Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa


I HC NHA TRANG
KHOA K TOÁN - TÀI CHÍNH
o0o


TÔ TH BÍCH LI

HOÀN THIN CÔNG TÁC CHM TÍN DNG VÀ
XP HNG KHÁCH HÀNG T
PHÁT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

KHÓA LUN TT NGHII HC
NGÀNH TÀI CHÍNH


GVHD: ThS. NGUYNGNHA TRANG -06/ 2014


NHN XÉT CNG DN
Nha 
NG DNi

Qua n





-  

- 

-            





.






ii
MC LC
 i
MC LC ii
DANH MC CÁC T VIT TT vi
DANH M vii
DANH MC BNG viii
LI M U 1
1. S cn thit c tài: 1
2. Mu: 2
3. ng và phm vi nghiên cu: 2
4. u: 3
5. Kt cu c tài: 3
           
 4
1.1. Tín dng ca NHTM: 4
1.1.1. Khái nim: 4
1.1.2. Phân loi tín dng ca NHTM: 4
1.1.3. Ri ro trong hong tín dng ca NHTM: 5
1.2. Khái quát v chm tín dng và xp hng khách hàng ca NHTM: 6
1.2.1. Khái nim: 6
1.2.2. S cn thit ca công tác chm tín dng và xp hng khách hàng
i vi NHTM: 7
1.2.3. Nguyên tc ca chm tín dng và xp hng khách hàng: 10
1.2.4. Quy trình chm tín dng và xp hng khách hàng: 11
1.3. c các mô hình xp hng tín nhim trên th gii: 16
1.3.1. Tng quan kt qu nghiên c 16
1.3.2. Các mô hình xp hn hình: 20
1.3.2.1. p ha S&P: 20
1.3.2.2. p hng c 23

iii
 28
1.4. 28
 31


 35
2.1 Gii thic v n Vit Nam chi
nhánh Khánh Hòa: 35
2.1.1 Tng quan v n Vit Nam: 35
2.1.2 Tng quan v        n Vit Nam chi
nhánh Khánh Hòa 36
2.1.2.1 Gii thiu chung: 36
u t chc b máy qun lý ca chi nhánh: 37
2.2 Khái quát tình hình hong kinh doanh c
trin Vit Nam chi nhánh Khánh Hòa: 40
2.2.1 Tình hình hong kinh doanh trong nh 40
 42
 44
2.3 Thc trng công tác chm tín dng và xp hng khách hàng t
 45
2.3.1 Ma vic xây dng h thng XHTD: 45
 xp hng: 46
háp xp hng: 46
2.3.4 Rà soát, chnh sa H thng XHTD: 49
2.3.5 H thng xp hng tín dng ti BIDV chi nhánh Khánh Hòa: 50
2.3.5.1 H thng XHTD khách hàng là t chc kinh t: 50
2.3.5.2 H thng XHTD khách hàng là cá nhân: 54
2.3.5.3 H thng XHTD khách hàng là TCTD: 57

iv
2.3.6 Ví d v chm tín di Ngân hàng
BIDV chi nhánh Khánh Hòa: 59
 m tín dng và xp hng khách hàng ti Ngân
n Vit Nam chi nhánh Khánh Hòa: 66
2.4.1 Nhng kt qu c: 66
 66
 67
 67
 68
 68
2.4.2 Nhng mt còn hn ch: 69
2.4.2.1  69
2.4.2.2  69
2.4.2.3  70
 70
 70
 71


 72

 72
    
 72

 73
3.2 Mt sn công tác chm tín dng và xp hng khách
hàng t        n Vit Nam chi nhánh Khánh
Hòa: 74

v

 74
 76
 81
3.2.1.3 89
 91
3.2.2 
 93

 93
: . 94
3.2.2.3  96
 97
 100

PH LC

vi
DANH MC CÁC T VIT TT
BCTC 
BIDV 
CBTD Cán b tín dng
CIC Trung tâm thông tin tín dng
DN p
DNNN 
DPRR D phòng ri ro
LN 
NHNN c
NHTM i
TCTD T chc tín dng
 
