Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH MARKETING MIX TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT ÚC - VUS ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN




 !"
#$%&
!
& '()*
+ & !, /& 
/ & 01
2! & 34536789:93
;363<=>?9:
>@9789:?A
:B=C9363D7AC5
3?9E
>@9!AFGB=
HI
JKL!MN!2
OO!$PO$M
Q0.RS0-%
Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
T)!MU$!V

""
!&:B=C9W9:X9:

2 ;9G3893YA;9 ZA[B9:\85]8A
1 34536789:93 -
2 ;363<=>?9: -
3
>@9789:?A
-
4 :B=C9363D7AC5 -
5 3?9E -
6
>@9!AFGB=
-
Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
^J
Nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21 với xu hướng toàn cầu hóa đòi hỏi công tác giáo dục
luôn sáng tạo, có những cách tiếp cận mới, những công cụ mới để trang bị cho các em học sinh
nền tảng học vấn vững chắc và tâm thế tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới. Đặc biệt là
chương trình giáo dục Mầm Non, giai đoạn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và định hình của
các em về:
 Nhận thức cá nhân: giúp trẻ hiểu được bản thân mình trong mối quan hệ với gia đình, nhà
trường và cộng đồng rộng lớn hơn.
 Tinh thần cộng đồng: giúp trẻ biết chia sẻ, chủ động, biết hợp tác và học tập lẫn nhau từ
bạn đồng học.
 Phát triển toàn diện và hài hòa: từ thể chất, ngôn ngữ, tri thức đến tình cảm-xã hội và óc
thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành tâm thế nền tảng để có thể tự tin bước vào bậc Tiểu học.
Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường tiên phong tại thành phố Hồ
Chí Minh đưa Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge vào giảng dạy song song với Chương
trình Văn hóa Quốc gia từ năm học 2013-2014. Nhằm giúp các em phát huy tối đa năng lực cá
nhân,VAS đã áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến để truyền đạt tri thức văn hóa - khoa
học, đi đôi với các giá trị và kỹ năng sống thực tế; đồng thời tạo dựng một không gian học tập an
toàn, tiện nghi, thân thiện và nhân ái mà trong đó, mỗi học sinh là một chủ thể được tôn trọng,
thương yêu, chăm sóc và tiếp sức đúng hướng.
VAS được công nhận là Thành viên các Trường Quốc tế Cambridge (Cambridge School)
bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE). CIE là tổ chức giáo dục hàng đầu
cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 đến 19
tuổi. Học sinh tại VAS sẽ thi để lấy các bằng cấp quốc tế của Cambridge như Cambridge
Checkpoints, IGCSE và A Level.
Thông qua tiểu luận: “3_9 G`a3  5?>bcGA9:  5Ad  ae? G>fg9:5@5  979  !AFG  Na
 Qhi93:AiY8:ADAj3ij3789G3AF9”, nhóm em mong muốn áp dụng những kiến thức về
Marketing dịch vụ nói riêng và Marketing nói chung để phân tích, đánh giá chiến lược Marketing
Mix của VAS dưới góc nhìn của người làm Marketing để thấy được những kinh nghiệm thành
công từ thực tế VAS đã áp dụng để khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng giáo dục ngoài
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
công lập trên phạm vi cả nước cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện cho những nhược điểm mà
VAS đang gặp trong chiến lược Marketing Mix của mình.
Trong quá trình thực hiện tiểu luận này, chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót,
nhóm em rất mong nhận được những đóng góp quý giá từ Thầy và các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
kK!#H KL!MN
1. AlAG3AFBGm9:nB?9G>fg9:5@5979nBoaGp!AFGNa
Thành lập vào năm 2004, hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường
ngoài công lập, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học, được chính phủ cấp
phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia. Hiện nay, VAS đang giàng dạy 4.500
học sinh từ mầm non đến lớp 12 tại 6 cơ sở ở TP.HCM.
Năm học 2013 – 2014, VAS đưa ra chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge chính
thức vào giảng dạy song song với Chương trình Văn hóa Quốc gia. Với gần 400 giáo viên Việt
Nam dạy chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gần 200 giáo viên giảng dạy chương trình
Giáo dục Quốc tế Cambridge.
Nhà trường chuẩn bị 3 hướng lựa chọn linh hoạt cho em từ lớp 9: theo học chương trình
quốc tế để lấy bằng Tú tài Quốc tế Cambridge, hoặc theo chương trình song ngữ cao cấp để lấy
bằng tốt nghiệp của bộ GD&DT, bằng ICGSE (bằng tốt nghiệp trung học Cambridge) và chứng
chỉ tiếng Anh. Với bất kì lựa chọn nào, các em cũng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và
sẵn sàng tâm thế tự tin bước tiếp lên bậc học mới.
 @593q92r5F93

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc không ngừng đeo đuổi một mục tiêu đồng tâm là: xây
dựng một hệ thống nhà trường tiên tiến, kiểu mẫu, có tầm vóc khu vực và quốc tế, bao gồm các
bậc học từ mầm non đến hết phổ thông trung học – một môi trường hoạt động với những quan
điểm giáo dục hiện đại, không ngừng đổi mới dựa trên những thành tựu và nguyên lý khoa học
mang tính nhân văn và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Trong mười năm đến, Hệ thống trường Việt Úc sẽ từng bước khẳng định vi thế của của
mình trong cộng đồng giáo dục ngoài công lập trên phạm vi cả nước; và hơn thế, sẽ vươn ra để
sánh vai với các trường tiên tiến trong khu vực trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa của thế
giới.

“Đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, có đủ tri thức khoa học ngang bằng với các học
sinh ở các quốc gia phát triển, có vố hiểu biết sâu sắc về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc,
có kỹ năng sống thực tế, có nhân sinh quan đúng đắn, có ý thức trách nhiệm của công dân toàn
cầu vá có đủ bản lĩnh, tự tin để hội nhập với nền giáo dục thế giới.”
 >ApG\sY8h6933fl9:h87G47
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
VAS tin rằng : khi là chủ thể trong các hoạt động tiếp thu tri thức và rèn luyện nhân cách,
thì mọi học sinh đều có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân.
Giáo dục hiệu quả là sản phẩm của các mối quan hệ tích cực giữa nhà trường, gia đình và
xã hội. Trong đó học tập hiệu quả liên quan đến tinh thần trách nhiệm, tôn trọng quan điểm và
tính đa dạng cá nhân, tinh thần hợp tác giữa các học sinh với nhau và giữa các em với thầy cô
giáo.
