Tải bản đầy đủ

hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2011 - 2013

i
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Trí Tuệ và Phát Triển

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI
THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN
LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011-2013

Giáo viên hƣớng dẫn : TS. Phùng Thế Tính
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Huyền Trang
Mã số sinh viên : 5014021045
Khóa : I
Ngành : Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành : Tài chính CôngHà Nội, năm 2014
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tên tôi là Nguyn Th Huyn Trang là sinh viên ca Hc vin Chính
sách và Phát trin, khóa 2010  ng ni dung trong
 tài nghiên cu này là do tôi thc hin c s ng dn trc tip ca
Thy TS. Phùng Th Tính. Các s liu trong  tài nghiên cu này là hoàn
toàn trung th   c công b  các nghiên cu khác hay bt k
n truyn thông nào. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v kt qu
nghiên cu trong khóa lun tt nghip ca mình.
Tác giả

Nguyễn Thị Huyền Trang

iii
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG
XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 5
1.1. ng xuyên 5
1.1.1. Khái ning xuyên 5
1.1.2. Bn cht và nng xuyên 5
1.1.3. ng xuyên 11
1.2. Kim soáng xuyên 13
1.2.1. Khái nim king xuyên 13
1.2.2. m và phân loi king xuyên 14
1.2.3. Vai trò king xuyên 15
1.3. Kinh nghim king xuyên  mt s  16
1.3.1. Kinh nghim kit ci
Khánh Hòa 16
1.3.2. Kinh nghim king xuyên NSNN ti S-
Tnh Thanh Hóa 18
1.3.3. Bài hc kinh nghim king xuyên  huyn Lp
Thch   20
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH
PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 21
2.1. Tình hình kinh t - xã hi và h thng qun lý ngân sách ti huyn Lp
Thch 21
m t nhiên, kinh t - xã hi huyn Lp Thch 21


2.1.2. Khái quát v hong ca h thng qun lý ngân sách huyn Lp
Thch 25
2.1.3. Hong xuyên qua kho bc NN huyn Lp Thch 31
iv
2.2. Thc trng kic ti huyn
Lp Thch  tn 2011 - 2013 33
2.2.1. T chc b  king xuyên
ngân sách nhà nc ti huyn Lp Thch 33
2.2.2. Quy trình kic ti
huyn Lp Thch 37
2.2.3. Kim soát các nc ti
huyn Lp Thch 40
2.3. Kt qu c và nhng xuyên
c ti huyn Lp Thch 45
2.3.1. Mt s kt qu c trong công tác king xuyên
c ti huyn Lp Thn 2011 - 2013 45
2.3.2. Nhng xuyên ngân
c ti huyn Lp Thch 47
2.3.3. Nguyên nhân ch yu 49
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN LẬP
THẠCH 52
3.1. Mt s  hoàn thin công tác king xuyên
c 52
3.1.1. m cc 52
3.1.2. m ca ngành 54
3.1.3. m ca cá nhân 57
3.2. Mt s gii pháp hoàn thin king xuyên ngân sách nhà
c huyn Lp thch 60
3.2.1. , phm ch kim soát
ng xuyên 60
3.2.2. y mnh ng dng công ngh thông tin trong công tác kim soát
ng xuyên 61
v
3.2.3. Gii pháp nhm hoàn thin công tác king xuyên
NSNN huyn Lp Thch 62
3.3. D kin kt qu c 65
3.3.1. ng hoàn thin king xuyên ngân sách
c 65
3.3.2. Mc tiêu hoàn thin king xuyên ngân sách nhà
c 67
3.3.3.  69
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

vi
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
STT
VIẾT TẮT
GIẢI THÍCH
1
BTC
B Tài chính
2
CN
Cán b
3
CNV
Công nhân viên
4
CP
Chính ph
5
CT
Ch th
6

Hng nhân dân
7
KBNN
Kho bc
8
KHTH
K hoch tng hp
9
KS
Kim soát
10
KS
Kim soát
11
KT
K toán
12
NN
c
13
NQ
Ngh quyt
14
NS
Ngân sách
15


