Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp xây dựng nề nếp - kỹ cương trong Trường Mầm non

Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2013
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: “ Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng
giáo dục ở trường mầm non Hương Tràm thành phố Cà Mau”.
Họ và tên người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền Thương
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2012 đến tháng 5/2013
I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN :
Giáo dục trẻ trước tuổi học phổ thơng là nền tảng đầu tiên của q trình đào tạo
và phát triển nhân cách con người.
Chất lượng quản lý trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực
hiện mục tiêu giáo dục của trường.
Trường mầm non thực hiện việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ em, nhằm
hình thành và phát triển nhân cách tồn diện. Do đó mà trường mầm non có nhiệm vụ
giáo dục trẻ có được những thói quen học tập , sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện
được điều đó, trước hết người quản lý phải chỉ đạo tồn diện và về chun mơn phải
nhận thức đúng nhiệm vụ u cầu của ngành học, đồng thời nắm vững những chỉ tiêu,
kế hoạch của Ngành học, Bậc học giao cho.
Nhận thức đúng đắn mục tiêu đào tạo chung, xác định rõ ràng, chính xác mục

đích, mục tiêu quản lý nhà trường là u cầu thiết yếu đối với người cán bộ quản lý
trường mầm non; Nhà trường là một tổ chức gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận thực
hiện những nhiệm vụ nhất định trên cơ sở phân cơng và sự phối hợp. Kết quả đào tạo
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 1
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
của nhà trường là kết quả lao động của cả một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong trường phối hợp với các lực lượng giáo dục ngồi nhà trường. Bảo đảm được sự
phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các bộ phận trong nhà trường và các ban ngành có
liên quan đó mới đảm bảo được hiệu quả của hoạt động giáo dục của nhà trường. Hơn
nữa hoạt động giáo dục là hoạt động vơ cùng phức tạp. Vì vậy cơng tác quản lý nhà
trường là vơ cùng quan trọng.
Cho nên muốn quản lý nhà trường được tốt thì phải có một đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên năng nổ, nhiệt tình, đồn kết nhất trí một lòng cùng thực hiện tốt
nhiệm vụ ni dạy trẻ. Chính vì vậy mà đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có biện pháp
quản lý chỉ đạo tốt.
Đầu năm học 2008 – 2009 tơi được điều động về trường mầm non Hương
Tràm, phường 5, thành phố Cà Mau làm Hiệu trưởng. Tơi rất là băn khuăn lo sợ vì
bản thân tơi kinh nghiệm về cơng tác quản lý trường chưa có kinh nghiệm nhiều,
trước khi về đây tơi làm Hiệu trưởng của một trường nhỏ ở xã mà lại là trường một
buổi. Nay lại được phân cơng về làm cơng tác quản lý của một trường đạt chuẩn Quốc
gia. Do đó tơi lo lắng, trăn trở và suy nghĩ làm sao để có biện pháp quản lý phù hợp
với đặc điểm của trường mầm non Hương Tràm và duy trì chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ của một trường chuẩn Quốc gia. Với trách nhiệm lớn lao của một cán bộ quản
lý, tơi ln suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được
tốt. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nổ lực phấn đấu quyết tâm cao. Cần
phải chú trọng cơng tác chun mơn, cơng tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, đồng
thời phải tạo được một tập thể đồn kết, thống nhất, nhằm duy trì và phát triển chất
lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng u cầu sự nghiệp giáo dục
mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Chính vì vậy mà tơi chọn đề tài “ Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng
cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Hương Tràm thành phố Cà Mau”.
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 2
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
II. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN :
Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất
lượng giáo dục ở trường mầm non Hương Tràm thành phố Cà Mau” được nghiên
cứu áp dụng và thực hiện tại trường mầm non Hương Tràm phường 5 thành phố Cà
Mau từ năm 2012 – 2013 với tổng số 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 13 nhóm, lớp


gần 500 trẻ.
