Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng YênLỜI CAM ĐOAN
Trong quá trình làm khóa lun tt nghi i s ng dn ca
ThS. Trn Th Ninh 
- Tôi hoàn toàn không sao chép y nguyên ca m 
t c 
- Tt c các s liu và tài liu thu th  u trung thc.
Khi trích du có chú thích ngun c th.
- Nu khóa lui khác làm
tôi xin hoàn toàn chu trách nhing và pháp lut.
Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2014
Sinh viên


Trần Hữu Cƣờng
LỜI CẢM ƠN
   c khóa lun này, tôi xin bày t lòng bi  
thành và sâu sc nhn cô giáo Th.S Trn Th ng dn
ch bo tn tình tôi trong sut thi gian làm khóa lun tt nghip.
Tôi xin gi li cn các thy cô giáo trong khoa Quy
hoch phát trin, Hc vin Chính sách và Phát triu ki
tôi hoàn thành khóa lun này.
 ca bn thân còn hn ch nên khóa lun không
tránh khi nhng thiu sót. Rt mong nhc s a các thy
 khóa luc hoàn thi
Xin chân thành c

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014
Sinh viên thực hiệnTrần Hữu Cường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
4. Phƣơng pháp nghiên cứu 3
4.1. Phương pháp thu thập số liệu 3
4.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh 3
4.2. Phương pháp chuyên gia 4
5. Kết câu của báo cáo 4
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
1.1. Lí luận chung về xây dựng nông thôn mới 5
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng về nông dân, nông thôn 5
1.1.2. Khái niệm và mục tiêu xây dựng nông thôn mới 6
1.1.3. Các quan điểm và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 7
1.2. Cơ sở pháp lí 9
1.3. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới 10
1.3.1. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 10
1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trên thế giới 16
1.3.3. Bài học kinh nghiệm 21
CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI XÃ LƢƠNG TÀI HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƢNG
YÊN 28


2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 28
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 28
2.1.2. Điều kiện về kinh tế 34
2.1.3. Điều kiện về xã hội 37
2.2. Đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội 40
2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới xã Lƣơng Tài,
huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên 40
2.3.1. Nhóm tiêu chí 1: Quy hoạch 41
2.3.2. Nhóm tiêu chí 2: Hạ tầng kinh tế - xã hội 41
2.3.3. Nhóm tiêu chí 3: Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất 49
2.3.4. Nhóm tiêu chí 4: Văn hóa xã hội và môi trường 51
2.3.5. Nhóm chỉ tiêu 5: Hệ thống chính trị 56
2.4. Đánh giá tổng hợp mức độ đạt đƣợc tiêu chí nông thôn mới 58
2.4.1. Những tiêu chí đạt chuẩn 58
2.4.2. Những tiêu chí chưa đạt chuẩn 58
2.4.3. Thuận lợi và khó khăn 59
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LƢƠNG TÀI HUYỆN VĂN
LÂM TỈNH HƢNG YÊN 61
3.1. Giải pháp chung 61
3.1.1. Giải pháp về chính sách 61
3.1.2. Giải pháp rà soát, bổ sung quy hoạch, quản lý và thực hiện
tốt các quy hoạch 64
3.1.3. Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phục vụ chương trình đề án 63
3.2. Giải pháp cho từng tiêu chí 65


3.2.1. Giải pháp để đạt được tiêu chí về hạ tầng – kinh tế - xã hội 65
3.2.2. Giải pháp nhằm đạt được các tiêu chí về kinh tế và tổ chức
sản
xuất…………………………………………………………………69_Toc
388457544


3.2.3. Giải pháp nhằm đạt được các tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi
trường…………………………………………………………………… 76
3.2.4. Giải pháp cho các tiêu chí về hệ thống chính trị 79
KẾT LUẬN ……………………………………………………………….82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ng nhân dân
HTX: Hp tác xã
NTM: Nông thôn mi
QHNTM: Quy hoch nông thôn mi
THCS: Trung h
TNCS HCM: Thanh niên cng sn H Chí Minh
TL: Tnh l
KT  XH: Kinh t - xã hi
HL: Huyn l

