Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường thpt xuân mỹ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ


Mã số : ………………………
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ

Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU OANH
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục X
- Phương pháp dạy học bộ môn 
- Lĩnh vực khác 

Có đính kèm:
 Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác
Năm học: 2013 - 2014
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC


- 1 -
*******
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN :
 Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU OANH
 Ngày tháng năm sinh : 24-03-1981
 Nam, nữ: Nữ
 Địa chỉ : Tổ 9 - Ấp Cẩm Sơn – Xuân Mỹ - Cẩm Mỹ - Đồng Nai
 Điện thoại: 0987051774
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng
 Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Mỹ
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:
 Học vị : Cử Nhân Khoa Học
 Năm nhận bằng: 2005
 Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục chính trị; Quản lý văn hóa – tư
tưởng
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
• Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy GDCD, quản lý
• Số năm kinh nghiệm: 08 năm
• Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 04
- Sơ đồ hóa kiến thức trong giảng dạy môn GDCD lớp 10
- Sơ đồ hóa kiến thức trong giảng dạy môn GDCD lớp 11
- Lồng ghép giáo dục pháp luật trong giảng dạy môn GDCD
- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh
THPT trong giai đoạn hiện nay

- 2 -
MỤC LỤC

Trang
I. Lý do chọn đề tài………………………………………………………….5
II. Cơ sở lý luận và thực tiễn………………………………………………. 5
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn……………………………………………….5
2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………7
2.1 Mục đích nghiên cứu………………………………………………… 7
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: …………………………………………………7
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………….8
3.1 Đối tượng……………………………………………………………….8
3.2 Phạm vi…………………………………………………………………8
4 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu……………………………….8
4.1 Cơ sở lý luận…………………………………………………………….8


4.2 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………… 8
5 Ý nghĩa của đề tài…………………………………………………………8
II.Thực trạng của công tác chủ nhiệm ở Trường THPT Xuân
Mỹ……………………………………………………………………………….9
2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế -xã hội và giáo dục của huyện Cẩm
Mỹ, Tỉnh Đồng Nai…………………………………………………………… 9
2.1.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế- xã hội của huyện Cẩm Mỹ…………… 9
2.1.2 Tình hình giáo dục của huyện Cẩm Mỹ……………………………….9
2.1.3 Đặc điểm chung của Trường THPT Xuân Mỹ……………………….10
2.1.3.1 Thuận lợi……………………………………………………………10
2.1.3.2 Khó khăn ………………………………………………………… 11
2.2 Thực trạng của công tác chủ nhiệm ở trường THPT Xuân Mỹ năm học 2012
– 2013………………………………………………………………………….12
2.2.1 Số lượng và cơ cấu trong công tác chủ nhiệm ………………………12
2.2.2 Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác chủ nhiệm… 12
2.2.3 Nhận thức của phụ huynh về công tác chủ nhiệm…………………… 12
2.2.4 Nhận thức của học sinh……………………………………………… 12
2.3 Những mặt đạt được và hạn chế của công tác chủ nhiệm ở Trường THPT
Xuân Mỹ………………………………………………………………………13
2.3.1 Những mặt đạt được và nguyên nhân………………………………….13
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân……………………………………… 13
2.4 Những vấn đề đặt ra cho công tác chủ nhiệm ở trường THPT Xuân Mỹ 15
III. Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ
nhiệm ở Trường THPT Xuân Mỹ………………………………………… 16
3.1 Cần đề cao vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm:…………………16
3.2 Cần quán triệt đầy đủ nội dung của công tác chủ nhiệm:…………………20
3.2.1 Tìm hiểu học sinh: 20

- 3 -
3.2.2 Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học:……………………… 23
3.2.3 Xây dựng tập thể học sinh thành một tập thể đoàn kết, tự quản và học tập
tốt: 24
3.3 Công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể cũng như các lực
lượng giáo dục khác trong nhà trường…………………………………………25
3.4 Tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chủ nhiệm trong nhà trường…… 27
3.4.1 Đối với Hiệu trưởng…………………………………………………….27
3.4.2 Đối với Phó Hiệu trưởng quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác chủ
nhiệm lớp………………………………………………………………………27
3.4.3 Đối với tổ chức Đoàn thanh niên, quản sinh…………………………….28
IV. Hiệu quả áp dụng……………………………………………………… 29
V. Đề xuất, khuyến nghị…………………………………………………… 33
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….35
Phụ lục…………………………………………………………………………36
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

