624€)!`-B
lxy- !Njay-#3mby{€)E!)< .rby-•,2-6%Z!(&(&%
2+@N[,2, .tby=24!`C<D-N)
2&#24!`C<B(@=
X,%59!-C!!%+1,%576"!
.=_€)9?3<%,,BAE:6 !2lbaalbal(&
 ;!?#., .rty-9,BA#33Lly=
V. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1
- Số lượng và cơ cấu trong công tác chủ nhiệm
_8!4E;<mb;<-8!4E24aamx24=
_8!4E!%(.&'!:);<mb!%(.-_ %!BEal&r
;<-BEaa&ab;<(&BEab&aa;<=~Eabm;<}(&s;<FN%-a!%(.
<"'!:)0;<=_'I<"'!&'!:)
;<abFN%
j
=
IF08+;mt&lsJrmyK-08 .mt f.&alJaxyK=
- Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp của GVCN trong nhà trường
IFhB3%,:6& ! %!H!2-?"#+@!B3%,%,
0! %!*2- .L4fC#N3(+1!1A6(&%:6;<:
)=
P*%&+);<2-h(\!A9;<2J45B`S- 0
5-!@%,0!•K
FE(C85%,0!@7*:6<A24=
h:6;<(2N%%%IN3S%[B%0?C
\!(CM3A& !;!!*7#3B[<=
PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Vài nét về nhiệm vụ của GVCN
!%&'!()!*!+,##.'04E!%(./6!6&'!
:);<=XM.IF;<<*A(&h(\!24(2
AN)<<85!%+14E!->^Y#4@3N0:6;<=
_56&<*0!e(;!624-:0!<E<(;
IO-%&6.F0!9*FO-85?0.76 %!
%,0!!*!+,#(&!%+124:6;<:){_5N6&<*?g-
!(&?3<%,24EB(&E2S%'!ts:60I%q1
(&X&%_,%-![BSf!(&Bn9-![9.;<Z!-<*
BA 6,-<* V#).(,BA %!V-<*f,;<-%&D()
!(&%48A(&2N,24{_5&<*N%%!B%0?C(
:6;<(;) f!=
h+64;<-?3<.24S%5@}--F•
IF3&%9(3[MM?J<11aK=
q@6 .L4f-IFM<*^3
FS0+)9!V%32%&*N)BB=
q)!69B'!,<^F6-R+[-4E!B'!<<<-#"•
X"#&SM76"L=
Q<(&<"624S%[6N& ^-<"S%H!B(@=
Q& T04E5!(&)(1LN*:6IFA@)'!
7*90)7*C=
Q'!\E76)!M!U-"3(&ER<(;9-B#3BS
 6\!!!zAC*34%,:)U!!+,#2
%*-(L(&4'8L=
II. Đặc điểm lớp 10Cbo4
I%(.:)hh(A:6;<A85-
7*-<E%,0!=Q;<abFN%j8!4Emw24- %!lb6-aw
\-<M;&24;#AH;<f !_F9 %!#)=
!%& 6;</\!24N6H\!2 ;-.S0
+,!E!B6-24N)(&6<MS2@
 !N-#3(&Bg-%.A?"#+@!0<A%&B3-2!`U! C
BB-S2f!' !>!6# .7E0mb[6N&[ C.
B)AS2<-#.U!B'!+•+W'
ES(&%),?0-(3&;<U!\!(&B
B
* Thuận lợi
F24M3W<g<(;M#'-N3("!6R-@6
!6<%! &%:6;<-:6 !-%&6.-%,0!?0=_0
2<(& V#):624;<abF%jBE=
X4@76"D,%446%B[<:6I-(&,%B)E(L4f
(C<1(1%()+,#(&2*N*%M#:-BA*!3!%2
4+@34%,+;=
I\6IF-<1#24(&I'4@<E<e %!
'!!%+1%S=
F'!!)'!< A-.M3<1#244E)
%, .!-4@.,!\6!6& !(&!%(.:)+W+&!L=
* Khó khăn
F24N)-M2<-5 V#),%5U!
/10!6!6<%! &%:6;<S!#W_&"-qL!
