Tải bản đầy đủ

tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

VB14QT002 Đ TI NHM 6



!!"#$"%

 !
 
  !"#

$ !"#%
& '#()*#"#+
"#$%&'()%**
 ,-./0. 1 23
 ,-4/35 .23
    +  %  "  #  ,  (  )%  
*!
 634#231
 73 14#23
 83# 9:;
 83# <

-'.*/
0(,-%12
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 1
VB14QT002 Đ TI NHM 6
3%#(
456 789:6; ;<=8>4?@48A6
;BC
4DB6>4B64
E

 
1. Khái niệm
2. Quá trình và các phương thức
hot đng ca truyền thông
3. Vai tr$ và % ngh&a ca truyền
thông
:F644G
H6;4:6;
I6;J64K>
LMBNNO@1P
=>>
&>?>%?>
E"#$
%&'

1. Nh(ng yếu tố cần thiết để
truyền thông đt hiệu quả
2. Nh(ng nhân tố ảnh hư0ng
đến hiệu quả truyền thông
Q564G
4R644R64
=>>
&>?>%?>
E%"
#,(
)%

1. Mô hình giải pháp
2. Các giải pháp
S4K>,64


T;U@864
=>>
>?>=?>

-'V
0(,
-%
LW8XY8Z6[\]8Z>
>4^NP
1. Viết đon m0 đầu và kết thúc
cho bài viết
2. Danh m7c tài liệu tham khảo
S4G
-8_:48^6
=>>
>?>=?>
30
00`a
'b
L-cNd89eDP
1. Tổng hợp các phần rút ra các %
chính để làm slide
2. Bài thuyết trình kAm video sinh
đng về hiệu quả ca truyền
thông
I6;J64K>
L4fN>Q<g6;P
SQ<=6;8R6;
=>>
>?>=?>

TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 2
VB14QT002 Đ TI NHM 6
@A/-B2#CDEF  GF#
0 4H-13C"#IJKE!G4
IL-35MDNOAB3.IP/
!HQEGR #QHS#I3S
13ETDEGIJK"#U,-# VDE
LI3SE#W#DA4HE# V3:3D"#WX!Y
 FA/4E)H9BS-L2Z"#F
@!V G2. ;:5D./,.[
4H\4EBRE#4/2#C 0OAB
"#V]^ XEO54/2#C
:#DOABD
^686 XI_ ;`aLILbEG:D
E*BH3I#CHIJKA3WDc
@]#^ GWZEF/DAA/HH
KKAB0.dEX  !23E) 
VHQ#"#e. 1LRW2
I:;A#EfLge. 1F3 
FK3\!L23Dgh4E-D O
"#Li4R4/35 .233
4#23"#
+ 
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 3
VB14QT002 Đ TI NHM 6
* -4h868ANd_>Q:C_6>4i6;
Q:C_6>4i6;EABE411:.PFA#FI
2#I)RL)*#
Q:C_6>4i6;]#^IjE2#Ak@
(E!I1WX! LRDL#4ET#H#
Ak2bRlQ 3H GPFm[
FKlQH# VEOI.FmFK
$1E12I3S 1!F1-
-FIL]#H#.^Hb:b)*#"##4:1GH
C GU"#-
@F\:#0R`!QHHnO,!Q
:#\ !:IH1:.H ##EFIO
#EHo4p7 ! G12#
!H::1H:.H#:36nOL1E4I
#VIHKRERF?Vm 
@02#C"#j#A/EGF#F 1#
.E6!OD23ERQ=>q .r>qF#
"#C2#E-#4H0.:iEFL
 /o,-o !Vn!DE[# V
,.Q(:;s:pVVAMI1\
1):h>Qj64dB@h@k4<l6;>4m@4Dn>[76;@oR>Q:C_6>4i6;
&'(')*N#\./A#
;:H6p6;<g8;q8rE H 1I5 0"#27L
1E!oFtE[#HRQn!:#HL
O
4i6;[8Ak`E-R\FK@ #
B-L1EEFLo-.HOD-L
1 GAmQn,--1E`SoHjFHEb 0
;<=864K6r,KL3XL
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 4
VB14QT002 Đ TI NHM 6
j64*+):h>Qj64>Q:C_6[n>>4i6;>86
-^64>4i6;>86rE1 PFA#FIHR
QnIO.LH-.H HS:3HPHu#WHZEZWH
vZZ^6!A/IO U#QHHuEHRH:6!A/
IO mD[w#AEZH m
h@CZ:>s@4m@6J6;@oR>Q:C_6>4i6;>86XL#H3X3\`
 t4fRrE21- QB ;:1G:1
G GAmQn 1
 8u8Ntr E2QxQ;:3 K GA#1 G)
*# RB"#L
 4u64H8rEAB EHAB3E"#FK:3 K
G@23\FK:# 01A##(
"#Fm2E.n.Qx
yBRW"#n!Bd:[
2yMEI "9:;!I*Es
A# L 3iL23AMW3#,-2X
L#HH3XH3\zD3E/.L23
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 5
VB14QT002 Đ TI NHM 6
&'&'+,#-.$"
R Q:C_6>4i6;;8RD>8Zkr
 @:iSL
 @:iS.
 @-
] Q:C_6>4i6;@fv?4w>Qx@oRNhC>y64r
 {z#E
 6!:!
 65!
 |!;3
|# 1 #A39#OV"##;FH . G[
UH[ISHQ#HAmQnD
-I#HtPA39"#CC
tGD
j641+h@k4<l6;>8A6>Q:C_6>4i6;
$YL-G"#OLHU#AM12#!
IO!A/ # !E*B`
 #-/!
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 6
VB14QT002 Đ TI NHM 6
Ưu điểm`7L123 !#DA[-I}: G
B.# V[IOL!E[ 1[.A39Q;
n1 GRW0/"#IH#:
YL1W4QB/2#. G3"#IoL
1:# GA39@FGIF3EFD
RW0/"#CH2# L:L19:;:[:
23.Z
Nhược điểm`@OHR2 bHj.K G!A/RIL
1EDF#"#IQT .IL3H:0R
F#tG[PHPII#p)
I.C[I# V
 0/!
Ưu điểmr7L23 !#0DA[-I} G
mQ[QOHFKAM:L C# "#:
Nhược điểm:7L1/IfQR GROdO
PF:/m ]~PQ;nHRQnEGI
CECA/EGIHA39A#CL;E[L1EB#
C^
 0 10232 4#5
Ưu điểm`@B2#HA !HFU)H423H . G
 /G
Nhược điểm`83 bH3.23#LDIO
]%•'@'•'@7•#:EZWDWj>>IO^O.I33d #
\[H#SZ. I.C1IOD#
 6"7#
Ưu điểm`7L1DG ! .I3QxQE-n
23 GO:,FZ:b:!3.K "#:
.CI/1A# IFDDF#ob
#Q7RL1 [23O:
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 7
VB14QT002 Đ TI NHM 6
Nhược điểm`@~tL /Gn1HRQnItUHt
#-A39EO2# .oEO2#oM[
FA/"#C
 )##8
,L:#Z:123FH \FV-AB
IH-i#IZA39H# 3jEG
 1 GEO
Ưu điểm`3FO F/DQx KbCFHV
ABIAM. G :  #
"#
Nhược điểm`@OHQtQxDHAID#QF# 1
CL,.CH "#:3.AbCHAUR
".E23#OHE*BIQ#o3
A39'[ABI.Q;I#R:-HABII.U
23YI.U
 0-!
Ưu điểm`h/[RH23E/ABU)"#F CL0I
h!3LI[ CIJRE:,#HQA/EG9
23ORIO! 1 !3fb2#23"#
:Y# !EoE#QF#AmQn"#RQ
Nhược điểm`@OH23OR bA[O:HI3
#Y CR
 9#
Ưu điểm: 3O:LEMEkD 1 . G[!X[
UHRk
Nhược điểm: y/EGT23E2OQxEG C/
b@FH !3AM CE[2#F:,.Lfb2#!9
23 LHCYAMjE.A0O ]Z#QEZ^:p2#0-
:OQ[
 08+:8;!
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 8
VB14QT002 Đ TI NHM 6
Ưu điểm: 7RRkH 3HxI1AQ G23
Nhược điểm: |jtG[`#HIHI.
X
 <7#
Ưu điểm: 1#EQAE#AH0 n3AbW.E
QAE# \:!/D-#AHIAMDGAB \
:!
Nhược điểm: ,23I1jD! GI.X3
"#A39H#!Q;nD
 )#<221#/5
h4E![5',#[ GI#!S5E
4
Ưu điểm: eI#23O€Z:AZHEZAZ#HWX!H
uHZz#IZH23L1 EF GEH /GI
SA39 #LW[AmQnZZS
Nhược điểm: e![H# GI#HQ;n(
.AL
R8>QzdBX6;4{R@oR>Q:C_6>4i6;
=0#.4>
NDI~"#Y  L!#(2#C!
A/"#U#eEE.:5iU#IP#.
[CFW2#QtU#L1I1U)D . 
@H !#EFL L1 ZE-QnB
#,. GAmQnRGHL1Bn:H
QnHD#H/3HGAB2#4HORo#I3S
DK!/ LIW3#'RQn`I #AbH !"#:
F:L135 .2. ;#"#:|#!
pDWDG 0OE2#CD G12#k"#
:HPSoH !HWm"#:I:[m#D-./ L
EI#"#HQtL I•EFL#I
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 9
VB14QT002 Đ TI NHM 6
@#03[iE!2#R#`3 
FKETm  2#C#N5 4YE !#
.[- /I#HQt:iS:3HEFL#-Z
I
=0# 
@Q[C XI(E! !#RaW#Wj
9c# LH X5 D.H:5[#p#
S !#DD} LAB553[U X5
!D t..
,#H!VI1#._bH55[U
I3SDRO;FHIfZE-EdRQDI
4R3;OK23IQ 4#@B.
DA5A3WD3 Lm#H4OD
O ;#IBD3O4 :b\P L' 
IjW3#5‚H6JH([IO.[
,.Q# GW ;Ea!/S !"#O
Q#ƒ-F#.[#2#DU"#Q#
Z!KBn RD ;i  G!nO X ;c„
Q#I1\.IL
3E)L#(2#C2HQ:.
VSL#Q#
@E!2GEOn-#O"#
Q#2#2 L./"#SL# GK#Ak
#j#iSL#Q#L/EO#
6!oHSL#Q# G\2#AmQn
6oIH'SL#Q#Y/AmQnQ
DU"# !"#Q#
,L .Q#HL#IFbE[LE
!:!Q#@!:!EO2# .AB
-# !YEX [4OY-#4O[#
L35B.[ABHQ:. VSL#Q#
yB !"#!:! G:1[.5AB#.-#
23E)[ !Y4O
@2!:!H:OZ:K-#EX 
[4O#D-#4O[#Y-#(.
A2#C2HQ:. VSL#Q#
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 10
VB14QT002 Đ TI NHM 6
}KH#("#23E)W4QBHQ:. VS
L#Q#EE. 1.EKB!.5
i  G-1C[AB1:-"#Q#
+"#$%&'()%
*4|6;CZ:>s@56>48Z>[\>Q:C_6>4i6;48A:}:u
@ 23E!-./2#C2. ; .AB
"#V
“Truyền đt thông tin mt cách hiệu quả trong ni b có thể thúc đẩy nhân viên tham
gia vào hot đng kinh doanh, giúp công ty gi( được nhân tài, đem đến giá trị bền v(ng
cho khách hàng, và phân phối lợi nhuận tài chính lớn hơn cho các cổ đông”
- Watson Wyatt -
@Z:3…3A>>+?>>…[D"#†#A†#Hj#i
 23 X#V #=qEG
KI3F#SS]-#S>> .-#S>>+^
)*-?-@AB4"
 ?48\:]8Z>r8-#F F.K03
L "1:.- G3
 ?4B8Mz6;p>4~dGr 23I# G3D
E(U;5FK /[- P# G3EU L
 AMQxQ G.KHFKL11„D [E4

