Tải bản đầy đủ

Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý trong một số trường tiểu học ở Hà NộiĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
NGUYỄN LINH TRANGNHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC

QUẢN LÝ HÀNH VI ĐỐI VỚI TRẺ CÓ DẤU HIỆU TĂNG ĐỘNG
GIẢM CHÚ Ý TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC


HÀ NỘI – 2012


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
NGUYỄN LINH TRANG
NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC
QUẢN LÝ HÀNH VI ĐỐI VỚI TRẺ CÓ DẤU HIỆU TĂNG ĐỘNG
GIẢM CHÚ Ý TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC
CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Hoàng Minh
HÀ NỘI – 2012
1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT




:

HS
:

SL
:

TB
:


:



DSM
:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 

ICD
:
International Classification of Diseases  

APA
:
American psychiatric Association  
WHO
:
World Health Organization  

2

MỤC LỤC

Trang
MỞ ĐẦU

1. 
1
2.  
3
3.  
3
4.  
4
5.  
4
6.  
5
7. 
5
8. 
6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
7
1.1. 
7
1.1.1. gi
7
1.1.2. Vng
8
1.1.3. Ri lon/ri nhi
9
1.1.4. Ri long gi
10
1.1.5. Nhn thc cu hc
21
1.1.6. Chic qui vi tr ng gi
27
1.2. Lch s u v can thip cho tr i long gim
ng hng
40
1.2.1. 
ng gi
40
1.2.2.             trong

43
1.2.3. 
48
1.2.4. 
51


3

Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
55
2.1. 
55
2.2. 
56
2.3. 
64
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
66
3.1. 
66
3.1.1. 

66
3.1.2. 
68
3.1.3. 
72
3.1.4. 
75
3.2. 
gi
77
3.2.1. 
77
3.2.2. 
82
3.2.3. 
85
3.3. 

89
3.3.1. 

90
3.3.2. 
93
3.3.3. 
98
3.3.4. 
102
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
108
1. 
108
2. 
110
Tài liệu tham khảo
1111

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

                
Polanczyk  Rohde .
 [31]. t
n   5% [93
 91]. h

 
13, [70].
 
.   2000  cho
 t  
  82]. N
(2007) 
 
[29
 
  

 


 
 20   
[89 

70].
2



 [91
vi h
 

,   , v.v. 
  
 
              
  . C
  

 
. 
 

 
              

 [77]. 

  i 
,    
. M  
 
 60%) [63]


3

 

 
ban
   

               
    ,
    .
    "
 
 " 

2. Mục đích nghiên cứu
 u thc trng nhn thc c  u hc v nhng chic
qu i vi tr tiu hc u hiu , tt s 
thcu hc v hc sinh u
hiu ri lon   c qup.
3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
3.1. 
u hc v nhng chic qui vi
hu hiu .
3.2. 
145 g5  
        
 V
.

3.3. P
3.3.1. u
4

ch u hc t s du hiu
 chic qui vi hc sinh ng du hiu 
 hc p.
3.3.2. Gii hu
Do 


 
 .
4. Giả thuyết khoa học
4.1.   

4.2.   
.
4.3.  
 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1.  
 

5.2. 
    
.
5.3.  



6. Phương pháp nghiên cứu
5



6.1. 
u nht c c.
u  Vi u, do vy
nhng
internet,v.v. bng tiu nhn thu chng
ca ri lon , chic qui vi tr u hiu c
bing hng.
6.2. ng vn bng hi
  u tra bng bng hi (  t  
phng vn vic thc hii nhii theo mt bng hi in
sn. Bng hi phng vc thit k vi nh hi m nhm
thu thn v u ca
 
6.3. 
        

7. Đóng góp mới của luận văn
7.1. 
- n u v nhn thc ca u hc v
chic qui vi hu hiu  ti Vit Nam.
- Cp nhut schin
c qui vi tr u hiu  ng hc.
7.2. 
- Kt qu u ch ra thc trng nhn thc mt s  ng
n nhn th hc vn, s ng da
u hc v tr u hiu  c qui vi
6

tr u hiu  ng hc. Kt qu   
dng nh tr can thii vi tr GCY   tui tiu hc
ng.
- Kt qu u s u tham kh:
, qu ng chic qu
p vi tr   tiu tiu hc u hiu  n
ng hng.
8. Cấu trúc luận văn
 





7

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. 