TTCN: Tiu th công nghip
CNH  p hóa, hii hóa


DANH MỤC BẢNG

Bu kinh t 
Bng 2.2 Tng hp khng giao thông xã L50
Bng 2.3: Tng hp hin trng h thng c52
Bng 2.4: Thc trng b tiêu chí h tng kinh t - xã h
Bng 2.5: Thc trng b tiêu chí kinh t và t chc sn xut 
Bng 2.6: Thc trng b tiêu chí - xã hng 62
Bng 2.7: Thc trng b tiêu chí h thng chính tr.64


MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
c ta vn là m c nông nghi    m gn
74% dân s và ching xã hhu nhp h nông dân hin
ch bng 1/3 so vc thành th,  vùng núi có t l mù ch
trên 22,6%, hin còn 2,5 triu h nghèo (90%  nông thôn), 300.000 h
ng xuyên thi   ng bào dân tc thiu s sng du
n cho nn kinh té
quc dân vi 20% GDP, trên 25% giá tr kinh ngch xut khu. Mc dù
vy, các chính sách phát trin nông nghing thiên v thúc
y phát trin ngành, có phn xem nh vai trò, li ích ca ch th chính,
ng lc chính ca phát trin nông nghip là nông dân. Phn ln các
chính sách h lí tng th và hp lý các mi quan
h gic trong ngành, gia nông thôn và thành th,
t ra và gii quyt tri mi quan h u t chính ca
mô hình phát trin nông nghi yu
khin cho sau nhiu thp k chuyi nn nông nghip sang th ng,
n nay v n nông nghip nông thôn Vit Nam vn mang tính khép
kín, t cp t túc [14].
c ta gia nhp WTO, tham gia vào các dip tác kinh
t ln ca khu vc và th gii, sc ép ca hi nhp và phát trin ngày mt
lt ra yêu cu ri vi nn kinh t c
nông nghic phi mt vi nhiu thách thc nht. Tc yêu
cu phát trin và hi nhp hin nay, thc hin mc tiêu CNH  
 i phi có nhi ng b nhm gii
quyng b nhm gii quyt toàn din các v kinh t, xã h
hóa nông thôn. Gii quyt tt v nông dân, nông nghip và nông thôn
i vi s nh và phát tric.


Tuy vy, nhìn chung các chính sách c  c i vi nông
nghip    c s hiu qu, thiu bn vng  nhiu mt,
sn xut nông nghip  nông thôn thành sn xut hàng hóa thc
s. Mt trong nhng rõ mô hình
phát trin.
Góp phn khc phc mn tình tr quyt
cng v nông nghic sy nhanh t
CNH  p nông thôn, vic c n hin
nay là xây dng các mô hình nông thôn mi  ng yêu cu phát huy
ni lc ca nông dân, nông nghi u kin hi nhp n
kinh t th gii.
Chính sách xây dng mô hình nông thôn m  c din ra
mnh m trong phm vi c     huy   nh
ng u bt tay vào xây dng mô hình
nông thôn mi. Trong quá trình xây dng nông thôn mi  p
rt nhi 19 tiêu chí xây dng nông thôn mi thì xã
 c 9 tiêu chí. Vi tt c nhng lí do trên tôi chon
nghiên c   Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới xã
Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yênkhóa lun tt nghip
ca mình.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cc nhm hp lí và bt hp lí trong
quá trình xây dng nông thôn m       nh
 i pháp  xây dng, nâng cao hiu qu
quá trình xây dng nông thôn m    nh

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
 c m  tài cn phi thc hin các nhin v sau
- T làm rõ v xây dng nông thôn mi
- ng nông thôn mn
nh Hung Yên
-  nâng cao quá trình xây dng nông thôn mi xã
nh Hung Yên
3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Quá trình xây dng nông thôn mi 
t t n nay
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
c s dng nhiu trong quá trình tìm hiu và
nghiên c tài. Các tài lic tác gi thu thp t nhiu ngun
n     liu thng kê, các công trình nghiên cu có ni
dung liên quan. Ngoài ra tác gi còn thu thp thêm thông tin t báo chí,
 phc v cho khóa lun tt nghip.
4.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh
Các tài liu sau khi thu thp s c x    
tích, tng h tr thành nhng tài liu, dn chng phc v
tt cho ma tác gi trong khóa lun tt nghip.4.2. Phương pháp chuyên gia
 ca sinh viên còn hn ch o ý kin
n thit nhi nhn
n cho sinh viên, giúp sinh viên nhc v chính

