Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Chính tả - Nghe - viết Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
TIẾNG VIỆT 2
Chính tả:
BÀN TAY DỊU DÀNG
Kiểm tra bài cũ:
Viết các từ sau:
nghiêm giọng
xoa đầu
Bàn tay dịu dàng
giáo bước vào lớp. bắt đầu kiểm
tra bài làm ở nhà của học sinh.
Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã:
- Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập.
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An. Bàn tay thầy
dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Phỏng theo Xu - khôm - lin - xki
An buồn bã nói với thầy điều gì?An nói: Thưa thầy hôm nay em chưa làm bài tập.
Khi biết An chưa làm bài tập, thái độ của thầy giáo
như thế nào?

Khi biết An chưa làm bài tập, thầy không trách, chỉ
nhẹ nhàng xoa đầu An với bàn tay dịu dàng, đầy trìu
mến, thương yêu.
Vì sao chữ An được viết hoa?
Tìm những chữ cần phải viết hoa trong bài chính tả.
Thầy Thầy
Chữ An được viết hoa vì đó là tên riêng.
Vì sao các chữ còn lại phải viết hoa?
Các chữ còn lại phải viết hoa vì đó là những chữ đầu
mỗi câu.
Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào? Khi xuống dòng, chữ đầu câu lùi vào 1 ô và viết hoa.
Bàn tay dịu dàng
giáo bước vào lớp. bắt đầu kiểm
tra bài làm ở nhà của học sinh.
Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã:
- Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập.
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An. Bàn tay thầy
dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
Phỏng theo Xu - khôm - lin - xki
Thầy Thầy
Viết các từ khó:
vào lớp
bãbuồn
buồn
b
uôn
thanh sắc
trìu mến
trìu
tr
iu
thanh huyền
PHẦN HAI:
Bài 1: Tìm 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có
tiếng mang vần au.
Từ có tiếng mang
vần ao
Từ có tiếng
mang vần au
c¸i ¸o


h¹t g¹o
bao nhiªu
cao vót
lao xao
r× rµo

c©y cau
®au bông
kho b¸u
l¸u t¸u
b¸u vËt
«ng ch¸u

Từ có tiếng mang
vần ao
Từ có tiếng mang
vần au
Bài 2: Đặt câu để phân biệt các tiếng sau:
da, ra, gia:
- Bé Lan có nước da hồng hào.
- Em ra chơi ngoài sân.
- Gia đình em có ba người.
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×