16
NSNN
Ngân sách c
17
NSTW

18
Nxb
Nhà xut bn
19

Quynh
20
QLNN
Quc
21
THCS
Trung h
22
THPT
Trung hc ph thông
23
TT
Th trn
24
TT

25
TTg
Th ng
26
UBNN
U ban nhân dân
27
VA
Giá tr m
28
XDCB
Xây dn
vii
DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ

STT
Tên biểu bảng, sơ đồ
Trang
1
 t ci KBNN Khánh Hòa
17
2
 2.2: H tha bàn huyn Lp Thch
26
3
 2.3: T chc b máy KBNN huyn Lp Thch
34
4
 2.4: King xuyên NSNN qua
KBNN huyn Lp Thch
38
5
Bi  2.1: Thu NSNN huyn Lp Th  n 2011-
2013
28
6
Bi  2.2: Chi NSNN huyn Lp Th  n 2011-
2013
30
7
Bng xuyên tra bàn Lp Thn
2011-2013
32
8
B cán b king xuyên thuc
KBNN huyn Lp Th
35
9
Bng 2.3: Tình hình king xuyên NSNN qua
KBNN huyn Lp Thn 2011-2013
46

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
u kin kinh t c ta hin nay, khi ngun thu ngân sách còn
nhiu hn ch, tình hình bi chi ngân sách liên tc din ra thì vic kim soát
cht ch các khoc s d m
bo tit kim và có hiu qu t quan trng. Chi ngân sách nhà
 thành công c c lu hành mô nn kinh t nhà
c. Chi tiêu ngân sách ngoài vim bo hong có hiu qu ca b
c i sng kinh t - xã hi, còn to ti  vt cht
quan trng góp phy kinh t phát trin.
Chi NSNN là công c ch yu cc và cp y, chính
quy  thc hin nhim v chính tr, phát trin kinh t - xã hm
bo an ninh, quy s nghip xây dng, phát tric.
Th nhiu bin pháp tích cc nhm nâng
cao hiu qu qung xuyên NSNN nói
riêng c kim soát các khon chi ngân sách nói chung
thng xuyên chim t trng ln và có v trí vai trò rt quan tri vi s
phát trin kinh t, xã hc. Kho bc tr thành mt trong
nhng công c quan trng ca Chính ph trong vic thc hin công cuc ci
c bit là cng
công khai, minh bch, góp phn tit kim, chm
nâng cao hiu qu qun lý, s dng ngun lc ca Chính ph, chng
hong qun lý tài   vng nh và phát trin nn tài
chính quc gia.
ng xuyên là quá trình phân phi và s dng vn t qu ngân
 ng nhu cu chi gn vi vic thc hin các nhim v
cc v qun lý kinh t - xã hm bo an ninh quc phòng. Thc
hin tt nhim v cng xuyên tit kic vn NSNN, thúc
2
y nn kinh t nâng cao nim tin ca nhân dân vào vai trò quu hành
c thc hin tn có công c c l kim
soát cht ch các khot thoát lãng phí ngun lc.
Ki        c là s dng các công c
nghip v  thc hin thnh, kim tra, kim soát các khong
xuyên nhm bo các khon ch  nh
c, theo nguyên tn lý tài chính cc. Góp
phn tit kim chng lãng phí nhm tp trung mi ngun lc tài chính, kim
ch lm phát, nh kinh t  mô, nâng cao trách nhim vai trò ca các cp
n lý u hành NSNN.
Thc hin vic ki   ng      
khc vai trò quan trc.
Thc hin tt sc to ln trong công cuc phát
trin kinh t xã hi. Quá trình thc hin công tác king xuyên
NSNN qua KBNN huyn Lp thch vn còn nhng tn ti, hn ch, bt cp
c s hiu qu, vn còn
tình trng lng phí NSNN, vic phân công nhim v kim soát chi trong h
thng KBNN còn nhiu bt cu kin tt nht cho khách hàng,
   m rà. Công tác ki   ng xuyên NSNN qua
ng yêu cu qun lý và ci cách tài chính công trong xu th
m ca và hi nhp quc t.
King xuyên ngân sách là v quan trng liên quan
n nhic và nghiên cu và hoàn thin công tác này là cn
thii vi hin ti và h
Xut phát t nhng lý do trên Em la ch tài: :” hoàn thin công
tác kic ti huyn Lp thch 
tn 2011-2013 nht s gii pháp gii
quyt v  tn ti, hn ch trong công tác ki   ng xuyên
NSNN hin nay.
3
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
M tài là: phân tích thc trng ca công tác kim
c ti huyn Lp Thn
2011 - 2013, rút ra nhng hn ch  ng l xut mt s gii pháp có
n công tác kim soát chi c, nhm bo cho
vic phân phi, s dng và kim soát mt cách cht ch, có hiu qu các
khoc, góp phn thc hành tit kim
chm bi ngân sách mt cách lành mnh.
3. Đối tƣợng nghiên cứu
ng nghiên cu c tài là v lý lun và thc tin ca công
tác king xuyên NSNN ti huyn Lp Thch t
các quy trình và ni dung kim soát các khong xuyên.
4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu
 tài dn duy vt bin chng, 
th   ng hp   i chiu- so sánh, kt hp
kho sát thc tin và các tài liu có liên quan. T     nh
ng và quy trình kim soát ngân sách nc.
5. Phạm vi nghiên cứu
Phm vi nghiên cu c tài là công tác kim soát các khon chi
ng xuyên ti huyn Lp thch.
Phạm vi công việc nghiên cứu: phm vi công vic nghiên cu c
tài là nêu lên v n ca king xuyên ngân sách nhà
c, và thc trng ki        c ti
huyn Lp Thch hin nay, t ng gi hoàn thin công
tác kim soát.

