Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
  


MA QUANG HIẾU
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP
CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG THUNG HỌC PHỔ

THÔNG HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANGLUẬN VĂN THạC SĨ QUẢN Lý GIáO DỤC

Hà NộI - 2010
2ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
==========

MA QUANG HIẾU

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP

CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG THUNG HỌC PHỔ
THÔNG HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 601405

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG VĂN CÚC

Hà NộI - 2010






- 
kh





 
              

 






Hà Nội, tháng 12 năm 2010






CSVC 
CNH -  - 
 
GDHN 
HN 
KT - XH - 
KTTH - HN - 
 
NPT 
THCS 
THPT 






 1
1.  1
 3
 3
 4
5.  4
u 4
7. Ph 4
 5
Chng 1: C 
. 6
1.1. S l 6
1.2. Nh



 u 12
1.2.1.  12
 13
 14
1.2.4. 

 16
1.2.5. 

 17
1.2.6. T  17
trò, 



 






 . 19
1.3.1. , 







 

. 19
1.3.2.  

. 20
1.3.3. 







 






thông. 22
1.4. 





 

 
thông. 24

 25

3
1.5.1. H 251.5.2.
H 27
1.5.3. H 28
1.5.4. H 
 28
1.6. Nh





 






 . 29
1.6.1. 











, 






 . 29
1.6.2. 





 

 . 31
1.6.3. 



, c s 













 ng


. 31
1.6.4. 













, , 






 32
Ch

TUYÊN QUANG. 34
2.1. 









  , 
 - 



. 34
2.1.1. 







   , 
Quang. 34
 38





, h Tuyên Quang. 38
 . 38

Chiêm Hóa. 42

 48

 51


4
 52

 53
2.2.7. C  56
 




, . 57
2.3. 







 

 59
2.3.1. 



c, t tng 59
2.3.2. 

, 





 






 60
2.3.3. 











 3 tr








,  61
Ch
GIÁO 

QUANG. 64
 . 64
 64
 64
 65

 65
3.2.1. 



1:  , 




 






 

 65
3.2.2. 



2: 



,  

c, c 


 







 ng




. 69
3.2.3. 



3: c xây dng, 














 







 p 73
3.2.4. 



4: 



5
h





















 .
803.2.5. 



ng c s 














 83
3.2.6. 



6:  








 



 . 85
3.2.7. 



7:  








. 88

h
Quang. 89
 90
 90






. 96
1. 



 96
2. 



97
 99

1
1. 




 , 










 , 




















   , trong 







 , 








 

.  , 








 . C L

G
2005 C   27 



  :“ Gia
́
o
dc THPT nhm gip hc sinh cng c và phát trin nhng kt qu ca
giáo dc THCS , hoàn thin hc vn ph thông và nhng hiu bit thông
thươ
̀
ng về ky
̃
thuâ
̣
t va
̀
hươ
́
ng nghiê
̣
p , c điu ki n pha
́
t huy năng lư
̣
c ca
́

nhân đê
̉

̣
a cho
̣
n hươ
́
ng pha
́
t triê
̉
n , tiếp tu
̣
c ho
̣
c đa
̣
i ho
̣
c , cao đă
̉
ng , trung
cấp, hc ngh hoc đi vào cuộc sng lao động” . [21]





















 






























 L

G 2005.



























 ,  






. 















 
 , 









 , 




 , 





  .












 , 




















 , 




 , 










, 







 . 








, 
 .

2





















, 




 . 
 , 


















, .


, 



















c; 







 







, 




 , 












,




















.



 





  h









 , 
















 , 
, 






















 , 









 . 

 , 










 































 .














 , 


 , 

 , 


















 , 












 : K ,  , 


 .  













 ,

3










 
. 




















 
 ,  , 








 . 
 ,  












 , 





 .




 ,  : 











 ,  








 các 















,  .
2
   u l











 và 









,  









, 
               

3. K
3.1. 
Công tác 






, 
3.2. 




 














,  .

4

4.1. 














  .
4.2.        























, nh Tuyên Quang.
4.3. 









 l























,  .
5. 
 
              


6. 




7. Phng 


7.1. Nhóm ph
- i quát các

7.2. Nhóm ph
- 

- 
- 

5
7.3. Nhóm ph
-  

- 
,  
Chương 1: .
Chương 2:  

Chương 3:           



6
: 



            
            
công tác
          
làm cho thanh nông 
làm cho  
       
              





- 



               
thông l 

là
trì g. [18, tr. 287]

7
- 
 xã
         g thúc
           Tr  
 
           
ph v và
h ngành   

         
ma 
18, tr. 317]
- 

    
 c
 
ta               
 
           hành
 M
 , tr.