!2-!#W!2"•
24#AH !C<l %!#).S/ 1 V-
6M%&B3=
‚5@!2<- V#):696E-/€,=
X64E9%&*!6BB0+)0!V%(&0!V%
!2"-_ƒQ-_.Q-_6_C-T!2X!~%6-~"-F*%-
PE}===
O04E24&f?6 !2k^-v"}-!2•
O04E243E*Df(;R%NEU!04E!6
%&?6B'!!676"4%SP=}-T
!2X!~%6-Onq#.-•=
Fu!(;4@< A:6?0)S S-!6S%S2.
!&#&!-3SB'!5^!4e+WN['E(&%),?
0=
O04E<1#6 )6%-<%S%IF=
III. Lập sổ chủ nhiệm
I%(.:)<48:)S%G7[:6& !=
_ %!-<*^3()!g<3453-M#:<M
1S%#.M=9%!MN)
_S%+T(29S%[B-?g1AE(;H!S=
I T-1A4E)%,.,:6!624=
Q<+64246S%8J[6D?K=
q64M#'N0'J\!6#83K=
!%&B3%,:):6H!!J3!%(.%;< 6! 
.N*!B3%,M!6# %!;<2A24N3&@)K=
F5(&%4@4h<?3<B6NA:6& !&!%(.!B6
NA%24(&!(&%48:)A'!N%37<1#(!&#-!-
'2:6SA<1#N3&• (;& !7*!!C:6
S=F<!?#.B6NA6#8S%#.M!:6& !
%24!!6# .!EN*! .!=
FMS%+T9(<,=I T2(&.24(<,=J*!![?c
Bn9&!M:6& !KF5(&%50(<,+G350?c-
S%7#[:6& !=
I%(.U!M•9(<,-4EM(<,-N)<<?c-)7*
46•M?c=
F6B3!\69k1#9I%(.:)=
JFB3(&\B:6<1#24K=
IV. Công tác tổ chức
;<S%4@<"'!:6I(&%93&&N*B6[
 !6!:6S=JG6B*%K=Jk11aK
1. Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm
_34%,;<M2;& C76 2!-&3&%A?"#+@!;<
2&L([<A!hN-M%&B3-!^<d6-<#B*!
@!-@7*:624S%^!M8;<L!<<!%+1=F%
.-!6#34%,M!%(.M(, 6-[;!>!^<SA
)M ),+,<.(&@<.!^<d6u!3N0=q%-M
<*8[3<85;<!6#H34%,&#46
1.1. Lực chọn ban cán sự cho lớp
„FLC:664@;<FSM )6%(2-
!.DC<&E07#:6 !:6;<-!@85%,
0!<%! &%%;<=
„FL4f@62
F5(&%4L2N,:69=
F54@):6<A;<76()NNM+":=
1.2. Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp
64@;<,+)%;<-[ ) ;& !(%&N0%,
0!2<- V#)-4E!:6;< %!!62=64@;<+%<A
;<NM 6-IF7#3['!=
Q;< f!Trần Thị Trúc Linh-6J\K\=)(1&!,+)%
;<'!N%-[2-•<8N3%;<-7*!:6;<-
7*48MN&=I*7#3 %!;<BB'!IF-&! @
3<6-,+)%;<?C(;IF%,0!<%! &%6+%
 !;<85=%%BYC<;<(;IF=F[4@&-7*
 @3<:6IF;<=
Q;<<2<Phan Văn Tài=6J\K6=)(1• ;< f!
 %!()7*)(12<:6&(. %!;<=_ 6N&N,at<^
M!=hN,2#3'&%!< @3<N64@N0'A!^<
d=I*7#3(M.76(;;<BB'!;< f!=
Q;<<6%0!Võ Đăng Khoa=6J\K6=Q&)(17*(&
<"8 @(&N*%7*+1!1^!S%7#[-hN,!\!()
4! %!-!%&</!2?64,R<='!N%6%0!-<"'!
8S+1!1^!S%7#[B& !#.M=
Q;<<(AnLê Thị Khương Giang-6J\K\=_<%N, %!
;<^!7E6(&N&%&0•_85%N,6!6<%!