 %644<g6;>4h8[7r@ !"#FZYD2#CH.
G23HFZL3[  G
Fm FZ3D\ LKAB 
KCAM5.K L!3I
F1RW-D 3 L/3@P LQx
Q2.KHGE.2
#AB:DXH:D \AMI G5HL1I G
.KHo1A#
 DB6>48A6dBk4h>>Q8\6@h@}:R64Ar23U
-/2#2# \HDODQ[H2#:
:•H2## 7FQxQ#Ak[CF
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 11
VB14QT002 Đ TI NHM 6
W2#HWRE0#HEK/2# /G !7
/2#1/U2Qx#KEGH
QxQ G.K
 B64[76;pB64d8r23AMQT .AB !
"#4 1  G UnOHn #
14|6;64•6>su644<g6;[Z648A:}:u>Q:C_6>4i6;
@2  K3\H L1:;
:5nhiễu. ,x:#\CP-P-/*#HI„"#-
  .-.:;Qnn\ND4/H:LfH45
SEB"#FKK  GEx
|-#I GPFA#FIH0E[ 
:;E:p2#2 GCElọc.
ECEQF:;35:5KI.K
 7U#FLW[.K -
RHLEGP/K# :DEG|oQ
EG23HEBF#Fj.K-Qx
1P/-HIL1ECQx#AM43
5WD .2 HI.:;fLH:.Q
CD##-
8Z6;H6`7L1E:DKHIZ„oIZD
?]Wvf>pM<x@]Wr}[HEBF#oQ
0. EIjHoI G
FIH o:EPQ[EOj-:DEG::p[Hj
-RBHKEG GEOD#V
i8>Q<=6;`7:RS(L1E45HEF
ZI1KZQ„HE323#.
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 12
VB14QT002 Đ TI NHM 6
j64+4|6;QBD@u6>QD6;>Q:C_6>4i6;
;i66;|`,-H-OEFZIL1H
o:IAmQtC#-HL1W3##I1o1A#0 
Fm 
j64@uNp@uN€~@`,.U# #:B!  Lo #L
3?DGI/[FmL1AMQT .IZ
D- C/Lo/1I U- C/

