Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết)


 !"#$"
% &"#$"'(%)*
+!, )-& (&
./0"1#2
3456
#./789&:1&,:;<(=>?@
+A4
.BC(=>?@:1;2
D(=>?E2A2)F?%)G
H&:%I:H (J7K2
!$(K2L$195>M$1
:$1N
OC!!#
@2L7B2/0:P&
2:O!
:$1NQ
!(!"
#1!;"&-H
+IR%CS75/TU/
:-V"&-'Q"&-#H

((%"6
+
4(-
1=>7C9
";
"&-

:;N#"&-"W"1XY1
:+H
!(H2%"
Z#NN1[ &;H
:4"629
%2\2"6\2\2G
4=
U%C4=)7F4=22'
K2L6H@2U%\22
!$%$(%99'K2L1$'
H@2]U9 $"
H2]U!%(%2D2/02
^!", , )$"
3 $"3$"H$"
_<`12D2/02H2U!%(%
: NN`N1#
349

:#a
3C#a\#: NNN:"
!"&,1,`
a3b1X2\2G4=c42
XL>@>529&-
3d2\2G4=F4=c4
4&-"-
4,`4,14
"e2\2)F"2H
1;2'!'2672
1e7)F?%)Gf52)g'3d
h(=*7(=e7i7CjH2!
27!keHL)e7i7Cj7(=
4/l0H)F?9
3K2L$1$;Z[


:N:OC#$1PO!
@2L7B2P&!:O!
:OC
4/l0)F?925g
11g1"2
_i7Cj2)F!:H
:W:
$1:OCPO!W
/l(=*2W-
a./0!keHL)e7i7Cj/l(=
:$1::1!"";
:2/0!5";&-
XCkeHLg
&%K2L1$\2
/l(="'\Q2L7>M)?
 !"$"
% &H&
(%)*9+! )&, ), )2&
@2L7B2
ae7)F!mC
2/0keHL)e7HC(n
/l(=U6
H***/l(=6e7i7Cj
./0)F!\4!
5>M$1:$1N
OCO!""-
@2L7B2P&:O!
:N;Z[
1Q$1;:1$&
3b1X2/09#$11
:451W
+!
:;!W
3IR%CS75/TU/
:-,:-'1XY1
a2/0keHL)e7HC(n/l(=
U6H>M)?:Oo!
_5>Mo$1:o$1N
OC"-)i7Cj
:o1#N"&H#O!
cQC2kjHL)e7i7Cj(=
"g
ap/l(=6*i7Cj27
+F4\4
:$1;#q13
:$1N:Oo#$1PO!&
p***/l(=62
#OoCOCOCg;g

6)F@2L7B2/0
'/l(=6rHK2L1$2
'",'",',',''@2L7+!,
cs(tSu7Li\v1$
ci\v2/0
@2L7B2/0
2:O!
:1W2
3X9$1:$1#OC$PO!N'
:OC#$1'PO!#
3X9$1:':$1#OC$PO!'
:OC#$1N'PO!#
.w5
`tSu7Li\v1$
O
1$
1$*:1*:5
a(tSu7Li\v
O
*:O*1$
Câu1:đ/n,ct,,đơn vị và cách x/đ khối lượng thể
tích của vật liệu xd
-đ/n:khối lượng thể tích là kl của 1 đv thể tích ở
trạng thái tự nhiên(kể cả lỗ rỗng)
-công thức:
fo= (g/cm3) trong đó m:klg khô của VL(g)
Vo: thể tích tự nhiên của VL(cm3)
-cách x/đ fo:sấy khô nhiệt độ 105->110 độ đem
cân m(g)
1$ " '" ' ' '
$1 "'"" '-& ' ' 
33b1X     
PP '" '" '& '& '&
&';-& -'-W