Để đạt được sự phát triển hài hòa, học sinh cần phải cọ xát với các hoàn cảnh thực tế để
nâng cao nhận thức, trang bị khả năng giải quyết vấn đề thông qua các kỹ năng sống, làm nền
tảng cho việc học tập trọn đời.
Thầy cô giáo là người thiết kế, tư vấn, hỗ trợ và cung cấp những kinh nghiệm học tập để
giúp các em vận dụng óc sáng tạo, thể hiện lối tư duy biện luận nhằm đưa ra những quyết định
đúng đắn với thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm. Thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng
trong học tập, nghiên cứu và phong cách sống trong và ngoài cộng đồng sư phạm.
 ia:AiG>6aoG\tA
Tại VAS, chúng tôi đào tạo học sinh nhằm đạt được các giá trị sau:
 Phát triển cá nhân toàn diện.
 Kiến thức nền tảng vững chắc.
 Trình độ học vấn và khả năng tiếng Anh đủ để hội nhập nền giáo dục thế giới.
 Khả năng trình bày, lãnh đạo và làm việc theo nhóm.
 Tự tin, năng động, khao khát thành công.
 Trung thực, tôn trọng mình và mọi người.
 Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
 W9:93u9nBoaGp
Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc có được ủy thác của các tổ chức khảo thí quốc
tế, thiết lập các trung tâm tổ chức thi ngay tại trường, giúp cho học sinh có thể lấy bằng cấp quốc
tế mà không phải đăng kí qua các đơn vị trung gian nào. Cụ thể:
VAS được công nhận là Thành viên các Trường Quốc tế Cambridge (Cambridge school)
bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE). CIE là tổ chức giáo dục hàng đầu
cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 – 19 tuổi.
Học sinh VAS sẽ thi để lấy bằng cấp quốc tế của Cambridge như Cambridge Checkpoints,
IGCSE và A level.
Trung tâm Khảo thí ICDL (ICDL Test Delivery Center) do Tổ chức ICDL International
ủy thác, học sinh có thể lấy chứng chỉ công nghiệ truyền thông và thông tin quốc tế Starter và
Full License cũng ngay trong chương trình đào tạo chính khóa của nhà trường.
Trung tâm tổ chức thi IELTS (IELTS Test Delivery Center) được thành lập ngay trong
nhà trường, do Hội đồng Anh, Tổ chức giáo dục IDP và Đại học Cambridge ủy thác, học sinh có
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
thể thi chứng chi IELTS General Training và Academic IELTS ngay trong chương trình đạo tạo
chính khóa của trường.
 3fv9:G>q93:Ai7[wa5@5979a37G>xG4A!2
Chương trình Văn hóa Quốc gia Mầm non, mô hình Học tập Đa Hoạt động ở bậc Mầm
non (Multi – Faceted Approach to Learning for Kindergarten) là sự kết hợp giữa Chương trình
Giáo dục Mầm non của Bộ GD&DT với những cách tiếp cận giáo dục hiện đại, trong đó tập
trung vào:
Nhận thức cá nhân: giúp trẻ hiểu được bản thân mình trong mối quan hệ với gia đình, nhà
trường và cộng đồng rộng lớn hơn.
Tinh thần cộng đồng: giúp trẻ biết chia sẻ, chủ động, biết hợp tác và học tập lẫn nhau từ
bạn đồng học.
Phát triển toàn diện và hài hòa: từ thể chất, ngôn ngữ, tri thức đến tình cảm - xã hội và óc
thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành tâm thế nền tảng để có thể tự tin bước vào bậc Tiểu học.
Quan điểm trong chương trình là: Học vui – Vui học, với sự vận dụng nhịp nhàng các
phương pháp trực quan, nghe nhìn, vận động, tương tác và kiến tạo nhằm đem lại một môi
trường học tập tự nhiên, phấn khích và tôn trọng sự đa dạng cá nhân. Các bài học được thiết kế
thành hoạt động theo chủ đề và phát triển thành dự án dựa vào đặc điểm tiếp thu của từng trẻ.
Học sinh được khuyến khích tự lựa chọn phương thức trải nghiệm, khám phá thế giới và môi
trường bên ngoài; từ đó phát huy tinh thần sáng tạo, tính chủ động, tinh thần độc lập trong việc
thể hiện bản thân và trách nhiệm đối với bản thân và những người xung quanh.
2. 36G>fg9:5waGA;BY893Ba@Bae?b3ia3389:b3Ayz[w9:[6a3Ywae?G>fg9:
 36G>fg9:5waGA;B&
Việt Nam là một đất nước cho truyền thống hiếu học, trong một vài năm gần đây nền
kinh tế Việt Nam phát triển tăng trưởng cao, ổn định chính trị, công ăn việc làm ngày càng
nhiều, vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, chính sách đầu tư cởi mở nên có nhiều doanh nghiệp
trên thế giới đến làm ăn, thu nhập của người dân ngày càng tăng cao, hình thành một lớp các gia
đình trẻ có tri thức, năng động và trưởng thành ở nhiều lĩnh vực trong xã hội.
Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh,
thống nhất và đa dạng hóa với đầy đủ các cấp, bậc học và trình độ đào tạo từ mầm non đến sau
đại học. Bên cạnh phương thức giáo dục chính quy có phương thức không chính quy, ngoài
trường công lập có trường bán công, dân lập, tư thục. Mạng lưới các trường phổ thông được xây
dựng rộng khắp trên cả nước. Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập
của xã hội. Hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay có khoảng gần 30.000 trường, hợp thành một
hệ thống mạng lưới trường học trải khắp đất nước.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
Theo một số thống kê thì tỉ lệ lao động thông qua đào tạo đạt 20%, số sinh viên trên vạn
dân đạt 118 vào năm 2000. Chính sách xã hội hóa giáo dục đã đem lại kết quả rất khả quan với
tỷ lệ học sinh, sinh viên ngoài công lập ngày càng tăng: trong năm 2000 – 2001 chiếm 60% trẻ
em các nhà trẻ, hơn 50% học sinh mẫu giáo, hơn 34% học sinh phổ thông, hơn 11% sinh viên đại
học.