III. MƠ TẢ SÁNG KIẾN:
Để thực hiện sáng kiến trên tơi gặp những thuận lợi, khó khăn sau:
* Thuận lợi :
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành và chính quyền phường 5
thành phố Cà Mau, hỗ trợ, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ.
- Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tương đối đầy đủ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, năng nổ và đồn kết.
- Mơi trường sư phạm Xanh – sạch – đẹp có ảnh hưởng tốt đến các hoạt động
vui chơi học tập của trẻ.
- Trẻ đến trường được học theo chương trình đúng độ tuổi, được chăm sóc giáo
dục theo chương trình giáo dục mầm non mới của Vụ giáo dục Mầm non.
- Ban lãnh đạo trường đồn kết, nhiệt tình trong cơng tác giúp đỡ nhau cùng
hồn thành nhiệm vụ.
- 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chun mơn.
- 78,6% đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn trên chuẩn.
* Khó khăn :
- Trường thiếu Phó hiệu trưởng .
- Năng lực chun mơn tay nghề của giáo viên khơng đồng đều. Một số giáo
viên chưa chú ý đến cách dạy lấy trẻ làm trung tâm nên ảnh hưởng đến nâng cao chất
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 3
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
- Cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp: một số kệ đựng đồ dùng cho trẻ ( giá
phơi khăn, kệ góc) … đã bị hư hỏng, đồ chơi ngồi trời ít ( so với chuẩn Quốc gia )
trường tường đã sơn nhiều năm đã cũ và đen, sân trường một vài chỗ bị sụp. Nhưng
trường khơng có kinh phí để sửa chữa và trang bị lại.
Trước tình hình thực tế đó, việc thực hiện các biện pháp quản lý chỉ đạo nâng
cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Hương Tràm là việc làm tơi đặc biệt quan
tâm với mong muốn duy trì sự ổn định và phát triển giáo dục của nhà trường, từng
bước nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy tơi đã đưa ra một số biện pháp quản lý chỉ
đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm Non Hương Tràm và đã áp dụng
trong thời gian vừa qua, tơi xin trình bày các biện pháp như sau:
1- Xây dựng kế hoạch thực hiện :
Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của các cấp chỉ đạo và hướng dẫn từ
đó xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch tháng; kế hoạch tuần; xây dựng kế hoạch
chun mơn: cụ thể thời gian thực hiện chương trình dạy cho nhóm, lớp phù hợp, sát
với tình hình thực tế của trường. Chỉ đạo giáo viên các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch
hoạt động tuần phù hợp với đặc điểm trẻ ở lớp, phù hợp với năng lực, kiến thức của
bản thân giáo viên và được Ban giám hiệu phê duyệt mới thực hiện. Hàng tháng giáo
viên báo cáo kế hoạch chủ đề, lịch dạy của lớp cho Ban giám hiệu. Trên cơ sở đó Ban
giám hiệu theo dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Giao chỉ tiêu cho từng nhóm, lớp.
- Dựa vào chất lượng của các nhóm, lớp giao chỉ tiêu chất lượng cho các khối
lớp cụ thể:
+ Trẻ khối Mẫu giáo: đạt 98%
+ Trẻ Nhóm trẻ : đạt 95%
- Chất lượng giao cho từng khối gắn với kết quả thi đua hàng tháng, hàng năm
của từng giáo viên, do đó mà giáo viên phải cố gắng tìm giải pháp thiết thực cho việc
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 4
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
giáo dục trẻ để đạt được chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo nhà trường giao.