 '-

"W
1#2 W W W W W
1 &W'" -'- ;-' "'
W
"W
+x/đ Vo:+ mẫu có hình dạng x/đ=> đo kích
thước=>dùng công thức hình học tính Vo
+ mẫu có dạng hình học bất kỳ đo bằng pp cân
thuỷ tĩnh
+vật liệu dạng hạt rời rạc:x/đ Vo bằng pp đong
Câu2 đ/n ct,đv cách xđ klg riêng của VLXD
-đ/n:là khối lượng đv thể tích ở trạng thái toàn
đặc
-ct:f (g/cm3) trong đó m:klg vl của mẫu ở trạng
thái hoàn toàn khô
Va thể tích phần đặc của vl
-cách xđ f
a)vl coi là đặc hoàn toàn,xđ f như fo
-xđ m: sấy khô=>cân m(g)
-xđ Va :đo hoặc cân thuỷ tĩnh
b)vl bất kỳ có độ rỗng
-xđ Va bằng bình klg riêng
-trình tự xđ:sấy khô mẫu
+nghiền mẫu thành những hạt <0,2mm
+cân mẫu đã nghiền dc m1(g)
+cho vl vào bình klg riêng có chứa chất lỏng ở
mực ban đầu là v1,khi hết bọt khí nổi lên đọc
mực v2
=>thể tích đặc của vl trong bình là Va=V2-V1
+cân vl thừa là m2(g) klg vl trong bình m=m1-
m2 (g)
=>f=
Câu 3 đ/n,ct tính độ đặc,độ rỗng của vlxd
*khái niệm:+)độ rỗng là tỉ số giữa thể tích rỗng
và thể tích tự nhiên của vl
+)độ đặc là tỉ số giữa thể tích đặc và thể tích tự
nhiên của vật liệu
aIh94C4g
N(C(g
c49]4x4\2,c(](
4\2
 4N(C4N(g
a%!(4(%keu7 \ '(C(
g
N4(C4# $ g
w7p%j!((=yU\2!)
aH$9(=y2H5*\2y\i4
(H/l
aIh!(96H@2/0Xg
36]X\g
NH@2\]\2y\i)
4(H/l
N9H2\2HI#,c9](D7#"
a%!(9N>BCHI(6w)#
NwQz74T(H(eH
e<Hdn2j\v427HIJw
(#
:#
X#$!g
w7(=m7L>@mU\2!)
a(=m9($9(=m2(=y{
(A(A()/v(H/|h
Ih96H@2$!g
36]g
34(9H@2/072B
9]/v2vB
a%!(9>BCHIw(#
N/|h\Q2L7y/v2vB
L(=9wQz74/v(7
>I2j?4>7((]7=\v2j27
HIJ\w9#
:},#$!g
%>7B9wQz74f%
>7BA%>7B!7@EX(~H
e<Hdn2jHI?2A%>7BHd
u7C]\v2j27HIJw9#
,#}$!g
aL>@m9$V
C$#c$c$#c4$c,X4$4
4(9c]4z7\2Tl
(]dL
c49]2x4x4z7\2
c9]{jU\2
w7&e)A(t\>!()7
(tU\2!)
ae)A(t92e)AB(HS
%)?U54<
Nu7Li\27Ce7w6(S
27QXH
'
N(H(]e)A(954<%)?~\
)•
a%!(I(7(t9(tU\2(
(4/TI(7(t
€($#)1$C
9h>7BT$((t#)1$
9e)A(t/•(@
aI(7(t2(A2/0)4/•<
U\2@2Ae)A\2)54<
wC4
%!(€(
N(S27QXH€('
'€
€
 

