Tải bản đầy đủ

SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
I.TÁC GIẢ


 !"#$"%
II. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học”
III. CAM KẾT
&'#()* ()( +,-./#0#*1&2
)"',#3.45",467"89:;.<,=;* ()
( +>&#"*#+:#-?8@AB  *CD#4
E" F#,2

NGƯỜI CAM KẾT
Vũ Thị Thanh Thảo
 !"#$%&'(



MỤC LỤC
STT NỘI DUNG TRANG
 G#() 
H A<IJ68<" K
2LEC#84 K
H2JD#8E# #M" N
K2+D #M" N
N29O >.@ #M"2 N
2A .*. #M"2 N
P2!: ()5" #M"

K AQIIRISTU
2$6-E-"V

H2F#@ 2 
K2$*#=+.*.8?F#+ 
N AQIIIWXLTYZWIXU[
2G#( +

H2W)-"V 
K2W)  H\
 -+"( H
P ]()8* * HH
 !"#$%&'(
H

PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
3:#8 ):#&  +.*>+8@*21,-8
: #)-O#8^ 8_>.`O.:,"#<"#08@28@E
"+# 8O##-5"a=*"@b=c #4C1E2
8d *CD#8d B5" 8!F#+D#"#)-O#5"9# 
eA*! *CD#c1 #C1E>8@1-F#>=fCg 1
>8@7 # #d()M#*>(#(h"V>#d(h
  4 +.>-8; F#0>* @#d(i-"V> "-B 1*>,"
:#>,"$j>9 -@8*.M 8O#7 ,"#<".*!83
:#e2
$Ek-l8d> :#8?'*#8F +.f  
(& #m#0   *CD#-*#+#0 >C12
9::#> *CD#8O#'*#8-n5"9#*# 8<"o>-&#`
5" #3.)=6F8@#0;# >F.*!#0
;)+>F #083:#84".D";#()5"#0@8;
*CD#nk-OE#f #1,>k-OE#f  o2
)> ;8@;V.()>8@#&  +& .*!
=?+,k *CD#-@&#` #<)2L)8!7
 #0 -#083:##d808M#-pqL)8!F +.
*CD# -@+"5"9q1,#E-*#+#" #0'?;>
#03#7  -#& *# *CD#2
6 M . V8; nj1,CF  #1+>#
E##F#o#0G;USr8?.*8; st *(& #m(&
 u 8v:;C" . .*.C@,##.`O.:5"*k
;V..*!#083:##B(&  u 8v:#*#v#M#>
5"-E-:.#8!#*#w8) :1@ *>">@
(& (E-:.#8<3>x 8!3##(& .nOo8)
 !"#$%&'(
K

 #*#w-"&#V8O#nJt ,8) -; ,"o2
G6V,>  < 4"3:#*#w#> -"&6=#@
8*.(d(_#_##0#*#w> #*#w(E ,"
5"E3> 8O##*#w'w-#-x(& (*##E-
  *#0+-:.2
j"3.*uF#)# 7  k&8?->&-"&1+-
8!C@,Ct> *CD##*#w6 7"E##'?;>'M 8*
:k8x.'?;# 8f #EA@f 8?dn 4
C@,#- 4#5"a3 #*# 4#5"akd@7 #
 * @o2
!F#+84",>&5",)1-9#& *##0+2kV,>
 #H\KyH\N>&@C@#84
)*
2. Mục đích nghiên cứu:
"+$!#!,-./
!"#$"%>3$*G>",+$*>.9.B 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
yk!"7 "V-O(d(#0-:.#0+2
y4"F#@ #0-:.#0+2 #M">_z+#F#
++D#0#-:.#*#(1"'1,CF # k>()@#
@8; #D!#0-:.8<"2+#F#+()@#># k
##0-:.8d8b#=+#^a8)+#v#M#@8; >{-",+b *
CD##0#@8; 8"#0-:.2
yA1E#z ",1#05"(*#5"#d6 @
8)@8; #0-:.2
y7 =+.*.#= *#0+-:.8?F#).
*.CD 8!#m8@@8; #0-:.8w-@()5"92
yv ()>^=#
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
 !"#$%&'(
N