Trước những cơ hội nêu trên, mục tiêu VAS sẽ tập trung vào thị trường giáo dục tại các
thành phố lớn, các gia đình có thu nhập cao, gia đình có công chức Nhà nước. Đối tượng là các
học sinh bậc mẫu giáo cho đến trung học phổ thông.
 q933q93Y{5rahZG3B93ujae?9:fgA[_9&
Theo cuộc điều tra về thu nhập và chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng nộp
thuế thu nhập do Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức từ năm 2005 – 2006 (theo đơn đặt hàng của
Tổng cục thuế), với phương pháp thu thập trực tiếp, cụ thể: Tổng số phiếu điều tra đã thu hồi và
xử lý là 11.532 phiếu, trong đó có số hộ kinh doanh 4.969 phiếu điều tra đã thu hồi và xử lý là
11.532 phiếu, trong đó số hộ kinh doanh 4.969 phiếu điều tra, cá nhân 6.836 phiếu (người nước
ngoài 703 phiếu, người VN 6.133 phiếu). Kết quả điều tra,, thu nhập bình quân của cá nhân
người Việt Nam là 170,4 triệu đồng/năm (14,2 triệu đồng/ tháng). Trong đó, thu nhập từ công
việc chính chiếm 42,7% (72,7 triệu đồng), 19,2% thu nhập từ tự kinh doanh (32,7 triệu đồng),
thu nhập từ các hoạt động kinh tế khác chiếm 34,5% (58,7 triệu đồng). Số còn lại 6,3 triệu đồng
(3,6%) là các khoản thu nhập khác gồm các việc làm không thường xuyên như xổ số phúc lợi xã
hội, quà tặng
 3Ba@Bae?j3w3B=93&
Gia đình ngày càng ít con hơn và khi xã hội phát triển, kinh tế ổn định, cha mẹ có điều
kiện chăm sóc con cái tốt hơn. Ngoài việc chăm lo cái ăn, cái mặc, các bậc cha mẹ ngày nay đặt
tầm quan trọng của việc giáo dục con cái lên hàng đầu. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ lứa tuổi
mầm non, hiện đang là mối quan tâm đặc biệt của các phụ huynh và toàn xã hội. Mỗi đứa trẻ đều
có những tài năng tiềm ẩn, và phát triển tốt trong mọi lĩnh vực, cho nên chúng cần được chuẩn bị
làm quen với trường mầm non ở giai đoạn đầu, đây là điều rất cần thiết, đó là chìa khóa mở lối
vào đời cho trẻ được nhiều thành đạt và kinh nghiệm sống trong tương lai của các thiên thần nhỏ.
Vì vậy, mỗi khi bắt đầu cho trẻ đi học mẫu giáo, thì mối quan tâm của các phụ huynh khi
chọn trường là:
 Cơ sở vật chất trường học thế nào?
 Đội ngũ giáo viên có yêu nghề và kinh nghiệm không?
 Số lượng giáo viên và trẻ ở mỗi lớp thế nào? Có đông hay ít quá không?
 Chương trình giảng dạy của trường như thế nào? Có các giờ học ngoại khóa bổ ích?
 Mức học phí mắc hay rẻ?
 Trường có nhận giữ ngoài giờ?
 Chế độ dinh dưỡng của nhà trường có phù hợp cho từng lứa tuổi của trẻ?
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
 Chọn trường công lập, bán công, dân lập hay tư ưu , nhược điểm khác nhau. Trường
công lập thì học phí rẻ, chất lượng ổn, có nhiều họat động nâng cao chất lượng giáo
dục, tổ chức các chương trình giáo dục toàn diện Tuy nhiên, xin vào các trường này
thi khó, thời gian đưa đón trẻ cố định (6 giờ 30 đến 17 giờ) và không nhận giữ vào
thứ 7 và chủ nhật.Các cơ sở mầm non tư thục có ưu điểm là thời gian đưa đón trẻ linh
hoạt, trông trẻ cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Bên cạnh đó, các trường này còn có các
chương trình tiếng Anh riêng dành cho trẻ mẫu giáo, có các dịch vụ chăm sóc, kiểm
tra sức khỏe cho trẻ thường xuyên, có thể giữ trẻ thêm thời gian theo yêu cầu của phụ
huynh.
Các bậc phụ huynh luôn kì vọng vào sự giáo dục và chăm sóc của các giáo viên mầm non
và nhà trường, vì họ là những nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đầu tiên khi bước vào
đời của trẻ, và khi chọn được một trường mẫu giáo uy tín và chất lượng cho con cái của mình thì
các bậc phụ huynh mới có thể yên tâm phục vụ cho công việc và cống hiến cho xã hội.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
S&H!$OOI
JKL!MN
1. 2D9j3|5
 Là điểm cốt l†i trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 Xây dựng sản phẩm tốt sẽ hỗ trợ cho các chiến dịch Marketing rất nhiều
 Sản phẩm của trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) dành cho mầm non là chương trình
giáo dục mầm non dành cho trẻ tại VAS
Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ tại VAS tập trung vào các định hướng phát
triển tương lai cho trẻ em.
Có 3 chương trình dạy học mà VAS đưa ra cho các bậc phụ huynh tham khảo như sau:
 : Mô hình học tập đa hoạt động ở bậc học
Mầm non (Multi-Faceted Approach to Learning for Kindergarten) là sự kết hợp giữa
Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT với những cách tiếp cận giáo dục hiện
đại, trong đó tập trung vào:
 Nhận thức cá nhân: giúp trẻ hiểu được bản thân mình trong mối quan hệ với gia đình,
nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn.
 Tinh thần cộng đồng: giúp trẻ biết chia sẻ, chủ động, biết hợp tác và học tập lẫn nhau
từ bạn đồng học.
 Phát triển toàn diện và hài hòa: từ thể chất, ngôn ngữ, tri thức đến tình cảm-xã hội và
óc thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành tâm thế nền tảng để có thể tự tin bước vào bậc Tiểu
học.
Quan điểm trong chương trình là: Học vui - Vui học, với sự vận dụng nhịp nhàng các
phương pháp trực quan, nghe-nhìn, vận động, tương tác và kiến tạo nhằm đem lại một
môi trường học tập tự nhiên, phấn khích và tôn trọng sự đa dạng cá nhân. Các bài học
được thiết kế thành hoạt động theo chủ đề và phát triển thành dự án dựa vào đặc điểm
tiếp thu của từng trẻ. Học sinh được khuyến khích tự lựa chọn phương thức trải
nghiệm, khám phá thế giới và môi trường bên ngoài; từ đó phát huy tinh thần sáng
tạo, tính chủ động, tinh thần độc lập trong việc thể hiện bản thân và trách nhiệm đối
với bản thân và những người xung quanh.