 &%(%(!)+%;<(&& !85=
Q;<< @Trần Quốc Thái=6J\K6=I\ @ %!;<2-!\
;< @ %!%,0!+% !-;<85=%%(;!%(.:
)B#)0?C=
_:7nĐặng Ngọc Hân=6J\K\=Q&)(1--64h
 6!3N[%;<<*'!76IF(&<A;<-!'!B6
N,&!M ;<A;< %!!4%,=
1.3. Cán sự bộ môn
96BB37*A !N:6!M.-IF2 6\!S
3,'2&%4e&N64@:6N0'A8 N,#3L=
9__ O'2 2(&.4@ \!  6#
8
I^
a= a= _% Trần Thị Liên
l= l=  Phan Văn Tài
m= m= %2 Nguyễn Văn Ân
j= j= 92 Nguyễn Thị Thuỳ
Linh
t= t= _3!6 Hoàng Thị Mọng Thu
_S%+T2<:6H!!2AN%%B[<3IF=X!
!^<dN,#32EL'&<1 =
1.4. Sắp xếp chỗ ngồi lập sơ đồ tổ chức lớp học và chia tổ, phân công nhiệm vụ tổ
trưởng tổ phó
 ~4h<•!%S!%(.M<"NE246\-2
4B-!`- !N-#3 f([ -46IFD+M+M
46%%<u<(;4@3N02<:6S=_ B'!?3<\!24
N)!,6=
Q<4L;< 
…q@6(&%2@:699#3Bg-3! ;{9B!`!
46=
…vS ,!45B`S:699C<! ;-6%!46{9h#3-
!!MN*!=
…64@;<!!\6(&46=
9L;<abF%j=J<11jK
F624S%8
_8a!r9=_ %!4E6t-9E4\&j=
_8 f!Nguyễn Thị Phương Giang-6J\K\=
_8<Võ Ngọc Đăng Khoa=6J\K6=
_8l!r9=_ %!4E96&w-9E9\&m=
_8 f!Nguyễn Thị Thuỳ Linh=6J\K\=
_8<Võ Trúc Ngân=6J\K\=
_8m!r9=_ %!4E96&t-9E9\&j=
_8 f!Ngô Thị Thiên Lý=6J\K\=
_8<Bùi Hồng Lân=6J\K6=
_8j!r9=_ %!4E96&j-9E9\&t=
_8 f!Trần Phúc Xuyên=6J\K6=
_8<Dương Như Ngọc=6J\K\=
* Nhiệm vụ tổ trưởng và tổ phó
_8 f!0!(.hfN, %!82<- @-!<1•=(&
[ ):6&(. %!8(;;<-(;IF=
_8<• 8 f! %!()7*&(. %!8-856
2<!\6&(. %!8-U! %!;<2=I*7#3(M.
76(;8BB'!8 f!=
F&(. %!8E!h!<CC2<E(&• 8 f!-E<A8
,&E(2=
1.5. Tổ chức cho học sinh học tập nội quy của học sinh, nội quy của nhà trường J98
:);<abF%
j
 6!mK=
1.6. Phát thảo nội dung thi đua của lớp dựa trên cơ sở nội dung thi đua của nhà
trườngJ*!<11lK=
1.7. Công bố các hình thức khen thưởng của lớp, của trường
F5(&%7#[(&7#3[BSf!:6& !M=
1.8. Công bố các khoản thu đầu năm do trường quy định
X!'!NE30W-!*(&\!:1W-!*%24=
_!63,!*7#330W-!*(&B%*0<S%7#[:6
& !M=
2. Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm
_85<.2<<1#24M&(CM3-&6B6
f 6c6:6E.)!\6I6]& !(&v0>!%+1%
%S!&#&!EL=
XAN82<&'!ER<-!%(.:)M3&04E
'!()46
3LJG:6 !K(&24!f(<1#=†.MS
hf<1#M#:-^!!-^![6A %!L=
_85<.2<_ 6! </!2<-!N*!&%H!-(!)•
I%(.:)M3&04E0+!46
…XA+6I%(.:),LH<1#=F%<1#
B.(&%+64,+)%H!SS%+64.9:6;<-k1#!
[6D%4E)%,A),6C- %! !<M3=Q
%<1#\B&5!%()B?<g<%%S(h!2B
M3=J<11mK
…_31(!)J;<<(AYN[l31(!)K
 …_#.NE+%;L3[ !)6#&6#8N0:6C;
(B3U!B'!4@0!.@&464^(",%5:6%
!& %!*24^!6="!- .@3%C#Sf568
at]aw\!6#8("4-Nh;-6/-LL&2
(&U!+WN['Bg% ;\!+•:6N,NV?C=_ ;!