y#-:.K%H> !"#$"%#H\HyH\K2
y7 ( + .*. #& *##0+-:.2
5. Phương pháp nghiên cứu.
yA .*.84"2
yA .*. #M"2
yA .*.5"*2
yA .*._# +2
yA .*..1E#2
yA .*.*>v O.2
yA .*.v ()>8^#^( +2
6. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu.
yU^. U#0+-:.#d84"(+ < :#>!"
#>5"1>*8)@8; #0#8!u8d *
CD##*#w ,# 92
y|(& #B1-E @ < > @).'^#:  *#0
+-:.>@84"(+8!#.*",987 ( 9#d#0
k #V.#  @8; #0-:.>#0 .
PHẦN II: NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
!0+1-23!4
"v!"#-"v#0F.*!f=c . M#-}
;2$` :+#-};>).";+9 M#4#*#&#>~
w##*##>#(} 9  &  #&
'?;2$` :F6 (*-:#0&  *CD# 8k
5"+=@={#` "v>#` -:. #>#!"#-};#*#
#"/F#5",_#8@8M##02|F-};@7 =)8v
#= F.*!1-E#0#!"#2$^ (& #m8
=##*#wE#M :#";#9  @8; #>#B
#"/=##*#w7 =:# b5"  #";#9 6"v)"
 !"#$%&'(


y-M"v#d'")-- -:24+#,>2j2Lw,w'8?
(_#n"v!"#-(k#0FV.1E#-,M#>(k
F-};#)")2$M# 8O#F#+_ -O#*#
8b#8!8b# #0-M"v,•F"10",+897  #d
",E:#*#w€8b#=+-<,>#& *•>Fp#>F-"1>8b#=+-
*8;"# 1,89:#*#89O #*#w8O#).'^#2#
!"#-1V" 1>--f#0 !"#2‚83,>~
8 u  ,>u  Fk#k7  -F##0 6
k8;8ƒ „CD ) x8~> -F#E*> -F#-
+#Ed#>…2$` :#*# -F#-Fkk#>*8;
#*##'„.`O.:C1;#1-@+8@2#!"
# ,,-7 #0!8 6#Ek=c @8; #0
kC:Fv#M#>: Cp#0 -:w. .*.
+8@2
50 #3/!#678!#!
yU*#0+-:.8O#,b+"6 5"-E ^.-:.
v#M##V.>{-",+8@D#"8@> *#0+u8d
5"-E#E:#>u8d B <, *>8f 
#B8d B 8@C+#5",4-O#0V.!-:.2
yL #0#9#0 -#& *# *CD##2
y_#_#6 ><*8;()5"#V.>{-",+#0
#>.9O.: 8k8!8! ^.8g>#d#
{-",+8!6 9#'?;2
yU*#0+#dB3-: +#1 ##3-O
# k1#*###2B#0 *#0+
( #& *# *CD#(& #m-_8O#7 #m9#05"-E
#E8"<>"v>9-O ># 8k#0#>
k8;#4#-F#>@(!#B.CF=*'": >v#M#
*CD#>C@,#.`O.84"(+( #0u #
 !"#$%&'(
P

09:!
yU C@,#*#=;&>v#M# *CD#{-",+#2
y#V.>1 #F!"=)>8@k8;#"/>.383"8@#"/2
y"##*#./#3 #& *# *CD##
†U< ," >& 89'„#& =c :#>1
: 4C@,#6!"#2
†$daM#*#+><(_#.D#(d(>VD,* @
 -8; .@2
†U_=dV):V.!.@#; 8f 2
†|9  C>-@>" V">=C" >">#662$d*#
. p"F#2
†!"=)#*:>-"& #k8;>(}  4 +.
{-",+F+1#*#2.
2. Thực trạng .
;)<)==
y<"#H\HyH\K&8O#GU*+" .1
#& #0+-:.K%H>81,--:.H%H#0#H\•H\H2v 9
Hw€7Kw>Pw•
!0>?
yU*#0+V8O#F#m8@>5"11"*#0#=;
 >#0GU*+">#0$& 8#*#=  ;8f 
.@ 2
yU*#0+4"-#)}8"#3.",+>#d#",
&7  >-"&#daM##‡>kB* @>+k  C@,>
-"&#-5"18)#2
y; #*#<,#& *=;&+k>," 4*#+
#>#",&7  2
y$6V#3#0 8=#+#C@,#2
yJ;=;.V.D",#8?5"18)+###0#*#w2
 !"#$%&'(