h@Ns8}:R64A}:C_6M?@}:C[G64>Q^6Y^64>4i6;>86`,.3
2#D#[[ GF0KL1W3#
:;:.QHfL213HE323#
.HKR#.I
J64fR>•@4m@`6!F[#1SL#VAMoIL
IS2
-8646;48ANEY8Z6>4m@@oR6;<=8>4RN;8R}:h>Qj64>4i6;>86r,F##
L1 XREY G!A/I 132./BoL1
#LIHL1DO:L1#1„!Q
 
?}:h>u8>4i6;>86`eG2HI GAbW.tGH
I0.HAM4#G23HI.FZI
1 G!Q0 Eo1A#H10
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 13
VB14QT002 Đ TI NHM 6
4|6;k4h6}:CZ>d_;8h>QG`@2HIFm
HFZEbZH#EbZ #HFZ
E2I.; ABP/L
+%"#,()%
*i4j64;8u8k4hk6•6;@RD48A:}:u>Q:C_6>4i6;
j64!+i4j64;8u8k4hk[\>Q:C_6[n>>4i6;>8648A:}:u
,-3#.E\W2###dU#Ni
1K:. G-"#UH#L131-
QU4#
h1L1 !230L-332.
-35O
1h@]8A6k4hk[\>Q:C_6>4i6;48A:}:u
&'('E!!#"#-FGH
@2 H3I4ETK 2#
,.I4 GB/HI4KI2
YI1h12  23
3LAB9:;I*EsH5m0p#X-0 XQ[
"#FKFKL1K23.D %4pQ[ 4`
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 14
VB14QT002 Đ TI NHM 6
•:4W8 ;<=8;q8 ;<=864K6
‚4R> @g @ / Eg
‚4C @A#E3 Lg @A#CE Lg
‚4D
h/GE#g,F L
L !CDHSL#HV
H ;#;H/H.
g
‚EFmg,- o
1RH !HA5RH
/"#Fm
Lg
‚4e6
'  GB
IERGDg
@ Gm Ig
‚4eQe
70 .-g5
4g
@ G1P 4g
Dƒ
7C  1#
E23/g
@ G :i
g
&'&'E!!#"#-
E!!I!"8J
 Thông tin phải rõ ràng, c7 thể, nhiệm v7 phải được phân công rõ ràng`
70- I„`ay# . 1‡
fcAMI.F.K3DF#WmER
A#EDFgh1‡5 4gh. 1‡ 1Egh1L/
A/0LAB4„n-#4H:!
K@ LO„n"#P:!KHPO,n
G4„U GFG \ 9H VEd
#HUFK1„ GHn"#
 Ngôn ng( đơn giản`
,-HK-O9)EFZI
1,5mOAmQn-Qx  3HQtPQx1H 
*#HRW 1FZQxQi:b G!Q@
OK-O-P-D)YAMDtG.
FZ1 UQx RWHbC- 
I03QtEF
& Làm tăng sự phản hồi`
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 15
VB14QT002 Đ TI NHM 6
'3!QjE:[ 0O"#2H
3FLFZ0I.IRFI#3\E'3\
U#:. GFI#LKABb:bD  ## V#L1
UIg@P LU#I_ ;E#1H G1
E0oBA#E0
 Sắp đặt d$ng thông tin`
h13-OB"#AB23HI
23H03Ab oQ(:i.I.!IO„
< Sự lặp li`
,F23EEo EoE :iQx t
!)5[-I#HABEoE UF
ZQx  /*#HI„HIL1ICZE0 0
yBEoE(UFZ[ 
% Đúng lúc`
6!.EG23EI1AF 1A#
  GK UEUH 3EAbW.SHDF
Z-oAbW.ZF#:13EKZ" 
= Sử d7ng thông tin phi ngôn ng(:
@BQIjE-(:#\3CLHAB
PEHfo,-IBL  !EKn!
-4/- 11ABRW"#L,-O
-DHLS:.35 .)*# 
AB0YHQQHfoHCLC#,O"#@.
y*|t'SyYDH./-.<<qHCL&>q
!Qj.<q!Q"# hDI*S
Qx Q•ECLHmjH !ID2#
C
E!!I?A
Tổ chức hệ thống thông tin khoa học`
,#t[AB1Y:X"#I#C X
IKEG2 G237U#L1 #
-QnOvZZHu#WH HL
.:;2 14#DEG GHW4
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 16
VB14QT002 Đ TI NHM 6
QB/I#C#E|/I#Cj
 !IIW3#G23h1E  LFn
3:.AbW.ZBOH0[H
0A#HF 1n1ERGD
Qx3H.:H:0 ##!EGP# "].
2RAMIU G /G#.HGE.2
AMQT .G23^:.:[PE /GHP
3n170 II#PQ[EO`W4QB
#€Z:H FQ4LH ;I~V:VCL)I.
2. Sử d7ng kết hợp nhiều loi phương tiện truyền thông`
h1# VRWHI;F0AmQnI.G
`Hb2#!:!H 
I.G[S:3633 GE:iS:33KK
FWOtG[O0"#B.
E!!I!"8K
1. Chú % lắng nghe`
ebZE!I*S2#C0 G19K 12
 23ebZ23EI.23"#
1ABD3AmQn-I*SEbZ23ebZD
3:#\IjK U b!Q"# (1
:.-/3WU-)*#I G1