XHTD Xp hng tín dng
XHTN 


vii
DANH M

 1.1. Quy trình XHTD ti NHTM 11
  u t chc qun lý ti BIDV Khánh Hòa 38

viii
DANH MC BNG
Bc xp hng ca S&P 21
Bng 1.2: Phân phi 11 t s tài chính c 25
hng mc tín nhim ngành 25
Bng 1.3: Phân phi 11 t s tài chính c 26
hn mc tín nhim ngành (tip) 26
Bc xp hng n ngn hn c 26
Bc xp hng n dài hn c 27
Bng 1.6: Trng s ch m XHTD các ch     
i Vietinbank 29
Bng 1.7: Trng s chm XHTD các ch
i Vietinbank 29
B
 30
Bng 1.9: Trng s chm XHTD các ch tiêu phi tài chính 32
i Vietcombank 32
Bng 1.10: Trng s chm XHTD các ch
i Vietcombank 32
B 33
 33
 40
- 2013 40
 42
- 2013 42
- 2013
44
B 47

ix
Bng 2.5: Trng s chm XHTD các ch tiêu phi tài chính ca khách
hàng là t chc kinh t ti BIDV 52
Bng 2.6: Trng s chm XHTD các ch tiêu tài chính và phi tài chính
53
Bng 2.7: H thng ký hiu xp hng khách hàng t chc kinh t ca BIDV
53
Bng 2.8: Các ch tiêu XHTD v nhân thân ca khách hàng cá nhân ca
BIDV 54
Bng 2.9: Các ch tiêu chm XHTD v kh  n ca khách hàng
cá nhân ca BIDV 55
Bng 2.10: H thng ký hiu xp hng khách hàng cá nhân ca BIDV 56
Bng 2.11: H thng ký him bo ca BIDV 57
Bng 2.12: Ma trn kt hp gia kt qu XHTD vi kt qu n
m bo ca BIDV 57
Bng 2.13: Trng s chm XHTD các ch tiêu tài chính và phi tài chính
khách hàng là TCTD ca BIDV 59
Bng 2.14: H thng ký hiu XHTD khách hàng là TCTD ca BIDV 59
 75
Bng 3.2: Bng ký hic các ch tiêu tài chính trong XHTD ti BIDV 76
Bng 3.3: Bng ký hic các ch tiêu phi tài chính trong XHTD ti BIDV 77
1
LI M U
1. S cn thit c tài:
Theo s liu thng kê, hia bàn tnh Khánh Hòa có 35 chi nhánh
ca các t chc tín dng         



 
nông thôn; ng nhu ci dân v các dch v ngân
 a các t chc tín da bàn tsc
ép cnh tranh gia các ngân hàng din ra gay gt .
Trong bi c  ng cnh tranh ngày càng gay gt y, mt s
ng chính sách m m rng tín d thu hút khách
hàng, chi phn mà xem nh vim bo chng tín dng, gây nên
ri ro tn tht cho ngân hàng. Vì v qun lý ri ro cho c bit là
tham gia vào công cuc cnh tranh trong hong tín dng các ngân hàng phi
xây dng h thng qun lý ri ro tín dng (RRTD) hiu qu, phù hp vi các chun
mc và thông l quc t.
Mt trong nhn lý RRTD mt cách khoa hc và hiu qu
mà các NHTM n khai áp dp hng tín dng (XHTD)
khách hàng. Mc dù mang nhng tên gi khác nhau tùy thuc vào mi ngân hàng,
có ngân hàng gi là: H thng xp hng tín dng ni b, h thng chm tín
dn chu nhánh giá m tín nhim và kh  n
a khách hàng da trên h thng XHTD. Qua quá trình thc hin
h thng xp hng tín nhi hin tm quan trc tin
trong hong tín dng. Mc dù vy h thy còn nhiu hn ch do
không phù hp vi tình hình thc t ti Vit Nam nên kt qu xp hn