y$*#w#daM##V.>  ?>8()>E##F# #*#
@8; #0 2
50@AB'
yk8;)."#0#(& 8f 84">;9w)."#V>
###m#V.()5"#V.##2
yJ;9w#B#>#(ˆ#*#2
yAD",##dF5"14"8)#wk>E b. g *
8!8v4+##V.>@#0#wk6 # 6
2
yJ;9.D",#+# *CD#~-=v.V*#+#0
 8b#=+-#0 *2
;);)C#DE-F
+D#=#0 -C@,# 8d+D
1-1 ##3-O  *CD#C+2G1&-; *#0
+>&'*#8z!1 ##3-O C@,#>:#.-
9#& *##0+>.k7 =+.*.E##F#3.`O.:
kk84"(+#D!#0-:.2
y‚-:.&#0+#d4"w9 6& & :#‰
>w>w >w",>wL>w 2  ,#*#w
.CV,u3:8!88B8)-:.>84"(+#V.(& "V-O2
yJ;9w#d#(d(
†‰L =93>x8-'>w6:=*#";€ 8kG*#-@
(& (* >"&H##•2
†‰ $- 48=!> "&K#w#>xw
 '",98"2
†‰ }$x=‡">x8-3,#f (*#>w.6:=
 @2
†‰c =9w==+>=;w ,)">x(& #d+#-v
82
 !"#$%&'(
Š

y4".D",(& #d+#-v8>.=##";#9
E#d84"(+8!5"1#d###*2
yL:.#dK##*=+
†‰L €)."#V>,8*":#*#=@> # O>
###m #V.•2
†‰ }€)."#V>#B#>#F *# #V.2•
†‰V"$x->8O#"& #4"> #8+
„>(& #"(d#V.2
y +#'1,CF # k>()@#@8; 8?#d8<,80#*#
#m"v !#*#b@8; >#d#m"#)8)u #2
 k()@##0+>#m"8 (a.#d ,u8<"* (
*:V-:.>-@#_z#2SV,#d#t#8O#
O.-a>#*F#2W8?_8O#kk#>=:#+#-#D
!k3,#d#t#.`O. 7()@#F#+2
SV,>8! *CD##(& !CF()@#8O#
.CFkkF#)2F#F>6#:##*#w##
84">4"w###> 7 k*#68fC` #9>4"w
#x#5"18)+##V.#B.db## 2!_
8O#F#@ ,>&-"&* u @8; #0#*#w>wCz
u #>u (‹>u )=;#0#*#w #V.#
#*#@8; 8!3,8O#b@b,)"#0#2
w=*#*#0-:.H%H#H\HyH\K"
v 9
#
#-F# @(!
U‡ W*
"
=k
Œ)"
2
8<,80
2#
8<,80
Hw Pw
•H\>Ž
w
•KŠ>\Ž
Hw
•N>KŽ
\ Hw \
uF#)>&FM:-B k.#9 _ V4">k
.*.8!-9#& *##0+-:.2
 !"#$%&'(


