Tải bản đầy đủ

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc.
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
“ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”
- 1 -
I. MÔ TẢ Ý TƯỞNG
1. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng.
Năm học 2010 - 2011, trường THCS số 2 Tân Mỹ có tổng số 18 cán bộ,
giáo viên được biên chế thành 03 tổ chuyên môn.
Tổ chuyên môn
Số lượng
giáo viên
Trình độ chuyên môn
Ghi chú
Đại học Cao đẳng
Tổ Văn - Sử 06 02 04
Tổ Toán - Lí 05 02 03
Tổ Ban chung 07 0 07

Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có
phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương, nhiệt
tình trong công việc và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động
chuyên môn của nhà trường trong nhiều năm có nền nếp. Chất lượng dạy và
học được nâng lên qua từng năm học.
Tuy vậy, cũng như một số trường khác, vấn đề chỉ đạo tổ chức sinh
hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn còn bộc lộ một số hạn chế sau:
- Cán bộ quản lí và tổ trưởng chưa thống nhất, chưa thể hiện đổi mới
quản lí trong việc phân cấp, phân quyền làm cho giáo viên khó thực hiện công
việc.
- Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí coi
mình cũng như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp;
chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa
chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất
các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn
điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy
học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh
hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề
mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận.
2. Ý tưởng nhằm thay đổi hiện trạng.
Trong điều 16, điều lệ trường trung học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban
hành ngày 02 tháng 04 năm 2007, ghi rõ: Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ
sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và
quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối
chương trình, môn học của Bộ Giáo dục - đào tạo và kế hoạch năm học của
nhà trường.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp
loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên".
Như vậy, tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng
trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể
- 2 -
khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ
như điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến
việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu
mới trong quá trình đổi mới giáo dục.
Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm
quyền để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Mà trường trung học là cơ sở giáo