2- Phân cơng chun mơn:
Do thiếu một Phó hiệu trưởng theo quy định của trường mầm non Hạng 1, nên
vào đầu năm học tơi tổ chức họp Ban giám hiệu mở rộng (Ban giám hiệu, chủ tịch
cơng đồn, tổ trưởng chun mơn, tổ Phó chun mơn, Phó bí thư chi bộ ) và phân
lọai giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp đối với giáo viên có tay nghề yếu,
chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục:
đầu năm tổ chức tập huấn về cơng tác chun mơn cho giáo viên, nhân viên ( tập huấn
về xây dựng mạng chủ đề, kế hoạch hoạt động tuần, về thực hiện vệ sinh an tồn thực
phẩm trong nhà trường, tổ chức thao giảng ). Sau đó tơi phân cơng việc cụ thể như
sau:
- Tơi chịu trách nhiệm ký duyệt giáo án, kế hoạch hoạt động của giáo viên khối
nhà trẻ và khối chồi. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thi, kiểm tra dự giờ giáo
viên, kiểm tra hồ sơ sổ sách của các khối trưởng, bồi dưỡng chun mơn cho giáo
viên
Để giáo viên dạy đủ, dạy đúng, dạy tốt thì phải duyệt kế hoạch giảng dạy và
giáo án cho giáo viên trước một tuần.
- Phó Hiệu trưởng phụ trách ký duyệt giáo án, kế hoạch hoạt động của khối
Mầm, khối Lá và cùng với tổ chun mơn dự giờ giáo viên khối Mầm, khối Lá
- Tổ trưởng tổ chun mơn hàng tuần kết hợp với các khối trưởng đi dự giờ
giáo viên trong tổ và báo cáo kết quả về ban giám hiệu, kiểm tra hồ sơ sổ sách của cơ
và trẻ ở các lớp, thống kê số tiết dự giờ và kết quả dự giờ
- Khối trưởng các khối lên lịch dự giờ giáo viên của khối mình nộp về cho Ban
giám hiệu và kiểm tra hồ sơ sổ sách cơ và trẻ của khối trước khi tổ trưởng kiểm tra.
3. Chỉ đạo tổ chun mơn hoạt động:
- Vào đầu năm học tơi lập kế hoạch đề ra các biện pháp chỉ đạo tổ chun mơn
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 5
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
hoạt động .
- Dựa vào kế hoạch năm, tháng, học kỳ, tuần của nhà trường tổ trưởng Chun
mơn có nhiệm vụ cụ thể hố hoạt động của tổ mình phù hợp với đặc điểm của từng
khối lớp ( Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá ), kế hoạch phải được thơng qua Lãnh đạo nhà
trường trước khi triển khai thực hiện.
- Mỗi tháng tổ chun mơn sinh hoạt chun mơn một lần để bồi dưỡng chun
mơn, đánh giá kết quả và đưa ra kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo, lên lịch và
dự giờ giáo viên trong tổ.
- Các khối trưởng phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng, tổ phó chun mơn trong
cơng tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của cơ và trẻ.
- Kiểm tra kế hoạch hoạt động, kế hoạch giáo dục để có cơ sở đánh giá xếp
loại từng thành viên trong tổ chun mơn theo từng tháng, học kỳ, cuối năm một cách
chính xác, cơng bằng nhằm mang lại chất lượng giáo dục ở trường mầm non Hương
Tràm.
4- Nâng cao khả năng ứng dụng cơng nghệ thơng tin và chất lượng dạy trẻ
trong trường mầm non Hương Tràm.
Để nâng cao khả năng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác giảng dạy,
nhà trường phát động tồn thể giáo viên nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử và tham
gia Hội thi “ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý và giảng dạy lần thứ nhất
năm 2012” của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau tổ chức đạt giải ba.
Nhằm tạo cho giáo viên có tính chủ động, có nhiều biện pháp tích cực và hình thức
sáng tạo trong các hoạt động chung Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ vấn đề đầu tiên
đó là kết quả việc giáo dục. Vì vậy tích cực hướng dẫn việc tổ chức dạy học có nề nếp
là việc làm thường xun. Do đó mỗi giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo
dục trẻ, tổ chức đầy đủ các hoạt động trong ngày như: hoạt động chung, hoạt động
góc, hoạt động ngồi trời, hoạt động chiều.Soạn giáo án đầy đủ, đúng nội dung, đầy
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 6
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
đủ u cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển về ngơn ngữ, trí tuệ, đạo đức và thẩm mỹ
cho trẻ. Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp tích cực tạo tình huống, cơ hội nhằm
phát huy trí tuệ, sáng tạo của trẻ, tạo mơi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, kích
thích trẻ tìm tòi, khám phá tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ trong cuộc
sống hàng ngày. Chỉ đạo nghiêm túc các hoạt động chun mơn.
Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ tạo
ra sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên khơng làm thay, viết thay, vẽ thay cho trẻ.
Giáo viên hình thành và rèn luyện để cho trẻ có thao tác đúng, thuần thục một số thói
quen về nề nếp học tập.
Giáo viên ln theo dõi sự phát triển của trẻ trên các lĩnh vực phát triển nhận
thức, phát triển ngơn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và phát triển thể lực. Đánh giá kết quả
của trẻ đúng thực chất, khách quan, cơng bằng, tơn trọng sản phẩm của trẻ. Vì vậy
người giáo viên muốn có kết quả khách quan và đúng thực chất thì phải biết thực
hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ơn luyện kiến thức cho
trẻ vào các thời điểm trong ngày. Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ qn nên hoạt động vui
chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. “ Học mà chơi, chơi mà học” là kết quả tốt nhất vì
trong q trình trẻ chơi trẻ được trải nghiệm, khám phá những gì mà trẻ chưa biết,
khám phá điều trẻ muốn biết.
Do đó việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc đưa chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngang tầm với u cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
5- Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường:
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Chính vì thế mà
vào đầu năm học tơi đã thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích
hợp cho từng đối tượng. Đối với giáo viên tay nghề còn yếu : chú trọng bồi dưỡng
thêm về phương pháp dạy, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ( tổ chức dạy thao
giảng, dự giờ dạy tốt cho giáo viên dự để học tập). Đối với giáo viên khá – tốt: bồi
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 7
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong tự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên.
5.1. Tổ chức hội thi :
Hội thi là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở
trường mầm non, thơng qua Hội thi lồng ghép, tích hợp các nội dung như: Giáo dục
bảo vệ mơi trường; An tồn giao thơng; Giáo dục lễ giáo; Giáo dục Tiết kiệm năng
lượng hiệu quả; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đồng thời phát
triển cho trẻ một cách tồn diện về các lĩnh vực giáo dục.
Trong q trình thực hiện sáng kiến này tơi đã chỉ đạo tổ chức được các hội thi:
Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi; Trò chơi dân gian, phụ nữ khéo, Bé khoẻ - Bé
ngoan Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 24/25 cơ . Hội thi “ Bé khoẻ, Bé
ngoan” cấp trường đạt 91,7% vượt chỉ tiêu kế hoạch đưa ra. Các hội thi khác do nhà
trường tổ chức đều đạt kết quả tốt. Qua các hội thi rút ra được nhiều kinh nghiệm về
nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những tài năng
của mình và có sự học hỏi lẫn nhau; năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt.
5.2. Chỉ đạo các lớp điểm:
Chỉ đạo nhóm lớp điểm nhằm làm đòn bẩy cho các phong trào, là cơ sở để
nâng cao năng lực chun mơn và chất lượng giáo dục tồn diện cho trẻ. Tơi đã chỉ
đạo các lớp sau đây là lớp điểm: Nhóm 3
1
, Lớp Mầm 2, lớp Chồi 2 và lớp Lá 3. với
các lớp chỉ đạo điểm nhà trường có kế hoạch ngay từ đầu năm học, chỉ đạo về cơ
sởvật chất, trang thiết bị dạy học, đồ chơi, trang trí lớp, tạo mơi trường giáo dục thân
thiện, chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các hoạt động, xây dựng hồ sơ, giáo án tốt như
Nhóm 3
1
và lớp Lá 3. Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã học tập thực hiện tốt nhiệm vụ
chun mơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng lên.
5.3. Đánh giá chất lượng giáo dục:
Để đánh giá đúng thực chất kết quả giáo dục trẻ, đánh giá trẻ cuối độ tuổi,
đánh giá trẻ cuối chủ đề và thực hiện sổ theo dõi nhật ký hàng ngày của trẻ. Qua đánh
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 8
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
giá kết quả trẻ của giáo viên, cán bộ quản lý phải có sự kiểm tra thực chất kết quả. Từ
đó có biện pháp chỉ đạo tích cực, bổ sung những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh bồi
dưỡng cho giáo viên cách đánh giá, phát hiện những cháu kiến thức còn hạn chế để
bồi dưỡng, ơn luyện thêm.