3. Các biện pháp đã thực hiện:
$& *##0+-:.-; #& *#&#` 5" #0
  *>84",# 5" (8O#8b . 
8"nj1,CF  #1+y#E##F#o2!-:.#0+
#0kF#F1+>##0kF#FE##F#>=#@+#
_#_#B>#M# >+D#0  *#0+>&8?#d
8: #D!##& +##0k2b#=+8!'1,CF 8O#;V.
!-:.#8()>1+>&8b#=+#^ 8)#*##& +#"2
;)<)=4
y!_8O#kk#D!#0u #> ,u7  ,8<"
V-:.>& b. g *#0+#8!_=_5"4kk#0
-:.8d2|"8dk!"#5"#*#-+"-5"jw,)"-a-#
€#|•>#=@€=)#-F#>@(!# V'ˆ#0 *
#0+#:#•21,--+"8* #V,>=8<" ^.&
V=).1-@#2 & #ˆ.#D!v 8!+w
Cz#d#*# 5",) :u w2)"#d.@k+#'„.@-
=38_C}(C` =+.*.,.(ˆ-ˆ>u4‡ u(
5",)>84"5" - ^.w!"-t8!„2
yk!"#5"5"*F#).•"*F#).#c
 , #*#@8; --:.>  --:.8!=)>*8;#0
#*#w2•"8d>&#d!#9 _ k8O#7 ˆ#*E3#0u
w>#dF84"#m#.`O.2$ƒ @>89:7 w(*D
{> @ ).k&l@#;8!7 w8d '",8O#.*
=!"a()>8O# 4"#*#@8; V.!2$B89:7
w(* # Ok#d!& ##*#w8V;B8d
 #*#@8; 8! ^.wF=)84"#m#0k2
y!k!"1> ",+ #0#*#w #V.>@,
 m6 >&8?-#)#;.''_8O# E38x.8!
#*#w 7 84"k"9d>"9=,‡fF,#*#w=‡
 !"#$%&'(
\

#)#;.8d>#M";"< @&-@62u7 CB
#7", _ VE)#E &!"#*#w#< k>"9
k2
yk!"#& 5"-+>8v8+@:.D",
b#k8) 8k7 ##d#(d(8!!"#dF
#& 89:#*#w2$"9t#(k>&==@#:G8@C+#x
##0-:.E#5"h-:.8!(w6 >8; 7 #O
(d- #V.2
;);)G2HIC-J42
&) }> #*#*#+5"-av>d>,-:.#-;
kM###*#w( -?8@>#*#wl#d#;8!.*",
6 #0k8f {EF *#>(i-"V#=1>u ^.
#*#w#d8O#(h -+#!+k ;d8&  2
7 (h ,-#<) '?;+8@>)"8O#{-",+
.*!u‡>#_##_#*#wl8@8O#7 5"98x.
 -",2G6V,>&##*#wFM #„#*##M#C-:.6 s
-:..d.D*##V.s-:..d.D*#-8; >!CD#+s#*#v
6 >v.d2)"(& #dw M #„&##-:.==@#8!
=k=<"8; F5"#0-:.€ f-:.6 H-:..d>Kv
6 >Kv.d•2+D#D!"
†L:.6 wCz@8; #0-:.>84"(!#*#)
@ "<>=*#*()5"8"4b#0-:. "<>
* # *#0+2
†L:..d#V.wCz4b#V.#0-:.> 8*._#_#
#0#*#=@4#V.>-V.()@# ^.8g#*#=@#,)"(ˆ
-2
†L:..dL8; >!}$"*#+4b-8; +
#0-:.>_#6F#V2v#M#wCz> #*#@8; 
d> +>!CD#!Cv .D*#;>C v#M#2
†v6 wCz#*#@8; #0v>_()5"#V.#0u
v>').-@8* *v=*#*#-:.6 v O.2
 !"#$%&'(