5. Kết câu của báo cáo
Ngoài phn m u, kt lun và các lc, Ni dung chính ca báo cáo

 lí lun và thc tin
 hc trng xây dng nông thôn m 
Tài, huy
  i pháp nâng cao hiu qu quá trình xây dng nông
thôn mi xã 


CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Lí luận chung về xây dựng nông thôn mới
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng về nông dân, nông thôn
a. Khái niệm về nông dân
       là nhng
 nông thôn, tham gia sn xut nông nghip. Nông
dân sng ch yu bng làm run các ngành ngh 
liu sn xu      ng quc gia, tng thi k lch s,
i nông dân có quyn s hu khác nhau v rut. H hình thành
nên giai cp nông dân, có v trí, vai trò nhnh trong xã hi. Theo s
liu ca hi Nông dân Vit Nam, hic ta có khong 13 triu h
nông dân.
b. Khái niệm về nông thôn
Theo Ngh nh s -CP ngày 12/4/2010 ca Chính ph
v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn: Nông
thôn là phn lãnh th không thuc ni thành, ni th các thành ph, th xã,
th trc qun lý bi c là y ban Nhân dân xã.
c. Đặc điểm nông thôn
Nông thôn là vùng sinh sng và làm vic chung ca cng dân
ng sn xut nông nghip là ch yu.
       tip cn th   sn xut
hàng hóa còn thp so vi thành th (Do din tích rng, m 
nông thôn không ln).
Trong mt chng m, t do và công bng xã
hi th.
Nông thôn tra bàn rng ln nên chu nhiu ng
cu kin t nhiên


Li nhuc t hong sn xut nông nghip và các ngành
công nghi   ng thp. D n thu nhp c i dân
nông thôn thp, t l 
i nông dân sông ch yu bng ngh nông nghi  u
 sn xut sn xut gim do dân s  hóa.
Lng  nông thôn rt li thiu vic làm, tht
nghip và bán tht nghip vng xuyên xy ra.
Thiu kin thun li cho giáo dc.
Thi u ki, gii trí.
1.1.2. Khái niệm và mục tiêu xây dựng nông thôn mới
a. Khái niệm nông thôn mới



- - 
- 

-  
- 
- 

b. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới
- xã
 

            
       
- hôn;



 âng cao m
  

và nâng cao.
1.1.3. Các quan điểm và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1.1.3.1. Các quan điểm về xây dựng nông thôn mới
S nghip xây dng nông thôn mi không ch n là xây dng
 ra trong bi cnh phát trin thành th và nông thôn
song hành vi nhau. Hin trng phát trin kinh t 
l     t hin rt nhiu chuyn bin tích cc: sn xut
         ng yu kém trong s
nghip chung nônc ci thin, nhng ci cách v chính sách
thu ng nn chính tr dân ch n s chuyn bin
sâu sc trong th ch qun lý kinh t u qun lý xã hi.
     

           

i sng xã hi  yêu c


 nghia c c.


            nói mt cách
khái quát r

       



            
, v
i 



d
y mnh
t  
   
a c c. Công cu

         
ho
       y dân làm g    
 trong nhim v



1.1.3.2. Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
gc
 nh ti Quy nh s -TTg ngày 16/4/2009 ca Th
ng Chính ph.
Nhóm 1: Quy hoch
- Tiêu chí 1: 

- Tiêu chí 2: Giao thông
- Tiêu chí 3: 


- Tiêu chí 4: 
- Tiêu chí 5: 
- Tiêu chí 6: 
- Tiêu chí 7: 
- Tiêu chí 8: 
- Tiêu chí 9: 

- Tiêu chí 10: 
- Tiêu chí 11: 
- Tiêu chí 12: 
- Tiêu chí 13: 

- Tiêu chí 14: 
- 

- Tiêu chí 15: 
- Tiêu chí 16: 
- Tiêu chí 17: 

