Tải bản đầy đủ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
CHỦ ĐẦU TƯ
1. Chủ đầu tư: Dương Văn Thái
2. Địa chỉ: Số 1- Ái Mộ- Long Biên- Hà Nội
3. Email: imaginative@gmail.com
4. Fax:042506890
LỜI MỞ ĐẦU
1
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
Hiện nay, công cuộc CNH, HĐH đất nước đang là một tất yếu của sự phát triển
triển, nó trở thành làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các nước trên thế giới
cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Kinh nghiệm cũng như thực tiễn đã chỉ ra
rằng CNH, HĐH có mối quan hệ chặt chẽ với sự nghiệp GD & ĐT.
Có thể nói rằng GD& ĐT là yếu tố tác động mạnh mẽ đến quy mô, tốc độ cũng
như sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Bởi vì CNH, HĐH là một
quá trình mà trong đó sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con
người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết
hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh và hiện đại. Chính vì vậy mà CNH, HĐH

đòi hỏi phải có một lực lượng lao động có chất lượng cao.Có thể nói rằng, nếu sự
nghiệp GD & ĐT chậm đổi mới, chậm đẩy mạnh và phát triển thì nguy cơ tụt hậu
càng cao; CNH, HĐH sẽ bị bó hẹp về quy mô, chậm về tốc độ và kém về hiệu quả.
Thế nên đầu tư cho giáo dục không chỉ nên đi trước một bước mà là cần đi trước
nhiều bước. Trong đó, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước vào
nền kinh tế thế giới, đòi hỏi phải nâng cao trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực.
Ngoại ngữ có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong
sự phát triển của đất nước. Nói chung, không những vì biết ngoại ngữ là yêu cầu
tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường
xuyên được đổi mới, mà biết ngoại ngữ còn là một năng lực cần thiết đối với
người Việt Nam hiện đại.Thời kỳ kinh tế hội nhập mở ra nhiều cơ hội cho những ai
giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh- ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới hiện
nay. Đây là thứ ngôn ngữ chung được sử dụng trong giao tiếp, công việc, giao lưu
quốc tế, hỗ trợ những hoạt động cộng đồng mang tầm vĩ mô, toàn cầu.Qua yêu cầu
tuyển dụng của các công ty dễ thấy khả năng ngoại ngữ luôn được chú ý và "chăm
sóc" khá kỹ. Hiện nay một số nhà tuyển dụng xem khả năng ngoại ngữ là tiêu chí
đầu tiên để sàng lọc ứng viên. “Thiếu ngoại ngữ = tự đào thải”
Nhằm giúp sinh viên chuẩn bị một nền tảng Anh Ngữ vững chắc, hầu hết các
trường Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam đã xây dựng chuẩn đầu ra tiếng anh cho
sinh viên và dần áp dụng chứng chỉ Anh Văn Quốc Tế TOEIC như một điều kiện
để tốt nghiệp. Anh ngữ trở thành điều kiện không thể thiếu đối với mọi “tân cử
nhân”. Do đó trung tâm sẽ hướng đến việc giảng dạy các khóa học TOEIC cho các
sinh viên, giúp sinh viên vượt qua các kì thi trong trường cũng như tìm kiếm được
công việc tốt khi ra trường
PHẦN 1: NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ
2
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
1. Căn cứ pháp lý của việc tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ :
-Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- Căn cứ Nghị định số 75/2005/ NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục,
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của


bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ trưởng bộ giáo dục và
đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung
tâm ngoại ngữ, tin học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Thông
tư này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
trung tâm ngoại ngữ- tin học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các
đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý
trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu
3
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
trưởng các trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Thủ trưởng các trung tâm ngoại
ngữ, tin học, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 4 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
————
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho các trung tâm ngoại ngữ bao gồm: trung tâm ngoại
ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ- tin học .
Điều 2. Vị trí của trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về
đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại
ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.
Điều 3. Chức năng của trung tâm ngoại ngữ
1.Trung tâm ngoại ngữ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành
theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
2. Các hình thức học tập của trung tâm ngoại ngữ rất đa dạng, linh hoạt, mang
tính xã hội hoá cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao
trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng
nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.
Điều 4. Nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ
4
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất với
cơ quan quản lý cấp trên kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của
người học.