|"(#-:.=!"5",)#*##M#C&84"(+  
u8)H* )"=@-(& 9#*#wl :+"=@(*#>)"
w#8O# :+" * #d4")=;>#d( 8
+l).D#8O# :+"2
!@84"(+##*#w ^.8g>({#b." #V.&').
#t f"•"7 w-F#(ˆ>3.=ˆ f=s_.
').8=v# #d#(*> ‡>" =k,)"2
;=').w# ‡€(*• f#` w#" =ksw## f
#` w##sw#78x.>#/V f#@w#7'3"8!@84"
(+({#b. ^.8g"').-"&8d-e&=@#` )e2 =
8d&-@.1#& -"1.-=6 tw-=6 ;
"<24"5" -F.1#& 3,()O.8O# -F# ",+
 #0#*#w>8&=@.=)," > ^.8g">@84"(+.*
",BF5"#0##*#w3,8O#F5"1#0#& *
:#*#w2", * &# #dF,8v#t f)"3,k
kF#)#O.-E
;).)G2HICBKD€ v#0+•
+#-V.()@#'1,CF 8;   :" ^. *
#^+#d<k'>=5"* #& *##0+k)CF
Fk!"_=_8; #>CF()@# &
-V.()@#im>*:kkF#)#0-:.2A<#" #dk#0
-:.>()@#=+.*.F#+#d##z 49-O #3
-O 2A<#D!#d()@#=+.*.F#+#u * 2$d8*
*()#u * 2A<#"9-wCz##>.<,#<.
O#wCz '",#b#l#d #ˆ.>8* *F)=;
# 7 f@#(_#.D#8O##0u w2!#d:  
5",)(.2+#wCz8* *,!+5"u  ,>u "<2
;)L)G2HICBM$N/FK
 !"#$%&'(
H

1,-#& *#8d B5" >#d!5",)88)#V.
. #0-:.k-:.##dVF>#d4).9k#:#^a
 w  !"=8O#24",l@84"(+"V-O# *
 +# ^.#-};)#*#()M##0)#2
 ,u(V-:.>&8?##*#w##;5",#>
.1E#(h8!#*#w!";5",8dk#*#w#B‡>)" *#m"
5"k#(& !!")8O#,"#<"#0;5",2S#*#w#B
‡>E#^a :#*#,"#<">;5",#0-:.CV,&-"&._#6
8)(#*#w5"wC<>8b#=+ ;>* 8<" *.#m
Cpmm##u E;8!#*#wF#+2
ECD: Cp#_8O##*#(a+"= >#*# ,
.*=!">#*#_.').8fC` #V.>#*#-#1"‡>222u8d{#
#*#. x @8; 2
yS",k4).",=8<" (!=#0" #*#)
# ^. *)(+8O# : #*#wD#"F
8* *()5"#0k2
y "<#8<">&8?8#*#,"#<"8" 7#*#v
#*##*1#*#=@8!#*#w#` 8">.383"2
yG#@8d>&-"& *CD##*#waM# 7 k& '"
5"'>@#>8x. ^.##^ #dM#(~92•",8C+
-:.#€-"#`= )>#1 >#„v#4"M "<•>:
Cp#*#w#D!#+#8+8^ 5",8>M*#8^ #t2
;)O)PQI$R#SH4/2!E$?IDH)
|"((*>84"kk#V.#0#*#w>&).1
-@#8!#d=+.*.  C@,#.`O.:u 89O
y:7 w## #*#w#d#(d(&
 5"1*>(wy#(.>8; 8!#*#w3,,"
 >,"-:.>E#8###m#V.2
y9:7 w#(ˆ >&(& ,"#<"#4()M#
t ,&=V.uM#8!#*#w#d!-2 #*#)#>&-"&
 !"#$%&'(
K