2
 tình hình thc cht khách hàng làm cho hong qun lý ri ro ca ngân
hàng gp nhi
Là mt NHTM la bàn tnh Khánh Hòa, 
phát trin Vit Nam (BIDV) chi nhánh Khánh Hòa n các
quy trình nhm nâng cao chng sn phm dch v  ng yêu cu cnh
tranh ngày càng gay gng thi gim thiu ri ro cho ngân hàng. H thng
XHTD c ngân hàng áp d phân loi khách hàng, 
giá kh  n   ngân hàng ra
quynh tín dng. Chính vì tính cht quan trng y ca công tác XHTD
khách hàng nên sau mt thi gian thc tp BIDV chi nhánh Khánh
Hòa em  ch    n công tác chm tín dng và xp hng
khách hàng tn Vit Nam chi nhánh Khánh
t nghip.
2. Mu:
- H thng hóa lý lun v khái nim, ni dung và quy trình chm tín
dng và xp h
- Tìm hiu v công tác chm tín dng và xp hng khách hàng mà Ngân
n Ving.
-  xut mt s bin pháp và kin ngh nhm hoàn thin công tác chm
tín dng và xp hng khách tn Vit
Nam chi nhánh Khánh Hòa.
3. ng và phm vi nghiên cu:
 tài tp trung nghiên cu hong công tác chm tín dng và xp
hng khách hàng tn Vit Nam chi nhánh
Khánh Hòa trong nh

3
4. u:
Trong quá trình nghiên cu, lu du

- ng kê và so sánh.
- ng hp.
- S dng các kin thc v hi quy tuy kinh m
ca các ch n kt qu xp hng.
5. Kt cu c tài:
um 3 phn chính:
 Tng quan v chm tín dng và xp hng tín dng ti ngân
i.
 Thc trng công tác chm tín dng và xp hng khách hàng
ti Ngân hàng TMn Vit Nam chi nhánh Khánh Hòa.
  Gii pháp hoàn thin công tác chm tín dng và xp hng
khách hàng tn Vit Nam chi nhánh Khánh
Hòa.

4
 1: 

1.1. Tín dng ca NHTM:
1.1.1. Khái nim:
Tín dng là mt quan h ra i gn lin vi sn xu
trong nn kinh t. Tín dng (credit) xut phát t ch ng, tín
nhic hi s dng s tín nhiTrong thc t
cuc sng thut ng c hiu theo nhi
ph bin nht là quan h n gi
cho vay chuyn giao tài sn (tin ho dng trong mt
thi gian nhnh theo tha thum hoàn tr vn gc
n hn.
Có th xem xét khái nim tín di nhi và trong nhng bi cnh
khác nhau, chng h    ng tài chính hay theo ngun gc lch s.
 tip cn theo chng ca ngân hàng, tín dc hiu

Tín dng ngân hàng là mt giao dch gia hai ch thp tín
dng (ngân hàng/t chc tín dng khác) chuyn giao mt tài sn cho bên nhn tín
dng (doanh nghip, cá nhân hoc các ch th khác) s dng trong mt thi hn
nhnh theo nguyên tc có hoàn tr c gn hn thanh toán.
1.1.2. Phân loi tín dng ca NHTM:
Trong nn kinh t th ng hong cho vay ca NHTM rng và
phong phú vi nhiu loi hình tín dng khác nhau. Vic áp dng loi hình thc cho
vay nào là tùy thu  m kinh t c ng s dng vn tín dng
nhm s dng và qun lý vn tín dng có hiu qu và phù hp vi s vng
m kinh t khác nhau cng tín dng.
Trên thc t vic phân loi tín dng ca NHTM theo các tiêu thc sau:
 Phân loi theo m dng vn:
- Cho vay phc v sn xup