dục của bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất
lượng hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động
của nhà trường, vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu mỗi nhà trường.
Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục và
Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị
trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, đổi mới phương pháp nâng cao
chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ
bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện đổi mới giáo dục.
Trong các năm học trước, hoạt động của một số tổ chuyên môn trong
nhà trường chưa được đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh
hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết sự vụ, sơ kết thi đua các tháng ...
Họp tổ chuyên môn chưa đều, còn mang tính hình thức ....
Trước tình hình thực tế của trường THCS số 2 Tân Mỹ, trước các đòi
hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được
những yêu cầu trong quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động “Hai
không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục”. Là người làm công tác quản lý, được Hiệu
trưởng nhà trường phân công phụ trách công tác chuyên môn, tôi đã cùng tập
thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến, đổi mới nội
dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà
trường và chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nâng cao chất
lượng hoạt động của các tổ chuyên môn góp phần khá lớn trong việc nâng cao
chất lượng dạy - học.
Tôi xin trình bày một số biện pháp đổi mới chỉ đạo hoạt động sinh hoạt
chuyên môn của các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở
Trường THCS số 2 Tân Mỹ - Huyện Chiêm Hóa.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
- Triển khai mục đích, yêu cầu và nội dung của các văn bản chỉ đạo
chuyên môn có liên quan để chỉ đạo thực hiện nền nếp chuyên môn
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường xuyên suốt
cả năm học.
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn, giáo viên cùng được nghiên cứu
văn bản, được trao đổi bàn bạc các nội dung mà văn bản chỉ đạo để
tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện. Từ đó, chuyên môn nhà trường
phân công cho phù hợp với năng lực, cũng như sở trường của mối
giáo viên; cùng tư vấn, hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch
để thực hiện đạt kết quả cao nhất.
- 3 -
- Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên
môn, giáo viên, để từ đó đánh giá nghiêm túc hiệu quả công việc mà
tổ chuyên môn, giáo viên đảm nhận.
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm
vụ của tổ chuyên môn trong trường THCS, chúng tôi đã thực hiện các biện
pháp sau:
1. Biện pháp thứ nhất:
a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy
học và các qui chế chuyên môn. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển
khai các văn bản này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời
- Đối với các văn bản về qui chế chuyên môn do ngành quy định: giao
cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn triển khai cho tất cả giáo viên
trong phiên họp chuyên môn chung toàn trường.
- Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể:
giao cho tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện
- Niêm yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn
bản chuyên môn mới để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện.
b) Phó Hiệu trưởng chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho các hoạt
động chuyên môn chung toàn trường trong từng tháng, học kỳ và cả năm học,
dành thời gian hợp lý cho các tổ chuyên môn sinh hoạt.
Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về
chuyên môn mà Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Hội nghị cán bộ,
công chức đầu năm học đề ra. Ngoài công việc thông thường mà người cán bộ
quản lý phải làm là: lập kế hoạch cho phần việc được phụ trách trong cả năm
học, từng học kỳ, từng tháng, thì một phần việc rất quan trọng là lập được kế
hoạch cụ thể trong việc sử dụng thời gian của mỗi buổi chiều ngày thứ 5 trong
tuần. Ở trường chúng tôi , trong 2 năm trở lại đây đã bố trí thời gian trong
buổi chiều ngày thứ 5 hàng tuần như sau:
+ Chiều thứ năm tuần thứ nhất trong tháng: Họp triển khai kế hoạch
chuyên môn toàn trường; giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn; Các
tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong tổ.
+ Chiều thứ 5 tuần thứ hai và thứ tư trong tháng: Dành hẳn toàn bộ thời
gian cho các tổ chuyên môn sinh hoạt, bao gồm các công việc: Thao giảng, dự
giờ, góp ý giờ dạy; triển khai các chuyên đề về phương pháp dạy – học.
Chính vì vậy, các tổ chuyên môn luôn có quỹ thời gian cố định, chủ
động trong việc bồi chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ viên.
Đối với nội dung công việc trong buổi chiều thứ 5 (tuần thứ hai và thứ
tư), Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ
thể từng buổi ngay từ đầu mỗi học kỳ; chúng tôi tạm gọi đây là: "Kế hoạch
sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra toàn diện nền nếp chuyên môn" trong
từng tháng, từng học kỳ của năm học. Trong kế hoạch này ghi rõ từng buổi
sinh hoạt chuyên môn, ghi rõ từng nội dung sinh hoạt chuyên môn cho mỗi tổ
- 4 -
chuyên môn cụ thể. Tuy nhiên tuỳ theo nhiệm vụ và tình hình thực tế của năm
học mà kế hoạch này có sự thay đổi cho phù hợp về thời gian và nội dung.
Dựa vào kế hoạch trên các bộ phận và đặc biệt là các tổ chuyên môn
chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động của tổ. Trong đó có kế hoạch tổ
chức học tập các chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh
hoạ chuyên đề, ghi hình bài giảng để cùng trao đổi, góp ý kiến, đánh giá ... Do
có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực hiện được chuẩn bị chu đáo, đạt kết quả
tốt.
2. Biện pháp thứ hai:
Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh..
a) Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra định kì.
Kiểm tra và đánh giá kiến thức học sinh là một công việc rất quan trọng
của người thầy, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo
chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên và các tổ chuyên môn phải làm tốt
công tác này, việc tổ chức kiểm tra 1 tiết phải đạt được các mục đích và yêu
cầu sau:
- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình và sách giáo khoa
hiện hành, bám sát theo tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn.
- Đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: giỏi,
khá, trung bình, yếu. Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật.
- Chấm bài phải chính xác, đúng theo đáp án, biểu điểm. Chống hiện
tượng chấm bài cảm tính, qua loa hay quá khắt khe.
- Trả bài kịp thời, để học sinh thấy được kiến thức thực tế của mình.
Giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường nắm bắt được kịp thời chất lượng học
tập của học sinh. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích hợp nâng cao
chất lượng dạy - học.
- Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, nhưng phù hợp
với tâm lý của học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề. Có như vậy kết quả kiểm
tra mới phản ánh đúng trình độ thực tế của học sinh theo đúng yêu cầu, mục
đích giáo dục.
Để thực hiện được mục đích yêu cầu về kiểm tra đánh giá như đã trình
bày ở trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra theo các bước sau:
+ Bước 1: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập kế hoạch kiểm
tra 1 tiết chung và được niêm yết thông báo ngay từ đầu mỗi học kỳ để giáo
viên và các tổ chuyên môn chủ động trong công việc thực hiện chương trình
và chuẩn bị cho công việc kiểm tra 1 tiết.
Việc lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra 1 tiết tập trung trường chúng tôi
đã thực hiện từ năm học 2009 - 2010 đến nay, và ngày càng được bổ sung rút
kinh nghiệm hoàn thiện hơn.
+ Bước 2: Sinh hoạt nhóm chuyên môn và ra đề kiểm tra:
Giáo viên bộ môn có vai trò và trách nhiệm lớn trong việc chuẩn bị và
tổ chức kiểm tra; Từ năm học 2009-2010, nhà trường chúng tôi đã xây dựng
và lưu trữ được bộ đề kiểm tra cho tất cả các môn.
- Trước khi kiểm tra ít nhất là một tuần: nhóm chuyên môn phải thống
nhất được mục đích yêu cầu; các đơn vị kiến thức cơ bản cần được kiểm tra
- 5 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×