2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục :
a) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C;
b) Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C;
c) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người
học có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch
4. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn
thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ khác tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền
thông;
Điều 5. Tên của trung tâm ngoại ngữ
Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu,
biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Điều 8. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế
này.
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này,
đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của
khoá học;
5
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với
các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương
trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên;
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của
Trung râm trong năm đầu tiên;
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi
trường, y tế và an ninh của trung tâm.
Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2, Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;
c) Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba
năm tiếp theo;
d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn
bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất,
trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính
đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh
giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện
tại, cơ quan công tác);
e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang
thiết bị, phương tiện, học liệu.
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
Điều 12. Thẩm quyền đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trung
tâm ngoại ngữ - tin học
6
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
1. Trung tâm ngoại ngữ - tin học hoạt động kém hiệu quả, hoặc có sai phạm
nghiêm trọng thì có thể bị tạm thời đình chỉ hoạt động để củng cố hoặc bị giải thể
theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 75/ 20006/ NĐ-CP ngày 02
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật giáo dục.
2 Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học có thẩm
quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trung tâm
ngoại ngữ - tin học.
Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Điều 19. Chương trình giảng dạy, hình thức học tập
1. Chương trình giảng dạy ở các trung tâm ngoại ngữ - tin học là các chương
trình quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.
2. Điều kiện, thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra,
cấp chứng chỉ các chương trình giáo dục thường xuyên tại trung tâm phải thực hiện
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học
ngoài giờ làm việc), học từ xa, tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình
thức.
4. Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây
dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công
bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.
Điều 20. Tuyển sinh và tổ chức lớp học
1. Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại
Việt Nam có đủ điều kiện tham gia một trong những khoá học của trung tâm đều
được nhận vào học.
2. Học viên học tập tại trung tâm ngoại ngữ - tin học được tổ chức theo lớp
học. Trước khi khai giảng mỗi khoá học, trung tâm có thể tổ chức kiểm tra trình độ
7
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
đầu vào để xếp lớp cho phù hợp. Mỗi lớp ngoại ngữ, tin học bố trí không quá 40
học viên.
3. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hoặc hai lớp
phó do tập thể lớp bầu ra để tổ chức tự quản sinh hoạt lớp, giữ mối quan hệ giữa
học viên với trung tâm.
Điều 21. Giáo trình và tài liệu học tập
Trung tâm ngoại ngữ - tin học sử dụng giáo trình, tài liệu học tập theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu riêng của trung tâm nếu được cơ
quan quản lý đồng ý.
Điều 22. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ
1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, trung tâm tổ chức kiểm
tra, cấp chứng chỉ cho học viên.
2. Việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ của trung tâm phải thực hiện theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 23. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên
1. Hằng năm trung tâm phải tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của mình
2. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên của trung tâm còn được thực hiện
bằng cách gửi người tham gia các khoá học do các cơ quan quản lý hoặc do các
đơn vị khác tổ chức.
Điều 24. Hợp tác quốc tế
1. Tuỳ theo điều kiện, khả năng, trung tâm cần tăng cường công tác hợp tác
quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đơn
vị mình.
2. Các quan hệ hợp tác quốc tế phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương IV
THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
8
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
Điều 39. Thanh tra, kiểm tra
Trung tâm ngoại ngữ - tin học tổ chức tự kiểm tra, thanh tra và chịu sự kiểm
tra, thanh tra của cơ quan quản lý quy định tại Điều 7 của Quy chế này; chịu sự
kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số
85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động
của Thanh tra giáo dục.
Điều 40. Khen thưởng
1. Trung tâm ngoại ngữ - tin học, tập thể các đơn vị thuộc trung tâm ngoại
ngữ - tin học thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát
triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học sẽ
được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
2. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học có
thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao
quý khác theo quy định của pháp luật.
3. Học viên trung tâm ngoại ngữ - tin học có thành tích trong học tập và rèn
luyện được trung tâm và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo quy định.
Điều 41. Xử lý vi phạm
1. Tập thể hoặc cá nhân giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoạ
ngữ - tin học vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị
xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP
ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
và Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
2. Học viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học vi phạm Quy chế này và các
quy định trong quá trình học tập, rèn luyện, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý
kỷ luật theo các hình thức sau:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo, thông báo về cơ quan cử đi học và gia đình;
9
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
c) Buộc thôi học.