3A4B54<9
'B9$^,
B9$ ,

w7-/l(=~\%!(/l(=~
U\2!)
a/l(=S7~9O!$^#)1$
!954<~%Az7#1
^9ke)LS72{Uz7#
a!(/l(=S7~
%Az79eAz76kj7
7‚(7z72j%C5*5\v@
(=u7C(SvHz7S%A2A
42{%A)FƒJ4/l(=
\2R@Hj){4jHuU7M
H%Az79)F(]!(/l(=\2
4jHeB7(m!H2/„I
4f
N/l(=\2(!(%keIu7(A
2/0\Q28((A2/0\Q28C(
!(%)…)Iu7eS7Cj
)?
w7(=hU\2
N($92BU\2@2A>{(w!7Cj
U\2H%h•
N%(%%(=h
>M)?(=h49(=
h4t2A(%(=h(
>•!e†„:2v
%!(92D2/0)FH%\Q4
4\A2jJ\QM(~H
H%\Q2!/vJ(f(=h
R(=hH$\(
462#!((=hUH2A
+F2{B\~(/lHd+2j
J\2MA\e2‡(Hd)2jJ
\2M(=h
X$)L\e2‡
+$#+#1
p#14(H9L>@?7=\\2M
a8ˆ9)F(]%IJA\2
w7($w2A!A\>M
)?
a($922A(%wA(2{
<028t/v@2L7#%>„
C(%)*\?
aw2A96H@2]
N6(L9 $"
N6 ;$"
N6‰ ;$"
N(L‰ V$"
6/l(=96/l(=(L
O:
N6/l(=O&
N6/lO
6@2L796@2L7(9(%)*>„
N6@2L74x9(%=HGŠ
N66‹>2L7(L96
H664)3@22A
aA\>M)?
(@\v3/l(>M)?4I4f
MD7(/l
2(/l>wC
67Œh9S7!w{
(L9S7!h/v]
w7DUCe7U3
DUCe743
t9/v@2L7\7
43@2L7(\4E2H7S7
2{'\i!\/v<!7u7
A@2L7(%\4E2BHe)d(t
l2B(DC%H54@i%@2L7
H4••t2jHe%@2L7
H@(%\(<23
43@2L7/le-;gE
\%H%e]U
H@3
w7I%\%!()=>?U
3
aI%9v4=<23
Xx03DI%F0(]
4=\Q7C](n(D(]L
=%)…)
I%U32kH•7QU
3(55\L)(DC\2Ž\
\%H7I)/v)U4<2/05w
C4B(=j#)D
a%!((=>?U3
(=>?#)F(]MI%U
)G
`n\I"2v
2v9$"e7)F)D(D
%6f!•@†44(Dv
(%C
2v9(nj$"I(w6%6f
!•@†44(D!7Cju72v
†
2"9\†(n\†(D(eH(DCI)F
CARLI
T@IBI6/••
(h'(H$(KLI(e(K
BUH@>7HB(2(=>?U
3
w7"B74yU3
aB74y\ˆI9D(D4x
aB74y\I
D(9ND(U@2L7
ND(U(%##qX,"X,"PX&
NDA/7Œ%
D4x94xU@2L7'N4x6'N4x
)z'N4x)7@Hd
aB74y]2%479
NB74y@2L79(f)u7%4f(n
\(D
NB74y(%9D( D(U
(%
DA
/7Œ%
'D4I94x64x)z4x)
7@Hd
aB74y\Fke!y9L7h2
\Fke!yK2L/v•/l
(=(%Txke!yB•(%j

w7/l(=S7~U3#($Ce7@
5/T8ˆ
a($9/l(=S7~U2H5*
U@2A>{%A)54<~
wC4
a%!(9Az7
z73c192Q/•!!#"
z75)/|;C(H
<2{>2{%A;g
2{
3@(=*5&)1$$wC
3X9e7"HuH2L7u7%gf/l(=
U"HuM
3Xe7"Hu2L7u7%gf/l(=
U/l(=Uz7E2A>7H2A„
Hu2vB\„B
3X"e7KHuMf/l(=347
fHu
a%Ce7@$(e/l(=S7~U

Nl'N((%
N5/T@2L79/l(=@2L7
'f)A\((]J
'2/0AB
'2/0AJCe7
'A'(D'5)/|'?'L(=
w7W{*/l(=S7~U36
34u7%4fh4•/l(=3H†
*2j†-:C/l(=*
>7;CQ)D\]*(e
J7*>7D/7w6(S27Q
24#HH)F 7
\:"
OO;/l(=3T7n\;C
17n3#C
w7%Ce7@5/T(e/l(=
3
(+)thời gian:từ 7->14ngay cường độ BT tăng
nhanh,sau 28ngay tăng chậm
(+) đặc tính đá XM:
-Rx (mac XM) phát triển->Rb tăng
- N/X:sự phu thuộc cường độ BT vào tỉ lệ N/X
thực chất là sự phụ thuộc vào độ rỗng do lượng
nc dư thừa bốc hơi
- N tăng=>độ rỗng đá XM tăng=>cường độ đá
XM giảm=>cường độ BT giảm và ngược lại
Sự phụ thuộc của cường độ BT vào Rx và tỉ lệ
N/X thể hiện qua CT Bolomey-SKramtaer
Nếu X/N=1,4-2,5 thì Rb=A Rx(X/N-0,5)
Nếu X/N>2,5 thì Rb=A1 Rx(X/N+0,5)
(+) độ đặc hồ XM
(+) ảnh hưởng của cốt liệu
-hình dạng và đặc điểm bề mặt:côt liệu có h/d
góc cạnh bề mặt xù xì(đá dăm)sẽ dính bám tốt
với đá XM hơn loại cốt liệu có bê mặt tròn
nhẵn(sỏi)
-lượng tạp chất:làm giảm sự liên kết giữa đá XM
với bề mặt cốt liệu do đó cường độ BT
giảm=>ảnh hưởng tuổi thọ của BT
-lượng hạt yếu:lượng hạt yếu tạo ra những ctruc
yếu trong BT do đó cường độ BT giảm
-tp hạt:tp hạt có cốt liệu hợp lý sẽ cho độ đặc có
hh cao nhất tiết kiệm dc XM,cường độ BT tăng
lên
(+) cường độ cốt liệu:BT thông thường cường
độ của cốt liệu thường cao hơn hiều so với
cường độ của đá XM,nhưng trong TH của BT
cường độ cao cường độ a/h cốt liệu có a/h tới
cường độ BT(Rb)
(+) đầm:làm BT đặc hơn, có cường độ tăng
nhưng nếu đầm ko hợp lý làm cho BT phân
tầng,có cường độ giảm
(+) bảo dưỡng:ở nhiệt độ thích hợp tạo đ/k thuận
lợi cho XM chuyển hoá,cường độ BT tăng cao
hơn
(+) phụ gia:là những chất cho them vào trong
quá trình trộn BT để tạo ra những t/c theo yêu
cầu như:tăng tốc độ phát triển cường độ,tăng
cường độ cuối cùng
(+) nhiệt độ:nhiệt độ tăng làm cho quá trình phát
triển thuỷ hoá XM tăng,tốc độ phát triển XM
tăng
(+) thời gian lưu kho:thời gian lưu kho của XM
cang lâu thì cường độ XM giảm=>Rb giảm
Câu 10 phương pháp xđ cường độ ép chẻ của
BTXM
Mẫu thí nghiệm:lập phương 15x15x15cm bảo
dưỡng 28ngay trong đktc TCVN3105-93
P
Rép chẻ=K (Mpa)