 
 Chương trình tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai do Hội đồng Chuyên môn
nhà trường phối hợp với các chuyên gia giáo dục ngôn ngữ nước ngoài thiết kế và
xây dựng, chú trọng đến khả năng lĩnh hội theo độ tuổi của mỗi bậc học. Chương
trình được sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật tiên tiến như phòng Lab, phòng vi tính,
phòng chiếu phim và các chương trình trực tuyến.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
 Tại lớp, trẻ được chuẩn âm ngay từ giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ đầu đời và từng bước
làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh liên quan đến thế giới xung quanh mình, cũng như
nắm bắt được các quy tắc ngữ pháp một cách tự nhiên, thoải mái thông qua các hoạt
động học và chơi trực tiếp với các giáo viên bản xứ. Vì thế, qua quá trình này, trẻ sẽ
dần hình thành năng lực ngôn ngữ tích cực như phát âm r† ràng, chuẩn xác và giao
tiếp cơ bản, tự nhiên trong một phong cách dạn dĩ, tự tin ngay từ ngày đầu tiếp xúc
với bộ môn này.
  !"#$% Ngay từ bậc Mầm non, các em được tiếp
cận môn ICT - Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, được thiết kế và giảng dạy theo
khung chuẩn phổ thông của Anh Quốc. Thông qua các bài học dưới hình thức trò chơi
vui học hấp dẫn, các em sẽ được làm quen với:
 Cách sử dụng phần mềm căn bản của máy tính
 Hình thành kỹ năng sử dụng bàn phím thành thạo để phục vụ cho việc học tập dài lâu
 Nhận diện các con số, hình dạng, chữ cái, tập vẽ tranh vừa giúp phát triển khả năng
ngôn ngữ, vừa hình thành, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng tư duy
Ngoài ra, nhà trường còn có chương trình Hè thực tế và lành mạnh, học theo dự án nhằm
đem lại các em học sinh bậc Mầm non những ngày hè vui tươi, vừa ôn luyện các kỹ năng học
tập, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, vừa thảnh thơi với các hoạt động ngoài trời, qua đó, các
em sẽ được nâng cao các kỹ năng sống thực tế như kỹ năng tự chăm sóc, kỹ năng kết bạn, có
được tâm thế tự tin, sẵn sàng cho năm học mới.
Hiện nay, các bậc phụ huynh đều mong muốn rằng Mầm non không phải là nơi giữ trẻ,
mà ở đó, con trẻ sẽ được vui chơi và được đào tạo các kỹ năng cơ bản giúp phát triển toàn diện,
vì vậy việc chọn trường Mầm non cho trẻ đều tham khảo các chương trình học của trường, nhằm
đánh giá và chọn nơi học tập cho con.
Hiểu r† được mong muốn của các bậc phụ huynh hiện nay, trường VAS đã đưa ra một
chương trình giáo dục hiện đại, giúp con trẻ nhận thức cá nhân, có tinh thần cộng đồng và phát
triển toàn diện, hài hoà, ngoài ra, trường còn đào tạo các kỹ năng về ngoại ngữ và làm quen với
công nghệ mới giúp con trẻ những kỹ năng có ích trong việc phát triển đầu đời.
Gói sản phẩm mà trường VAS đưa ra cho các bậc phụ huynh tham khảo khá hoàn hảo,
đánh đúng vào tâm lý của phụ huynh: cho con một môi trường Mầm non tốt nhất để vui chơi và
phát triển tốt các kỹ năng cần thiết.
2. AiaD
 ,D9:3}aj3`9~53}aS0-%S0-•
,ua3}a €j\lj 3`93uj3}a }aj3`
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
•9:  aD
9~5
•9:Sb‚ •9:%b‚
@5979
Nhà trẻ 4.000.000 80.940.000 40.470.000 20.235.000
Lớp mầm 4.000.000 80.940.000 40.470.000 20.235.000
Lớp chồi 4.000.000 80.940.000 40.470.000 20.235.000
Lớp lá 4.000.000 80.940.000 40.470.000 20.235.000
 ,D9:3}aj3`b37i3ƒS0-%
,ua3}a €j\lj }aj3`G>}9b37i }aj3`GB@9
@5979
Nhà trẻ 13.410.000 2.460.000
Lớp mầm 13.410.000 2.460.000
Lớp chồi 13.410.000 2.460.000
Lớp lá 13.410.000 2.460.000
 Uy tín: VAS được công nhận là Thành viên các Trường Quốc tế Cambridge (Cambridge
School) bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE). CIE là tổ chức giáo
dục hàng đầu cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học
sinh từ 5 đến 19 tuổi. Học sinh tại VAS sẽ thi để lấy các bằng cấp quốc tế của
Cambridge như Cambridge Checkpoints, IGCSE và A Level.
 Trách nhiệm mà trường VAS đặt ra là: đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, có đủ tri
thức khoa học ngang bằng với các học sinh ở các quốc gia phát triển, có vốn hiểu biết sâu
sắc về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có kỹ năng sống thực tế, có nhân sinh
quan đúng đắn, có ý thức trách nhiệm của công dân toàn cầu và có đủ bản lĩnh, tự tin để
hội nhập với nền giáo dục thế giới.
 Thị trường mục tiêu mà VAS nhắm đến là ở các thành phố lớn, các gia đình có thu nhập
cao, mong muốn cho con em mình có điều kiện học tập tốt nhất.
 Về chi phí học tập, các bậc phụ huynh xác định đây là trường Mầm non Quốc tế, vì vậy
giá cả sẽ mắc hơn các trường Mầm non công lập hoặc tư thục khác, nhưng bù lại, các bé
sẽ được học tập trong môi trường cực kˆ tốt
Vì vậy, với mức học phí mà trường VAS đưa ra khá hợp lý so với thu nhập của thị trường
mục tiêu mà trường VAS nhắm đến, và cũng để khẳng định rằng học phí cao tương ứng với chất
lượng dạy học tốt, đem đến môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.
3. \?ac
 iaavy„ae?G>fg9:Y8h6?hA…5j3_9]o
vy„ae?G>fg9: ,D9h†j3_9]o
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
• Số 1, đường số 20 khu Him Lam,Q.7
• 594 đường 3 tháng 2, Q.10
• 1L Phan Xích Long, Q. Bình Thạnh
• 202 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
• 23 Trần Cao Vân, Q.1
• 30 Lê Quý Đôn, Q.3
 3_9G`a3hi93:Ai
BhA…5 3f‡ahA…5
3_9G`a3  Các cơ sở của trường phân bố trải đều trên địa bàn thành phố.
