Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn giải hóa 4

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 4
Câu 1:
Ta có CTTQ axit
222
()
nn am m
CH COOH
+− −
Dãy đồng đẳng của axit CH
2
=CH-COOH Có a= 1 và m= 1
⇒ CTTQ :
21
C H COOH
n
n


⇒ Đáp án : C
Câu 2:
Dễ thấy X (C

,
H
,
O) có % O= 34,78 là C
2
H
5
OH
Với C
2
H
4
O có CTCT : CH
3
CHO sẽ điều chế được C
2
H
5
OH
Khi n = 6
⇒ Hợp chất (CH
2
O)
6
có thể là Gluzơ nên điều chế được rựơu etylic
⇒ Đáp án : D
Câu 3:
X : C,H,O có % O = 37,21
CT nguyên X : (C
2
H
3
O)
n
; ⇒
Vì số H = số chẵn
Nghiệm hợp lí: C
4
H
6


O
2

⇒ Đáp án : A
Câu 4: Dùng phương pháp loại trừ ta dễ dàng suy đáp án: D
Câu 5:
Ta có
n
CO
Số C
2
=
Số H 2.n
HO
2
=
3
5

⇒ Đáp án : C
Câu 6:

A : ()
5
3224
C H O C H COOH
n
n
nnnn

Cần nhớ : Trong gốc hydrocacbon có
Số H
=2
Số C
⇒ gốc no hoá trò 2
⇒ C là axit no H (COOH)
n
2n 4n
Tương tự với B, C ⇒ Đáp án: D
Câu 7:

Với %O = 53,33
⇒ X: (CH O)
n
2
⇒ Đáp án: C

Câu 8:
Tương tự câu 1 ⇒ Đáp án: C
Câu 9: Chỉ có saccarozơ thuỷ phân sinh Glucozơ và Fructozơ Đáp án: A ⇒

Câu 10: Ta có công thức

×+××
-2
34
1
m=m +62n 96n
KLpư
e nhận của NO e nhận của SO
muối
2
-

m=3 gam ⇒ Đáp án: C ⇒
Câu 11:

X: ( C, H, O) có M=60 phản ứng được với NaOH sẽ có CTPT: C
2
H
4
O
2

⇒ Đáp án: B
Câu 12:
Ta có:
m
6,96
rượu
M= = =
Rượu
10,4-8,48
n
rượu
16
58
Đáp án: B ⇒
Câu 13:

Ta có:
n=

n=
H
hhklpư
2
0,2

12,1
60,5
0,2
M
hhkl
==
Đề bài cho KL có hoá trò không đổi
⇒ Đáp án: B
Câu 14:
Dễ thấy đáp án C là hợp lí
Câu 15:
Dễ thấy đáp án: B
Câu 16:
Nhờ ĐLBTĐT ⇒ Đáp án: C
Câu 17:
Có:
m=

m +62.n
KLpư
e nhận
muối

×
0,896
m = 3,68 - 62 =1,2g
KLpư
22,4

⇒ Đáp án: C
Câu 18:
Đáp án: D
Câu 19:
Ta có:
×
m=m +71n
KLpư H
muối
2


5,856-2,4
V = 22,4
H
71
2

⇒ Đáp án: D
Câu 20:
Ta có:
m

= m + 96.n
KLpư H
muối
2

×
1,008
m=2,3+96
rắn
22,4

⇒ Đáp án: D
Câu 21:
Ta có sơ đồ hợp thức và phản ứng
(1)
2
2
Cu S SO

⎯⎯→
4
4
0,1 0,1 (mol)

2
2
2FeS SO

⎯⎯→
(2)
0,05 0,1 (mol)
(3)
22
44
Ba SO BaSO
+−
+⎯⎯→↓
(1), (2), (3) ⇒ Đáp án: B
Câu 22:

Pứ:
332 33
() ()
AgNO FeNO FeNO Ag+ ⎯⎯→+↓
(1)
0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol

100 + 200 -108.0,1
V = = 200
dd
1,446
Sau
(ml)
⇒ Đáp án: A
Câu 23: Dễ thấy đáp án là: D
Câu 24:
BaO + H
2
O = Ba
2+
+ 2OH
-


-1
1200.10
n = . =0,001 mol
21000
BaO

⇒ Đáp án: A
Câu 25:

Ta có sơ đồ:

3
()
FeCl Fe OH
3
⎯⎯→↓
(1)
(1) ⇒ 10,7
()
3
m
Fe OH
=
⇒ Đáp án: A
Câu 26:
Đáp án hợp lí A
Câu 27:
X (C, H, O) có %O = 34,78
⇒ X: C
2
H
6
O
⇒ Đáp án: D
Câu 28:
Gợi ý

1
32
2
o
t
NaNO NaNO O⎯⎯→ +
2

⇒ Đáp án: B

Câu 30:
Sản phẩm của phản ứng đề cho phải có SO
4
2-

⇒ Đáp án: D
Câu 31:

Theo đinh luật bảo toàn nguyên tố ⇒ Đáp án: B
Câu 32:
Đáp án đúng là: D
Vì trộn chất khử mạnh với chất oxi hoá mạnh thì phản ứng mới có thể xảy ra
được.
Câu 33: Pứ Gợi ý

⎯⎯⎯→
224 42
FeS + HSO FeSO + HS + S
loãng
⇒ Đáp án: B
Câu 34: Dễ thấy phản ứng để cho là phản ứng của muối với muối
⇒ Đáp án: D
Câu 35: Dễ thấy đáp án là D.
Câu 36: Đáp án D là đúng nhất
Câu 37: Dễ thấy đáp án hợp lí là C
Vì: A: có H
2
SO
4
đặc
B, D có HNO
3

Câu 38: Dễ thấy dáp án hợp lí là B

Câu 39: Vì CO
2
, NO, Cu không phản ứng với HCl
⇒ Đáp án: D
Câu 40: Dễ thấy đáp án hợp lí là B

Giảng viên Nguyễn Tấn Trung (TT luyện thi Đại học CLC Vónh Viễn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×