- Tiêu chí 18: 
- Tiêu chí 19: .[4]
1.2. Cơ sở pháp lí
Tiêu chun v quy hoch xây dng nông thôn ban hành theo Thông
  31/2009/TT-BXD và s 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ca B
xây dng
Quy-TTg ngày 16/4/2009 ca Th ng Chính
ph v ban hành B tiêu chí quc gia nông thôn mi


 -UBND ngày 27/02/2010 ca UBND t
phê duyt d u chnh quy hoch chung xây d
vùng ph cn 2025
 quynh s - UBND ngày 4/4/2011 v vic thành
lp Ban qun D án quy hoch xây dng nông thôn mi huy
Các tài liu, s liu thng kê ca UBND huy
1.3. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
1.3.1. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
1.3.1.1. Những kết quả bước đầu
            
c mt s kt qu quan trng c v kinh t - xã hi và
kinh nghim ch o t chc ca các nghành, các cp. Nhm v
n    c th hin qua nhng kt qu
ch y
Mô hình nông thôn mc t tm
c   .Mt s   t kt qu khá toàn
ding (nh), Tân Thnh (Bc Giang),Tân Thông Hi
(Tp. H Chí Minh), nh (Thái Bình). Mt s t kt
qu tt mt s m   hoch, phát trin sn xut hàng hóa  M
Long Nam (  ng ngun lc    n Biên),
  nh Hòa (Kiên Giang), phát trin sn xut gn vi quy
hoch, ci tng rung, di tha  Tân Thnh (Bc Giang),
Thanh Tân, Bình (Thái Bình), mô hình liên kt sn sut  Th
(Hà Ni), Tân Hi (ng), mô hình thu hút doanh nghi
nông thôn  Tân Phong Hi (Tp. H Chí Minh), Tân Lc)
   c ch      m xây dng mô
hình nông thôn mn và phù hp vi yêu cu kic
ta hic nguyn vng ci


  ng li công nghip hóa, hi i hóa nông nghip nông
thôn cng thi kì 2011  2020.
c nh, chính sách ci m
trng nh qun lý xây dn
   h tng phù hp v   t là chính quyn cp xã
trong xây dng nông thôn m tài chính theo nguyên tc nhà
c h tr, doanh nghii t l hp lý.
Nhng kt qu y, vi ra và ch o trin khai các
ng nông thôn mi trong c c và
tng vùng là ch n, kp thi và hu ích. Kt qu c
không dng li  s t bao nhiêu tiêu chí mà quan tr
cho Ban Ch ng, hoàn thin
 chính sách phù hp vi mu kin kinh t - xã hi
n hii.
Nhng bài hc kinh nghim rút ra t m ca 11 xã
c   t có ý
i vi nhiu ngành, nhiu cp t n tnh, huyn, xã,
thôn xóm trong quá trình trin khai các các ho    n
ng nông thôn mi không ch i v
i v
Nhn thc ca các ngành, các cp t 
c v nông nghic nâng cao so vc.
   o, quu hành ca Chính
ph        n lc ( tài chính, thi
gian, cán bi. Nim tin ca nhân dân
  i v       ng và cng c
thông qua các kt qu m xây dng các mô hình nông thôn m
ng lc tinh thn, nh thc t  ng viên toàn
ng, toàn dân và toàn quân n lc phu thc hin tt các nhim v


phát trin kinh t xã hi trong chi      2020 và k
ho i hng XI và Ngh quyt s 26, Hi
Ngh Ban ch    n th 7 (khóa X) cng v nông
nghi   n 2011  2020 và t n
 ra.
Thành công c    ng nông thôn mi ti các xã
ng tích ci vi các ci dân, các
doanh nghip v vai trò, v trí ca nông nghip, nông thôn và nông dân
trong s nghip công nghip hóa, hic thi kì hi nhp
kinh t th gii vi s
o cng và vai trò qun lý c
nghip hóa, hic.
Xây dng nông thôn mi theo 19 tiêu chí là mc chuyn bin
mi vi nông thôn ca mc xut phát t nông nghi
 n cui thp k t  n tr  c công nghi  ng
hii. B tiêu chí quc gia v nông thôn mi có phm vi khá rng,
phn ánh khá toàn din b mt nông thôn sau khi tr thành nông thôn
mi, t khâu quy hoch giao thông, thy lng hc,
 vt ch n, nhà  p
bi, h ng, t chc sn xut, giáo
dc, y tng, h thng t chc chính tr xã hi, an ninh
trt t xã hi.
m ti 11 xã c o và các xã do
 o cho thy, hu hc hic
trên 50% s         t s   c
ng hóa thông qua các tiêu chí c th  h tng nông
ng và s dng các ngun lc, phát trin sn xut, chuyn dch
ng nông thôn, phát trin s nghip y tc,
xây dng mô hình nông thôn mi phù hp v u ki  