954<~M(IUz7#)1
^9)LS7~HM#
p9L>@7C](nz7M
#N6kj77‚P3W&Wz74?
)
 6H$)2

92{~#)$1
29J7)z7
)9(/lHdz7
H9L>@u7C(n†z7H7‚\Jz77‚
w7/v\eA3
a
c4E92BHe)d\I•434
u7%4f4=3F\vA4t
(=)GB(SA4(=)G3
NH4••R(%H5*He)d%
@2L7#%(%)*H@3F2\L
Cj7D79(A(C$H•7QU7
NU5F0\vU3D
eA
NH)FBeA3
NH)Fe3B
Nj)FO!:O#O!O
4(@\v3)F4(L
76]5IL 2{<
2A 70
a1/v
\4E97Œ%,A4(=)G
3,)F(]5)/|3
N+F(]4M\Q2L79%(%)*)d?‚
Cj7D79/v>AH)Ft)D7
|5ILXVC
X:7@:$2
N])F]4=3/5d
L!(U2A\U2A?
w7?3
?2iB\42y4=3
(]5LCA4>$3\3
@~
w2A?9
#a?%<9)2-9P:_
1P9?5%)G*k)
)GU3
9?Q2HeH~)
IU3
9?*(I4•*@
(=He\*/l(=3
+9?5\QHe
€9?5\(4•
_9?5C?>j7
)G
#a?A92?(eA†%
BH%A/9?2,4
C,44B7
#a?4•9H%<K8
ˆ\Q2L7
#a?(L9?7@HdA<A
Hd
w7/•%7(]eHe
D3
%/•%eHe)2"
/•%45
/•%{L
N/7(]9>%\•>>p3
N/09@J7
%={L
5"(J72287CeHe0\v{
L){4j•>T287Ce‘]7CL
(@‘m2n]7CL(@#
(U"3fR2yK
H%7Tx22{<\K2L%B
A@2L743t"/v92{<
\2’>%\{L
w7"IL3
a7‚S9\Q2L7%C/l
aeA9w(
%(%>>@h~gw{(=
1?g
2/78(=‚
a4=9F„9{)
3F2v94A4=2v/|h@•
a\Q7C]
D9!GF!64F
!9!64=*7CJ
9•D7l
a(n39(n:'
H2!j)S@~
H2$>{)d%U3\v3
(552JH@U3
a(D9?(d234••
)??9(D4F(D(DA
./78(D(yH•7QH23w
DH2$v>{)d%U34/v
((@\v@~H!j)SI~
a5)/|9?(dA(H7Q20
7Œ%55)/|C4C
>7H%H7w
7
U\Q‚9%‚F/5
%B5)/|
aLJ
aH]4
w7/•%%36
P“
<+!
<(=>?945?7=\(
(]UB7HL
"9!(2/0
!(K2L1$
345
N oC oNp>
"3X9 oC oN&We7 oV
' oC oN;"e7 oV"
' oC oNW-e7 o:"
9#p_
&2(%`#H
`c) )
c)](%2Ž"45+!
' )2H@2](%
-%#H
Z#NN1Ng[ 
w7H%Lw2AA\>M)?
BHe)d\I•
ap$9BH6)d\I•2”B\I•T
)A2„)A=>7H4=\v
A\i)G>7u7%4fe(n28
%4••H$He)d\2L74l4A
aw2A92"2
#BHe)d\I•4••4HH9H$
4••\%4]/l(=4HH
#He)d\I•4••49H$
4••\%4]/l(=4HH\