6- Tăng cường cơng tác kiểm tra:
Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, tơi đã chủ động cụ thể
hố cơng việc theo từng tháng, tuần và từng thời điểm
Thường xun kiểm tra bằng nhiều hình thức: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột
xuất, kiểm tra chun đề, kiểm tra tồn diện. Kiểm tra tồn diện 100% giáo viên.
Kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo
dục mầm non mới, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất
lượng trẻ vào cuối mỗi chủ đề, kiểm tra kỹ năng trẻ, kiểm tra hồ sơ sổ sách của cơ và
trẻ, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an tồn thực phẩm trong trường, kiểm tra chế độ
ăn của trẻ, kiểm tra việc tổ chức giờ ăn, giờ ngủ Qua kiểm tra, uốn nắn các sai lệch
của giáo viên, nhân viên cũng như của trẻ trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ. Từ dó
đưa ra biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên, nhân viên có biện ơn luyện kiến
thức, xây dựng kế hoạch cũng như cơng tác chăm sóc trẻ được tốt hơn nhằm giúp cho
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường có chất lượng tốt hơn.
7- Cơng tác thi đua khen thưởng:
Nhằm đánh giá xếp loại cuối năm cho từng thành viên trong Hội đồng mang
tính khách quan, cơng bằng, dân chủ để đề nghị các cấp khen thưởng; hàng tháng tơi
đã chỉ đạo, tổ chức cơng tác kiểm tra các hoạt động của từng bộ phận, từng thành viên
để có cơ sở xếp loại hàng tháng, học kỳ, năm ( cá nhân tự xếp loại theo thang điểm thi
đua, tổ xếp loại, Ban thi đua và cuối cùng là đưa ra Hội đồng sư phạm nhà trường).
8- Cơng tác tham mưu:
- Trường được xây dựng gần 10 năm đến nay đã cũ , các nhà vệ sinh của trẻ bị
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 9
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
xuống cấp, thiếu một số phòng chức năng, sân trường bị sụp một số chỗ để sửa
chữa và nâng cấp các phòng chức năng, các nhà vệ sinh của trẻ đã xuống cấp, mua
sắm thêm thiết bịmáy móc tơi làm như sau:
- Tơi đã tham mưu với Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà
Mau, xin nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất đã xuống cấp đến nay đã được sửa chữa
hồn chỉnh: Một số chỗ bị sụp gạch ở sân trường, thềm hành lang khối Lá bị lún nền
bể gạch, 04 nhà vệ sinh của trẻ bị đọng nước, ốp kiếng phòng giáo dục âm nhạc. Mở
cửa 03 phòng nhỏ mới xây làm phòng chức năng ( phòng Y tế, phòng kế tốn, phòng
Hiệu trưởng). Đồng thời trang bị một bộ bàn ghế cho phòng họp Hội đồng của nhà
trường và một số thiết bị máy móc cần thiết cho văn phòng.
- Xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm một số trang thiết bị cần thiết
cho cơng tác dạy trẻ ở trường từ nguồn ngân sách Nhà nước
+ Mở của 3 phòng chức năng ( Kế tốn, Y tế, Hiệu trưởng) : 10.119.500
đ
+ Ốp kiếng phòng âm nhạc : 10.775.000
đ
+ Mua 01 tivi tinh thể lỏng 42 in : 9.689.000
đ
+ 01 tủ nhơm đựng tivi : 1.700.000
đ
+ 02 cây đàn CASIO : 11.400.000
đ
+ Sửa một số chỗ bị lún ở sân trường, xây bồn trồng cây xanh, sửa nền hành
lang khối Lá 19.992.000
đ
+ 01 bộ bàn ghế phòng họp Hội đồng : 45.000.000
đ
Tổng số tiền tơi tham mưu với các cấp lãnh đạo để sửa chữa và mua sắm trang
thiết bị là 108.675.500
đ
.
