Tải bản đầy đủ

Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐ

Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường
Bài 1 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐ
Trang Máy Chủ :
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPSS
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
int port = 2812;
ServerSocket server = new ServerSocket(port);
Socket client = server.accept();
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(client.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());
String st = br.readLine();
double so = Double.parseDouble(st);
double kqD = XuLy(so);
String kqS = String.valueOf(kqD);
pw.write(kqS + "\n");
pw.flush();

pw.close();
br.close();
client.close();
server.close();
}
public static double XuLy(double so)
{
return Math.pow(so,3);
}
}
http://dontruongbt.spaces.live.com/ - 1 -
Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường
Trang Máy Khách :
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPCS
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
int portS = 2812;
InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");
Socket server = new Socket(ipS,portS);
BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(server.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());
System.out.print("Nhap so bat ky : ");
double so = Double.parseDouble(in.readLine());
String st = String.valueOf(so);
pw.write(st+"\n");
pw.flush();
String kqS = br.readLine();
double kqD = Double.parseDouble(kqS);
System.out.println("Lap Phuong So = " + kqD);
pw.close();
br.close();
in.close();
server.close();
}


}
http://dontruongbt.spaces.live.com/ - 2 -
Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường
Bài 2 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI
Trang Máy Chủ :
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPSC
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
int port = 2812;
ServerSocket server = new ServerSocket(port);
Socket client = server.accept();
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(client.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());
String st = br.readLine();
String kq = XuLy(st);
pw.write(kq + "\n");
pw.flush();
pw.close();
br.close();
client.close();
server.close();
}
public static String XuLy(String st)
{
return st.toUpperCase();
}
}
http://dontruongbt.spaces.live.com/ - 3 -
Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường
Trang Máy Khách :
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPCC
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
int portS = 2812;
InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");
Socket server = new Socket(ipS,portS);
BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(server.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());
System.out.print("Nhap chuoi bat ky : ");
String st = in.readLine();
pw.write(st+"\n");
pw.flush();
String kq = br.readLine();
System.out.println("Chuoi Hoa : " + kq);
pw.close();
br.close();
in.close();
server.close();
}
}
http://dontruongbt.spaces.live.com/ - 4 -
Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường
Bài 3 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐ
import java.io.*;
import java.net.*;
class UDPSS
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
int port = 2812;
DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);
DatagramPacket packet;
byte []data;
try
{
data = new byte[1024];
packet = new DatagramPacket(data,data.length);
socket.receive(packet);
String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());
double so = Double.parseDouble(st);
InetAddress ipC = packet.getAddress();
int portC = packet.getPort();
double kqD = XuLy(so);
String kqS = String.valueOf(kqD);
data = kqS.getBytes();
packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC);
socket.send(packet);
socket.close();
}
catch (UnknownHostException evt)
{
evt.printStackTrace();
}
}
public static double XuLy(double so)
{
return Math.sqrt(so);
}
}
http://dontruongbt.spaces.live.com/ - 5 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×