Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam


I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC KINH T
PHM HUY TRUNG
PHáT TRIểN DịCH Vụ THẻ THANH TOáN QUốC Tế
TạI NGÂN HàNG TMCP NGOạI THƯƠNG VIệT NAM
LUN VN THC S KINH T I NGOI
H NI 2014I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC KINH T
PHM HUY TRUNGPHáT TRIểN DịCH Vụ THẻ THANH TOáN QUốC Tế
TạI NGÂN HàNG TMCP NGOạI THƯƠNG VIệT NAM
Chuyờn ngnh : KTTG & QHKTQT
Mó s : 60 31 07

LUN VN THC S KINH T I NGOI


NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. H VN HI

H NI 2014


MỤC LỤC
Danh m vit tt i
Danh mng ii
Danh mbiu iii


Danh m iv
PHN M U 1
TNG QUAN V DCH V TH C T 9
1.1. a dch v th  9
1.1.1. Khái niệm 9
1.1.2. Phân loại thẻ thanh toán 9
1.1.3. Đặc điểm thẻ thanh toán 15
1.1.4. Vai trò thẻ thanh toán 16
1.1.5. Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ 20
1.2. Nn th c t 24
1.2.1. Khái quát thực trạng hoạt động của dịch vụ thẻ thanh toán 24
1.2.2. Hoạt động phát hành thẻ thanh toán quốc tế 27
1.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ quốc tế 29
1.2.4. Hoạt động quản lý rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế 30
1.3.  n dch v th c t 31
1.3.1. Các nhân tố khách quan 31
1.3.2. Các nhân tố chủ quan 34
: THC TRNG HONG DCH V TH 
QUC T TT NAM 36
2.1. Tng quan v NH TMCP Ngot Nam 36
2.2. ng cung cp dch v th c t ti Vietcombank 37
2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ quốc tế tại Vietcombank 37
2.2.2. Hoạt động thanh toán thẻ quốc tế tại Vietcombank 45
2.2.3. Hoạt động quản lý rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế
tại Vietcombank 51

2.3. ng cung cp dch v th c t ti Vietcombank 61
2.3.1. Những kết quả đạt được 61
2.3.2. Những hạn chế, vướng mắc 65
2.3.3. Nguyên nhân 67
: MT S GIN DCH V TH 
QUC T TG TMCP NGOT NAM 71
n dch v th thac t 71
3.1.1. Định hướng marketing của Vietcombank 71
3.1.2. Kế hoạch phát triển các dịch vụ liên quan 72
n dch v th c t ti Vietcombank 73
3.2.1. Tăng cường yếu tố công nghệ trong dịch vụ thẻ 73
3.2.2. Giải pháp liên quan đến phòng ngừa và quản lý rủi ro thẻ 75
3.2.3. Giải pháp phát triển mạng lưới ĐVCNT 77
3.2.4. Thực hiện chiến lược Marketing cho sản phẩm thẻ 79
3.2.5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 81
3.3. Mt s kin ngh 82
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 82
3.3.2. Kiến nghị với Chính Phủ 83
KT LUN 86
U THAM KHO 88


i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT
Từ viết tắt
Nguyên nghĩa
1
ATM
n t ng
2
BIN

3
CIF
 
4
CN

5
CNPH

6
CNTT

7
CVC
c th (Card Verification Code)
8
CVV
 c th (Card Verification Value)
9

v chp nhn th
10

m ng tin mt
11
EDC
Thit b c th (Electronic Data Capture)
12
HSC
Hi s 
13
NH

14


15
NHNN
c
16
NHPH

17
NHTM
i
18
NHTT
N
19
POS

20
PIN
Mt khu
21
TCPHT
T ch
22
TCTTT
T ch
23
TCTQT
T chc th quc t
24
TTT

25
Vietcombank
i c phn NgoVit Nam
26
VCC
ch v 

ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

STT
Bảng
Nội dung
Trang
1
Bng 1.1
S ng th  
 2007-2013
25
2
Bng 2.1
Th phn s ng th ng quc t
44
3
Bng 2.2
Doanh s s dng th ghi n quc t ca VCB
-2013
49
4
Bng 2.3
Doanh s s dng th ng quc t ca VCB
-2013
50
5
Bng 2.4
Th phi Vi
51
6
Bng 2.5
S ng th ng quc t 
n 2008  2013
62
7
Bng 2.6
Doanh s  quc t t 
n 2013
64
8
Bng 2.7
S ng POS ca Vietcombank t 2008-2013
64


iii
DANH MỤC CÁC BIỂU

STT
Biểu
Nội dung
Trang
1
Biu 2.1
Th ph dng th ghi n quc t
42
2
Biu 2.2
T l gi mo/Doanh s th
54
3
Biu 2.3
T l gi mo/Doanh s 
56
iv
DANH MỤC CÁC HÌNH