9- Cơng tác Xã hội hóa giáo dục:
Cùng với mục đích tăng cường thêm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy
và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của cơ và trẻ, nhà trường cần phải mua
sắm bổ sung đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho các lớp. Nhưng do nguồn kinh phí khơng đủ
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 10
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
cho sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị thêm một số đồ dùng cho các lớp, cho trường,
nên tơi đã trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ tùy theo khả năng của từng
người.
Nhờ vậy mà trường mầm non Hương Tràm đã tranh thủ được sự quan tâm của
các bậc phụ huynh, các mạnh thường qn, các ban ngành hỗ trợ mua sắm bổ sung đồ
dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, phục vụ cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non Hương Tràm.
+ 03 xe đất để trồng cây trị gia 1.800.000
đ
+ Làm mới 02 mái che với tổng số tiền: 4.200.000
đ
+ 03 đầu đĩa : 2.100.000
đ
+ 05 cây quạt treo tường: 1.800.000
đ
+ 04 máng rửa tay cho trẻ : 7.600.000
đ
Tổng số tiền phụ huynh, hỗ trợ sửa chữa và mua sắm như sau: 17.500.000
đ
IV. KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ MANG LẠI:
Từ những biện pháp trên mà đến nay trường mầm non Hương Tràm thành phố
Cà Mau đạt được các kết quả sau:
- Chất lượng ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên:
+ Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường: 23/24 cơ đạt 95,8%
+ Cấp dưỡng giỏi cấp trường đạt 6/7 cơ đạt : 85,7%
- Chất lượng trẻ đạt như sau:
+ Bé khoẻ bé ngoan đạt 91,7% vượt chỉ tiêu
+ Trẻ mẫu giáo đạt kiến thức cuối mỗi chủ đề : Trẻ mẫu giáo đạt 98%, trẻ
nhà trẻ: đạt 95%.
+ Trẻ đạt kiến thức cuối độ tuổi : 98%
- Cơng tác kiểm tra :
+ Kiểm tra tồn diện giáo viên đợt 1 năm học 2012 – 2013 : 13 cơ
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 11
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
Tốt : 09 đạt 69,2%
Khá : 04 cơ đạt 30,8%
+ Kiểm tra Chun đề : 13 lớp ( 10 tốt, 03 khá )
- Phong trào thi đua khen thưởng của trường được cán bộ, giáo viên, nhân viên
hưởng ứng một cách tích cực, với kết quả xếp loại thi đua học kỳ I năm học 2012 –
2013 đạt được cụ thể như sau:
+ Loại A : 42/42 đạt tỷ lệ 100%
- Qua cơng tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để mua sắm, sửa chữa đồng thời
tơi đã làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, đến nay trường mầm non Hương Tràm đã
được mở cửa 03 phòng chức năng ( phòng Y tế, phòng kế tốn, phòng Hiệu trưởng),
ốp kiếng phòng âm nhạc, sửa chữa sân và hành lang khối Lá, xây 05 bồn để trồng cây
bóng mát trong sân trường, bổ sung một số trang thiết bị máy móc ( tivi màn hình tinh
thể lỏng 42 in, đàn ) để nâng cao khả năng ứng dụng cơng nghệ( thiết kế bài giảng
điện tử) trong các tiết dạy thao giảng, dạy minh họa do phòng Giáo dục và Đào tạo,
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại trường.
V. ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG
Sáng kiến “ Một số biện pháp quả lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở
trường mầm non Hương Tràm” sau khi áp dụng thực hiện đã ảnh hưởng đến đội ngũ
giáo viên, trẻ, phụ huynh và UBND phường 5 cụ thể như sau:
- Giáo viên nắm vững cơng tác chun mơn, sáng tạo trong việc tổ chức các
hoạt động trong ngày của trẻ và dạy trẻ theo hướng tích cực “ lấy trẻ làm trung tâm”.
