Tải bản đầy đủ

báo cáo tiểu luận nghiên cứu hành vi mua hàng khi mua smartphone

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP: VB14QT002
BỘ MÔN: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
ĐỀ TÀI:
HÀNH VI MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI
MUA SMARTPHONE
Giảng viên hướng dẫn: Ths.Nguyễn Phương Nam
Nhóm sinh viên thực hiện: 9 Star
Thành viên nhóm Mã số SV
1. Võ Nhật Anh 33111024596
2. Đặng Khắc Di 33111021885
3. Nguyễn Hữu Đức 33111021961
4. Ngô Mạnh Hào 33111024612
5. Lê Quang Hiền 33111021872
6. Nguyễn Hồng Nguyên 33111025586
7. Nguyễn Văn Noal 33111021323
8. Nguyễn Quốc Trường Sơn 33111021414
9. Lê Thành Trung 33111023329
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI



 !"#$%

&#$'#(")*$+,-*.
/#$,

01.2),34*56787,%
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

9%5"7:;<=(%

>%?(*1*.2*@=(
.2AB*1

C%/B!.D*B<=(
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

9%E!.5F/.2*!
7$+!GH&-IJ*2K9L*BMN*OKP*$+#

QRST

>%S+5F+=:AU9V!GH&-I
IV. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
&(B!!*BAB*1

G<=(=

WAB*1*X*4@=57Y:%
V. XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU CẦN THU THẬP

E J$<=(P%

G$*.=(. 8%

Z!*.=(;=

/<=(=*#7[=P

/B!.D*B%
VI. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

\F]3Z^*^8:B

I_F;__5,=-`_7N9*(5%
Bảng câu hỏi phỏng vấn trực 5ếp

S9F7/Z^+

S>F/Z^ 

SCF/Z^(Z
Phân 7ch dữ liệu
\]RSRR*Z-/7$%

0*./=B7U.F
9%E!=(*OP(*Z@ 6"**^
*O*.=(AK8,FQ@NVa=(P(*Z@96T
b*H$c7$
=(P
R2

Phân 7ch dữ liệu

>%=(P8* JK9LJ*BCVJ"*d3$
7JK>N*BCVBN>%eaJ!/.2*P
%

/=(UKN*B9V$f(P8
BMN%9aZ=X%
b*Hc7$a=(
P

0* J
b*Hc7$a=(
P

U
Phân 7ch dữ liệu
C%R<ORg*.=(P8
QRB=>h%Na"B=CN%CaT%i(KN$
*Bh$*.=(8%
b*H$c7$
=(P
R<(O
j8
Phân 7ch dữ liệu
M%kB!R"_O*l";"**7B!
!+m*BAB*1<=(%
b*H$c7$=(
-(-6<*$+

Phân 7ch dữ liệu

N%R,g_7O*.=(U
8%QBC9a"gBMCaT
b*H$c7$* 
U<=(([

Phân 7ch dữ liệu
n%0.,=AB*1=(.2YK ,>
BnM%ha
b*H$c7$Y
<=(2
Phân 7ch dữ liệu
h%0.,=AB*1=(=B#K.2ZA
o3<Z!78F=C9%Ma=(#A
o3"CN%Ca=(^#K.2Z
b*H$c7$=(
=B#A(=5
#
Phân 7ch dữ liệu
L%pBO"(.D87,*BAB*1<=(%&
=nV%La=(PAB*1/1=B
O%
b*H$c7$=((1
Phân 7ch dữ liệu
e%p(.2D/Z!.@$*i$
%&CN%Ca=(+i'0#q>9%na=(+0B
r,\E 
b*H$c7$=(
+(Z
!
Phân 7ch dữ liệu
9V%p=(8AZ,B* UO<Z!%
b*H$c7$=(

Phân 7ch dữ liệu
99%pP*!=(*7[Q=N9a=(
=(7[">ea=(87[T%&=nha=(s,$
B.2Z*$+#hLa=(m7+B
@ *$+,%
Phân 7ch dữ liệu
9>%Z56[P*$+Bc;875,n>%ha%
b*H$c7$
=(
$
VII. KẾT LUẬN

9%E!=(P=(7Z8[*$#%

&(B!.D7,*B.7F0-6J <":U
O!-.@$<Z!"(1=BO(

p(.D8<(O**!*.g"
G0&

&<=(FY,="=B#<B7
A.2Z"o3<Z!%

E!=(7[,"O7+,$.2ZB
@ %
GtIeR0qu?g&Gv0GwG&xIy
0Gzk{

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×