PHẦN II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
2.1 Xác định cầu thị trường
Như chúng ta đã biết, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng có tầm quan
trọng rất lớn đối với đất nước trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Do
đó, trong những năm gần đây Bộ GD- ĐT đã đưa chương trình tiếng Anh vào
giảng dạy từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và bậc giáo dục ĐH, CĐ, THCN, hay trình đọ cao
học. Nhưng có thể nói, mục đích chính của việc học tiếng Anh ngày nay là vì mục
tiêu cơm áo gạo tiền. Nếu một lao động giỏi chuyên môn cộng thêm tiếng Anh
thành thạo sẽ có một mức lương cao hơn rất nhiều so với những lao động chỉ giỏi
chuyên môn. Điều đó cho thấy, đối tượng sinh viên- những con người đang miệt
mài học hỏi và trang bị kiến thức cho mình để sau khi ra trường có việc làm ổn
định, lương cao- sẽ là những đối tượng có nhu cầu học tiếng Anh cao nhất. Theo
kết quả của cuộc điều tra chọn mẫu một số trường đại học gần đây cho thấy tỉ lệ
sinh viên tham gia học tập tại các trung tâm tiếng Anh là khá cao:
Theo kết quả điều tra chọn mẫu để suy rộng cho tất cả các sinh viên trong khu vực
trên ta có:
- Số sinh viên năm thứ 1 có nhu cầu và khả năng về tài chính để theo học các khóa
học tiếng Anh đạt 40% trong tổng số sinh viên. Trong đó 80% sinh viên theo học
giáo viên trong nước, 20%sinh viên theo học giáo viên nước ngoài
- Số sinh viên năm thứ 2 có nhu cầu và khả năng về tài chính để theo học các khóa
học tiếng Anh đạt 45% trong tổng số sinh viên. Trong đó 75% sinh viên theo học
giáo viên trong nước, 25%sinh viên theo học giáo viên nước ngoài
10
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
- Số sinh viên năm thứ 3 có nhu cầu và khả năng về tài chính để theo học các khóa
học tiếng Anh đạt 47% trong tổng số sinh viên. Trong đó 73% sinh viên theo học
giáo viên trong nước, 27%sinh viên theo học giáo viên nước ngoài
- Số sinh viên năm thứ 4 có nhu cầu và khả năng về tài chính để theo học các khóa
học tiếng Anh đạt 55% trong tổng số sinh viên. Trong đó 70% sinh viên theo học
giáo viên trong nước, 30%sinh viên theo học giáo viên nước ngoài
- Số sinh viên ở các trường học hệ 5 năm, sinh viên mới ra trường, học sinh cấp 3
chuẩn bị thi đại học có nhu cầu và khả năng tài chính để theo học các khóa học
tiếng Anh khoảng 500 người
Nhìn chung, số lượng các tân sinh viên vào trường qua các năm của các
trường đại học thường biến động không lớn, thậm chí có năm vẫn giữ nguyên. Sau
đây là các chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng này trong những
năm gần đây:
- Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Dự kiến năm 2011 nhà trường sẽ tuyển 4.000
chỉ tiêu.
- ĐH Xây dựng Hà Nội: Năm 2011, dự kiến tuyển sinh 2.800 chỉ tiêu
- Viện ĐH Mở Hà Nội: Dự kiến, tuyển sinh 2011 tuyển 3.000 chỉ tiêu hệ ĐH
chính quy, 600 chỉ tiêu hệ CĐ. Các hệ khác của trường này tuyển trên 3.000 chỉ
tiêu và hệ từ xa tuyển 12.000 chỉ tiêu.
- Học viện Ngân hàng: Dự kiến chỉ tiêu năm 2011 không tăng so với năm
trước khoảng 2.300 chỉ tiêu hệ ĐH và 1050 hệ CĐ
- ĐH Bách Khoa Hà Nội: Dự kiến sẽ tuyển 5.800 chỉ tiêu, tăng 200 chỉ tiêu
so với năm 2010. Trong đó có 5.000 chỉ tiêu cho hệ ĐH và 800 chỉ tiêu cho hệ CĐ
- Trường ĐH Thủy Lợi cho biết năm 2011 trường ĐH Thủy Lợi tuyển 2.915
chỉ tiêu như mùa tuyển sinh trước, trong đó dành 2.615 chỉ tiêu ĐH chính quy và
300 chỉ tiêu Cao đẳng.