5
- Cho vay tiêu dùng cá nhân
- Cho vay mua bán bng sn
- Cho vay sn xut nông nghip
- Cho vay kinh doanh xut nhp khu
 Phân loi theo thi hn tín dng:
- Cho vay ngn hn: là loi cho vay có thi ha
long là nhm tài tr cho ving.
- Cho vay trung và dài hn: là loi cho vay có thi h
ca loi cho vay này là nhm tài tr cho vin c 
các d 
 Phân loi theo m tín nhim ca khách hàng:
- Cho vay không có bm: là loi cho vay không có tài sn th chp, cm
c, hoc bo lãnh ci khác mà ch da vào uy tín ca bn thân khách hàng
vay v quynh cho vay.
- Cho vay có bm: là cho vay d các bm ti
chp, cm c, hoc bo lãnh ca mt bên th ba nào khác.
 Phân loc cho vay:
- Cho vay tng ln
- Cho vay theo hn mc tín dng
 Phân loc hoàn tr n vay:
- Cho vay tr n mt ln
- Cho vay có nhiu k hn
1.1.3. Ri ro trong hong tín dng ca NHTM:
i vi hong ca các NHTM, ri ro tín dng xut hin khi ngân hàng
c ho  hn ca các khon n gc và lãi.
RRTD không ch xut hin  c hong cho vay ca ngân hàng mà còn
xut phát  các hong khác o lãnh, chit kh
RRTD khi xy ra s ng nng n n hong kinh doanh ca NHTM.
Loi ri ro này có th n, mt uy tín gây tâm lý hoang

6
mang cho ni gi tin và t p có th gây s s dây chuyn h
thng ngân hàng vn là kênh phân phi vn huyt mch ca nn kinh t. RRTD ca
 n nn kinh t cc liên quan do s hi nhp
n cht mi quan h v tin ta các quc gia.
S cn thit qun tr RRTD:
Hu qu khi RRTD xy ra là rt ln, tuy nhiên hin nay, các NHTM Vit
Nam vi mt vi tình trng n xu, n tng rt cao. Công tác
cung cp, khai thác và s dng thông tin tín dng ti nhiu NHTM vn còn yu,
còn có tình trng khách hàng vay vn ti nhi kim
 m ri ro. Vii ro khách hàng còn nhiu
bt c tr hiu qu cho vic ra quynh cho vay và thu hi n. Nguyên
nhân ca tình trng này là do công tác qun tr c tin hành mt
m soát mt cách
cht ch p vi thông l Quc t và yêu cu hi nhp.
song vi ving tín dng, nhim v i vi h
thng ngân hàng là phi chú trn vic áp dng và hoàn thin các gii
pháp nâng cao qun tr  thc hin qun tr RRTD, Hic Base II cho
phép các ngân hàng la chn gi
i bn nay, hu h
xây di bt ca qun tr RRTD.
1.2. Khái quát v chm tín dng và xp hng khách hàng ca NHTM:
1.2.1. Khái nim:
Xp hng tín dng (credit ratings) là thut ng bt ngun t ting Anh
(credit: là tín nhim hay tín dng, ratings: là s xp hng) do John Moody 
m ca các doanh nghing st. Cùng
cum nang chng sc phát hành da trên vic
nghiên cu, phân tích và công b bng xp hng tín nhim lu tiên cho 1.500
loi trái phiu ca 250 công ty theo mt h thng ký hic xp lt là Aaa
n C (hin nay nhng chun m thành chun mc quc t).

7
p hng tín dng là nhng ý ki
chng tín dng và kh  ca ch th a trên nhng
phân tích tín dn và biu hin thông qua h thng ký hiu t Aaa t
Theo t chc xp hng Standards & Poor thì p hng tín nhim là nhng
ý kin ti v ri ro tín dng, chng tín dng, kh n ý
ca ch th  tài chính mt  và
n.
Theo t n th ng chp hng tín nhic
tính chính thc tín nhim t n nay ca cá nhân hay công ty v kh 
tr bao gm tt c các s liu kim tra, phân tích, h  v kh 
nhim tín dng ca cá nhân và công ty kinh doanh.
y, h thng chm tín dng và xp hng khách hàng là mt quy
 c hi tài chính ca mi
vi mt ngân hàng c tr lãi và tr gc n n hn hou kin
tín dng khác khác nhnh ri ro trong hong tín dng ca
ngân hàng. M ri ro tín d i theo t ng khách hàng và
m, da vào các thông tin
tài chính và phi tài chính có sn ca khách hàng ti thm chm tín dng
và xp hng khách hàng.
1.2.2. S cn thit ca công tác chm tín dng và xp hng khách hàng
i vi NHTM:
  qun tr ri ro tín dng
V RRTD và hu qu cu.
Yêu ct ra vi các ngân hàng là phc ri
pháp nhm kic thc hin thông qua vic tuân th cht ch
quy trình tín dg tác XHTD có vai trò quan trng trong vic phân
 c và sau khi cp tín dng.
- p hc khi cp tín dng