2. Nghe hết vấn đề rồi mới phán quyết`
2.D [I#Z.HL1QT .AB3 /
KHoI.fLHA#E} LHFZ0Z
„.D HA# L[4RH2.!Q
3. Hỏi li nh(ng điều không hiểu hoặc không rõ`
@2 H.FZI1oI
Z„ PFm3pE 1FGI1
GLH#1A#H10HQT .IB
Gn #oBA#
4. Ghi chép, tóm tắt nh(ng gì nghe được:
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 17
VB14QT002 Đ TI NHM 6
8fHLb-Z G 1b:b G 0 "!Q
 ##HP LFZL1b:b GnEGO
0
5. Không để cảm xúc quyết định suy ngh&:
7FF:;35:5KI H2.-
D H/I#L-KI/F
mH#FI/ZoIBn} LH 12
 23HFZIO 13WU2.
;A*0nO"#2 H"#V
-'.
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 18
VB14QT002 Đ TI NHM 6
,†#A†#a@ !23!:!
L1U 94O## !IQ#HU- G4
H Z .;:-IH4/EGKRE[
V c'.23 L#(2#C /[!
V
@ 23I3E:QHOLEE3-
 1 3:3ABEOI.ebZY L!#(2#C$V:.
ED/H.:34:IEbZR- LHA#
FIL13Kb:b G :/. HKEABEOI.
L1:;s
,#H.ILC# ! bbCC# !
I :;35R'2#CEU#.H
 #A# 1FL11 G!23'[02#C LH
dFU#0#:;-I.:3 L
23 1L1QnIfEf!A/iN5
AM .[:DI1#.C:.b:bRWH#Ak
U bH ![DGE)
0(,-%
 ,x|-e#H]>>+^HLM0NO,H,ˆN|\h
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 19
VB14QT002 Đ TI NHM 6
€€€EZ
&€€€#EZ
€€€:Z
<€€€€IZQ#
%€€€A##
TRUYN THÔNG TRONG T CHC TRANG 20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×