4
6. Nội dung và kết cấu đề tài nghiên cứu
Ni dung và kt cu c tài ngoài phn m u, kt lun, mc lc và
tài liu tham kho, ni dung c c trình bày thành 3 
Chƣơng 1: Lý luận cơ bản về kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân
sách nhà nƣớc
Chƣơng 2: Thực trạng kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà
nƣớc tại huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Chƣơng 3: Giai pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng
xuyên ngân sách nhà nƣớc tại huyện Lập Thạch

5
CHƢƠNG 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC

1.1. Chi thƣờng xuyên
Trong mc này nhm mc i thiu tng quan v khái nim, bn
cht, nm và vai trò cng xuyên.
1.1.1. Khái niệm chi thƣờng xuyên
Chi tiêu ca NSNN din ra trong phm vi rng v hình thc.
Trong qun lý NSNN  c ta hii ta ch yu phân loi ni dung
chi ca nó theo mt s nhóm l        ng
xuyên, chi tr n, chi vin tr và chi khác.
ng xuyên ca NSNN là quá trình phân phi, s dng ngun
lc tài chính cc nhm trang tri nhng nhu cu ca 
c, các t chc chính tr xã hi thuc khu vc hin
nhim v quc  các hong s nghip kinh t, giáo dc và
o, y t, xã h dc th thao, khoa hc và công
ngh ng và các hong s nghip khác.
1.1.2. Bản chất và nội dung chi thƣờng xuyên
Bn chng xuyên là khon chi mang tính cht tiêu dùng hin
ti bm duy trì hong ng cc, bm s
nh xã hi, là khon chi có tính phí tn. Không có kh  hay
thu hi.
Ni dung ng xuyên
Cùng vi quá trình phát trin kinh t xã hi, các nhim v ng
m nhi
ng xuyên NSNN. Tuy vy, trong công tác qui ta
6
có th la chn mt s cách phân loi các hình th tp hp chúng vào
nng xuyên nhanh và thng nht.
 X
  


n kinh
sâu. C




    



 



i.
 