Như vậy, cầu thị trường vẫn đang ở mức cao
11
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
2.2. Xác định cung thị trường
Các trung tâm, cơ sở dạy tiếng Anh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận
Hoàng Mai
- Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa
- Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Mở
- Trung tâm Anh Ngữ LONDON: Số 69 Hai Bà Trưng- Hà Nội
- Trung tâm WORLD LINK: 103 Trần Đại Nghĩa
- Trung tâm Languge Link: 24 Đại Cồ Việt
- Trung tâm Equest : 207 Xã Đàn
Tuy nhiên chỉ có language link, anh ngữ london, equest là sử dụng giảng
viên nước ngoài
2.3. Khả năng cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
a/ Đánh giá cạnh tranh- đối thủ cạnh tranh:
- Đây là loại hình đầu tư giáo dục nên việc thu hút các học viên đến với
trung tâm là một điều khá khó khăn
- Hơn nữa, đối thủ lớn là các trung tâm đã có vị trí nhất định trong thị trường
và đang phát triển, cũng có những phương thức thu hút học viên khá hấp
dẫn và giữ chữ tín cao. Có thể kể đến như trung tâm Anh ngữ London,
language link, World link…
Tuy nhiên, theo điều tra khảo sát cho thấy phần lớn học phí cho các khóa
học của học viên thường vào loại đắt đỏ và chất lượng giảng dạy còn chưa
cao như: trình độ sư phậm của giáo viên còn yếu, môi trường học tập chưa
đáp ứng được yêu cầu của các học viên.
- Một điều đáng lưu ý phải kể đến đó là các học viên- chủ yếu là sinh viên,
có tinh thần học tập rất cao và nghiêm túc nên cân nhắc rất kĩ khi lựa chọn
địa điểm học tập và luôn hướng tới những địa điểm có uy tín, chất lượng
12
Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative
cao và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có xu hướng học theo
phong trào, cùng nhau đăng kí học.
b/ Chiến lược cạnh tranh:
Dựa vào những nhận định trên, chúng ta có chiến lược cạnh tranh dựa trên
hai yếu tố chính là chiến lược kinh doanh và chiến lược về giá. Trong đó
chất lượng giảng dạy sẽ là yếu tố chủ yếu cũng như là mục tiêu phát triển
của trung tâm.
Chiến lược kinh doanh:
- Trước hết đây là loại hình đầu tư giáo dục nên để cạnh tranh thì nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của trung tâm là phải nâng cao chất lượng giáo dục,
tạo niềm tin và uy tín cho các học viên. Để có được chất lượng tốt nhất thì
vấn đề đầu tiên là phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Vì thế trung tâm sẽ tuyển
đội ngũ giáo viên nước ngoài đảm bảo được các yêu cầu sau:
+ Trình độ đại học hoặc sau đại học
+ Kiến thức rộng, chuyên môn sâu, trình độ sư phạm tốt
+ Nhiệt huyết, năng động với công việc
+ Biết cách tạo ra một môi trường học tập, sự liên kết giữa thầy và trò.
- Giáo trình đưa vào giảng dạy sẽ được lựa chọn kỹ càng, phù hợp với từng
trình độ của học viên, cùng với đó là các tài liệu bổ trợ nội bộ do chính các
giáo viên tổng hợp tài liệu biên soạn.
- Trung tâm sẽ cung cấp, trang bị cho giáo viên và học viên các thiết bị nghe
nhìn, cùng các thiết bị khác để giúp cho việc giảng dạy và học tập được tốt
hơn.
- Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh của trung tâm thông qua các kênh
thông tin như: Biển hiệu bắt mắt, phát tờ rơi, và trên internet… Bên cạnh
đó, khi trung tâm đã đi vào hoạt động và đã tạo được sự tin cậy của một bộ
phận học viên thì chính các học viên này là kênh quảng cáo hiệu quả nhất
cho trung tâm, đưa các thông tin về trung tâm đến với các học viên khác và
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×