(#-N<1# C76"%h!%%S=X"#U!&•N
B%-  f:62!_M#HC< %!& !=F%.()85
<.2<<1#24M&(CM3-&6B6f 6
c6:6E.)!\6I6]& !(&v0>!%+1%%S
!&#&!EL=
I;)&<M6+@:60<
k8N3N>!(N*7#[(
…07# !=
…\!(&BB:6;<=
…_'!N%B%*M=
…k8N3(07#:6 !:6;<=vB3!!<:67<1#
NA7#3AE!C@)=
…_'!76N<1#-IFA(&<.04E'!(
H!E!9(-4f-%,0!f&:6S>
?c<E(;H!"=XA\!B3![`6!("!#)
(2!:6N<1#(&!,\!'!.,M3H& !
!f3<1#=
…Xcm<1#(&%N6,+)6R24:6;<6!6<.2<
<1#:6 !=
}%&!Q<_ f!N6
}T!29zkN6
F[X!~6]_&(.
…_B!(&%N.N*-BA*B3!!<:6<1#=
3. Công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể cũng như các lực
lượng giáo dục khác trong nhà trường
& !-!6(&?0(6 /!%+1B6E(;4@&
(&< A<YC [-,%5-E4E!:69=_ %!E76)&
 !?S& !"-:0!-[;! %!()<E<(;!6(&
?0=& !&' !!%+1%&+)-&L76&;@)5
!!%+1#.!)<%.& !&@!!%+1)7*C-
01:\!#3EM3AA#0!45,!%+1H<6!6
(&?0=
F0@ ,!,&),?04E-N,-!)^L
!6S-!&•U!?C)-&*%0(Y1' !!%+1,%5-B'!
!H!*f!3,%5-"(&E4E!:69= !M!m
N%6_ !A2kEO;L&!19N[+1+•4c+1!C
!"#!)$fh=X&#%C#& !+u&0<%&(\!h
!(GAN[‡<B‡H<6!%&=& !B'!B`?0-B'!
?6@W=_@W04E!-C&04E!?06!"EB
3[ !0!3& !=v0'W-!(%!%,6- ˆ-
N,%@===S`(&%M!;<"+"*f!4"E(;S=
IFN3B3<(&<#>!%+1((&)(1:6C
;-:7#NA*%-4@- [ %!;(&3!;J[
;! [ T &!K-!%+1(85(&%,0!:685?0
 [ %!)E! [f)6-(7#@+%-+":(& )'!+"=
- Công tác phối hợp với phụ huynh học sinh
IF<*!?#..,- 6%8(;<1#(2<:6
S %!& !J764E)%,%!< @3<•K=~(&%([ 
:6!<1#-#4#!z2%!E!f!IF-^
^!64eA4@%!E:62=
3IF<*4@76"<E<e(;N6,+)<1#
:6;<N)&<1#:6S2@#3-BgU!\!9
N)-Au!6 6<L!<<)7*C->,3\!.@&
464^("<Y-,%5%!& %!%S^!6=
IFA3&S!?#.(<,AAh0
?C-H!k93 ;<*B3:69=
- Phối hợp với giáo viên bộ môn
IF/<*<1 N0'(3()<E<(;IO&345
76 2!(&M3-+%IF<*:0!<E<(;IO-Ah
'!:6S(2<-#.M- @-3<-<%!&*f!
3C!!%+1-B!%+1B'!*N*%C%&+)=X!
'!76!%(.N0'U!!^<IFN3(&A4"4hL(E!
24:6A?cBg%g%-<L!<<!*!+,#<%
;<>,)7*6%:63+,#!^<%S5()2&345
M3=
- Phối hợp cùng Đoàn TN
~3<(;%&_.B3%,%,0!1A %!M-!-2Bƒ=_8
5%9676>!^<S6!60+%%&_85
_AXQ)X%&-2<S%C!L!-AQI6%
_'!-•M0"`-(!)JlboaaK-0 ,H!?"-•=
kE<u!<A;<@62\!X0(.^!;)(&B3,<(&%
&!!U:6X%&&,"-!E^Y#<%! &%;<.E!h!<C
C,<A;<(\!,(2=
- Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường - Ban cán sự lớp - Tập thể lớp
F5(&%'!tsolbaao__IqX_ :60 f!0!%+1-!