     




7






 
t Nam hi

 
M



 








p tr


 thut, b


8





i.




  hot ng qu 



              

cai tr


Chi cho hot ng an ninh, qu        


chng l

mt


 n chi trên, m

9

 Mc dù, nu xét riêng tng
khon chi n và liên tc trong các tháng ca
c coi là nhng giao dng niên tt yu
ca Chính ph.
Thông qua vic phân loi các khong xuyên theo t
vc nhm phc v cho vic phân tíc dng vn ngân
c v cho công tác quc  m
th  c honh các chính sách chi hay
hoàn thi qui vi mi khong xuyên cho phù hp.

Theo nội dung kinh tế, nội dung chi thường xuyên NSNN
bao gồm
Chi i thuc khu vc hành chính  s nghip:  c
coi là ni dung chi quan tr có th là mt trong ba yu t u
vào ca bt k m chc nào mun tn ti và hong, là các
khon chi liên qua trc tii ca khu vc hành chính s nghip
 cc bng, sinh hot phí ca hc sinh,
o him xã h NSNN, chi
ting, phúc li tp th và các khon thanh toán cho cá nhân. Ngoài ra,
 mt s  ng còn có khon chi v hc bng cho hc
sinh và sinh viên theo ch  nh cho mi long c
th và mc hc bng ca mi sinh  
cng xuyên thuc nhóm mc này.
Chi nghip v chuyên môn: là các khom bo hong chi
ng xuyên c th m
chi tr dch v công cng, chi mua hàng hóa v dng c dùng
trong công tác chuyên môn ca tng ngành, chi bo h ng, trang phc,
ng phc và các kho
10
Ho ng nghip v       hành chính s
nghim bo bng ngung xuyên ca ngân sách nhà
c  mi ngành là khác nhau. Nu  c, hot
ng nghip v chuyên môn là xác nhn tính hp l, hp pháp ca các loi
giy t cho mi t chc, cá nhân có nhu cu; thì   s nghip giáo
do là hong ging dy, hc tp và nghiên cu khoa hc;  các
 s nghip y t là hong phòng bnh, khám bnh và ch
Trong qua trình hch toán các khong xuyên phát sinh ti
m hành chính  s nghip rt cn phi có s nh theo ni
dung kinh t ca nghip v phát sinh mt cách rõ ràng, chu xác. Nh 
công tác thn lý và s dng kinh phí 
m mi có th lt t c mc quán trit nguyên tc tit kim và hiu
qu c  m nào. M n lý và s
d    ng xuyên có hiu qu khi t trng chi nghip v
chuyên môn trong tng s chi c 
i các nhu cnh.
Chi mua sm, sa cha: chi mua s dùng trang thit b
tin làm vic, sa cha ln tài sn c nh và các khon khác.
Trong quá trình hong các  hành chính - s nghic
c c mua sm thêm các tài sn hay sa cha
các tài s dng, nhm phc v kp thi cho nhu cu
hong và nâng cao hiu sut s dng ca các tài sTuy nhiên, mc
chi cho mua sm, sa cha ca m li ph thuc vào: tình trng tài
sn c  thuc dic s dng vn NSNN, kh n vn
c có th dành cho nhu cu chi này  m nào?
Chi khác: là các khon chi ngoài các khon chi nêu trên chng hn
 giá tr  lý tài sc xác lp s hu ca
c và các khon khác.
Vic phân loi theo ni dung kinh t là tiêu thc dùng ph bin
nht trong mi khâu cc biu kin hin nay
11
i vic quc phi theo lut NSNN
hin hành thì v c th hóa tng ni dung chi phc th hin ngay
trong d toán. Mt khác, thông qua vic phân long xuyên theo ni
dung kinh t các nhà qun lý có th thu thc các thông tin mt cách
chính xác v tình hình qun lý biên ch n lý và s
dng vào vic nâng cao hiu qu t 