7 #1"‡C‘8!#*#w- #*# ##E#*#=@
-:.#  8; 7 =@,=c 7  t,*6 2
k)(& (E#V.#0-:.&-"&&v2&0 ({
#b.#*#w7 )="v#4")L",+*>-",+) +>)
: CpF#0#  m€(#*#w# 0•2
y:7 w#d#8b#=+>&C4" ##*#w
>84",# 8O#& E#3z:#-:.8!#*#=@!"=)
#~ ^.8g"(&(& #db(.2 '", 8+,
8) 8k8!8v4kk#V.()O.#` .D",
({#b.#*#w#62
y9:#(*> ‡& ,"#<"#2 #*# #
#*#w .-7 #1"‡(d>-=V.C#
#(*> ‡2J*## .x#*#=@#"
=k2 #*#)L",+6="v#4"& =V.>#1"‡8B‡
EC",#C : Cp>=fCg 8!#*#w#d!
*@ 2‚-:.&#0+#mC",3w 8k#d*,
E+#C@,#*#w *@ 33>&#*#w.
0u .^#b#7  ,M=,>#0V#*#w8)&8!
#&B#`  *2$& +#3 3,#*#w,&# "
-1,2
yS",k-9. 8"8!9>. +5D
TK2
y&-"&  ##*#wF=k=<"8" 7#*#v>#*##*
1>#*#=#*#)@#"9"<s=k=<"8&=@)=;3
"<)v ()8"#"9* 2$*#v#*1'"3_#8O#
",C >(w6 :#V.!-:.2|"t8O8">&E#5"h-:.
8!".<6 b #*#w>.<6 #d(#m-=& C*-
= 8">5",!6>,;.=^">#)#=^#k>:#(~>5",!",+
…  8?8; >(",)(E#8O##*#w8"#V.>#9
 !"#$%&'(
N

_ -2$EkV,>4"wu#t8##V> _# M>)
#E34"8)#"9(k8?)=;48#)24"w#";#
= 1>#sE*#; >u#d: 4" 8)#"9(k
84"#9 _ €w >w }>wL >w%>w2V"2
y!@M ^#V.##*#w>&-"&@ -:.;(&
(E8"#V.9>&v8" 7#*#v>#*#ds6 8!#
7 wE##F# ,.*=)"a()2&M CD . .*.C@,#
L3,#-" 1s. .*.G,b=;s„CD 
'",8fC` C@,€fC` F-s8fC` O >
8fV#*#wF"<•s8<" **8+„C@,#*#&*>)
+>F'?;s # kM#-"Vd C@,#222
^.# #8; >#*#w_#_#()M#:=-1"2
 >&#B_.'). 8!8#4"-+"> '",w
CzF>M#>…8!=fCg ()M##=1u8d ^.#+#
 C@,> *CD##8@+"5"#2
$E()M##",&7  >F < >_=_k
k(.#0#>5"1*:#*#wF#",!=)#0
#!+3z>@F.3(6 # ^.#*#w#d:
.383"8-2
;)U)VWD-JX2HIC>#SBY'4
Z[)
J;V.!-:.9-;V.!8()>1*>1+>#66>&
 "2!'1,CF V.!8d&8?@84"(+##!+F
5"1-p"2 !"#$%
&'()*+$,-./0123,
4$5-.1678119:-';<1<=<>
!#*#)@8; V.!F#F#d+"5">&8? # vv
#M#B#b#: Cp|Fv#M#B#2) }7  
@"#V,l ^.|@C@> # F _=d8()
 !"#$%&'(


 -:.#2&'( $%?)@)A'B,
3)*#CD#5 ./E67&'F%
+G!9#CDHIFJ"'KLMN/ '!:
OP/,F5'F # Q/'9/>6G+.*. *CD#E##F#,8?
8O#| -:.f +6 M >8?(E#E#8O#F#08; >
< 3##*#. #0 >#08;3-#*#@8;
V.!#0#*#w2
V8;  ^.8g##d#(d(#*#w#d#
8b#=+7 w9 C:={=+@C=?&8?#` V.!#
 -:.5", d.8fC` #V.>5"<*>#4b8!
‡>8; #*#w€w>w >wc >wL •2
7 +#-‡=ˆ", *V#3(& 8* -= 8?@8O#
k# _=d>#*#w=),"  ^.8g-p":<8
() O#2
y9:7 ##*=+>&-"&#9 _ k#;8!(w O>
8; #*#w#dE##F#C`8d#m-;‡2f 
##-:.#m7 8!9,k#mk3,7 84"#94
=@2k84"8dl ^.#*#w,3,8O#F5"1> ,">F
6 #0=@={><,#&lF84"#m=12#5
R+'=SE#T21'E'U'('FV<+#K6
U*CD#(} 9 #|# -;+#-)M##<)2S
8d>&8?v#M##| #*#@8; V.!>@8;  @(d
7A# +'WX &67  J9/'PR67G
P/WC# Y#F5RY 'G:ZC#  
&:7GP/[/W#\+:#CD'!#CDQ >["
8d>&3,#*#w8?=;#-;#1V7 ", }>k#>
#*#@8; >=)#~7 (d(>4"# F+
C<#*#(} F#;#*#F2`,wu =#k
 !"#$%&'(
P