 Có mặt hầu hết ở các quận tập trung dân cư, và hướng trực tiếp đến
khách hàng mục tiêu của trường.
 Các địa điểm thường tập trung tại các con đường lớn của thành phố.
 Ngoài ra, Nhà trường có chính sách tài chính với các lựa chọn đóng phí
theo cả năm, học kˆ, hoặc theo quý để phụ huynh có thể lựa chọn theo
khả năng của gia đình. Chính sách này có các mức hỗ trợ ưu đãi cho các
gia đình ghi danh đóng phí sớm và các gia đình có anh chị em ruột học
tại trường  đây là một chính sách rất tốt trong việc cung cấp dịch vụ
đến khách hàng đảm bảo cung ứng dịch vụ một cách tốt nhất, đồng thời
nhà trường cũng có một nguồn kinh phí để duy trì và phát triển.
 Tuy nhiên, một thực tế đặt ra là có một số cơ sở của trường về diện tích
khá nhỏ và nằm cũng khá gần nhau nên việc đảm bảo sĩ số cho lớp cũng
là một điều cần phải điều chỉnh và cải thiện.
i93:Ai + Các cơ sở đặt tại đường lớn,
thuận tiện cho giao thông và dễ
nhận biết  chọn địa điểm để
khách hàng dễ dàng tiếp cận với
dịch vụ của mình.
+ Phân tán rải đều nên thuận tiện
cho các gia đình sinh sống trong
các khu vực lân cận
- Hiện nay, trường chưa phát triển
thêm các cơ sở tại những khu dân
cư mới, nên khó tiếp cận nhóm
khách hàng tiềm năng này.
- Chính sách ưu đãi cho học phí cho
học sinh đóng học phí sớm chưa
được thông báo rộng rãi.
4. >757GA79
 ia3q93G3radEaGAp9G>fg9:hˆY8h?9:yz[w9:
 Nhà trường là thành viên của Hiệp hội Montessori thế giới (về giáo dục mầm non).
 Thiết kế và sử dụng website riêng để giới thiệu thông tin, dịch vụ ….của trường
 Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông: TV, các trang mạng xã hội và google.
Đặt quảng cáo của mình tại những khu vực bắt mắt, dễ nhận biết.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
 Liên kết với các tổ chức giáo dục khác để quảng cáo và nâng cao uy tín của trường
 Treo, đặt băng-rôn, standee các thông tin ưu đãi của trường tại các con đường lớn, có
số lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc.
 Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thông báo rộng rãi, gửi thư mời đến từng phụ
huynh, địa điểm tổ chức hội thảo thường là khách sạn thuận tiện cho phụ huynh và
khách mời thường là các tiến sỹ tâm lý học, hội đồng chuyên gia của trường.
 Chuyên mục bản tin về các hoạt động của trường được đăng định kˆ để tổng kết lại
sau 1 thời gian hoạt động nhất định để các phụ huynh và cá nhân quan tâm đều có thể
tiếp cận.
 Kết hợp với báo VNExpress tổ chức tư vấn trực tuyến “giáo dục song ngữ tại trường
quốc tế”
 Chương trình kỹ năng sống "Bee Values" cho mầm non: trẻ được học các tình huống
thoát hiểm, tình huống ứng xử, cách thể hiện bản thân mình, cách ứng xử với những
người xung quanh, đồng thời giáo dục trẻ niềm đam mê sách và khám phá thông tin.
 3_9G`a3hi93:Ai
BhA…5 3f‡ahA…5
3_9G`a3  Nhà trường sử dụng rất nhiều hình thức xúc tiến để cung cấp nhiều thông
tin cần thiết đến khách hàng.
 Bên cạnh đó, nhà trường còn cung cấp cho khách hàng rất nhiều hành
động cụ thể mà nhà trường đã và đang thực hiện thông qua những hình
ảnh minh họa thực tế, giúp khách hàng có cái nhìn chân thực, thêm niềm
tin vào nhà trường, nâng cao uy tín cho nhà trường.
 Sử dụng đa dạng kênh trong việc xúc tiến từ gián tiếp đến trực tiếp.
 Khách mời của nhà trường khi tổ chức hội thảo thường là những cá nhân
có học vấn, địa vị và kiến thức chuyên môn cao nên dễ dàng đem lại sự
tin cậy cho khách hàng.
 Nhà trường tham gia liên kết với các tổ chức khác, đặc biệt về lĩnh vực
giáo dục là một cách hữu hiệu trong việc xây dựng hình ảnh và tạo niềm
tin đối với khách hàng.
i93:Ai + Trường làm khá tốt trong việc
quảng bá và xây dựng hình ảnh
của trường.
+ Sự nhận biết thương hiệu của
trường đối với khách hàng khá
cao.
+ Thông qua các hoạt động này,
khách hàng đánh giá về trường
khá tốt, tạo niềm tin cho khách
hàng về chất lượng dịch vụ.
+ Làm tốt trong công tác chuẩn bị
và PR cho các buổi hội thảo hay
chương trình tư vấn.
+ Tại các cơ sở nằm trên đường một
- Thời gian vừa qua, có rất nhiều ý
kiến trái chiều trong việc học phí
và chất lượng không đi đôi với
nhau, trường nên có những hoạt
động để khách hàng hiểu r† hơn về
những khoản chi tiêu đúng mục
đích của trường.
- Nhà trường cập nhật các thông tin
về hoạt động của trường không
thường xuyên, nên đôi khi làm cho
khách hàng cảm thấy không yên
tâm về chất lượng dịch vụ.
- Sau những chương trình, dự án,
hội thảo…nhà trường không đưa
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
chiều, trường đã đặt thêm quảng
cáo hoặc biển chỉ dẫn đến trường,
đem lại sự thuận tiện cho khách
hàng, nhất là những khách hàng
mới.
thêm thông tin về kết quả hoặc
hiệu quả hoặc phản ứng của cá
nhân tham gia.
5. c7j\c&
Yếu tố con người trong marketing 7P nằm ở nấc 2 (nằm trên 4P cơ bản), ở nấc này chúng
ta quan tâm đến các vấn đề quản trị. Các phương pháp marketing định hướng theo con người
gồm 2 mảng chính: tiếp thị dịch vụ và PR.