8
 ngh vay vn, ngân hàng da trên ngun thông tin thu thp
c v khách hàng, thc hin phân tích các yu t  
ng kh  n và thin chí tr n ca khách hàng. S li
 XHTD khách hàng và kt qu xp hng tín dng là m quan
tr nh cho vay hay t chng thi, da vào mc
xp h áp dng các chính sách tín dng thích hy, kt qu XHTD
  c khi cp tín dng là m      
quynh tín dnh giá khon vay, áp dng chính sách tín dng thích hp
nhm hn ch và gim thiu RRTD.
- nh kì
Trong quá trình din ra quan h tín dng ginh kì
ngân hàng phi tin hành phân tích kh  n gc và lãi ca khách hàng cho
ngân hàng các khoa trên ngun thông tin thu thp v khách hàng
 lúc gin thm tái xp hng, nhc thc
hin các cam kt ca khách hàng trong hng tín dng, chú trn nhng vi
phm hp ng, t  i RRTD so v
có th th u chnh mc xp hi vi khách hàng. Ni theo
chi yêu cu i b sung vn t
có hon th chp hoc yêu cu bo lãnh hoc cùng doanh nghip tìm
bin pháp gii quy   n
 xem xét s i ri ro so
vu, nhng bin pháp thích hp, có hiu qu  gim thiu

- XHTD khách hàng khi không hoàn tr n n
Vic XHTD khách hàng không hoàn tr n   nh mc
tn tht tín d gim tn tht cho ngân hàng.
 Cung cp chui thông tin có h thng v quá kh và hin ti ca doanh
nghi giúp các nhà qun tr nh chính xác, kp
thi và có hiu qu

9
Trong nn kinh t th ng, s cnh tranh gia các ngân hàng ngày càng gay
gt, yêu cu các quynh tín dng phi va nhanh, v ri ro thp, va có
hiu qu cao. Nu không s mp và m rng quy mô tín
dng, do khách hàng s n ngân hàng khác hoc tìm ngun tài tr ngoài ngân
hàng. Mun có quynh nhanh và chính xác, ngân hàng phi d i
chính xác v kh n chí tr n cu này ph thuc vào
yu t quan trng là h thng thông tin ca ngân hàng v khách hàng trong c quá
kh và hin ti. Yêu ct ra là ngân hàng phi có h thng tin cy
và thc hin tt công tác XHTD nhm t cho vinh tín
dng t
  xây dng chính sách tín dng và chính sách khách hàng
 XHTD, ngân hàng s phân loi khách hàng và áp dng chính sách
khách hàng v lãi sut cho vay, hn mc vay, thi hn tín dng cho phù hng
thng chính sách tín dng, áp dng k thung vi
mi loi vi doanh nghi tín nhim cao, XHTD tt, ngân
hàng s áp di lãi sut thp, giá tr khon vay ln,
u kin cho vay ni lc li v tín nhim
thp, XHTD thi nhng khon tín dng hàm cha nhiu ri
ro, ngân hàng s áp dng chính sách và bin pháp cho vay và bin pháp kim soát
cht ch , nhm hn ch kh y ra.
 Góp phn thc hin nguyên tc cho vay ca ngân hàng
Khi cp tín dng, NHTM phi yêu cu doanh nghip thc hic
cho vay, gm hai nguyên tc chính:
- S dng vn a thun trong hng tín dng
- Hoàn tr n ga thun trong hng tín dng.
Các nguyên t c th hin c th trong h ng tín dng. Vic
c tic khi cp tín dng và vic tái xp hc
tinh kì, d phân tích kh n chí tr n cho
ngân hàng, vi m  n ch    n pháp nhm thc hin tt