Đội ngũ giáo viên đã tích cực hơn trong việc tự học tập, tự nâng cao trình độ chun
mơn. Giáo viên các lớp đã vận dụng tốt việc sử dụng cơng nghệ thơng tin trong cơng
tác soạn giảng như: Soạn giáo án bằng máy vi tính, thiết kế các bài giảng điện tử,
tham gia Hội thi “ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý và giảng dạy” lần thứ
nhất năm 2012 do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đạt giải ba. Các lớp biết xây
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 12
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch giáo dục phù hợp với từng độ tuổi trẻ. Từ đó, chất
lượng giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao như: Trẻ năng động, tích cực hoạt
động; kiến thức đạt được các chỉ số phát triển cuối từng độ tuổi; trẻ thích đến trường,
đến lớp và hứng thú tham gia vào các hoạt động trong ngày tại trường.
- Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang hơn, có đầy đủ các trang
thiết bị dạy học đáp ứng được việc giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non
mới hiện nay. Cho nên, chất lượng giáo dục trẻ cũng như chất lượng chun mơn của
trường khơng ngừng được nâng cao.
- Hiện nay trường rất được phụ huynh tín nhiệm và ln quan tâm đến việc đầu
tư sửa chữa cơ sở vật chất cho trường cũng như trang bị cho trường những trang thiết
bị cần thiết trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Từ việc làm tốt cơng tác tham mưu, cơng tác xã hội hóa Giáo dục mà các ban
ngành của phường 5 tín nhiệm và nhiệt tình hỗ trợ cho trường về cơ sở vật chất cũng
như về cơng tác kết nạp đảng cho đội ngũ sư phạm của trường.
PHẦN VI : KIẾN NGHỊ , ĐỀ XUẤT.
- Đối với phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Cà Mau :
Để từng bước xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu chăm sóc
giáo dục trẻ, kính mong phòng Giáo dục & Đào tạo hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang
thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong và ngồi lớp học để nhà trường chúng tơi có điều kiện
thực hiện tốt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Điều động, bổ sung cho trường xin một Phó Hiệu trưởng.
- Đối với UBND thành phố Cà Mau :
Để chuẩn bị tốt cho việc cơng nhận lại chuẩn Quốc gia giai đoạn tiếp theo
kính mong UBND thành phố Cà Mau xây dựng thêm một số phòng chức năng đúng
với quy định của lứa tuổi mầm non.
Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 13
Một số biện pháp Quản Lý Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục ở trường MN Hương Tràm
- Đối với Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau :
Nên tổ chức cho cán bộ quản lý của ngành học mầm non tham quan học hỏi
về kinh nghiệm quản lý của các trường mầm non trong và ngồi tỉnh nhằm nâng cao
cơng tác quản lý trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
Những kết quả đạt được ở trên là cả một q trình nghiên cứu và phấn đấu,
khắc phục khó khăn của bản thân tơi, cũng như sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo phòng
Giáo dục & Đào tạo thành phố Cà Mau, của Đảng ủy và UBND phường 5, Ban đại
diện cha mẹ học sinh Trường mầm non Hương Tràm và đặc biệt là sự ủng hộ kết hợp
chặt chẽ của Phó hiệu trưởng, sự đồn kết thống nhất của tồn thể giáo viên nhân viên
của trường mầm non Hương Tràm tơi mới có được những kết quả như trên.
Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong cơng tác quản lý trường do kinh
nghiệm quản lý chưa nhiều. Tơi quyết tâm cố gắng học hỏi thêm và tiếp tục nghiên
cứu đề tài này để kết quả quản lý trường đạt tốt hơn. Rất mong được sự đóng góp ý
kiến của các bạn đồng nghiệp và của Ban lãnh đạo để bài viết của tơi hồn chỉnh hơn.
Tơi chân thành cảm ơn./.
TP Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2013
Ý kiến xác nhận Người viết sáng kiến
Của Thủ trưởng đơn vịNguyễn Thị Hiền Thương

Nguyễn Thò Hiền Thương Trường MN Ban Mai
Trang 14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×