Theo ngôn ngữ brand marketing: mỗi cá nhân và gia đình Nhân viên cũng được “gắn
nhãn” với thương hiệu chung của doanh nghiệp cũng như các thương hiệu sản phẩm mà họ đang
nỗ lực gầy dựng từng ngày ở mọi nơi mọi lúc.
3Apa\f‡a5?>bcGA9:G3c7=pBGoa799:fgAG4AG>fg9:5@5979nBoaGp!AFGNa&
 &'()*+
 Các giáo viên đa phần là người nước ngoài, đến từ các quốc gia phát triển và có ngôn
ngữ chính là tiếng anh. Từ đó thu hút được nhiều phụ huynh của trẻ có yêu cầu cho
con mình học tốt cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng anh.
 Ngoài các giáo viên mần non đứng lớp còn có các giáo viên chuyên môn về âm nhạc:
hát, múa, đàn… giáo viên dạy vẽ, thể dục… Điều này giúp cho trẻ phát triển toàn
diện không chỉ là về khía cạnh học vấn. Đây cũng là một điều thu hút phụ huynh gửi
trẻ vào trường.
 Các nhân viên làm việc cho trường ngoài bộ phận giáo dục (kế toán, IT, hạ tầng…)
đều yêu cầu có kiến thức và bằng cấp cao.
 Luôn tạo điều kiện chóc các nhân viên học tập nâng cao thêm kiến thức và kinh
nghiệm làm việc thực tế.
 &,(-./012 
 Thường xuyên mở các hội thảo nhằm đưa các thông điệp, chính sách giảng dạy, giới
thiệu cơ sở hạ tầng của trường đến với các phụ huynh. Đương cử: Hội thảo: “Chuẩn
bị cho trẻ tự tin bước vào Tiểu học” được tổ chức vào ngày 27/4 do trường tổ chức đã
thu hút được một số lượng lớn phụ huynh tham dự. Người trù trì buổi hội thảo là Tiến
sĩ Tâm lý học Nguyễn Thị Bích Hồng – Trưởng khoa tâm lý ĐH Sư Phạm TP.HCM.
 Website của trường chứa đầy đủ các thông tin về trường, cơ sở vật chất, sứ mệnh và
mục tiêu đào tạo.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
6. >7acyy&
Tương tự như yếu tố con người, yếu tố về quy trình cũng nằm ở nấc 2 trong hệ thống
marketing 7P. Yếu tố quy trình hướng doanh nghiệp phát triển theo hướng quy trình và chuẩn
hóa một cách chuyên nghiệp (như các tiêu chuẩn ISO). Việc hoạt động theo đúng quy trình và
chuẩn hóa như vậy giúp thể chế hóa bộ máy làm việc và luật hóa trách nhiệm cá nhân hay nói
đúng hơn là “minh bạch hóa” vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy r†
nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị. Tuy nhiên việc chuẩn hóa quy trình
thường chỉ có tác dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm lý tính. Đối với doanh
nghiệp sản xuất ra sản phẩm cảm tính như trường mầm non Việt Úc việc áp dụng quy trình quản
trị cần phải kết hợp với các biện pháp kích thích sáng tạo và mở rộng các tiêu chí đánh giá hiệu
quả công việc để tạo sự thoải mái và thu hút nhân viên.
AF9G>fg9:5@5979nBoaGp!AFGNaa•5ZGyonB=G>q93Gfv9:hoAa3B|93•?
93f&
334*51#
 Đăng ký dự tuyển
 Xét tuyển theo các tiêu chí đúng quy định pháp luật.
 Quy trình nhập học.
33467
 Xác định nhu cầu vị trí cần tuyển dụng
 Đưa thông tin tuyển dụng lên báo chí các kênh theo đúng quy định.
 Nhận hồ sơ xét tuyển
 Duyệt hồ sơ
 Các giai đoạn phỏng vấn và training người được tuyển dụng.
Các quy trình làm việc của trường mầm non Việt Úc hiện không được công khai, tuy
nhiên một số thông tin đến từ phụ huynh thì hiện quy trình tiếp nhận và xử lý các phản ánh từ
phụ huynh về công tác giảng dạy của giáo viên hiện chưa được minh bạch và chưa được thực
hiện tốt.
7. 3=yAa?\cYA[c9ac&
 3=yAa?\YA[c9ac: là một trong 7P của marketing dịch vụ, đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong các doanh nghiệp ngành dịch vụ. Nó bao gồm: trang phục cho nhân viên, máy
móc - các trang thiết bị, cơ sở vật chất… góp phần trực tiếp hay gián tiếp tạo ra sản
phẩm dịch vụ.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
Do đặc trưng của dịch vụ là vô hình cho nên trong kinh doanh dịch vụ các nhà Marketing
phải cố gắng cung cấp các đầu mối vật chất để hỗ trợ vị trí và tăng cường cho dịch vụ bao quanh
nhằm làm giảm bớt tính vô hình của dịch vụ.
 3_9G`a3hi93:Ai&vy„YuGa3€Gae?!2
ZA[B9: 3_9G`a3hi93:Ai
Cở sở vật chất

 !"#$%&'()*)+,(-.$+/01
2$(&3456/(.47+
018! $+9
:4;+<=+#$>?@4A !"B%5
%<(&'CDE,F%0;&G//
HIJK9
L4M5%&'%E/(0N5=.$/!K/
(O0/+()*)+PN+K(E+<9
J%$*-4(K :4;%&'LCF0Q;>4RC S50+%+4
(&$S5$+T0. !"FTU+(VS5,;
G>D01&4/01WJ;U%UDXM/
?%@+/018%5+(4YZ
[1801*E7\K/:E8$/@+/J]</99
(&30^30DC_CN$P!Y<*-7
4$+
:4;&44(KDC+K!$)+0+0V
& ND`78/(0N=$)+C4+
)+58!9a6*4/C4S?#$& %I
b+<Q;$*%Uc&4;,)C_&4
(&3T0*"d+CCUe/PN(=.T0
C4,)C_&4%5D9
:4;%&'LCF0Q;>4RC%&'(&$S5
$+T0. !"FTB(UCK+8!!S4
%+8F0/ %)49
Môi trường học tập >D!f!;;($8!gCD0/=7(hK+(&3E
7%&'4/=c/,$(AV0UI!
S/MKi/C14j/S=%4/!
