Tải bản đầy đủ

248 Báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào 

Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Lời mở đầu
Hoạt động xuất nhập khẩu trong xu thế quốc tế hoá nền kinh tế trở thành
một hoạt động thơng mại quan trọng góp phần khai thác lợi thế của mỗi quốc
gia, tận dụng đợc nguồn lực sẵn có tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho phát
triển nền kinh tế đất nớc . Việt Nam đang từng bớc tiến hành mở cửa hội nhập
AFTA và chuẩn bị ra nhập Tổ chức thơng mại thế giới (WTO) thì các doanh
nghiệp Việt Nam đứng trớc một thực tế khách quan là việc giữ vững thị phần
trong nớc và mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trờng nớc ngoài . Tuy nhiên
điểm hạn chế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam thể hiện rất rõ
đó là vấn đề nghiên cứu thị trờng . Việc ỷ lại vào sự bảo trợ của Nhà nớc đã
khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam sau khi cải cách kinh tế đứng trớc
những thách thức vô cùng khó khăn về việc tìm kiếm thị trờng mới , duy trì và
mở rộng các thị trờng truyền thống . Hơn nữa việc tham gia vào AFTA , xoá
bỏ hàng rào thuế quan càng khiến cho các doanh nghiệp đứng trớc tình thế
khó khăn hơn trong việc duy trì thị trờng nội địa . Công ty kinh doanh xuất
nhập khẩu Việt Lào ( VILEXIM ) một doanh nghiệp Nhà nớc đợc thành
lập theo quyết định của Bộ Thơng Mại với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là
xuất khẩu hàng nông sản : gạo , lạc nhân , tinh bột sắn , cà phê , hạt tiêu ...
cũng đang đứng trớc vấn đề tìm kiếm các giải pháp thị trờng mới . Để có thể
tồn tại ngoài việc cần phải thực hiện tốt các kế hoạch xuất nhập khẩu định sẵn

công ty còn phải tìm cách duy trì và mở rộng thị trờng của mình . Chính vì vậy
em xin chọn đề tài nghiên cứu Các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động
và nghiên cứu Marketing tại công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Việt -
Lào .
Bản báo cáo này đợc hoàn thành nhng không tránh khỏi những khuyết
điểm , hạn chế đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hơn nữa và vậy em rất mong nhận
đợc sự góp ý của những ngời có kinh nghiệm giúp em hoàn thiện bản báo cáo .
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Nội dung báo cáo tổng hợp đợc trình bày trong 3 chơng :
Chơng I: Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
VILEXIM
Chơng II: Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản của công ty
VILEXIM
Chơng III: Thuận lợi, hạn chế và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty VILEXIM
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Chơng I
Lịch sử hình thành và quá trình phát
triển của công ty
I . Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Đợc đổi tên thành Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu với Lào (VILEXIM
) theo quyết định số 82/ N gt - TCCB này 24 / 02 / 1987 của Bộ Ngoại thơng
và thành lập ngay sau khi tách từ Tổng công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam
1987 . VILEXIM là doanh nghiệp Nhà nớc , là đơn vị hạch toán kinh tế độc
lập , có t cách pháp nhân , có tài khoản tiền Việt và ngoại tệ tại ngân hàng , tự
chủ về tài chính và có con dấu riêng . Tên giao dịch quốc tế : Viet Nam Nation
Import - Export corporation with Laos , viết tắt : VILEXIM .
Trụ sở chính của công ty tại : P4A đờng Giải Phóng - Hà Nội , ngoài ra
công ty có các chi nhánh và kho bãi tại :
- Chi nhánh tại 6 / 95 Cao Thắng - Q3 -TPHCM
- Kho và cửa hàng tại 139 phố Lò Đúc - Hà Nội
- Kho chứa hàng tại Cổ Loa - Đông Anh , kho Tứ Kỳ - Pháp Vân Hà Nội
- Văn phòng đại diện tại Viên Chăn - Cộng hoà DCND Lào
Tiền thân công ty có tên là Công ty xuất nhập khẩu Biên Giới trong khoảng
thời gian 1967 đến năm 1987 . Thời gian này công ty chủ yếu tiếp nhận hàng
viện trợ của các nớc XHCN, sau đó vận chuyển cho nớc bạn Lào từ năm 1976
đến năm 1987 , giai đoạn này nhiệm vụ chính là kinh doanh xuất nhập khẩu
với Lào nên công ty đã đổi tên thành Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu với
Lào , đến nay công ty còn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tổng
hợp với các thi trờng khác trên thế giới .
Công ty có tổng số cán bộ công nhân viên là 85 ngời hầu hết tập trung tại
các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu . Số cán bộ đạt trình độ đại học và trên
đại học chiếm 90% có trình độ chuyên môn vững vàng dày dạn kinh nghiệm .
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Bên cạnh đó, công ty đang tiến hành trẻ hoá đội ngũ cán bộ công nhân viên
tạo nên sự năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết trong kinh doanh .
II . Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1 . Chức năng :
Công ty trực tiếp xuất nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thơng mại với
cộng hoà DCND Lào, các nớc trong khu vực và trên thế giới .
Công ty nhận uỷ thác xuất nhập khẩu và thực hiện các dịch vụ thuộc phạm
vi kinh doanh của công ty theo yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nớc .
Sản xuất gia công các mặt hàng xuất khẩu .
Liên doanh liên kết hợp tác sản xuất với các tổ chức kinh tế thuộc các
thành phần kinh tế trong và ngoài nớc .
2 . Nhiệm vụ :
Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu đẩy mạnh và phát triển các quan hệ
thơng mại , các hoạt động khác có liên quan đến kinh tế đối ngoại với các tổ
chức kinh tế của Việt nam và nóc ngoài , đặc biệt là với bạn hàng Lào . Công
ty hoạt động trên cơ sở tuân thủ theo pháp luật nớc cộng hoà XHCN Việt nam
và những quy định riêng của công ty nh :
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo quy định
hiện hành nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty .
- Tuân thủ các chính sách và chế độ luật pháp của nhà nớc về quản lý
kinh tế , tài chính , quản lý xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại , thực hiện
nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế và cam kết mà công ty đã ký .
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
III . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ tổ chức của công ty
Chức năng của các phòng ban :
Giám đốc : Do Bộ trởng Bộ Thơng mại bổ nhiệm. Giám đốc trực tiếp điều
hành công ty theo chế độ một thủ trởng và có toàn quyền quyết định mọi hoạt
động kinh doanh của công ty . Dới Giám đốc có 2 Phó giám đốc giúp việc phụ
trách chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh , đại diện tại Viên Chăn - Lào ,
lãnh đạo các hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm trớc Giám đốc , 1
Phó giám đốc phụ trách về xuất nhập khẩu, hành chính quản trị phụ trách của
công ty , các kho Pháp Vân , Cổ Loa , liên doanh đầu t .
Dới Giám đốc và Phó giám đốc là các phòng ban , văn phòng đại diện chi
nhánh trực thuộc cụ thể :
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Giám Đốc