m nào? Và tình hình tuân th các ch  chính sách chi NSNN ti mi
 th ng, nhng bt cp có th ny sinh trong quá trình chp hành d
 các chính sách ch  ng xuyên, hay
 qui vi kho kp thc các bin pháp
nhm hn ch nhng sai lch do bt c gây ra.
1.1.3. Đặc điểm và vai trò chi thƣờng xuyên
c ng xuyên NSNN
Th nht, i b phn các khon chng xuyên mang tính nh khá
rõ nét, có chu k trong khong th
Nhng ch  n có c o lc, trn áp và t
chc qun lý các hong kinh t, xã hi phc thc thi cho
dù có s i v th ch chính tr m bc có th thc
hin các cht yu phi cung cp ngun vn t NSNN. Mt khác,
tính nh cng xuyên còn bt ngun t tính nh trong tng
hong c th mà mi b phn c th thuc b máy cc phi
thc hin. Cho dù nn kinh t qui k nh hay
suy thoái thì nhng công vic thuc v qun lý hành chính ti m
chính quyn vn c ph th t
i quyt các công vic tùy khng tng khon chi mà thôi.
Th hai, các kho  ng xuyên phn ln nhm m 
tiêu dùng.
12
Khi nghiên cu chi NSNN theo m dng cui cùng ca vn
cng phân loi các khon chi thành hai nhóm: chi tích
i b phn các khong
c xp vào chi tiêu dùng (tiêu dùng cho toàn xã hi).
Hu ht các khon cng xuyên nhm trang tri cho các nhu cu
v qun lý hành chính, hong s nghip, v an ninh quc phòng, trt t an
toàn xã hi và các hong xã hc t chc. Các hong
này hc tip to ra ca ci vt cht. Tuy nhiên, nhng khon
ng xuyên có tác dng quan tri vi phát trin kinh t vì nó to
ra mng kinh t nh, nâng cao chng thông qua
khon chi cho giáo dc  o.
Th ba, phm vi và m ng xuyên ngân sc gn
vu t chc b c và vic thc hin các chính sách kinh t
chính tr, xã hi cc trong tng thi k. Bi l, phn ln các khon
ng xuyên nhm duy trì bm hong, hiu qu ca
b máy qun c.
V     tin t tp trung c  c, nên tt yu quá
trình phân phi và s dng vn NSNN luôn phng vào vim bo
s hong bình ng ca b u b máy qun lý nhà
c gn nh, hong có hiu qu thì s ng xuyên s c gim
bc li.
ng xuyên NSNN
Th nht, ng xuyên có vai trò trong nhim v chi ca NSNN,
         c duy trì ho ng bình
 thc hin tt chm bo an ninh, an toàn xã hi,
m bo s toàn vn lãnh th quc gia.
Th hai, Thc hin tt nhim v t
quan trng trong vic phân phi và s dng có hiu qu ngun lc tài chính
13
cc, tu kin gii quyt tt mi quan h gi
ng xuyên hiu qu và tit kim s 
y kinh t phát trin, nâng cao nim tin ca
nhân dân vào vai trò quu hành cc.
Th ba, Chi ng xuyên là công c nh chính tr xã hi, kích
thích phát triu tin kinh t.
Th ng xuyên là công c  c thc hin mc tiêu n
u chnh thu nhp, h tr c
hin các chính sách xã hn thc hin mc tiêu công bng xã hi.
1.2. Kiểm soát chi thƣờng xuyên
King xuyên NSNN là v quan trong trong qun lý
c nhm thc hin các kho
chun hnh. Trong mc này nhm gii thiu tng
quan v king xuyên NSNN, nêu ra nhm, phân
loi và vai trò ca king xuyên trong qun lý chi tiêu Ngân
c.
1.2.1. Khái niệm kiểm soát chi thƣờng xuyên
Kim soát là mt chn lý,  n lý thì   kim
tra, kim soát. Kic
c chi NSNN. Kim soát là công vic rà
soát li, xem xét li nhnh, nhng quá trình thc thi các quynh
quc th hin trên các nghip v  nm bu hành.

