Tải bản đầy đủ

báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Company
LOGO
Bô môn Hnh vi t chc


 !"#$
!"#$!%&
NHM 6
'






 !
!"#$!%&
NHM 6
()*+
, /01làsựluânchuyểnthôngtin
vàhiểubiếttừngườinàysangngườikhác

thôngquacáckýtínhiệucóýnghĩa.
Làquátrìnhchiasẻthôngtin,
kiểutươngtácxãhộitrongđóítnhấtcóhaitác
nhântươngtáclẫnnhau,chiasẻcácquitắcvàtín
hiệuchung.
!"#$!%&
NHM 6
!2!"#$
13415
0167
1348
+9:;
<9=>
7<?
!"#$!%&
NHM 6
@&ABC
B:D
E3-7F
= !GH:
1:>,4
E;:I
J,JD7IK4,L
!"#$!%&
NHM 6
(M
"#$%&'()*'+&$,-
'./-0)1'.23

&4&5
NO-PQ
N>RS1TU=V
3W1
;6X
>6X1K>=
1
2
3
:>=>7;
,O;Y-G


4
5
!"#$!%&
NHM 6

.6-0+78#5-
09:2 ;

-

+ZY-GY /D

[:;\]

*1T^Q]_

NY-;<01_

`17;Y Q1;,V_

Q1?

NPabTbR3cPa

+0,341

101`

d<T<eU
09:20<2
09:20<2



!"#$!%&
NHM 6
(f+$2
2=2)81-#.&>-?@
AB'
09:20<2
C.$C.A+A
C.8
C.A-
C.='
8D
AB'
09:2 ;

-
C.$
C.A+A
C.8
C.A-
C.='
8D
09:20<2
C.$
C.A+A
C.8
C.A-
C.='
8D
09:2 ;

-
C.$
C.A+A
C.8
C.A-
C.='
8D
Giai đon truyn thông tin:
Ngưi gi
Kênh thông tin
Ngưi nghe
!"#$!%&
NHM 6
!BgEh
i-
a
jG
j.
j:
jJ
jJ,J
:k
134
15
, /011dl
DbG:, /01l
BZ3c1, /R>Gl
, /6D^>:l
, /6QL>:l
m;, /6D>:l
134
8
016Z;, /6l
DbG:mRD, /6l
R>1341501l
0163c15^>:l
0163c On6i-l
63c, /Po1;>:l
!"#$!%&
NHM 6
pqrsE

F
017<6U1KtOK
=t7<63c7i01,u,>1
$vB@K
w+xNyz#
Ny!"#
N{B|}~$•
€*€+C*•$
!‚!
Nyw|wA•$B
Bƒ}„BA#
*
*…+NrB…+
$N$
BBƒ†B‡w‡
Ns}ˆ$
$vB……Ny
q‰Š‹
!"#$!%&
NHM 6
p*•$

%&$*
Œ

Ns}ˆ*€ƒ#wA@
!"#$
!"#$!%&
NHM 6
pqrs
‡•
w{Ž
Ž€•B#!z+'
 "€
•wAvB#*$
…K*$!‚
‘K‹+{v2
ŽBƒ
KHÔNG Đ% C'M X)C QUY-T Đ/NH
SUY NGHI
www.themegallery.com
Company Logo
Block Diagram
TRUY;N THÔNG TRONG T< CH=C
TRUY;N THÔNG TRONG T< CH=C
*017<R>
P7;7
H ’
<7;7`-
-
w“11J
Gb”
Company
LOGO
NHM 6 – TRUY;N THÔNG TRONG T< CH=C
.=-G8&H

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×