$+7%+8F0E!;9
Vệ sinh – an toàn thực
phẩm
018/k/! /l* /4!C7(&32
!K%^U+,%I,;9
H5K(A/%&'A01m8(&'%5(]A]
&'5U+n!NoU/01X$k%*4F
+U9:8!(&3!NoU(-pKH44q
al/&T%k4DaK8mL&3J09:r/
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
W+$%U  s  F0  (+  #$  rt9
H2$k#$UC7(&3()*)+S5$+.&u
4!$+0,$!!#$*!f
&uc&(Ec57#$T0[9L!!$
vaNw@++Cd++!9
f?h•93}ayA93
 !"#$:4;%&'LCF0Q;>4R(.B"
,F%0;/%TFS4S4'$
+,_0<%+4(&$(A+9q+%$/0<1
A]$++%+4Y8!(.*B(+U
(&$(A540#$%&'9
J5(FU+0<(&$(A+1K
v+(;&3<S5C$(IAF0
$+5($!;(.!YU w^x$+7%+'$
%&'/)&D(C_0<9
†9:j3wa Đồng phục giáo viên và học sinh sử dụng gam màu đồng nhất với gam
màu chủ đạo trường sử dụng trong truyền thông: các cơ sở trường đều
sử dụng màu đỏ làm chủ đạo, xe đưa đón học sinh cũng sử dụng gam
màu đỏ, áo dài đỏ của giáo viên, áo thung của học sinh…
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
‰&#IŠPO$MI
1. >7[BaG
Gói sản phẩm mà trường VAS đưa ra cho các bậc phụ huynh tham khảo khá hoàn hảo,
đánh đúng vào tâm lý của phụ huynh: cho con một môi trường Mầm non tốt nhất để vui chơi và
phát triển tốt các kỹ năng cần thiết.
Vì vậy, đề xuất mà chúng tôi đưa ra là trường tiếp tục giữ nguyên các dịch vụ của mình.
Bên cạnh đó, VAS có thể bổ sung thêm một số chương trình khác nhằm tạo sự hấp dẫn phong
phú hơn.
2. >Aac
Mức học phí mà trường VAS đưa ra khá hợp lý so với thu nhập của thị trường mục tiêu
mà trường VAS nhắm đến, và cũng để khẳng định rằng học phí cao tương ứng với chất lượng
dạy học tốt, đem đến môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.
Điều này cũng thể hiện ở kết quả tốt mà trường VAS đạt được trong hoạt động kinh
doanh của mình.
3. \?ac
 Phát triển thêm hệ thống xe bus và khuyến khích phụ huynh sử dụng dịch vụ đưa đón học
sinh, và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, cần có thêm một nhân viên đi cùng trên
xe để chăm sóc trẻ, đồng thời là người đưa đón trẻ từ nhà ra xe bus và ngược lại.
 Nhà trường nên đầu tư thêm cơ sở tại quận Tân Bình, Tân Phú, hoặc liên kết với các
trường mần non khác tại các quận này để phát triển thêm nhóm khách hàng tại khu vực
này, đồng thời nâng cao sự nhận biết về trường tại khu vực này.
 Cần thông báo rộng rãi hơn các chương trình và chính sách ưu đãi của trường về học phí
để kích thích khách hàng “đặt chỗ” sớm, nhằm cung cấp và đáp ứng tốt hơn về chất
lượng dịch vụ, có sự chuẩn bị tốt hơn trong mọi công tác liên quan.
4. >757GA79
 Nhóm khách hàng mà trường hướng đến thường có thu nhập khá và trình độ học vấn cao,
nên trường cần sử dụng nhiều hơn các phương tiện quảng cáo online, và tận dụng tối đa
nhiều phương tiện để tập trung vào việc xây dựng niềm tin và thương hiệu
 Website của trường nên cập nhật thông tin thường xuyên hơn, nhất là những thông tin
cần thiết, để khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn và tránh hao phí thêm thời gian của khách
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
hàng khi phải tìm hiểu thông tin ở nhiều nguồn, mà đôi khi những nguồn này đưa thông
tin không chính xác.
 Đưa thêm thông tin về đội ngũ nhân viên lên website và những nhận xét tốt về giáo viên.
 Trường nên để các bé nhận xét về trường, hoặc tổ chức các cuộc thi vẽ tranh về trường,
hoặc lý do em muốn học tại trường Việt Úc…nhằm cho mọi người có cái nhìn chân thực
và khách quan hơn, bên cạnh đó, trẻ cũng là đối tượng tác động khá mạng đến phụ huynh
trong việc chọn trường học.
 Xây dựng các buổi trao đổi trực tiếp thắc mắc hoặc đóng góp của phụ huynh, và công
khai những thông tin này để nâng cao sư kết nối đôi bên và tăng niềm tin nơi khách hàng.
5. c7j\c&
Hiện trường mần non Việt Úc được biết đến như là một trường mầm non tư thục chất
lượng cao với cơ sở vật chất được trang bị tốt nhất và hiện đại nhất. Tuy nhiên vấn đề quan trọng
hàng đầu mà các bậc phụ huynh quan tâm nhất là vấn đề chất lượng nhân sự có lẽ chưa được
trường có sự quan tâm đúng mực:
Giáo viên tuy giỏi và có trình độ cao nhưng phụ huynh phản ánh là chưa thương và quan
tâm các bé nhiều mà chỉ làm tròn phận sự.
Một số trường hợp có các bé bị bạo hành tuy nhiên các phản ánh của phụ huynh đều bị
“chìm xuồng”
Từ vấn đề nêu trên: nhóm đề xuất chiến lược marketing về khía cạnh con người cho
trường mầm non quốc tế Việt Úc:
 Việc tuyển dụng giáo viên không chỉ nên quan tâm về mặt trình độ mà còn cần khảo sát
về chỉ số EQ, tình yêu trẻ của các giáo viên ứng tuyển.
 Huấn luyện, bồi dưỡng cho các giáo viên để nâng cao trình độ và văn hóa khi nuôi dạy
trẻ.
 Đánh giá năng lực của từng giáo viên thông qua phản ảnh từ phụ huynh học sinh, từ đó
đưa ra các biện pháp chấn chỉnh sửa đổi thích hợp.
6. >7acyy&
Như đã nói ở trên nhóm không có nhiều thông tin về mặt quy trình hoạt động của trường.
Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của trường mầm non Quốc tế Việt Úc thiên về sản phẩm cảm
tính do đó việc áp dụng quy trình chuẩn hóa theo lẽ thông thường sẽ không được hiệu quả.