10
nguyên tc cho vay cc bit là nguyên t n gc và lãi
a thun trong hng tín d
   ngân hàng phân loi n và trích lp d phòng ri ro (DPRR)
nh tính
u 4 Quynh s -NHNN ngày 22/04/2005 ca ngân
c thì các t chc tín dng (TCTD) phi xây dng h thng XHTD ni
b  h tr cho vic phân loi n, qun lý chng tín dng phù hp vi phm
vi hong, tình hình thc t ca TCTD. Vic h tr ca h thng XHTD ni b
c th hin  ch kt qu XHTD khách hàng ca h thng XHTD ni b s làm
  tính toán và trích lp d phòng rnh tu 7 Quynh
-NHNN ngày 22/04/2005.
      i h thng XHTD ni b và chính sách
DPRR cho phù hp vi tình hình thc t và các nh ca pháp lut.
1.2.3. Nguyên tc ca chm tín dng và xp hng khách hàng:
Trong quá trình ch m tín dng, CBTD s thu   u và
m tng h xp hng khách hàng.
- m ca tng tiêu chí chm tín dng CBTD xác nh

- m tng h xp hng khách hàng bu nhân vi trng s.
- Trng s là m quan trng ca tng tiêu chí chm tín dng (ch s
tài chính hoc yu t  ng RRTD.
Trong quy trình chm tín dng và xp hng khách hàng, CBTD s dng
các bm tín dng theo nguyên tc:
- i vi mi tiêu chí trên bng tiêu chu s thc t
gn vi tr s nào nht thì áp dng cho loi xp hu nm gia hai tr s thì
 phía loi tt nht.
- ng hp khách hàng có bo lãnh ca mt t chc tài
chính m c xp hng tín d

11
Thu thp
thông tin
Phân loi
theo
ngành và
quy mô
Phân tích
các ch tiêu
m
t
qu XHTD
khách hàng
vay vn
Phê chun
và s dng
kt qu
XHTD


hng tín dng ca bên bo lãnh. Quy trình chm tín dng ca bên bo lãnh
ng cho khách hàng.
 m ca tng TCTD, mi tiêu chí s c chm
theo nhng tiêu thc kt hp l cho ra kt qu xp hng
khách hàng. Kt qu xp loc ngân hàng s dng ch cái A, B, C 
biu th xp loi.
1.2.4. Quy trình chm tín dng và xp hng khách hàng:
Hing h th phc v ni b cho
công tác qun lý RRTD và chính sách khách hàng. M  u có kinh
nghiu kin kinh doanh riêng bit nên h thng XHTD s có nh
khác nhau v     m s xp hng. Các NHTM t xây dng h
thng XHTD ni b phù hp vc thù riêng và tuân th nh ca
NHNN tu 4 Quy-
tham kho kinh nghim các t chc và quc t.
Nhìn chung quy trình XHTD t 1.1. Quy trình XHTD ti NHTM
Bước 1: Thu thập thông tin
Thu thn các ch tiêu s d
thông tin xp hng ca các TCTD ng xp hng. Trong
quá trình thu thp thông tin, ngoài nhng thông tin do khách hàng cung cp, cán b
thnh phi s dng nhiu ngun thông tin khác t  tin thông tin