7 (} E#O.#|(} 5",)8>(} '„-a
k"9 >(} F#>(} -+#O.*#2
;)\)&BK?N8!-
1,-95"+#<#d#0t *#0+2
y<"#v#M#.;.D",##` 84()@#
=+.*.F#+()@#2..D",#"9(‹8!#d8* *=
=+.*.F#+92
y '",-+>8v:.D",8!#` .9O. *CD#>
8;  ^.8g(.u #3-89:7 ##*=+
8!1 ##3-O #V.>{-",+.*!E"+> -F#2&
8v:.D",=c 4"kM##d! b.F#).b#8v
5"8+@t(#dF+##<8v ,s8&(8&#m-7
‡+##V.@#0#68!k ",1#
^,#` ".9O.8! ^.|)=;2
y& 5"#*#-<..D",&-@#d#;8O#=,‡#*#-
+##0k-:.>& =*#D!kk#0u w4b8!
.D",3,"8!f@#0#wk8f &# -_
 w8!!"7 1> ",+ #0#` "==@#9 3
#*# *CD##wk#.`O.2
yv#M#‡>8;  8k##d#8b#=+(d
(9:#";#; {&8?: Cp.D",-8'
‘ 4tO=*^H="v’ ,>'‘ ;9(
8d  d.8!@84"(+##*#w,1#V.2":
 b 5"##*#w1C.)" ">) ",8*)
)"’P22
y! ^.#*#w3,8O#t ,8) -;4","
5"a-:.##0k>#-:.#- &M>&8?#` #*#w.D
", E(&  -:.#s(" F0 ;O#0;9.D
",8! =#-:.#>8<"8}>->8f f>…
 !"#$%&'(


yj1,CF +‡#0-:.=c #*#",8; #*#w5", d.
",+>*# *(>*#(2228!#*#w8#  # 
 02$"9C` =;9*#,#` :+#",8; 9
*#(& „CD 7#0t#8!b # c'1,
CF n+1+o2
y$08; _=_()@# * #0v#M#y;8!'1,
CF ()@# .`O.:8b#8!kk#0-:.8; #*#
wE##F# 2
3. Kết quả sau khi kết hợp các biện pháp
:7 =+.*.">&VF"u kF8<"#0k
8?8@8O#()5"9
y9|#0-:.&#0+#daM#>(m-"V#2G).F.
=k>@C@k=,a() "9#0k:#V.!2
y9# -:.8?#d<F *##>#d<F#>
8"#V.3&v , u  #24"w#d)=;z+
 #V.2
yU",=F#F7"E#:#*#wk8d#E- F#>F(!
3#d()5"2
y$*#w8?E##F##"/==6>-"&“  #*#.
#0-:.>#0 2
y$d<8() ^.8g-p" #V.2]M##3.
;5",#0 92
3##*#=+.*.8?"84"8?8O#F#+6-:.K%H&#0
+2+#F#+84"#d(!8* *u b>#68d8?^
"(",)8!k#*#(_#.D#2W)5"8@8O# #H\Hy
H\K"
”ZDB
yF#+8<,80Hw•\\Ž
yF#+#8<,80\•\Ž
 !"#$%&'(
Š