?3<%,6!%+1:69=F5(&%NA7#3:6<A;<-IF2<(&
NNM?g6![& !BSf!%\!9& %!
2<(& %!%,0!*N*%'!N>!-+":45#3<1E(;
9=X!B€\!9B'!3N0(&h<*\!46M!. 2!=
~S ;;< %!!4%,\!9NA)E(&(,%5-
2<(&%,0!(An=J0<1#;<f!K=
~A  ;;<\!S(<,f50R1-c-!D
2B'!?<g<•?cS%C<0:6& !7#[=
~Sf! ;%& !q%I& !-0B#32-N6,6
R24•NA+L!(&!!C#BS=
~A  ;%& !+%I7#3[\!24(<,
M-h0466 %!(&!%&& !-('W(;_M#J'K-
&(<%,&4*'!-24N% 1#%46<,B(;50
L!L!=
~Sf!N)\!24&6%Cf0B%‰<u8!
(/! !-0+%%& !85•
V. Bài học kinh nghiệm
P67 A(&&'!:)' ^ 604EB
!)@346
IFM?[ T(6 /:6'!:);<=%&&(&@)
M#:7#3-4L484+%6!)7[=%% !<(7
Y7#.I(&?B3(C.763& !A& !
;!!*7#3B[<=
IF<*&C!L!4!%9%S%=F%.-!M#<*4@
345!L!G ;9-C<&E2& 6-k*'
 2!B€$-&()^!!-^!7#[•764e%()
!%+1S=!3S5!B3M#' W-!DB'!+%-(
<,6%&!6%'!%'•33[•B3-<YC:6
!M#N[*f!-C#(;!!)<-*f!3#:6&
 !-(& ;3& %!h24CE(;!M#=
IF<*#(;9-!!)<(#.'U!,%
5-<%!4%,:6!M#=F!)5!?c(;9-?c2()
 .M!M!U-B. -(&CA*9-<L!"!%+1
:6'&,N0$-Nff568:6S C30!-4Š4&!%!h-
L6(;2!BA*\!!;8(&SU! C+WN[4EB!<
BB&B'!A(76-+%IF<*@4@&!")CE
(;S=vSS\!56%#.7:6%S-AL!
#.-76"-%h!(&!M!U0!(.-R&!64‰(;S2#)
(N %!04E!===!,%%S-0!@-#.
'2-@ %!%,0!-H4e!%+1E(,%5-f!-E
4E!-5 V#)2%S-Nf2+u6#U!f6!
 5-!<<M?"#+@!?0!&#&!!&R<(),=
F^!6<*!.^-.1@)^!7#[B3%, %!M-
<*&0B 6%;<J<11lK=X"#U!&0#3E!^<IF%&
&E'!+,#!$ %!& !=Q' 6%8B!)(;N,
!!)<-?"#+@!<L!<<!%+1<-B[<Eh-4c6\6
\!46M:6S-!^<S 6•(&;!Bh<1-"!6%
5@!-@7*:6S=
IF<*A9(&N3N6%+!-65%\!9h46M-
0!(.-B#.N*%-N)76"-!^<dS*(CGMA
S<CC2<EL-+"!6""('<%&$=_H
!M#4e*6S f&!E=
q,#S2&!-4E!-5!?c(;2!S%;!
+G:6IN6&()5!?c %!2!:6 !=
IF<*.)e(;<1#9'!764E)%,-3M
3IF(3L<1#S!6#,;<-)%,N%%:6
S!D2B'!<g<-^<3-B'!!<16#(<,07#& !-
•(6<M&S C4BIF!cL<1#%)%,N%%
•(<,3!6:6S-!U!'!N%B[<2
<-7  V#):6%S2=
_!?#..)-<E<(;IOAh2<- V#)
:6H!9 %!;<=.8;0+!-54%,<u<(;#.M
@3-B'!.C#!#.'A&'!:)-&%9N["
! %!!2-3< ! %!!246=k*!?3<%,9
?-<*B[<2<:6SA;!D()
2(&() V#),BAEL=
FM(C9[;!!&!%L!6f!6#HBN;"
(&%2;<ab=IF<*4@!hN-76";;<;h TA"
4(&2<:6S=_!?#.!%+1f!%S-
N3#.L!-%&B3-L!"L!-!^<d6u!3N0=Q';!