#"BHe)d\I•4••4m
•9\I>2
aA\>M)?92BHe)d(]eA
\i3
w7&%Kkj7H•7QU\I4•4HH
L(=I2L(=B4u7%
4fI
@(=I92H]†2y\I=>@\
(eH(A)6•(=I
(=A9(=AU\I!#g2K2L
UqNq)!(d
'!g
c]!
pL>@(J7K(=7‚!
'H@2z7d#
cI2A9!:;;g
cI2A9!;;;g
cI2A"9!-;g
>52\I92>@2\I7C…>4HIH
\I=>@
'\I2A9>52:2$H
'\I2A9>52
'\I2A"9>522$H
2/0A>/•92gUiA2M
2MHI))!(%>\I
7C…u7>'&"
cI2A92A>/•Vg
cI2A92A>/•-g
cI2A"92A>/•-g
(=S92AE2A4j>&"\
;
w7-u7%4f4••U\I4•4HH
au7%4f4••U\II
{4••U\II(ke6)A
+AHek#u7%4f\Q289>7H$)\v
\4=\v%24=S%!wCy
C•)D(#qXm\I
>s)D)D7C]†)A/H6>
)AHek4t4••2A
)A%9u7%4f%<
#qXNqq"NXq
–7%4fCke4BQ\f\QC7@
*@(=4••/l)FJ7
L%/>BC\v>{UHdq
au7%4f4••U\I=>@
u7%4f\Q28\%<
u7%4f4••\II=>@D
u7%4f4••U\II>4L2/0
qNXq#qXN–
dL2A4L(=2u7%4f
>2%!5C4
qNqNXqq'q'Xq
w7;HdL\A\>M)?
2
ap$922BHe)d\I•4••
4\Hh4•f]J
3D%<tq9&"&&g
q9g,P2q"9;g,^6q"9g
14EdAB/qq)A
A2MwCBn(S]jD 
Ae
qVg,q"V"g
—˜WDH%\QU2
p7(eL(=HeH@(=%
!•5UHe0\v7A
H\Q
2H62AH\d9
NP2#"9"q'q24!#&g
Nj2#q'q22!#"g
Nj2#""q'P2q"2724!#
g
N 6427j4!#P^
q'P2q"'^6q"#g
N14EA9q'Xq#g
cP“3O™pXqš1_cY3
P2#2DUCe7U
2(
N5h\v@(=4••
5J7L
Nu7Ce(S/l(=\%DU

j29@(=5hQH5
Ld
662#"P9H5h\v@(I
4••5J7L•5
"
P^9D7/H$vBU
3A9)F(](J7K2jHe\v

w7;%!(/l(=S7H~H7@U
c.+
a/l(=77@9O7!$›#)1$
967@%A#)1
›96@7@Uke)LS77@
"
>•(tdL7œ6\2
2{7@Tdi)D#!(O7U


2$2$
O7"$#2$
a2{7@T$")D
)D?~


.
O72$
w7W%3626C
p464
a7Cj2897Cj28]7CL(@32
\2(#c4ˆ29!~"3
c"2NNN
NNN
h)?7Cj289)F(]H>2%
H(me1'`
a7Cj282B(DC9H4xU%A7Cj
2L7)2B(DCT\iˆ2
c\ic4)#
L>@4/0#)/\i(]2\iB(S
(‚C%\j@2L72v4!H$A)G
3#
h)?9)F(]2(%)*
#NN1

`$#$ (
#N4f{
!(291#2
345){\
Nh\v%A7H
NIHHD(J7K
NSHV
14N#
./789&:1&#1N1-$
:;(=>?@)A42
D(=>?E2A2)F?%)G
K2L$1
D55>M43X
Ne7$1:$1#OC$PO!N
Ne7$1::$#OC$PO!'
34(OC9/l(=C$D7
OCO#e7OV
OC"O#67>O:
O!/l(=
PPL>@?7=\B2@2L7
>7H)K2L$1>>%\v5e
e7F0fQEHF0f5
>M2A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×