Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn giải đề hóa 1


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Điều kiện cần để có rượu không no đơn chức; Andehit no; xêtôn trong C
n
H
2n
O
đã thoả. Nên chọn đáp án D
Câu 2: Dùng phương pháp loại trừ dễ dàng suy được đáp án đúng là D
Câu 3: Với %C = 37,5 ta dễ dàng thấy X: CH
4
O. Nên chọn đáp án đúng là D
Câu 4: Từ
2
8,8
0,3 29,3
0,3
hh
H
n mol M=⇒==

Đáp án đúng là C ⇒
Câu 5: Đốt Y có mol CO
2
= mol H
2
O
A sai và Y có dạng C
n
H
2n
O có ⇒
2
4. 3
OY
nnn= ⇒=⇒
Đáp số D
Câu 6
: Với đáp án A,D ⇒
2,9
50
121,6
.
4108
A
M ==⇒
Đáp án đúng là B
Câu 8:
[]
24
25.1,839.96
100.98
0,9( )
0,5
sau
HSO M==

Đáp án B

Câu 9: Ta có n
HCl


= 0,025 mol
= 0.0258
3
n
AgNO

HCl hết

m
ddsau
= m
HCl
+ - m
AgCl
3
m
AgNO
dd

=

52,325 g


63.0,025
%
32,325
3
C
ddNO
=
. 100% = 3%

Đáp án đúng là C
Câu 10: Chọn đáp án A

12,65.2 25,2M
hh
==


hỗn hợp có CH
4

Câu 11: Ta có công thức :
Vì m
muối
= m
klpư
+ 96 .
2
H
n


m
muối
= 3 + 96 .
1,008
22,4
= 7,32 g

Đáp án : A
Câu 12: Từ tỉ khối hơi ta nhẩm được tỉ lệ mol có trong X nhờ quy tắc:
C
3
H
8
44 7

C
4
H
10
58 7
51

1

7
38
1
7
410
n
CH
n
CH
⇒==


Đáp án : B
Câu 13: Số oxi hoá cao nhất = số thứ tự nhóm
B sai vì H
3
3
X
+
O
3

Đáp án : B


Câu 14:

Đáp án : D CH
4
; 0,05 mol
Câu 15
: Dễ dàng nhẩm được hh
C
2
H
4
; 0,025 mol


= 1.0,05 + 2. 0,025 = 0,1 mol
2
n
CO

= 0,1 . 44 = 4,4 g
2
m
CO

Đáp án : B
Câu 16: Ta có
2
2
2.
CO
H O
n
C
Hn
=
Số
Số

Theo đề có
2
2
m
CO
m
HO
= 1,8333


44.
2
18.
2
n
CO
n
HO
= 1,8333

CTTQ A : C
3
H
8
O
z


Dễ thấy Z 3

Đáp án : D

Câu 17: Pư C
n
H
2n+2
+
31
2
n +
O
2


n. CO
2
+ (n+1) H
2
O
Ta có :
2
n
X
n
O
=
12
31
3113
2
n
n
==
+
+
2

n = 4 X: C
4
H
10

⇒ ⇒
Đáp án : B


Câu 18
: Với % H = 14,29


CTN : (CH
2
)
n
C
n
H
2n2
 Cần nhớ: C
n
H
2n
không có đồng phân khi n = 2


Đáp án : A
Câu 19: Tương tự câu 16
CTN : (CH)
n


Đáp án : D

Câu 20: Dễ thấy đáp án hợp lí : B
Câu 21: Cần nhớ
t
0
CaO
ClO
3
-
+ Cl
-
+ H
2
O

2
Cl OH

+
ClO
-
+ Cl
-
+ H
2
O
Đáp án : A

Câu22:

Đáp án : D
Câu 23
: Ta có
2
n
CO
=
3
100
3
n
CaCO
=
= 0,03


2,04 0,03.44
18
2
n
HO

=
= 0,04

3
2
2. 8
2
n
CO
C
Hn
HO
⇒= =
Số
Số

Đáp án : C

Câu 24: Pư: 3Ag + 4HNO
3


3AgNO
3
+ NO + 2H
2
O
Ta có:
3
441,62
..0,
3 3 108
HNO Ag
nn
== =
02


3
0,02.63
.1000 5
10.1,2.21
ddHNO
Vm⇒= =lĐáp án: B
Câu 25: Với %M = 72,41 Oxit: Fe
3
O
4
M: Fe
Ta có: Fe + 6HNO
3


Fe(MO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 3H
2
O


n
NO
= 3.n
Fe
= 0,9


Đáp án: D
Câu 26: Đặt A
1
: C
x
H
y
(COOH)
z
a mol
A
2
C
x’
H
y’
(COOH)
z’
b mol
Từ dữ kiện đề suy được:
ax + bx’ = 0


x = x’ = 0 đáp án: C

Câu 27: Phản ứng gợi ý
Mg + 2AgNO
3
2 Ag + Mg(NO
3
)
2


Fe + 2AgNO
3
2Ag + Fe(NO
3
)
23
Sau pư còn hai kim loại đó là: Ag, Fe


Mg: hết
Từ %Mg

n
Mgpư
m
Ag
sinh ra

 Với 5,792g hh kim loại suy được đáp án: B
(Kết quả khác được thay bằng một giá trò > 58,34%)
Câu 28: Bổ sung thêm tỉ lệ mol của oxit và kim loại là 1:1
Ta dễ dàng suy được đáp án: A
Câu 29: Dễ thấy đáp án hợp li: B
Câu 30
: Lập hệ 2 phương trình Đáp án: C

Câu 31: Từ đề


1
3
C
H
=
số
số


Đáp án: A
Câu 32: Pư 2Al + 3Ag
2
SO
4


6Ag + Al
2
(SO
4
)
3
(1)
Fe + Ag
2
SO
4
2Ag + FeSO
4
(2)

2 kim loại thu được là Ag, Fe
Al hết

n
Al
pư = 0,1 mol

(1)


3
0,1 0,15
2
2
4(1)
nm
Ag SO
== ol


⇒ 0,175 0,15 0,025
2
4(2)
n
Ag SO
=−=
x= 0,175.2.108+0,025.56=39,2g

Đáp số: A

Câu 33: Ta nhẫm được

0,59
59
min
0,01
M
hha
==Đáp án: D
Câu 34: Chọn dáp án C
Câu 35
: Đáp án: C
Câu 36: Ta có thể nhẫm nhanh nhờ sơ đồ đường chéo hoặc giải như sau:

2
9,4
0,1
94
KO
nm== ol


22
2K OHO KOH+⎯⎯→
(1)
Theo (1) và đề ta có :

200 5,6
(0,1 2 56)
100
% 100 10,7
200 9,4
dd
C
×
×× +

+
=Đáp án: C

Tài liệu do Trung tâm luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn cung cấp


4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×