      



 

n
].



          ,     








 [20],[4].


8

 3  5 . 6-

15-
-
-40
[55].



1.1.2. 
1.1.2.1.  (Motor)


 (motor
           




]
1.1.2.2.  (Hyperactivity)
Corsini,

20
 
].
Trong DSM-II,  

    ;          
. -III, DSM-III-R, DSM-
9

               

1.1.2.3. (Impulsive)


- 

              


1].
              

               

1.1.3. 
 disorder.
Trong 
  (disorder) 
     (disease)  
(illness).







4]. 

10


 

 
 [53].


].

, 
. 
 can

1.1.4. 
1.1.4.1. 
Kh

Alexander Crichton  
ental restlessnes, George Frederick

v.v.  
defect in moral control) [45]
, Strecker
 
     ,
, ngang b,  , v.v. 
post-encephalitic behavior disorder

              
brain-injured child).
11

              MBD -
             
[45].

 
cao  t em 
        Diagnostic and statistics manual of mental
disorders, DSM-
 
             
[45, 48]
-
At            
ba   , 
  Virginia
 
 [45].
              
               
"  
 (World Health Organization - WHO) 
    -
III- -
    
DSM- ICD- [48].
Theo ICD-10, 
                
    
  ,  
.  ng    
12

              
 .      
  [71].
Theo DSM-



DSM-IV-TR (2000) [99].

                

              

 



 [20].
Halgin, Whitbourne 

 -xung ng 
 
    trong  
  t 
  . T
  -xung    
 h
trong  
               
 [43].
13

           

- 
-

- 

- 





1.1.4.2. 
Theo DSM-IV-75],[105]
- 
- 
 
- --
 -

314.01).
- 
-
 
1.1.4.3. 
   
     vi   DSM  ICD. DSM-I
-IV-
       ICD-  r 
14

ch   Hyperkinetic 


-IV-

DSM-IV-99],[75],[20]
A.               
-

B. 


C. 

D. 


E. 
 


               
         xun       

c 
giao, v.v. - 
            ,v.v.   
 v.v.).

 
15




v.v.).
1.1.4.4. Nhng du hing gi tr em
Trong nhiu khu
nhng du hia ri lo
ng nhng du hi xut hin
sm ngay trong nhi ca tr. 
n  


 
.        i lo  c s    
n hoc  

 




, v.v. 
,   
 [32].


, v.v.) [51].
-IV-
: 

16



             
 v.v. [75].
p.
                 

 v.v. thu  











              Theo
Barkley, bi               
  
,  
 ,     [51].
             



20].      ng   

17

  
, v.v. 
, v.v. 

 

Theo Barkley, b          

                
              
 [51].



 


 


51, 68].
Theo Weiss, b

20



51].


18




1.1.4.5. a ri long gi
i lot v u mi quan
n nay ngi ta v 
i lou ca lu
ng kt li mt s c nhi 
gii cho vii lo
Ngc
+ Yu t di truyn: Theo Barkley, hu hng hi lo
ng bng c
u t gien nm u kic l
cu ch20].
u v gien cho thy t l ln nhi lo
t th, anh ch 
ng ri lo. 


 4      ,     
 
 80% [75],[68].       

 th

 
].

              

19




              
M
 

 
           




1],[75].


-hydroxy-phenylglycol (MHPG), axit phenylatic, phenylalanine 
           




 
 
            
dopamin [21].




20



[32, 75]. 

 i
u v nh hay bt
i lon  cha m
ng trong vi
ra ri lo
u ca Sameroff, Chandler, Fiese 


               
Nigg  

:  
giai  lo  
 2) T
. 


, v.v.
            

 [21],[75]



   75].           


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×