Tải bản đầy đủ

Chay mau nao.pdf

Ch¶y m¸u n·oCh¶y m¸u n·o
Le Scanner sans contraste permet de differencier en urgenceLe Scanner sans contraste permet de differencier en urgence
Hémorragie et IschémieHémorragie et Ischémie
Le Scanner sans contraste permet de differencier en urgenceLe Scanner sans contraste permet de differencier en urgence
Hémorragie et IschémieHémorragie et Ischémie
L©m sµngL©m sµng
•• Ch¶y m¸u mµng n·oCh¶y m¸u mµng n·o
•• Ch¶y m¸u trong nhu m«Ch¶y m¸u trong nhu m«
L©m sµngL©m sµng
Ch¶y m¸u mµng n·oCh¶y m¸u mµng n·o
Ch¶y m¸u trong nhu m«Ch¶y m¸u trong nhu m«
Nguyªn nh©nNguyªn nh©n
-- AnévrismeAnévrisme
-- MAVMAV
-- CavernomeCavernome
-- BÊt th- êng tÜnh m¹chBÊt th- êng tÜnh m¹ch
-- Th«ngTh«ng §§TM mµng cøngTM mµng cøng
Nguyªn nh©nNguyªn nh©n
AnévrismesAnévrismes
•• ChiÕm kho¶ng 5% d©n sèChiÕm kho¶ng 5% d©n sè
•• HËu qu¶:HËu qu¶:

–– 3030--50% tö vong50% tö vong
–– Sèng 50%, tSèng 50%, t××
nh tr¹n l©m sµng xÊunh tr¹n l©m sµng xÊu
AnévrismesAnévrismes trong n·o vìtrong n·o vì
ChiÕm kho¶ng 5% d©n sèChiÕm kho¶ng 5% d©n sè
nh tr¹n l©m sµng xÊunh tr¹n l©m sµng xÊu
AnévrismesAnévrismes
•• BiÕn chøng:BiÕn chøng:
––
Ch¶y l¹i 50% trong 6 th¸ngCh¶y l¹i 50% trong 6 th¸ng
––Co th¾t m¹ch ++++Co th¾t m¹ch ++++
––ø n- íc n·o thÊtø n- íc n·o thÊt +/-
AnévrismesAnévrismes trong n·o vìtrong n·o vì
Ch¶y l¹i 50% trong 6 th¸ngCh¶y l¹i 50% trong 6 th¸ng
CC §§ HH × × nh ¶nhnh ¶nh
• Chôp m¹ch
••
Scanner vµ AngioscannerScanner vµ Angioscanner
•• IRM vµ AngioIRM (ARM)IRM vµ AngioIRM (ARM)
nh ¶nhnh ¶nh
Scanner vµ AngioscannerScanner vµ Angioscanner
IRM vµ AngioIRM (ARM)IRM vµ AngioIRM (ARM)
PhP h ìì nh mạch nonh mạch no
85%85%--90% ở vùng90% ở vùng
đa giácWillis vàđa giácWillis và
cảnh trongcảnh trong
10%10% ĐĐM sống nềnM sống nền
<5% đầu xa (Osler,<5% đầu xa (Osler,
Nấm)Nấm)
nh mạch nonh mạch no
Lu«n ph¶i thÊy râ cæLu«n ph¶i thÊy râ cæ
PhPh××nh khæng lånh khæng lå
PhP h ×× nh m¹ch trªn CHTnh m¹ch trªn CHTnh m¹ch trªn CHTnh m¹ch trªn CHT
PhPh××nh m¹chnh m¹ch: ARM: ARM
IRMIRM vµvµ ARMARM
PhP h ×× nh m¹ch trong n·onh m¹ch trong n·o
1.1. Vì tói phVì tói ph
2. Ph2. Ph××nh ch- a vình ch- a vì
nh m¹ch trong n·onh m¹ch trong n·o
Vì tói phVì tói ph××nhnh