Phó Giám
Đốc
Phó Giám
Đốc
Phòng
Tổ
chức
hành
chính
Phòng
Kế
toán
tài vụ
Phòng
Kế
hoạch
tổng
hợp
Phòng
Dịch
vụ và
Đầu tư
Phòng
XNK
1 2 3
4 5 6
Các chi nhánh Văn phòng đại diện
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Phòng Tổ chức hành chính : thực hiện chế độ chính sách đối với nhân
viên tuyên truyền quảng cáo thi đua , thực hiện công tác hành chính văn th lu
trữ , công tác quản trị công ty đảm bảo các điều kiện để Giám đốc và bộ máy
hoạt động có hiệu quả .
Phòng Kế toán - Tài vụ : phụ trách hoạt động tài chính, xây dựng kế
hoạch tài chính hàng năm, dài hạn và đề xuất các biện pháp điều hoà vốn,
trích lập các quỹ, hớng dẫn và kiểm tra chế độ kế toán thống kê .
Phòng Kế hoạch tổng hợp : phòng giữ vai trò tổng hợp, báo cáo lên
ban lãnh đạo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từng tháng, từng quý
và đa ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn cho công ty, đề xuất các ph-
ơng án kinh doanh có hiệu quả .
Phòng Dịch vụ Đầu t : đảm trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện bán
buôn, bán lẻ với những khách hàng, những lô hàng nhập khẩu của công ty,
cung cấp thông tin về thị trờng, giá cả nguồn hàng trong nớc cho cho các
phòng ban trong công ty cụ thể là các phòng xuất nhập khẩu .
Phòng Xuất nhập khẩu (I, II, III, IV,V, VI ) : Các phòng này đợc coi
là trụ cột của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các khâu trong kinh doanh
đối ngoại nh kinh doanh hàng xuất nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác tổ chức thực
hiện quá trình kinh doanh , vạch ra những kế hoạch nhập xuất hàng hoá tối u
nhất, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trờng khách hàng, nguồn hàng .
Phòng xuất nhập khẩu II :
Nhân sự : bao gồm 7 ngời , trong đó :
o1 Trởng phòng : phụ trách công việc chung
o1 Phó phòng : phụ trách việc xuất khẩu
o 5 cán bộ : mỗi ngời đảm trách một số mặt hàng theo dõi từ đầu đến
cuối ( từ khi xuất nhập hàng cho đến khi kết toán xong lô hàng)
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội
Báo cáo thực tập Trần Minh Đức
Mặt hàng :
oXuất khẩu ; Chè , hồi , quế tại các thị trờng Singapore , ấn độ ,
Pakistan
o Nhập khẩu : Giấy, vòng bi, máy bơm nớc, bình lọc nớc, phụ tùng
ôtô, máy xúc ủi, dây điện từ, sợi ... tại các thị trờng Inđônêxia, Singapore, ấn
độ, Nhật, Hàn quốc, Đức, Arập, Malayxia ...
Mối quan hệ đối với các phòng ban :
oChịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc
oMọi công việc báo cáo với phòng kế hoạch
oĐối với mỗi hợp đồng xuất - nhập khẩu đều phải lập báo cáo các ph-
ơng án thông qua phòng tài vụ
oXuất Nhập khẩu hàng chịu sự quản lý của kho
oCông văn đến đi , hợp đồng nội ngoại qua phòng hành chính đóng
dấu
oTiền thu về từ các hoạt động kinh doanh nộp cho thủ quỹ
Chi nhánh và văn phòng đại diện : Trởng chi nhánh và văn phòng
đại diện có quyền quyết định và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của chi
nhánh , văn phòng đại diện cơ quan có quan hệ với các cơ quan chủ quản cấp
trên , với các ngành , các đơn vị kinh doanh , trong và ngoài nớc . Đồng thời
chịu trách nhiệm trớc giám đốc , trớc pháp luật và tập thể cán bộ công nhân
viên của chi nhánh về quá trình hoạt động của mình .
Đại Học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×