Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn giải đề thi hóa 6

Hướng dẫn giải đề số 6
Câu 1:Ta có công thức nhẩm nhanh:
22
2
CO CO
() HO
Vn
2x 3y 11
V n 3x 4y 15
+
= ==
+
hơi
(*)
Với x,y (mol) lần lượt là số mol của etan và propan.
Từ (*) dễ dàng suy được: x:y=1:3
⇒ Đáp án: c
Câu 2: Kim loại có tính chất chung là tính khử
Đáp án: d

Câu 3: Zn phản ứng được với các ion kim loại loại đứng sau Zn

Đáp án: c

Câu 4: Dễ thấy d là đáp án hợp lí nhất
Câu 5:
Fe + ZnO
⎯⎯→
Không phản ứng
Các phản ứng còn lại xảy ra được

Đáp án: b
Câu 6:
Cu + CuSO
4

⎯⎯→
Không phản ứng
- Dùng nhôm thì sẽ bò lẫn Al
2
(SO
4
)
3


Đáp án: C (Dùng Fe đẩy Cu rồi lọc)
Câu 7:
Theo đề có: Zn + Co
2+

⎯⎯→
Co + Zn
2+


2
Zn
+

/Zn < Co
2+


/Co
Còn Pb + Co
2+
⎯⎯→
Không phản ứng
Co
2+
/Co < Pb
2+
/Pb

Vậy thứ tự hợp lí: a
Câu 8:
Dễ thấy đáp án đúng là: a


Câu 9
: 3Ag + 4HNO
3
→ 3AgNO
3
+ NO + 2H
2
O (1)
(1) => n HNO
3
= nAg = x
⇒ VddHNO
3
cần = =

= 5(ml)
⇒ Đáp án
: b
Câu 10:
Vì => Số H = 4 số C
=> Rượu: CH
3
OH
2
HO CO
n2n=
2
⇒ Đáp án
: d
Câu 11
: Ta có ptđp:

⎯⎯⎯⎯⎯→
đp dd
2NaCl + CuSO Cu+ Cl + Na SO (1)
(Ctrơ,mn)
4224
- Sau (1) còn NaCl: nếu điện phân tiếp sẽ thu được dd có NaOH
- Sau (1) còn CuSO
4
: Nếu điện phân tiếp sẽ thu được H
2
SO
4

- Al
2
O
3
tan trong NaOH và H
2
SO
4


Đáp án: d
Câu 12:
-Đối với phản ứng nhiệt luyện:
• MgO, Al
2
O
3
: không phản ứng .
⇒ Đáp án: b
• Hiệu suất pứ đạt 100%, H
2

Câu 13: Ta có pứ : Cu + 2 AgNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+2Ag (1)

⇒ Đáp án: a
Câu 14: Do nhóm(- NH
2
) là nhóm đẩy e, nên làm tăng mật độ e trên nhân benzen.

⇒ Đáp án: a
Câu 15
: Từ đề bài ta có khối lượng AgNO
3
pứ bằng: 4 g

3
AgNO
17
m4
100
⇒=×=giảm 0,68g

⇒ Khối lượng vật bằng đồng tăng 0,68 gam

m0,⇒
Vật
tăn 68gg
⇒ Đáp án: d
Câu 16
: Ta có pứ:

4 NO
2
+ 2 Ba(OH)
2
→ Ba(NO
3
)
2
+ Ba(NO
2
)
2
+2 H
2
O (1)
2a mol a mol
(1) suy ra được pứ vùa đủ ⇒ dd sau:
chứa Ba(NO
3
)
2
, Ba(NO
2
)
2

⇒ Đáp án: a ( MT bazơ làm dd phenolphtalêin từ không màu hoá thành đỏ)
Câu 17
:
:
FeS
2
-11e → Fe
3+
+ 2SO
2
(1)
x 11x 2x (mol)
Cu
2
S - 8e → 2Cu
2+
+ SO
2
(2)
y 8y y (mol)
SO
4
2-
+ 2e SO
2
(3)

