Tải bản đầy đủ

Bài giảng: Thực hành vẽ hình chữ nhật Toán lớp 4


TR NG TH Số 2 Quảng Xuân
Mụn toỏn lp 4
Th c h nh v hình ch nh t .
GIAO VIEN: Trơng Thị Mừng
NGAỉY DAẽY: 22/10/2009

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song
với đường thẳng MN.
O
M
N

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song với
đường thẳng MN.
O
M
N
*Vẽ đường thẳng AB đi qua

điểm O và vuông góc với
đường thẳng MN.
A
B
*Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm O và vuông góc với
đường thẳng AB ta được
đường thẳng CD song song với
đường thẳng MN.
C D


Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009
TOÁN

THỰC HÀNH

VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

Quan sát hình chữ nhật MNPQ, nhận xét:

*Các góc ở các đỉnh hình chữ
nhật ABCD có là góc vuông
không?
M
N
* Hãy nêu các cặp cạnh song
song với nhau có trong hình
chữ nhật?
P
Q
Các góc ở 4 đỉnh hình chữ
nhật ABCD đều là góc vuông .
-Cạnh MN song song với PQ
-Cạnh MQ song song với NP

I/ Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm,chiều rộng 2cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại D, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng DA = 2cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng CB = 2cm.
-Nối A với B ta được hình
chữ nhật ABCD.
C D
B
A
Ta có thể vẽ như sau:
2cm
4cm

II/ LUYỆN TẬP THỰC HÀNH:
Bài 1/54:
a)Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

a) Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại D, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng DA = 3cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng CB = 3cm.
-Nối A với B ta được hình
chữ nhật ABCD.
C D
B
A
3cm
5cm

b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Chu vi của hình chữ nhật là:
(5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Gi¶i:
Đáp số: 16 cm

Bài 2/54:
a)Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD, có chiều dài 4cm,
chiều rộng 3cm.
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD
được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng
thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai
đường chéo AC và BD có bằng nhau không.

2a) :Vẽ hình chữ nhật, ABCD có chiều dài 4cm,
chiều rộng 3cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại D, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng DA = 3cm.
-Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng CB = 3cm.
-Nối A với B ta được hình
chữ nhật ABCD.
C D
B
A
3cm
4cm

Bài 2/54:
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD
được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng
thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai
đường chéo AC và BD có bằng nhau không.
A
B
C
D
Hai đường chéo bằng nhau.
AC = 5 cm ;BD = 5 cm ; AC=BD

III/ CUNG CO DAậN DOỉ:
Nêu các bớc vẽ hình chữ nhật ?

Cũng cố -dặn dò :
Các bớc vẽ một hình chữ nhật nh sau
- Vẽ chiều dài hình chữ nhật theo kích th
ớc quy định.
-Vẽ chiều rộng hình chữ nhật theo kích th
ớc quy định .
-Vẽ chiều rộng hình chữ nhật theo kích th
ớc quy định .
-Vẽ chiều dài hình chữ nhật theo kích th
ớc quy định.


Chóc c¸c thÇy c« m¹nh
khoÎ!
Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc
giái!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×