{dB€G&
 Quy trình đánh giá công việc của các giáo viên mầm non cần có tính “mở” từ đó kích
thích sự sáng tạo của các giáo viên trong quá trình giảng dạy chăm sóc trẻ để đưa ra dịch
vụ nuôi dạy trẻ mầm non tốt nhất và có được đội ngũ giáo viên hoàn thiện nhất.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
Theo như thông tin đã nêu ra hiện các bức xúc và thắc mắc của phụ huynh chưa được
trường tiếp nhận và xử lý tận tình, trường có dấu hiệu ém thông tin. ‘ góc độ marketing
mà nói điều này là vô cùng có hại cho uy tín và thông tin của trường. Nhóm đề xuất
trường cần cân nhắc việc cân bằng giữa “lợi ích” và “thiệt hại” nếu như việc ém thông tin
cứ tiếp diễn. Trường cần bổ sung quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh đến từ phụ huynh
các bé và có sự phản hồi thích đáng.
 Phát huy các quy trình làm việc sẵn có của trường: cải tiến các quy trình làm việc với các
phụ huynh học sinh để rút ngắn tối đa thời gian mà phụ huynh phải làm việc với trường:
 Quy trình nhận hồ sơ nhập học online
 Quy trình đóng tiền học online
 Quy trình gửi phản ánh online cho phụ huynh và phản hồi lại từ phía trường học một
cách nhanh nhất
 Quy trình chuyển thông tin về điểm số, hạnh kiểm, mức độ hoạt động của trẻ trong
trường… cho phụ huynh.
7. 3=yAa?\cYA[c9ac
Mặc dù Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc được nhiều phụ huynh biết đến và hài
lòng với không khí cũng như cơ sở vật chất thiết bị ở đây, song vẫn có một số ý kiến góp ý nhằm
hoàn thiện dịch vụ của trường như:
 Mở rộng diện tích sân chơi cho các em học sinh.
 Phát triển thêm hệ thống xe đưa đón học sinh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em
khi sử dụng dịch vụ của trường để khuyến khích phụ huynh sử dụng dịch vụ góp phần
hạn chế việc cản trở giao thông trong giờ tan trường.
 Các hỗ trợ về tâm lí cho học sinh:
 Nhà trường cần duy trì bầu không khí học tập thoải mái, vui vẻ; mọi học sinh phải
được đối xử công bằng, tin tưởng và tôn trọng để giúp cho học sinh hào hứng học tập
và đạt kết quả tốt.
 Nhà trường có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp sẵn sàng tư vấn và
hỗ trợ về tâm lí cũng như kinh nghiệm học tập cho phụ huynh và học sinh.
 Quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.
 Nhà trường xây dựng nhiều kênh liên lạc để trao đổi với phụ huynh về các hoạt động
học tập của học sinh.
 Nhà trường có thêm nhiều hoạt động để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh, các tổ
chức xã hội cùng tham gia tích cực vào việc giáo dục học sinh.
 Tổ chức thêm các hoạt động vì cộng đồng cho học sinh tham gia.
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
 
Giáo dục có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong đó, giáo dục
mầm non là nền tảng, là một giai đoạn giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó phải hình
thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất,
thẩm mĩ để học sinh tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Để đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em
các hệ thống trường, lớp đã được nâng cấp, xây dựng và mở rộng. Nhiều nghiên cứu về chương
trình giảng dạy, chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục đã được thực hiện nhằm nâng cao chất
lượng của giáo dục mầm non.
Những năm gần đây, bên cạnh hệ thống trường công lập, một số loại hình trường ngoài
công lập ra đời và đã thực sự góp đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, góp phần giảm tải sức ép
lên hệ thống trường công lập. Hệ thống phổ thông ngoài công lập với đặc điểm đa dạng và linh
hoạt đã ra đời không ít trường quốc tế và trường song ngữ. Mỗi loại hình trường sẽ có những đặc
điểm riêng về cách thức tổ chức quản lý, chương trình giảng dạy, hoạt động dạy và học, các dịch
vụ do nhà trường cung cấp. Đa phần các trường ngoài công lập thường đầu tư xây dựng trường
lớp với phương tiện, đồ dùng dạy học khá hiện đại, số lượng học sinh ở mỗi lớp ít, các dịch vụ
chăm sóc học sinh được quan tâm. Chương trình học và các hoạt động giáo dục của các trường
này phần nào giúp cho học sinh Việt Nam có điều kiện tiếp cận sớm với nền giáo dục tiên tiến
của thế giới (đặc biệt là các trường quốc tế). Vì vậy mà nhiều phụ huynh rất quan tâm và muốn
chọn các trường ngoài công lập cho con em mình theo học.
Thành lập vào năm 2004, hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường
ngoài công lập, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học, được chính phủ cấp
phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia. Hiện nay, VAS đang giảng dạy 4.500
học sinh từ mầm non đến lớp 12 tại 6 cơ sở ở TP.HCM. Với tốc độ phát triển và qui mô đào tạo
như hiện nay, có thể nóiTrường dân lập quốc tế Việt Úc là một trường ngoài công lập điển hình
tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để tăng tính cạnh tranh lâu dài trong thời kˆ hội nhập thì
VAS bắt buộc cần phải làm mới mình trong chiến lược marketing cho phù hợp với tình hình mới
và mục tiêu chung của nền giáo dục Việt Nam: Đẩy mạnh công tác thương hiệu và quảng bá tiếp
thị, củng cố và nâng cao chất lượng giảng dạy, thái độ phong cách phục vụ. Chương trình học
được thiết kế và chỉnh sửa, cập nhật định kì cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và
của học sinh. Nhà trường có hệ thống các tiêu chí r† ràng để đánh giá năng lực, hiệu quả làm
việc của giáo viên và nhân viên, từ đó có những chương trình bồi dưỡng, phát triển nâng cao
hiệu quả giảng dạy và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ có trình độ cao, nghiệp vụ, ngoại ngữ,
chính sách tiền lương và chế độ khen thưởng phúc lợi.
$MP
!&:B=C9W9:X9:

Phân tích marketing mix trường mầm non quốc tế Việt Úc- đánh giá và đưa giải pháp hoàn thiện
 Sách Marketing căn bản
 Bài giảng môn Marketing Dịch Vụ thầy Nguyễn Công Dũng
 Website http://www.vas.edu.vn/
!&:B=C9W9:X9:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×