STT
Hình
Nội dung
Trang
1

i th 
10
2

 ti Vietcombank
40
3

 quc t
45

1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
i s n mnh m ca kinh t th gii,  
ch v n c v s ng, t ra ng
nhi   i vi h th  c bi
nghip v  u lo thun
lng thn kinh t - i. M
n ca khoa hc k thun b cg ngh tin hc
ng d  tin h
rng hong cy 
ra mt loch v ch v th 




               

 

 






Ti Vit Nam, nn kinh t  t   i s  
 hi nhn vi nn kinh t th gii,
vic xut hin ca mt cn thit. Nm bc

2
nhu c u nhg Vit Nam ch
v th ng dng ti Vit Nam
Vit Nam c nhu nhnh.
Vit Nam v
nh hn ch   n dch v th tr  bin  Vit
Namc bit, trong bi cnh hi nhc ngop
   ng Vit Nam, to snh tranh ln v 
c. Nhn thc v u v hong
th t  "Phát triển dịch vụ thẻ
thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”  n

2. Tình hình nghiên cứu
Nghiu nhng v v th 
quc  
nhau, trc tip ho  th 
quc t  quc t ti Vit Nam, cu c t
c ng dng th c t ti Vit Nam 
 (2006). Cu
n v th quc t n ca th 
quc t quc t  gii Vit Nam. Tuy
c xut b li y
cui nhu nh
ti Vit Nam  c ng g
lung kinh doanh th: kinh nghim ca mt s 
trong khu vc t tVit Nam
gi nh Tung kinh nghim thc tin trong hong kinh
doanh th ca mt s  chc th quc t 
c kinh nghim h  Vit Nam
   u thc trng ho ng kinh doanh th c   i
Vit Nam  xut mt s gin ngh 

3
n hong kinh doanh th cVit
Nam trong bi cnh hi nhp kinh t quc t.
n th ng th ti Vit Nam t trong nhng nc
nhi u. Định hướng phát triển thẻ
thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam Phm Th nh
Tn kinh t, s p cn v bng vic ch ra
s cn thit ca th i hi  cn thit
ph n mi chung thay
th c giao dch bng tin mt c cho thi
  n s cn nhi         i
  n m   t
trong nhc quan trn hi
viChính sách của nhà nước trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt –
kinh nghiệm phát triển thẻ thanh toán ở Hàn quốc và một số hàm ý cho Việt
Namc ng C 
ng quan chung v n dch v th c t
 n th ng th ti Vit Nam
 ti ng th ti Vit Nam qua ho
th c  
 
gi  ca th i cho mi
ch th  a cng
c v 
n m
ng mc trong vin th ng th thanh
i Vit Nama m i
t Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014
t hay v
c th a V ng V 
gi 

4
 


 u
 n chung cho
 ng         



Nam .
 quc v dch v th Hoàn
thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân hàng thương mại
Việt Nam



 



 




Mt trong nhng ni dung quan trng ca dch v th n
i ro tng kinh doanh th, nc
nhi u:
Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công
thương Việt Nam  ng kinh

5
doanh th tVit Namn mi ro
trong hong kinh doanh dch v th. LuVit
Nam trong nhn mc bi
 ng nhiu m ng ch th, doanh s
  a th.
Dch v th n mang li nhiu ti i s d
i nhng tii t th i gian gi phm
th i ro trong hong th c tp
y c gi, by th, by tic giao di ro
xy ra s m hiu qu kinh doanh, u ca
 n, thc t r
trin th cVit Nam m hn ch
ri ro trong hong kinh doanh th, bao g
n ngh vu
quan, vVit Nam  hn ch ri ro trong kinh doanh th. Tuy
i dng li  vii ro trong hong kinh
doanh th t 
c t ca th.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mu
 cu thc trng cung cp dch v th c
t ti Vietcombank, lu c nhn ch
  xut mt s bi n dch v a Vietcombank.
 thc hic m
ca Luc gi
i) Tại sao Vietcombank cần phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế?
ii) Hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế của Vietcombank thời
gian qua như thế nào?
iii) Để phát triển dịch vụ thẻ thanh toán quốc tê, Vietcombank cần làm gì và
làm như thế nào?

6
3.2. Nhim v u
i) u mt s v n v dch v th 
hong kinh doanh c
ii) 

, 







 ch v 

 quc t 


2007 - 2013.
iii) 









ch v 

 quc t 














.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. u
u ca lung cung cp dch v 
th quc t tVit Nam.
4.2. Phu
- Ch u vic cung cp dch v th c t
cu dch v th 
- 



 



ch v 
 

2007 - 2013p vi mt chu k chic kinh
doanh c
-          Vit Nam
(Vietcombank).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
p cn ca lu  c tin ca
 ng nhi
ng gm m rng dch v th c t i vi

c thc hi 
- ng hp:
ng hc s d h thc s li
  ng h  thc trng
hong ca nn kinh t 
n thc trng hong ca dch v .