Trong 19 tiêu chí xây dng nông thôn mi, thì vic ly tiêu chí quy hoch
u là phù hu kin tiên quyt. H tng là khâu
t  v trí th 2 là cn thing trc tin phát
trin kinh t - xã h, giáo
d ng, thu nhi sng cm
nghèo, an ninh thôn xóm b trí  
va là mc tiêu va là kt qu ca phát trin kinh t nông thôn, xây dng
mô hình nông thôn mi.
- Nguyên nhân thành công
ng mô hình nông thôn mi c
n, kp thc các ngành, các cp nhc
nguyn va nhân dân, nht là nông thôn.
Ban ch o xây dng nông thôn m    n b khá
 các tài ling dn khai công tác
a bàn.
Các cp y, chính quyn t t , nh
quán trit và trin khai nghiêm túc ch  o c
ca tnh v xây dm mô hình nông thôn mi, tp trung s ch
o xây dng và trin khai thc hi m mô hình nông thôn
mc mt s kt qu u.
t công tác tuyên truyn to chuyn bin v nhn thc trong
cán bm thy rõ xây dng nông thôn
mi là mt ch n ca c, phi làm lâu dài.
ng các ngun lc ca
nhân dân, kt hp lng ghép b trí kinh phí t c tiêu
( xây dng nâng c h tng, trm y t [13].
1.3.1.2. Những hạn chế và bất cập
Xây dng nông thôn m    n cp quc gia có ni
dung phong phú, toàn din, phm vi rt rn nhiu ngành,


nhiu cc l nhiu hn ch bt cp cn b
sung, si c v mc tiêu, ni dung và b tiêu chí quc gia.
Mc tiêu c  Nu mc tiêu ch 
m thì r          
nhân rng ra tt c các xã c c thì c  ra li không có giá
tr thc t. Lý do là i vi các xã vùng
         
2015 và 2020 là quá cao nên không có tính kh u này th hin qua
kt qu m c
Nhng kt qu c tm c
cua các tnh, thành còn thp so vi mc tiêu và yêu cu c
   c.Thc t m ca Trung
 t c 19 ch tiêu ca c
 nh, huyn Xuân Lc, t ng Nai. S  t trên 10 tiêu chí
 t 14 tiêu chí. S còn li 10
tiêu chí tr xut 7 tiêu chí.
t qu  yp, tính toán
và công b    tham gia kim tra, giám sát công nhn ca các
ngành chi).
a các kt qu t phc.
Bt cp v vn:   ng nông thôn mi cn ngun
vn rt ln, trong khi ngun lc và các doanh nghip, nhân dân
có hn nên ti trin khai các d án rt chm, mt s ni dung không
n xuh hin ngay tm
cng hm cng s vn
tháng 12   là 940,1 t ng, bình quân 1 xã là 85,4 t ng.
Các công trình xây dng nông thôn mm phn ln nh ngun
lc ca Trung   tr 
   (12,4%) vn doanh nghip còn quá ít (8,9%). Nhng xã