Kim soát chi ngân sách là tng th các hong ca cá nhân và t
chc có trách nhim nhm bm cho các khon chi ngân sách thc hin
c ng và tit kim.
King xuyên NSNN là vic các cán b kim soát chi s
dng các công c nghip v ca mình thc hin thnh, kim tra, kim
14
soát các khong xuyên NSNN nh m bo các kho 
thc hi , tiêu chunh mc
nh và theo nhng nguyên tc, hình thn lý tài chính
cc.
1.2.2. Đặc điểm và phân loại kiểm soát chi thƣờng xuyên
Kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN có một số đặc điểm sau:
Th nht, king xuyên gn lin vi nhng khon chi
ng xuyên nên phn ln công tác kim soát chi di
ít có tính thi v, ngoi tr nhng khon chi mua sm tài sn, sa cha ln
tài sn c 
Th hai, kim soát chi ng xuyên b áp lc ln v mt thi gian vì
phn ln nhng khou mang tính cp thi
tin công, hc bn vi cuc sng hàng ngày ca cán b,
công chc, hc sinh, sinh viên; các khon chi v chuyên môn nghip v
nhm bo duy trì hong xuyên ca b c nên
nhng khoi phc gii quyt nhanh chóng. Bên
ct c  th u có tâm lý mun gii quyt
kinh phí trong nh  u tháng l    m soát chi là
KBNN luôn gp áp lc v thi gian trong nhu tháng.
Th ba, king xuyên din ra trên nhic và rt
nhiu ni dung nên rng và phc tp. Chính vì th, nhnh
trong kim soát chi t sc phong phú, vi tc
chi có nhnh riêng, tng ni dung, tng tính cht ngun kinh phí
ng tiêu chunh mc riêng.
Th  king xuyên phi kim soát nhng khon chi
nh, vì v  king t chng minh
cho nhng nghip v kinh t , không rõ ràng,
thit nhi king
15
th có th nh bao quát ht nhng khon
chi này trong công tác kim soát chi.
Phân loại kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN:
Có rt nhiu cách phân loi kim
các hình thc kim soát chi NSNN sau:
- Kic khi chi hay còn gi là kim soát phòng nga là loi
hình kim soát bao gm nhng bin pháp phòng ngc áp dc
khi mt nghip v phát sinh, nh phòng ri ro, loi tr các sai phm
c khi chúng xut hin.
- Kim soát trong quá trình chi là hong kim soát ngay trong quá
trình tác nghip nhm phát hia sai lm có th sy ra.
- Kic dù các chm tra, phê duyt
báo cáo quyt toán thuc v  phía kho bn
phc, nhc nh  quyt toán các kho
ch nh. Thc hin xác nhn và nh 
t mt cách nhanh chóng và kp thi.
1.2.3. Vai trò kiểm soát chi thƣờng xuyên
Th nht, king xuyên NSNN s góp phn quan trng
trong vic thc hành tit kim, chng lãng phí, tp trung mi ngun lc tài
chính  phát trin kinh t - xã hi, chng các hing tiêu cc, chi tiêu
lãng phí, góp phn kim ch lm phát, nh tin t và lành mnh hoán nn
tài chính quc gia.
Th hai, vic hoàn thin king xuyên NSNN có vai trò
phát hia kp thi nhng tiêu cc c s dng ngân
ng thi phát hin nhng k h trong qu kin ngh sa i, b
sung kp th qun lý, kim soát chi NSNN ngày càng hoàn
thin và cht ch 
Th ba, kia phát hin kp
thi các khon chi sai ch . Tình trng lãng phí và vi phm ch  chi tiêu
16
NSNN còn ph bin. phn l ng
xây dng d u thc t và trong quá trình chp hành
d toán thì luôn tìm cách s dng ht phc cp mà không
chú trng n tit kim và hiu qu trong s dng kinh phí NSNN, t n
n các khon chi sai ch ngt tiêu chunh
my vai trò king xuyên NSNN rt quan trng góp