7
- 
m tp h lic tr
u thu thc t nhiu nguc th d
 ng loi theo t th.
- ch s - logic
i chi  
hit lum bo lun
c, v c ti u phi
thng nhch s  lch s  i
d ca lch s  nh s 
trin, din bin ca vic kinh doanh dch v th i vi nn kinh t 
chung
 nhng quan v thc trng nghip v
 quc t i vch v p.
6. Những đóng góp mới của luận văn
Về mặt lý luận:
 tng kt thc tin, lu thn v th thanh
 quc t  i.
Về mặt thực tiễn:
Tip cn t nn tn v th c t, lung kt
kinh nghin dch v th a mt s  gi
c trng hon dch v th c t ti NH
TMCP NgoVit Nam thi gian qua. T  ra nhng bt cp cn x 
 xu   n dch v th  c t ti NH
TMCP NgoVit Nam u ca s nghii mp
vi chin ci gian ti.
7. Kết cấu của luận văn
n m t lun, Lu

8
- Tng quan v dch v th c t.
- c trng hong dch v th c t t
Vit Nam.
- t s gin dch v th c t ti
i ThVit Nam.

9
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ thẻ thanh toán
1.1.1. m
Hi m th 
Th  thanch v 
n mt ho  n mt t
hon t ng.
u 24, quynh s -NH1 v th l n
m, th t pn mt do
 d tr tich v,
n mt t
n t ng ATM.
p v th  n do
t ch  thc hin giao dch th u kiu
khoa thun.
Th c t  u c chc th quc t do
  ch quc t  c s
dc t, ti bt k 
mang bing chp nh 
y, m
th      d  
phu tu thung loi th na hay quc t. Th c s dng
 ch v tn mt t
Th ra n gn lin vi vic ng d tin hc
  c s d tip nhn mt s dch v
t ch cung t b ng.
1.1.2. i th n
Th  r i th  d
nhi vii ch i.

10
Hình 1.1: Phân loại thẻ thanh toán

Theo tính chất thanh toán của thẻ
- Th ghi n - Debit Card
Th ghi n n m
p cn vi s n c thng kt ni trc tuy
ch v tc thc hii
n t a ch th ph thuc ch y 
 p dch v cho ch th ch v.
Th 
t
Ch th

Hn mc
ng
Phm vi
s dng

sn xut
Th ghi n
Th ng
Th 
 h
Th do t chc phi
 
Th khc ch ni
Th 
Th chip
Th ng
Th 
Th na
Th quc t
Th tr c

11
Th  a th ghi n
 tip cn trc tip tn t n t ng.
Ch th  thc hin nhiu giao dn,
chuyn khon, xem s         
i th ATM, h thp cho  dng th kh
  s   phc v.
- Th ng - Credit Card
Th i th   th s dng th trong hn m 
dng tuc  c th ph  
b  nh.
Th n mt cung cp cho
i s dng kh c tr tin sau. Ti th
ch v ng ra tm  cung cp
ch v i khon ti t
khong thi gian nhnh theo tho thun gi th. Khong thi
gian k t khi th  thch v t th phi tr
ti  thung loi th ng ca tng t chc
th  , hn mng
ca ch th t tua th
ng
 ch 
d m bo chi tr ca t m
bo chi tr nh d nh
i quan h s ch n th ch
 dng th, thay bng tin mt, ch th xu c
m cung ch v p nhn th  
Mt s u th ng ph bi Master Card, Visa, Amex, JCB,
Diners Club, UnionPay.
- Th tr c - Prepaid Card

12
i th m gin phi
thc hi t u ca 
c ch ch cn tr t s tin
s t tm th vi m
a loi th i th ghi n  
u th   c gii hn trong s ti        t
khong thi gian nhnh tu nh ca mn mc th
t tu
- c th   bin 
th t. Th n phm ca m cht
hp vi m i hoc logo ca
 ng thi xut him thm s
ca th ng, th c hp d
bng l tr i.
Theo chủ thể phát hành thẻ
- Th  Bank Card
i th  dng mt 
hot s tin cc s dng mt s tin do
i th c s dng rt
hi m vi mt qum
vi u.
- Th do t ch Non-bank Card
i th  chc du ln, ni ti gi
t     a hiu ln      
i loi th i  th ph s 
n  trc tip thc hin nghip v th  ch th

