Tải bản đầy đủ

báo cáo tiểu luận môn hành vi tổ chức vai trò của việc xây dựng văn hóa trong tổ chức

NHÓM 7
Tổng quan về văn hóa trong DN

Khái niệm về văn hóa

Khái niệm về văn hóa DN

Nguồn gốc của văn hóa DN

Các yếu tố cấu thành văn hóa DN

Những thành phần cơ bản của văn hóa DN
Vai trò của việc xây dựng văn hóa
trong DN

Mục tiêu của việc xây dựng văn hóa DN

Lựa chọn mô hình xây dựng văn hóa DN

Tại sao phải xây dựng văn hóa DN


Nội dung cơ bản của việc xây dựng văn hóa trong DN

Các cơ sở để xây dựng văn hóa DN

Vai trò của việc xây dựng văn hóa trong DN
Tổng quan về văn hóa trong DN

Khái niệm về văn hóa
-
Là sản phẩm của con người
-
Được tạo ra trong quá trình lao động
-
Bị chi phối bởi môi trường & tính cách của tộc người
Tổng quan về văn hóa trong DN

Khái niệm về văn hóa DN
-
Là hệ thống các giá trị, niềm tin, nguyên tắc KD
Tổng quan về văn hóa trong DN

Nguồn gốc của văn hóa DN
Tổng quan về văn hóa trong DN

Các yếu tố cấu thành văn hóa DN:
-
Môi trường của DN
-
Quan niệm giá trị
-
Uy tín,đạo đức, cá nhân
-
Nghi thức văn hoa trong DN
-
Mạng lưới văn hóa
Tổng quan về văn hóa trong DN

Những thành phần cơ bản của văn hóa DN:
-
Thái độ với các quyền lợi nhà quản trị cấp, với rủi ro, với


đối nội và đối ngoại.
-
Tính quyết đoán, trung thực, hiểu biết lẫn nhau, phát huy
năng lực, có trách nhiệm trong công việc
-
Làm việc có niềm tin
-
Luôn quan tâm đến chất lượng
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Mục tiêu của việc xây dựng văn hóa DN
-
Tối ưu sức mạnh nguồn nhân lực
-
Gia tăng sức cạnh tranh của DN
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Lựa chọn mô hình xây dựng văn hóa DN
-
Mô hình văn hóa gia đình
-
Mô hình văn hóa tháp Eiffel
-
Mô hình văn hóa tên lửa dẫn đường
-
Mô hình văn hóa lò ấp trứng
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Tại sao phải xây dựng văn hóa DN
-
Tạo động lực làm việc
-
Điều phối & kiểm soát
-
Giảm xung đột
-
Tạo lợi thế cạnh tranh
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Nội dung cơ bản của việc xây dựng văn hóa DN
-
Phổ biến kiến thức chung
-
Định hình văn hóa DN
-
Triển khai xây dựng
-
Ổn định & phát triển văn hóa
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Các cơ sở để xây dựng văn hóa DN:
-
Các hạt nhân văn hóa DN
-
Phát triển văn hóa giao lưu các DN
-
Xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa DN
-
Văn hóa tập đoàn đa quốc gia
Vai trò của việc xây dựng văn
hóa trong DN

Vai trò của việc xây dựng văn hóa trong DN:
-
Người lãnh đạo là người ảnh hưởng trực tiếp đến
mọi người của tổ chức.
-
Việc xây dựng văn hóa DN có chức năng chủ yếu là
tạo sự thống nhất của mọi thành viên trong DN.
-
Thể hiện nhu cầu, mục đích, phương hướng hoạt
động kinh doanh của DN.
-
Khi xây dựng được nền văn hóa DN mạnh thì càng
khẳng định giá trị ngầm định, là giá trị cốt lõi của DN.
-
Việc xây dựng văn hóa ảnh hưởng đến sự sống còn
của DN.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×