H
- Malaixia:
Giáo : B
 các ban khác nhau


8


khác nhau.  t  
                
, tr. 400]
 
             

             
 ,tr. 405]

             


   
    


cá nhân 
           
 
 tron
         

 
 Trunm
              
               

9
31-
            


 
công tác nà
      T i 28, Lu Giáo dc 2005 ã
nêu: Ni dung giáo dc ph thông m b tính ph thông,  bn,
toàn din, hng nghi và có h thng. c bi là Ch th33/2003
ca B trng B Giáo dc và ào to v vitng cng công tác giáo
dc hng nghip và d ngh ph thông. Ch th ã nêu rõ: Giáo dc
hng nghi là mt b ph ca ni dung giáo dc toàn di trong nhà
trng phthông và ã  
 2010. [2, tr. 2]
 

T
lý giáo  và các 
 

       


           

- Trong công trình kho ca mình, GS TS Ph T Dong ã iu



10
[7, tr. Chú trng vic hình thành
nhng năng lực ngh nghip cho th h trẻ đ tự tìm ra vic làm7, tr. 19]
Tip sau quá trình hướng nghip, dứt khoát phi dạy ngh cho hc
sinh đây sẽ là một nguyên tắc rt cơ bn7, tr. 40].
- Công trình nghiên cu ca GS - TSKH Nguy V H  c v
: Thit lập và phát trin h thng hướng nghip cho hc sinh Vit Nam
[20]. Trong ó tác gi xây dg lun chng cho h tng hng nghip và
dNPT trong u kin phát trin kinh t - xã hi ca t n  xu
nhng hình thc pi h gia nhà trng, các c s ào t ngh c s
s xu hng nghip  d ngh các lc ng khác tham gia vào công
tác GDHN và d NPT cho hc sinh ph thông.
- 
 
 

-  

 [25]
 
 t  
 
              
             
              
            




11

   
 chlà



thôn              
 .
-              

 

 [27]
Có th nói rng, các công trình nghiên cu khoa hc khác nhau 
trong n và ngoài n nhng quan im, nhng ngh quyt, chth
ca ng, ca Th tng Chính ph, cg nh Ch th ca B trng
 Giáo dc và ào t có giá t vphng pháp lu và lý lu i
vi vi thc hi lu này.
Qua ó có thrút ra nhng nhn xét sau y:
Các công trình khoa hc khác nhau v h vc GDHN  trong n
và ngoài n u quan tâm  ho ng d hc lao ng, chun b
ngh nghi cho c sinh ph thông di các hình thc và cách gi khác
nhau, mà thc cht ca vn  là quan tâm t ho ng GDHN, nhm
chun bcho a phn hc sinh trung hc, sau khi tt nghip d dàng hoà
nh vi cuc ng lao g ngh nghip trong nn kinh t  xã i ca
mi qc gia.
Các công trình nghiên cu trên tp trung quan tâm ti vn i m
ni dung, phng pháp, s dng i u  s v cht  k thu phc v

12
cho hog GDHN cho hc sinh ph thông.  dù vy,  cho th
vi t chc, qu lý hot ng GDHN cho c sinh ph thông,
         các huy   òn cha
c gii quyt, ó là các v  mà chúng tôi tp trung  c ti trong
lun  này.
1.2. 












1.2.1. 

           


               


            

Theo F.          

. [8, tr. 89]
Theo C.            

             

                




13
      
. [5, tr. 1]

ách
. [26, tr. 14]

               
 
             ,
 





, tr.33].

    -  
n, tr.54].

 
  

và tham gia và        


              

14
 

1.2




 thú
 



  
               


, cái
" 
  
     

c
ào 



15
i

               

           


      các em       
   cho các em       ngành  

          :   
2. 
1.Tuyên








Tình hình phân công








16

  
 
 
  
.
1.2.4. 




Nghphthông là ngh phbin, thông dg (ang cn phát trin 
a phng). Nhg ngh  k thu tng i n gin, quá trình d
nghkhông òi hi thit b phc tp, thgian ào to ngn, phù hp vi
iu kikinh tkh nng u t ca a phng, th gian hc ngh ngn.
Ngh phthông c tin hành d trong các trung tâm d ngh trung tâm
KTTH  HN, t các trng ph thông và các lp d ngh t nhân, nhm
trang b mt s k nng nghc bn sinh tip tc c lên ho 
lao g.



 [7, tr.37]
Vn  dy ngh cho h sinh phthông, tác gi Phm Huy Th và
oàn Chi  th hin quan m ca mình: Là  hot g dy hc,
dy ng ph thông trong nhà trng ph thông thc hin mt cách có
hiu q nguyên lý giáo dc.





17
  
              
 

1.2.5. 






nh h  là m hái nim bao gm hai yu  liên kt cht
ch vi nhau: Yu  th nht ch trng g ca khái nim - là quá
trình xác nh cho mình t   ng phn u, rèn luyn và yu
t th hai - s cn thit phi tc hin hot g c bn thân theo m
ng ã c xác nh. Tuy nhiên ý ngha th hai này, không th
không có m m tiêu, m ích nào  làm chun xác nh h
hành 
Yu t nh hng bao gm quá trình hot  ca ch nhm
t t mc ích ã nh. Chính  , yu  t hai  khái nim -
ngnghip  thành m tiêu  hot  nh ng. Yu  này
chi phi các hot ng  ch th v nhn thc, v thái , hành vi,
ng thi nó là kt q cn t i quá trình hot ng.
trình 


  

1.2.6. 




Là 
u
 b ch  vn là t hot  thông tin nh p  nhu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×