Tải bản đầy đủ

Những vấn đề triết học cơ bản trong duy thức học


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC CƠ BẢN
TRONG DUY THỨC HỌC
LUẬN VĂN THẠC SỸ
Chuyên ngành: Triết học
Hà Nội - 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNNGUYỄN THỊ NGỌC ÁNHNHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC CƠ BẢN
TRONG DUY THỨC HỌCLuận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học
Mã số: 60.22.03.01


Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quỳnh
Hà Nội - 2013

1
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Tình hình nghiên cứu 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 5
5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp luận của đề tài 5
6. Đóng góp 5
7. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn 5
8. Kết cấu của luận văn 6
B. NỘI DUNG 7
CHƢƠNG 1. KHÁI LƢỢC VỀ DUY THỨC TÔNG 7
1.1. Khái lƣợc về Duy thức tông và hệ thống Duy thức học 7
1.1.1. Khái lược về Duy thức tông 7
1.1.2. Hệ thống Duy thức học 15
1.2. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học 17
1.2.1. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học ở Ấn Độ 17
1.2.2. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học ở Trung Hoa 21
1.2.3. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học ở Nhật Bản 26
1.2.4. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học ở Việt Nam 29
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 33
CHƢƠNG 2. VẤN ĐỀ BẢN THỂ LUẬN, NHẬN THỨC LUẬN
VÀ LOGIC HỌC TRONG DUY THỨC HỌC 34
2.1. Vấn đề bản thể luận 34
2.2. Vấn đề nhận thức luận 43
2.3. Logic học 58
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 77
C. KẾT LUẬN 78
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


2
A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


 
               ông
 


; ngoài



             
tâm lý học; hai là nhận thức luận 
Logic 

t 
Logic  


tuy không hình th

.  
 thu



3
cho  

Tuy nhiên, 
  là
                

Những vấn đề triết học cơ bản trong Duy
thức học 
t giáo nói chung.
2. Tình hình nghiên cứu


 


Nhóm thứ nhất     
 
Tìm hiểu nguồn gốc Duy thức học 





Nhóm thứ hai    


Nhiếp luận í
Quang, Duy thức nhị thập luận thích  Biện trung biên luận 


4

             
       Nghiên cứu kinh Lăng già
(1998) (Suzuki), Thức thứ tám     Luận thành Duy thức
Thức thứ tám 


Luận thành
Duy thức 


 
                

              

R
Giảng luận duy biểu học 
Duy thức học Tâm lý học Phật
giáo    
Vấn đề nhận thức trong Duy
thức học Duy thức học 
Du già hành tông Yogacara 
Triết học, Nghiên cứu tôn giáo, Nghiên
cứu Phật họcDuy thức học (tâm lý học Phật giáo) 
 Một số vấn đề nhận thức trong triết học Phật giáo
, Tâm lý học Phật giáo (Pháp tướng) 


5

 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
-               

- 
+ ,  
+ 
+  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
-               

-              

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp luận của đề tài
- 
Mác  

-               
 

6. Đóng góp


7. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn
- 


6
-  

8. Kết cấu của luận văn

 
 
1.1. Khái lược về Duy thức tông và hệ thống Duy thức học
1.2. Sự truyền bá và phát triển Duy thức học


2.1. Vấn đề bản thể luận
2.2. Vấn đề nhận thức luận
2.3. Logic học

7
B. NỘI DUNG
CHƢƠNG 1. KHÁI LƢỢC VỀ DUY THỨC HỌC
1.1. Khái lƣợc về Duy thức tông và hệ thống Duy thức học
1.1.1. Khái lược về Duy thức tông
Duy t,





          
 350)

   

 Thế Thân truyện 
   
              
 
- 
 [22, tr. 407]
thuy 
 

      giáo lý           

qua
Thập thất địaDu già sư địa luận


8
Du già sư địa luận (Yogàcàrabhumi
sàstra), Đại thừa trang nghiêm kinh luận tụng (Mahàyàna sùtralankàra), Biện trung
biên luận tụng (Madhyàntavibhàga), Hiện quán trang nghiêm luận tụng
-, Năng đoạn Kim cương Bát nhã Ba la mật đa kinh luận
tụng (Vajraprajnà pàramità sùtra sàstra) [4, tr. 73].


E.



 [18, tr. 409]

              

Hiển dương
thánh giáo luận, Nhiếp Đại thừa luận, Đại thừa A tỳ đạt ma tập luận, Đại thừa kinh
trang nghiêm luận, Thuận trung luận, Kim cương Bát nhã kinh luận[18, tr. 412].




 
Nhiếp đại thừa luận. 
Nhiếp Đại Thừa Luận 
  còn 




9

    



 
 
Th            
A tỳ đạt
ma Câu xá luận 
Duy thức nhị thập luận
tr. 608].
   
 


 

A tỳ
đạt ma Câu xá luận. A tỳ đạt ma Câu xá luận 
T
A tỳ đạt ma Câu xá luận 
   


         
Đại thừa trang nghiêm luận và Đại thừa ngũ uẩn luận.



10

 [22, tr. 426]
Thân: A tỳ đạt ma Câu xá luận, Duy thức tam thập tụng, Duy thức nhị thập tụng,
Nhiếp Đại thừa luận thích, Biện trung biên luận (Madhyàntavibhàga), Thập địa
kinh luận, Ngũ uẩn luận, Bách pháp minh môn luận
Luận quĩ, Luận thức và Luận tâm

             
bách khoa Du già sư địa luận, Nhiếp Đại thừa
luậnDuy thức tam thập tụng, Tam vô
tính luận thích
Nhị thập duy thức luận, Trung biên phân biệt luận  



1/  duy
tâm 
2/ 
 
 
3/ 



               



11




l
Duy thức thuật ký quyển 1 Thành Duy thức
luận Hoa nghiêm, Thâm mật, Như Lai xuất hiện công đức
trang nghiêm, A tỳ đạt ma, Lăng già, Hậu nghiêmDu già, Hiển
dương, Trang nghiêm, Đại thừa bách pháp minh môn luận, Nhiếp luận, Thập địa,
Phân biệt du già, Nhị thập duy thức, Duy thức tam thập tụng, Biện trung biên, Đại
thừa A tỳ đạt ma tạp tập luậnThành Duy thức luận
sáu kinh: Hoa nghiêm, Thâm mật, Như Lai xuất hiện công đức trang nghiêm, A tỳ
đạt ma, Lăng già, Hậu nghiêm. Mười một bộ luận: Du già, Hiển dương, Trang
nghiêm, Đại thừa bách pháp minh môn luận, Nhiếp luận, Thập địa, Phân biệt du
già, Nhị thập duy thức, Duy thức tam thập tụng, Biện trung biên, Đại thừa A tỳ đạt
ma tạp tập luận 

1. Hoa Nghiêm kinh (Avatamsakasùtra)
nh. Kinh


               
Nghiêm nói


 

2. Giải thâm mật kinh (Sandhinirmocanasùtra)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×