”#-F#
|| UI•I W– —TUG˜ ŒXT UI
$™
|L Ž |L Ž |L Ž |L Ž
H
\w

KN> Nw NŠ>K w >H \ Ž
* Các mặt khác:
yS",k}9\\Ž
y$*" G*#fHw•KŽ
yL:.8@C+"L:."3_#
y$;7 @#3.",+
y$d8; + =!"C‘ #*#@8; #0
y6@##78x.').-@%HNw•ŠH>ŠŽ
y@N  *@ #3.",+sN   -"#7)
8x.#3.",+2
y E(&  -:.#8@ k2
y\\Ž# 0 ;#*#@8; 18@2
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm:
•"()5"#D!8@8O#>:7 =+.*.#D!*2&3,
c 
'ˆ4+"5"#" 8?#d()5"(5"FkV8* *#0
 >;)"2 #5"-:.&8O#G@8"=k
#C+"-:.'"3_# (9>H>K24"&V3,8d-()5"
#0F.383"(&  u #0#*#w#F*#0 *
#0+:#*#w @8; 2",V,>VM##V#0;
9##8O#(_#.D#+8!kV,=1&#<.k=+
.*.E#O.8!(_#.D#84",>8!#d()#0#7 24"
(+5"18_##0&#0#*#w#-:.K%H-'1,CF ;V.
!-:.F5">7 @>8()2
 !"#$%&'(


•"F#)F#+;9=+.*. #& *##0+-:.
&^=#"
†U*._#_#kk##0-:.2
†j1,CF ()@##0+*:kkF#)2
†j1,CF 9(i# 4).#0-:.2
†GfCg {-",+#1 ##3-O C@,#2
†j1,CF V.!-:.;V.!8()=) ^.8g"
#V.{-",+2
†$-8)#4b2b#=+5"18)#,)"
#*#w#d#(d(2
†j1,CF 95"+ 8ky y'?;2
2. Kết luận:
U*CD#-F5"18)F.*!#0#4(h ()M#
4#*# *8@8M#><2u()u.*",7  *",4
9 >u 8; >* @8!=:#(.8@2S8d *CD##
u.`O.D#" *CD#-+D#0 *#0+-:.2J"9
#d8O#84",k. .*. *CD###0 *#0+-
&#` 5" 2]M#8O#84",>&8?#9 _ 8!'1,CF 
;V.!8()>1* 8d#dFt-F##0t#2|F#m8@
 #& +#!+=c 4"=+.*.(*#"2•"8d&8?^
8O#( +-+##0k2:7 #6-a-"VF#‘>3
848?8O#k=,681,> c C`#m-;#^( +‡
 '8d  d.:8f  +.4( + #& *##0+
-:.6!"#2
3. Kiến nghị
•"4"- *#0+>&'84'"3;9a()"
yU*#0+-:..VF," 4>1",): 4>-"&
)-B k#2L #d -F#v#M#>5"-E-:.>#d(} 
.@7  >.@95"+9:#>:.D",2
 !"#$%&'(
H\

yyU*.#d()@# *CD#>()@#=  #D!>*O.:
F#)#0-:.2L"&8v:. .*.C@,#
yW)O.#b#l 7 > 8k>'?;2
y9:#*#.D",.#<5"17#w>.5"1
8)F +. *CD#>.VF-3  p"F###wk2
$dV,k#";#V8; nj1,CF  #1+>#E#
#F#o#0G;USr: ,# 8@+"5"#2
81,-;( +#0&&8?*.CD  #&
*##0+-:.K%H#H\HyH\K2&3 V8O#F d.a
5"a=*"#0;8f W##` #*#8f  +.2
]#Q#RD^

Người viết
 !
TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT TÊN TÀI LIỆU NHÀ XUẤT BẢN CHI CHÚ
 !"#$%&'(
H

 $3"^#;* ()( +
$N’SyWr$
H |v,#& *##0+ jGU*CD#+
K 1-E#.@ jGU*CD#+
N •Hy•’•4USr jGU*CD#+
 $& *##0+-:.6 
!"#
jGU*CD#+
P L"VU*CD# jGU*CD#+
 4"-+ !"# jGU*CD#+
–UI–$š%W$›A—•œU

ĐIỂM XẾP LOẠI
 !"#$%&'(
HH


6666666666
JW
–UI–$š%W$›A$•J
ĐIỂM XẾP LOẠI
6666666666
JW
–UI–$š%W$›ATŒž

ĐIỂM XẾP LOẠI

6666666666
JW
 !"#$%&'(
HK

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×