2[0,2-(2x+y)] [0,2-(2x+y)]
(10, (2), (3) và ĐLBTĐT ta có hệ phương trình:
120x + 160y = 4 x = 0,02
11x + 8y = 2[0,2-(2x+y)] y = 0,01
Câu 18: [H
2
SO
4
] = = 0,9

⇒ Đáp án : a
⇒ Đáp án

: b
Câu 19:
nHCl = 0,025mol; nAgNO
3
> 0,025mol
C
%
ddHNO
3
= . 100 = 3%
⇒ Đáp án
: c

Đáp án
: d
Câu 20:
Dễ thấy
Câu 21:
Cu: xmol
Theo đề ta có:
Fe: ymol

64x + 56y = 30 x = 0,25
=>
x +
y = y = 0,25
Ư %Cu =
.100 = 53,33
⇒ Đáp án
Câu 22:
Ta có
t =
. = 4825 (giây)

Câu 23:
a, c khơng có hydrơcacbon có =
: c
⇒ Đáp án
⇒ Đáp án
: b
: b
Câu 24:
Dễ thấy đáp án c lá hợp lý.
Câu 25
: Chọn b
Câu 26:
Chọn a
Câu 27
: Ống CuO giảm là mO
2
pứ => ĐLBTKL 1,2 + 1,28 = m H
2
O + 1,76
=> mH
2
O = 0,72g. Chọn a
45 90
2
AB
AB
MM
MMM
+
==⇒ + =
Câu 28
CH
3
OH và C
3
H
5
OH. Chọn d
Câu 29
: CH
3
OH <
37
41,33M CHOH=<
. CHọn b
Câu 30
: Rượu là CH
3
OH → andehitHCHO. Chọn b
Câu 31
: Chọn c
Câu 32
:HCOOH + NaOH → HCOONa + ROH
0,14 → 0,14 (mol )
=> ROH =
8, 4
60
0,14
=
C
3
H
7
OH. Chọn c
Câu 33:
mol A =
3, 52
0, 04
88
mol=

mol NaOH dư = 0,02 => 0,04 (RCOONa) + 0,02 x 40 = 4,08
RCOONa = 82 CH
3
COONa
=> A là CH
3
COOC
2
H
5
. Chọn d
Câu 34
:Chọn b A: CH
3
COOCH
3
và B CH
3
COOH
Câu 35
:Từ 25 đến 100
o
C tăng 75% = 3x 25
Vậy vận tốc tăng 3
3
=27 lần chọn đáp án c
Câu 36:H
2
SO
4
→ SO
4
2-
+ H
2

0,06 0,06
M rắn = 1,9+ m SO
4
2-
= 7,66g. Chọn đáp án
Câu 37
:Kim loại
X
+
n
H
+

2
n
H
2

x
4
2
x
= 0,15 =>
n
x=0,3
x – 1e N
+5
+ 3e → NO
x n x
n
x →
3
nx
=0,1
=> V (NO) = 2,24 (l) chọn a
Câu 38
:CO + O → CO
2
=> mol CO
2
= mol CaCO
3
= 0,16
m trước = m sau + 16. 0,16 = 16,7g chọn c
Câu 39
:mol Al =
0, 54
0, 02
27
=

mol H
+
= 0,08 ta có Al + 3H
+
→ Al
3+
+
3
2
H
2

0,02 0,06 0,02
Dd Y (H
+
dư 0,02; Al
3+
0,02)
H
+

+ OH
-
→ H
2
O
0,02 0,02
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3

mol OH
-
= 0,08mol => V=
0, 08
2
= 0,04 (l) chọn a
Câu 40:
pH = 12 => pOH = 2 => [OH]
-
=10
-2

mol OH
-
= 10
-2
v
1

pH = 2 => [H
+
] =10
-2
=> mol H
+
= v
2
. 10
-2
=> v
1
= v
2
chọn a
GV. Nguyễn Tấn Trung
TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×