nh ch- a vình ch- a vì
1.1. PhP h ×× nh bÞ vình bÞ vì
•• Ch¶y m¸u mµng n·oCh¶y m¸u mµng n·o
•• M¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·oM¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·o
nh bÞ vình bÞ vì
Ch¶y m¸u mµng n·oCh¶y m¸u mµng n·o
M¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·oM¸u tô vµ ch¶y m¸u trong n·o
Ch¶y m¸uCh¶y m¸u
mµng n·omµng n·o
AngioAngio--scannerscannerscannerscanner
•• < 10 mm :< 10 mm :
––
Khi ch- a cã ch¶y m¸u thKhi ch- a cã ch¶y m¸u th
––§§· cã ch¶y : 0,5 %/ n· cã ch¶y : 0,5 %/ n¨¨mm
•• > 10 mm: 1%> 10 mm: 1%
•• > 25 mm: 6%> 25 mm: 6%
PhP h ××
nh m¹ch trong n·onh m¹ch trong n·o
Khi ch- a cã ch¶y m¸u thKhi ch- a cã ch¶y m¸u th×× tû lÖ ch¶y 0,05 %/ ntû lÖ ch¶y 0,05 %/ n¨¨mm
mm
nh m¹ch trong n·onh m¹ch trong n·o
PhP h ×× nh ch- a vình ch- a vì
•• PhP h ×× nh cã triÖu chøng:nh cã triÖu chøng:
–– Héi chøng nøt tói phHéi chøng nøt tói ph× ×
––§§au ®Çuau ®Çu
–– HiÖu øng khèi (thiÕu hôt TK tiÕn triÓn, d©yHiÖu øng khèi (thiÕu hôt TK tiÕn triÓn, d©y
TK)TK)
––
ThiÕu m¸u do di chuyÓn côc m¸u ®«ngThiÕu m¸u do di chuyÓn côc m¸u ®«ng
•• PhPh××nh ph¸t hiÖn tnh ph¸t hiÖn t××nh cênh cê
nh ch- a vình ch- a vì
nh cã triÖu chøng:nh cã triÖu chøng:
Héi chøng nøt tói phHéi chøng nøt tói ph××nhnh
HiÖu øng khèi (thiÕu hôt TK tiÕn triÓn, d©yHiÖu øng khèi (thiÕu hôt TK tiÕn triÓn, d©y
ThiÕu m¸u do di chuyÓn côc m¸u ®«ngThiÕu m¸u do di chuyÓn côc m¸u ®«ng
nh cênh cê
AngioAngio--
2.2. PhP h ×× nh ch- a vình ch- a vì
-- IRMIRM
nh ch- a vình ch- a vì
Chẩn đoán các phChẩn đoán các ph
Phát hiện ở nhPhát hiện ở nhữững ng- ời có nguy cơ:ng ng- ời có nguy cơ:
Yếu tố gia đYếu tố gia đìình(>2 ng- ời trong gia đnh(>2 ng- ời trong gia đ
Gan thận đa nangGan thận đa nang
Hội chứng MarfanHội chứng Marfan (giãn mạch máu,(giãn mạch máu,
ĐĐMC...),MC...), EhlerEhler--DanlosDanlos (tổn th- ơng mạch,tim,da),(tổn th- ơng mạch,tim,da),
RenduRendu--OslerOsler (u máu chảy máu gia đ(u máu chảy máu gia đ
Chẩn đoán các phChẩn đoán các phìình ch-a vỡnh ch-a vỡ
ng ng- ời có nguy cơ:ng ng- ời có nguy cơ:
nh(>2 ng- ời trong gia đnh(>2 ng- ời trong gia đìình)nh)
(giãn mạch máu,(giãn mạch máu, ĐĐMC, hở vanMC, hở van
(tổn th- ơng mạch,tim,da),(tổn th- ơng mạch,tim,da),
(u máu chảy máu gia đ(u máu chảy máu gia đìình)nh)

§§ iÒu trÞiÒu trÞ
1.1. PhÉu thuËtPhÉu thuËt
2.2. Nót m¹chNót m¹ch
iÒu trÞiÒu trÞ
PhÉu thuËtPhÉu thuËt
Nót m¹chNót m¹ch++++++++
Mise en place coïlsMise en place coïlsMise en place coïlsMise en place coïls
PhPh××nh th«ng tr- ícnh th«ng tr- íc
HH××nhnh 3D3D

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×