thun nông vn ct thp (Tân Hng 1,22%; Tân Lp,
c 2,5%; H
 án xây dng nông thôn mi cp xã nng v phát tri h
t  n phát trin sn xu   
ng. Mi chú trng nhin xây d
n các công trình  các thôn hoc  h nông dân.
       c tìm kim ngun lc cho xây
dng nông thôn mi. Tình trng chung là còn  li, trông ch vào vn
ngân sách hi tr t c.
V công tác phát trin sn xut ni ch
tp trung cho xây dng quy hoch và l án, vic sn xut vn theo k
hoch h  n bin rõ rt. Trên thc t 
vic r          c bit ti các tnh
min Bc, thc trng ru xây
dng nông thôn mi có ni dung di thc
doanh nghio ra các mô hình t
chc sn xut mi gn nông nghip vi công nghip và dch v, gn sn
xut vi ch bin, tiêu th sn phm.
V o ngh cho nông dân: Mc dù c  chc
c 14 lp tp hun cho cán b xây dng nông thôn mi, 4 lo
ngh nông nghi     
to ngh n vi các d rình và nhu cu s
dng ca doanh nghip. Trong dy ngh cho nông dân, xã nông
thôn m    giáo trình chun phù hp vi th   o.
Nhi  dy ngh phi nông nghi chuyn ngh cho nông dân 
các huyn, tnh  tình trng dy  u giáo viên có ch ng,
thiu thit b phc v thc hành.
Nhn thc ca các ngành, các cp v    ng nông
thôn m    . Mt s b     hoch


trin khai cá nhim v   cán b c ph
o mt s  ng trin khai
công vic tng ch 
Thiu vn sn xut: Hp tác xã, ch trang tri và h t khó
tip cc ngun vn theo Ngh nCP ngày 12-4-2010
ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip,
nông thôn. Không có doanh nghip mnh d c nông
nghip, nông thôn vì nhi         u
t, thiu v  m rng mt bng, ci to nâng c  , th
t chun.
Ti trin khai công vic xây dng mô hình nông thôn mi  xã
m nhìn chung còn chm, t vic l n vic lp, thnh và
phê duyt các d  k thut.
V B tiêu chí qum cho thy, nhiu v,
khái nim, phm vi, np tính toán ca tng
n ch, bt c 
cho công tác trin khai, kih giá kt qu thc hin  các xã thí
m. Mt s t ra quá cao nên cu chnh li cho phù hp
i vi các vùng nông thôn hin nay, nht là tiêu chí thu nhp, t l h
nghèo,    ng nông thôn, ngun l    
nghi g góp xây dng kt cu h tng nông thôn. Cn quan tâm
nhi     i vi các xã mi   ng
bng dân tc thiu s [16].
1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trên thế giới
1.3.2.1. Chính sách xây dựng nông thôn mới ở Thái Lan
a. Chính sách trợ giá nông sản
   c hin tr   c
nông sn ch y Thái
      n trong khi giá th ng ch


5.000  5.200baht/tn. Vic tr giá nông sn không ch thc hin  vic
    a nông dân mà nông dân tr    ng
nhi giá thp, mic vn chuyn
c cung cp ging mc vay vn lãi
xut thp t ngân hàng nông nghi
h tr v giá cho nông dân trng 05 loi cây ch lc là su riêng, nhãn,
vt và chôm chôm. Thc hin tt chính sách h tr này chính
ph        p ph   ình vi
nhim v giám sát t vic sn xut, phân phi, ch bin, giá c n
tìm th ng xut khu mi.
b. Chính sách công nghiệp nông thôn
Thái Lan vc nông nghip truyn thng vi s dân nông thôn
chim khong 80%. Do vy, công nghip nông thc coi là nhân t quan
trng giúp cho Thái Lan nâng cao chng cuc sng ca nông dân. [17]
 thc hin nhim v này, chính ph p trung vào các
công viu li ngành ngh phc v phát trin công nghip nông
thôn, xem xét   các ngun tài nguyên, xem xét nhng k 
truyn thng, ni lc tic sn xut và tip th
th p trung phát trin xut
hàng nông thy, hi sn phc v xut khu và tiêu dùng trong c.
- Công nghip ch bin thc phm Thái Lan phát trin mnh nh mt
s chính sách sau:
     n nông nghip vi m   
ch ng các mt hàng nông sn go, da, tôm sú, cà phê bng mt
  i làng mt sn ph     
OTOP) tc là mi ngày làm ra mt sn phm tiêu bi
chng cao. Trên thc t i
cho nông dân khong 84,2 triu USD li nhun. Bên c 
trên chính ph    c hi    

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×