phn nâng cao ý thc ca các cp các ngành.
1.3. Kinh nghiệm kiểm soát chi thƣờng xuyên ở một số địa phƣơng
Vic tham kho kinh nghim king xuyên ca
 ht sc cn thit và h nhm thc hin tt,
hiu qu công tác ki      ng thi rút ra
nhng kinh nghim, bài hc trong công tác kim soát chi nói chung và chi
a bàn huyn Lp Thch  t
1.3.1. Kinh nghiệm kiểm soát chi thƣờng xuyên “một cửa” NSNN
tại Khánh Hòa
KBNN Khánh Hòa thành lng t ngày 01/04/1990.
T  xut sc nhim v c
m v trng tâm là qun lý qu NSNN và KS ng
xuyên NSNN.
Nhm thc hin cn hóa các khâu nghip v
trong hong qum bo an toàn và tit kim,
KBNN tnh Kn khai quy trình ki
ch mt ca. Sau mt thi gian thc hing
và có hiu qu, tuy nhiên vn còn mt s hn ch khc phc.
Tính thông qua kim soát chi NSNN trong k các b
phc hin nghiêm chnh các quy trình ch  i b
nhng khon chi bt hp lý, sai mu biu, nhng kho
 nh c  c. Qua ki  ng xuyên ca KBNN:
17
trong tháng  chi 133 món, vi s tin t chi thanh toán: 26,601 triu
i v chi 743 món, vi s tin t chi thanh toán
là 805,500 tring do h m bo tính pháp lý, sai các yu t trên
chng t b sung các th tc cn thit. Qua gn 14 tháng
trin khai k hoch vm soát
chi và cp tm ng, thanh toán cho 2.197 d án, vi s vn 3.047,808 t
ng bng 106% k ho
t 108 % so vi k hocng
n nâng cao trách nhim c s dng NSNN trong
vic chp hành ch , chính sách qun lý tài chính.
Trong công tác kim soát chi, Kho bc tnh Khánh Hòa luôn ci tin
quy trình nghip v  gim bt th tc hành chính, chng lãng phí, tit
ki    ch mt c   ng xuyên NSNN qua
    m rõ ràng và c th cho tng
thành viên tham gia.
Sơ đồ 1.1: quy trình KS chi “một cửa” tại KBNN Khánh Hòa.
Ngun: KBNN Khánh Hòa, 2009.
Theo quynh s 1116/ -KBNN ngày 24/11/2009 v vic ban
nh giao dch mt ca trong king xuyên NSNN,
quy trình kic
thc hic.
1
2
3
4
5
6
5
7
Khách hàng
Cán b KS chi
K ng
c
TT thanh toán
Thanh toán
Th qu
18
c 1: Cán b kim soát chi tip nhn h ng t.
c 2: Kim soát chi.
c 3: K ng kim soát, ký chng t.
c kim soát, ký chng t.
c 5: Thc hin thanh toán.
c 6: Tr tài liu, chng t cho khách hàng.
c 7: Chi tin mt ti qu.
Sau mt thi gian thc hin quy trình giao dt c trong kim
soát chi, Kho bu kin thun li và tit kim thi gian
n giao dch vi nhiu ni dung
chi, nhiu loi h c tách bch h  giao cho cán b kho bc,
i vi khách hàng còn nhiu lung túng. Khng công ving
u, cán b giao dch thuc phòng k toán thì khng h n quá
ln trong khi cán b thuc phòng k toán tng hp thì khng h 
nhn rt ít. Cán b giao dt c phi trc tip x lý
h ng t   ng gi  c mc không tha mãn
khách hàng nên mt s khách hàng mun làm vic trc tip vi cán b kim
soát chi.

1.3.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN tại Sầm
Sơn Tỉnh Thanh Hóa
Kho bc S i cùng vi s i ca h thng
Kho bc Vit Nam theo quynh s a Hng b
ng chính thng t ngày 01/04/1990. T n nay kho
bc không ngng ln mm v c giao.
Kho bc Nhà nc Si chm v cu
hành và ch o ch tiêu c theo k ho
ng chi ca Nhà n phát trin kinh t  xã hi, xây d h
t dân trí, ci thii sa bàn v vt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×