Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ácsimét

Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng!
THỰC HÀNH
THỰC HÀNH :
NGHIỆM LẠI
LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Ta cần đo những đại lượng nào ?
Ta cần đo những đại lượng nào ?

Dùng những dụng cụ nào ?
Dùng những dụng cụ nào ?

Cách tiến hành ra sao ?
Cách tiến hành ra sao ?
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Câu 1
Câu 1: Ác-si-mét đã dự đoán độ lớn
: Ác-si-mét đã dự đoán độ lớn
của lực đẩy lên vật nhúng trong chất
của lực đẩy lên vật nhúng trong chất
lỏng như thế nào ?
lỏng như thế nào ?

Dự đoán : Độ lớn của lực đẩy lên
Dự đoán : Độ lớn của lực đẩy lên
vật nhúng trong chất lỏng bằng
vật nhúng trong chất lỏng bằng
trọng lượng phần chất lỏng bò vật
trọng lượng phần chất lỏng bò vật
chiếm chỗ .
chiếm chỗ .
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Câu 2
Câu 2
: Muốn kiểm chứng độ lớn của
: Muốn kiểm chứng độ lớn của
lực đẩy c-si-mét cần đo những đại
lực đẩy c-si-mét cần đo những đại
lượng nào ?
lượng nào ?

Cần đo 2 đại lượng đó là :
Cần đo 2 đại lượng đó là :

Lực đẩy Ác-si-mét ( F
Lực đẩy Ác-si-mét ( F
A
A
)
)

Trọng lượng phần chất lỏng có thể tích
Trọng lượng phần chất lỏng có thể tích
bằng thể tích của vật ( P
bằng thể tích của vật ( P
N
N
).
).
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Câu 3
Câu 3


: Để xác đònh độ lớn của lực đẩy Ac-
: Để xác đònh độ lớn của lực đẩy Ac-
si-mét cần :
si-mét cần :
+ Dùng những dụng cụ nào ?
+ Dùng những dụng cụ nào ?
+ Xác đònh độ lớn của các đại lượng nào ?
+ Xác đònh độ lớn của các đại lượng nào ?

Giá treo, lực kế, quả nặng cần xác đònh lực đẩy c-si-mét, cốc
Giá treo, lực kế, quả nặng cần xác đònh lực đẩy c-si-mét, cốc
nước.
nước.

Cách xác đònh:
Cách xác đònh:

Đo trọng lượng của vật khi treo ngoài không khí ( P
Đo trọng lượng của vật khi treo ngoài không khí ( P
1
1
).
).

Đo trọng lượng vật khi treo trong nước ( P
Đo trọng lượng vật khi treo trong nước ( P
2
2
).
).

Lấy trọng lượng ngoài không khí trừ trọng lượng trong nước ta
Lấy trọng lượng ngoài không khí trừ trọng lượng trong nước ta
được lực đẩy Ác-si-mét
được lực đẩy Ác-si-mét
(F
(F
A
A
= P
= P
1
1
– P
– P
2
2
).
).
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
1N
2N
3N
5N
4N
6N
1N
2N
3N
5N
4N
6N
A
Số chỉ của lực kế
cho biết đại lượng
nào của vật ?
Số chỉ của lực kế lúc này
cho biết đại lượng nào ?
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Câu 4
Câu 4


:
:
Để xác đònh trọng lượng phần chất lỏng
Để xác đònh trọng lượng phần chất lỏng
có thể tích bằng thể tích của vật cần
có thể tích bằng thể tích của vật cần
:
:
+ Dùng những dụng cụ nào ?
+ Dùng những dụng cụ nào ?
+ Xác đònh độ lớn của các đại lượng nào ?
+ Xác đònh độ lớn của các đại lượng nào ?

Giá treo, lực kế, quả nặng, cốc nước chứa
Giá treo, lực kế, quả nặng, cốc nước chứa
lượng chất lỏng.
lượng chất lỏng.

Cách xác đònh :
Cách xác đònh :

Đo trọng lượng của chất lỏng khi chưa
Đo trọng lượng của chất lỏng khi chưa
nhúng vật vào ( P
nhúng vật vào ( P
1
1
).
).

Đo trọng lượng của chất lỏng khi đổ thêm
Đo trọng lượng của chất lỏng khi đổ thêm
lượng chất lỏng bằng thể tích vật chiếm chỗ
lượng chất lỏng bằng thể tích vật chiếm chỗ
( P
( P
2
2
) .
) .

Xác đònh trọng lượng phần chất lỏng bò vật
Xác đònh trọng lượng phần chất lỏng bò vật
chiếm chỗ bằng ( P
chiếm chỗ bằng ( P
N
N
= P
= P
2
2
– P
– P
1
1
).
).
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
1N
2N
3N
5N
4N
6N
V
1
Số chỉ của lực kế lúc
này cho biết gì ?
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
1N
2N
3N
5N
4N
6N
V
1
V
2
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
1N
2N
3N
5N
4N
6N
Số chỉ của lực kế lúc
này cho biết gì ?
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Nh n xét k t qu thí nghi mậ ế ả ệ
Nh n xét k t qu thí nghi mậ ế ả ệ

So sánh kết quả của lực đẩy Ac-si-mét với
So sánh kết quả của lực đẩy Ac-si-mét với
trọng lượng phần chất lỏng có thể tích bằng
trọng lượng phần chất lỏng có thể tích bằng
thể tích của vật.
thể tích của vật.

Rút ra kết luận .
Rút ra kết luận .
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
1
0
1
0
0
5
0
Nếu không có các dụng cụ như ở phòng thí
nghiệm làm cách nào để có thể xác đònh
được lực đẩy c-si-mét tác dụng lên một vật
bất kỳ?
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
V
1
V
2
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
- Xác đònh thể tích chất lỏng ban đầu V
1
.
-
Nhúng ngập vật vào chất lỏng trong
bình dâng lên xác đònh thể tích V
2
-
Xác đònh thể tích phần chất lỏng bò
vật chiếm chỗ bằng cách nào ?
- Xác đònh trong lượng phần chất lỏng bò
vật chiếm chỗ bằng công thức : P = d.V
- Từ đó suy ra lực đẩy c-si-mét bằng
với trọng lượng phần chất lỏng vừa tính :
-
Lấy V = V
2
– V
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×