Tải bản đầy đủ

Quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn


1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
PHAN MỸ HẠNH


QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI
TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN CHU VĂN AN, LẠNG SƠN


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60 14 05Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO


HÀ NỘI - 2011

2
LỜI CẢM ƠN

 



            




          

             








Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2011
Tác giảPhan Mỹ Hạnh


3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
Viết đầy đủ


CNXH

GV
Giáo viên


HS

HSG

THCS

THPT



UBND



4
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

 8
 11

 42
 
3

 49
 51

 51

 53
. 54
GV 73
 90

 91

5
MỤC LỤC

Trang
M Ở ĐẦU


1

2
3
2

2

3

3

3

4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC
BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI TẠI CÁC TRƢỜNG THPT CHUYÊN

5

5

7
- - 
7
- - T
12
- - 
14

16

16
 
17

19

20

20

20

21
 
THPT chuyên

21

21

23

23

6
a
25
1.5.5. Công tác thông tin
26

28
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG
HỌC SINH GIỎI TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN CHU VĂN AN, LẠNG SƠN


29
- 
29

31

An, 

32

32

33

34



35
2.3.5. Nguyên nhân
37

 

37

37
2.4.2. 
38



42

45
- - 
47

48
        


49

55

55

56

57

58

7

58
Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG HỌC SINH GIỎI TẠI TRƢỜNG THPT CHUYÊN CHU
VĂN AN, LẠNG SƠN


59
3.1
2011  2020

59

60

60

61

61

62

THPT chuyên Chu  

62

- 

63

65
3.3.3. T
- 

69



78
              
ngoà

85
- 


87

90

92
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
93

93

95
TÀI LIỆU THAM KHẢO
98
PHỤ LỤC


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
         -    
,    khai thác

tài nguyên 


 có vai trò “là nền tảng, là cội gốc,
là bệ phóng” -
- 
- 


N
GV  
 


THPT 
    
  HSG
luôn 
   
, trong HS
là Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020 
p gày 24/6/2010.
HSG 

2
 
.
 THPT     -      
THPT 
HSG              

thi HSG  HSG 
GV 
 HS 
HSG 
          
HSG 

HSG“Quản lý công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi tại trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn”.
2. Mục đích nghiên cứu
       công tác   HSG  
THPT 
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
HSG THPT chuyên.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
HSG THPT 

4. Giả thuyết nghiên cứu
Qcông tác HSG THPT 
 
- 

3
- - trò.
- .
- 

 công tác HSG HSG 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu


-    công tác 
HSG.
- Phân tíccông tác HSG.
-        công tác  HSG  

6. Phạm vi nghiên cứu
  q công tác HSG và
 THPT chuyên Chu
, 
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

    
               

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn



4
8. Cấu trúc luận văn


Chƣơng 1 công tác 
 THPT chuyên.
Chƣơng 2    công tác      
THPT , 
Chƣơng 3: Các bp  
THPT , 


5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI
DƢỠNG HỌC SINH GIỎI TẠI CÁC TRƢỜNG THPT CHUYÊN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

   THPT         
GV



-

- 
 b
       -    



               

c.
    -
BGD&THPT chuyên, quy
              
THPT chuyên.
- 
   
t

6
  và
n; 
; 
HS,

Ngày 24/6      ban hành   
-TTg   THPT chuyên
 - 2020.
, 

:
“Phát triển nhà trường trung học phổ thông ở Việt Nam theo quan điểm nhà
trường hiệu quả”, l      
“Phát triển đội ngũ giáo viên ở trường trung
học phổ thông chuyên tỉnh Vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay” 
PT chuyên 

   “Mô hình quản lý
trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện”.
          

HSG
              

 
              
 


7
1.2. Khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý - Quản lý giáo dục - Quản lý nhà trường
1.2.1.1.Quản lý

 

 

F.W.Taylor (1856 - 


 [15, tr.1].
H.Fayol (1841 -          


tra" [15, tr.17].
M.P.Follett (1868 - 
 
               
 [15, tr.24].
C


  

 [15, tr.1].

8


  [15, tr.1].





     

Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ các chức năng quản lý


              


   



Thông
tin
K ch
T ch
-


9




1.2.1.2. Quản lý giáo dục
T, 
Chí            
      


 [15, tr.2].
 


 [27].

               
GVHS



- 
 
- 

- 
 


10
- 

 
  -         


i              
HS 
0
 [15, tr.5,6].
1.2.1.3. Quản lý nhà trường
- 


 GV, HS 
               
  [30, tr.205].
-
- 
              
              

            

- 



11


, 

HS 
    
 [10, tr.19].



[19, tr.374].
Q 

Sơ đồ 1.2: Quản lý nhà trường


 Th: (thày) 
 Tr: (trò) 
P:  

QL
M
Ð
Tr
PN
Th
QL
M
Ð
Tr
PN
Th

12
             



 [12, tr.71].
1.2.2. Nhà trường - Trường THPT - Trường THPT chuyên
1.2.2.1. Nhà trường


phát  [11, tr.71].
1.2.2.2.Trường trung học phổ thông
 


1.2.2.3. Trường THPT chuyên
THPT c


THPT HS 

 [6, tr.71].
  THPT     
THPT 
THPT 
THPTTHPT 
THPT chuyên là:

13
 HS    
 
THPT 
HS làm ng dng

sinh lý HS.


 [4].
      THPT      



HS chuyên: 
 
HS 
quá 0,10.
GV 



 [4].

có 


35 HS.

14
Ngoài ra, 
             

1.2.3. Hoạt động - Hoạt động dạy học - Hoạt động giáo dục
1.2.3.1. Hoạt động
H 





1.2.3.2. Hoạt động dạy học
             







 HS

HS 
    
o, hình
HS
HS 
HS.

15

 


  

              

              



- 


- 
               

- GV (b
HS 
- HS 
- 
1.2.3.3. Hoạt động giáo dục

ch [30. tr.22].

 


16

 



HS 


           
   

1.3. Đặc trƣng dạy học, giáo dục trong trƣờng THPT chuyên
1.3.1. Mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo
1.3.1.1. Mục tiêu đào tạo
HS 

 



1.3.1.2. Nội dung đào tạo

GD 
       
THPT không chuyên.

      

17
HS, nâng 
nHS.
1.3.1.3. Phương pháp đào tạo
HS 
 lên, trung bình môn  ,

GV HS 
HS 
GV     HS        
- 
tâm sinh lý HS.

HS.
1.3.2. Đội ngũ giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất của trường THPT chuyên
1.3.2.1. Đội ngũ giáo viên
 - -BGD
31/12/2008, t GV 
GV 
GV 
          HS    
HS 
HS; t
HS theo

 
       
HS HS 
HS

18
GV 

GV

1.3.2.2. Học sinh
HS 
HS HS 
. 
HS chuyên 


               
-
HS 
 Ngoài
UBND 

    HS       rèn
[4].
1.3.2.3. Chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục
          
    THPT         

            
chuyên môn cho GV, HS
GV GV


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×