12
i chúng, thông tin t trung tâm tín dng ca ngân hàng, thông tin t các công ty
xp hng.
Bước 2: Phân loại theo ngành và quy mô
a mi ngành ngh khác nhau v chu k kinh doanh, v trin vng
ng, v mc vu chi phí, kh nh tranhc
xây dng mt h thng xp hn yu t  phân loi ngành kinh
t ng. H thng phân loi ngành kinh t phi phù hp vi
 phát trin nn kinh t ng pháp lý ca tng qung thi
i da trên các thông l quc t. Các NHTM có th  theo cách phân
loi ca chính ph hoc t t cách phân loi riêng cho phù hp vi hoàn
cu kin c các ngân hàng phân loi theo 4 ngành
ngh chính: Nông  Lâm  i  Dch v, Xây dng, Công
nghip.
Quy mô doanh nghip ln hay nh s quynh nhin v th cnh tranh,
kh h, kh  n ca doanh nghinh quy mô
doanh nghi cung cp thông tin quan trng cho quá trình xp hng.
ng, các doanh nghip quy mô nh i doanh
nghip có quy mô ln bi chúng không có  v quy mô sn xut, tim
 và tim lc v mt tài chính. Vi
c vào các ch n kinh doanh, doanh thu, tng s ng, np
thu
Bước 3: Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm
 thc hic này cn thit phi thc hin các công vic sau:
(1) Phân tích các ch tiêu tài chính và phi tài chính. Bao gm:
 Các ch tiêu tài chính:
 c ly trc tip hoc kt qu tính toán da
trên các báo cáo tài chính ca doanh nghip.
 Các ch s kh n
- Kh  ngn hn

13
- Kh 
- Kh 
 Các ch s phn ánh hiu sut s dng vn sn xut kinh doanh
- Vòng quay vng
- Vòng quay tng tài sn
- Vòng quay hàng tn kho
- Vòng quay các khon phi thu
 Các t s phu tài chính
- T s n
- T s t tài tr
 Các t s phn ánh kh i
- T sut li nhun trên doanh thu
- T sut li nhun trên tng tài sn
- T sut li nhun trên vn ch s hu
 Các ch tiêu phi tài chính:
   nh tính, thông tin v các ch c thu thp t
nhiu ngun k c bên trong và bên ngoài doanh nghi nh các ch tiêu
này mi xp hng ph, am hiu v 
vc nhnh.
 Chm theo tn tin t
Nu ch a doanh nghip da trên bi k toán
và báo cáo kt qu hong kinh . Vì giá tr trên báo cáo kt qu hot
ng kinh doanh là doanh thu và chi   c cht dòng tin ca doanh
nghip cn phc là cn ph
chuyn tin t.
 Chm theo tiêu c và kinh nghim qun lý
 c qun lý và kinh nghim co cn thông qua
mt s ch tiêu sau: xem xét nhng thành tt bi trong quá kh ca
o doanh nghi có cái nhìn v lch s o ca doanh nghi

14
tin chuyên môn, thc
sn xut kinh doanh hiu hành.
c quc th hin thông qua công tác kim soát ni b c
thit lp mt cách chính thng, ghi chép và ki 
nhng chính sách co thc hin qung và kp thi sa
cha nhng v bt hp lý.
 Chm theo tiêu chí uy tín trong giao dch vi ngân hàng
Uy tín trong quan h tín dng là mt tiêu chí rt quan tr
thông qua mt s ch tiêu sau:
- Lch s tr n ca khách hàng
- S lu li n
- T trng n u li trên t
- Tình hình n quá hn c hin ti
- Tình hình cung cp thông tin ca khách hàng theo yêu cu ca ngân hàng
- Thi gian quan h tín dng vi ngân hàng
- Lch s quan h các cam kt ngoi bng, bo lãnh, các cam kt

- T trng doanh s chuyn qua ngân hàng trong tng doanh thu so vi t
trng tài tr vn ca ngân hàng trong tng s vc tài tr ca doanh nghip
- T trng s  n gi bình quân trên t   bình quân ca doanh
nghip ti ngân hàng
- M s dng các dch v ca ngân hàng
- Tình trng n quá hn t
Mt doanh nghip luôn tr n n, không gia hn n, không có n quá
hn, n có kh t vc là doanh nghip có lch s vay n vi ngân hàng
rt tt, doanh nghip gi c ch i ngân hàng thì ngân hàng s chm
v quan h vi ngân hàng cao và doanh nghip tip cn vn vay d  
c li, nu doanh nghip có lch s tín dng vi ngân hàng không tt thì ngân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×