;04E!B`S-R<-%!6(&?0=
_!!#. #!%+1%&(.6.A T(&5^!
h(85X%&-&%%&(.6.@4@@&% >!6!
5!(&%&!!U:6X%&-6#h@:6X*!=
IFMhh[6N& ^:6H!9-^E!9!`-B-
 !N-#3-Bg===9!%6(&6!%6-A!^<S?[1.
2<(& V#),%5EL=
IF!*7#3^!E76)!\6S9(;6-!\69(;
!%(.-!\6IO(;IF-!\6IF(;X%&_6.-(;6R2
4-•N30!(.-#3<19=O•IF<*"-C/!(#.
L!%!-4@0!-N6%+!-!<*!`("568-
N)<<!%+13=
IF• -[;!!^<9NM264@;<&\!&
(.@4@")(&@=X"#&0 %!\!B)76 2!A&
.4@&'!:6*<A;<=!%& 6-IF<*&!!@@4@
AD,%-+!z-+& ;-,+,!?C(C! [-<<
45,8!<-(6 /%M&&#3E<M;6%-,%.4@
&'!6#CN,f•9-•;<2-•!6A(&N385
!%+1Bn!4E!%9=
VI. Kết quả đạt được
q%;<:)&24;<abF%
j
.N;M,\!B37*
<%! &%&!M-H&0<AH!(E %!6M-
3.Hab3atN1A !M!mH5,!mb!.,!as-
!<A;<U!,!*f!B %!%,0!+%
 !85!*(!)%& !-0~%‰kuX8!(/! !,
a!*C(&a!*M'!-a!*C-l!*-a!*N6B-a!*
,#?S,<-!*B#3B0 ,H!?"•=2<HM64E
&\!9#3Bg(2-#.76<+1!\!B!):6N*
"(&%@A %!'!:)&S4@3N0 T )(2@-
'!76fN*!4E)
Bảng số liệu kết quả học lực của lớp 10CBo
4
.
Xếp loại
Kém Yếu Trung
bình
Khá Tổng
HS % HS % HS % HS % HS %
Kết quả đầu
năm học
j aa
y
lb tt=w
y
al mm=j
y
b by mw abby
Kết quả tới
thời điểm
tháng 3
a l=x
y
aj ms=ry at ja=x
y
w aw=x
y
mw abby
X&#A)fNAJaK(&JlK46
AJaK€)2@:69;<abF%
j
M2lbaalbal
P6NAJaK%^!6C#€)2@:6;<abF%
j
4E9?3<%,Bg
&aay-%,#3&tt-wy-%, !N&mm=jy-B'!%,B=
AJlK€)2@:69;<abF%
j
;A!mlbal=
P6NAJlK%^!6C#2@:6S;<abF%
j
4@3N0 T
)1A_€)9?3<%,BgHaay!*/l=xy-%,#3Htt=wy!*
/ja=xy- %!B%, !NHmm=jy!.ja=xy-N)4E9%,B
Hby!.aw=xy=
VII. Kết luận và kiến nghị
- Kết luận
P6 *!)@3-'C# >!'!85-7*-!%+1,%
5(&&"%9f;<:)4@&'!6#CN,
/<10(&%#3E=F^!6B'!.<+1! <B'#NCBƒ0
<L!<<!%+1.3(&),&%Nfe4*<Y"#&%!$=
XA,1!%+1-6M<*N3A .!:6H! !-
H!;<-H!E !24-•N)M<E<e!\6& !(;
06R24-@!!%+1B %!& !-U!
7#-%&A(&"+"[6<L!A,%45,!N0-%&?0u!
!%+13) ‰-!\(\!;!^!=
X&A3<1< Af 0!!.5'!;!!)<%
S240C<_k_=
- Kiến nghị
q%8U!8!% ‰-(39~~&#hZB'! 
\!34(&/,3- C%!0!Z[-72!*-
!!<B3%9~~%&)L=XA<+1!fE!
24 %!& !-U! !=_#.769~~&#,&0
6#Nf76!^<' f!&L %!!!)<:6=
<6& !M,%B)(&• 0<MB<-AB#3B
!%(.(39~~6#(&)7*fz(@ %!& !-6
76()&)6B*%(&5!+1!=o=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×