Theo công nghệ sản xuất
- Th khc ch ni  Embossing Card

13
i th t khc ch nb mt th c
khc nn thit. Nhng tm th c sn xu
ngh   b
li dm b dng.
- Th  - Magnetic Stripe
i th c sn xut dt t i mt d 
 mt sau ca th a th  th  c
s dng ph bi l b i khi
d h  
thu c d  th
- Th  Smart Card (th n t  vi x .
 h mi nht ca th thant vi x c nh
g n t o. Th 
ng cn t 
Mt tm th c gn t  thay th cho d t
sau th. So vi th t hin nay, kh t ni va loi chip
 c hic nhiu la chch v
vn tiu la ch  
tr  bo mi th t.
  kt hng dng
t               
thuc, nhn dng, truyn dn c kho. ng hp th 
 n t .
Theo hạn mức tín dụng
- Th  Gold Card
i th hp vi mc s
p cao, phc v cho th ng cao cng
 n. Th n mc
ng l ng. Th  cao cp, th hng nh
trin ca th i th n

14
thu n ca mn mc
ng cao.
- Th ng  Standard Card
i th n nht ph t
dng th ng ph bin bi hn mng thp v
c thu nhn mc ti thiu tu nh.
Theo phạm vi sử dụng
- Th na  Domestic Card
Th   ch dng
thay th tin m ch v n mt trong phm vi quc
 ghi n na c
s dng ti h th
t vc.
- Th quc t - International Card:
Th quc t  u c chc th quc t 
 ch quc t  c s d
phc t, ti bt k 
bing chp nh   quc t
 phc chp nha T chc th quc t,
 cht ch nh trong vi do T chc
th quc t i th quc t  ghi n quc t  ng
quc t.
i th c chp nh
t vi  chc th quc t  th s dng.
Ch th  ng bn t cm
i ngoi t mnh ti t chc th quc t,
ng tin n i th c nhi
t n
l

15
Do phm vi hong tri khp th ging, vic kim


u th ta th c t
Th quc t c s h tr  gii bi nhng t ch
 hoc nh hot
ng trong mt h thng thng nh.
m mn li ca loi th c nhiu s
 trong viu th ng, x ng yu t k thut ca
th t  chc th quc t t vng
 chp nhn th thi t hong [10, tr 17-24]
1.1.3. m th 
 m cu to th
Th ng cht liu nha (Plastic) vi 3 l
th a cng,  ging. Th  s dng
phc bao ph bi mt ln tu 
 trng.
  dng
- Linh hot:
Th u lo hn mc ng ca
th p vi hu h nhng kp
thp cho ti nhnhu cn mt
cho ti nhu cu gich, thu ca mi 
- Tin li:
Th  tin lg m
ti mang lc bii vi nhi ph
ch). Th   thanh  hu ht bt c
n phi mang theo tin mt hay Travel  thuc
ng tin h c
- 
Ni s dng th   s tin cc nguy
 mt cp git. Ngay c ng hp th b ly cp,

16
o v tin cho ch th b  nhm
 a k tr na, hu hch th c
th

 ng kt ni trc tuyn t n mt, t
 th, t chc th quc t c ghi n
 th c thc hin m ng, dn
tn ra rt d n l
1.1.4.  
Vi ch th
n i, th n cho ch th rt nhiu
ti dng:
- n tin
Th  c nh, g  th  d   theo
 d ch v t mng
i rng khc. Ch th ch cn xu 
y, ch th  
du lch ho n mang theo nhiu tin
mt tri. Nu s d 
th tc chuyng thi ph
i mt kho v, nu s dt s ti
i ph ti li t n mt hoc chp nhn
ri ro v t  i. Vi th i vic tr n
 th ch v c, tr tin ca
ch th ch b ghi n kh th thc s ng th.
   th  n phi v  
trong gi  n m  thot c 
c trang b  nhc ng th 
p cho ch th nhng dch v  n vay, chuyn khon,
xem s   dng th  th 
nhc mt kho ng, tc thi. Vi hn mng

17
p ch th u kin m r
kh n.
- Tit kiu qu
Khi s dng th, ch th s tit kic thn chuyn,
kim ti  th tc v

Vn, ch th  kic
. Nu ch th  n
tii tr 
nh.
i v c s mang li
hiu qu trong vic chu cp tin sinh ho
phi tn nhiu th tc chuyi th
 kiu qu 
gin tm     c cp ngay mt
ngun vn ngn hn th tc vay vn.
-  c bo v
Th c ch to ht sc tinh vi, hi 
ca th rt cao. Vi  vi ch a ch th kt hp vi
 ng sau th tng vng chc nguy
 b m dng. Khi mt th hay l s Pin, ch th  
NHPH th  kp thi phong to n th. Vi s n ca thit b kim
tra hii s i ca th a th 
s c n
- 
ng ti  
trch v hay ti
dp cn v
ti  bin hi
n thoai hay qua mng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×