- 4 -
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới
sâu sắc và toàn diện, đạt nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế
- xã hội, văn hóa - giáo dục. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng
tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị
nhân văn là vấn đề toàn xã hội quan tâm. Từ những ảnh hưởng đó số lượng học
sinh bỏ học với tỷ lệ khá cao, bỏ học có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân trong đó
phải kể đến là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do công tác tuyên truyền giáo dục
trong phụ huynh học sinh chưa tốt, sự kết hợp giữa các lực lượng xã hội trong công
tác tuyên truyền, vận động chưa chặt chẽ… nhưng sự bắt nguồn từ nguyên nhân
sâu xa nhất là chất lượng của công tác chủ nhiệm lớp chưa tốt, từ đó dẫn đến học
sinh bỏ học nhiều. Do vậy, tôi thấy đây là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu để
tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác chủ
nhiệm trong trường học. Chúng ta cần xác định rõ công tác này có vai trò rất quan
trọng trong giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong thời gian qua công tác này được
sự quan tâm của các cấp trong ngành, song hiệu quả vẫn chưa cao do nhiều nguyên
nhân. Trước thực tế trên, sự cần thiết nghiên cứu nguyên nhân, xác định chức năng,
nhiệm vụ và tìm ra biện pháp phù hợp giúp cho công tác chủ nhiệm lớp ở trường
học đạt hiệu quả cao là một việc mang tính cấp thiết cần được tổ chức thực hiện.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
Một trong những tư tưởng đổi mới GD & ĐT hiện nay là tăng cường giáo
dục toàn diện cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo
dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quán triệt và thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân

- 5 -
lực để đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
kinh tế quốc tế của đất nước; Ngành Giáo dục và đào tạo xác định một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
là: “Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Chú
trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú
trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông;
phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối
với học sinh, sinh viên”.
Lý luận và thực tiễn đã chứng tỏ vai trò quan trọng của người giáo viên chủ
nhiệm đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi học sinh; Nhận
thức rõ vai trò quan trọng của giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp trong
tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, tại hướng dẫn số 5289/ BGDĐT -
GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ: “ Tích cực
triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi
dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra
đánh giá; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn; tăng cường vai trò và
các hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong
việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh”.
Xuất phát từ thực tiễn trong nhà trường nói chung và trong trường THPT
Xuân Mỹ nói riêng: giáo viên chủ nhiệm lớp phần lớn là giáo viên trẻ, tuổi nghề ít
do đó thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đặc biệt trong công tác chủ
nhiệm lớp nên chất lượng của công tác này chưa cao, một trong những nguyên
nhân đó là chưa có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chủ
nhiệm.

- 6 -
Xuất phát từ thực trạng trên, và qua thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy
học sinh ở trường THPT Xuân Mỹ, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra
giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ
nhiệm trong nhà trường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn ngành giáo
dục và của toàn xã hội. Hơn nữa bản thân tôi là một giáo viên dạy môn GDCD và
là người quản lý trong đó có quản lý công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên
lớp tôi mong muốn góp một phần công sức của mình vào công tác này. Đó là lý do
tại sao tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm
ở Trường THPT Xuân Mỹ”.
Những giải pháp mà tôi đưa ra có giải pháp thay thế một phần giải pháp đã
có và có giải pháp đã được áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng tại đơn
vị mình mà tôi đã thực hiện và có hiệu quả.
2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Đánh giá được thực trạng của công tác chủ nhiệm ở Trường THPT nói
chung và Trường THPT Xuân Mỹ nói riêng, thông qua đó đề ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp, góp phần vào quá trình phát
triển toàn diện cho học sinh.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ
yếu sau đây:
Phân tích vai trò và ý nghĩa của công tác chủ nhiệm lớp, những nhân tố tác
động tới quá trình này.
Nghiên cứu một số vấn đề về sơ sở lý luận của công tác chủ nhiệm lớp, tiến
hành điều tra thực trạng của công tác này, phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu
tố liên quan đến công này để từ đó đề ra biện pháp phù hợp.
3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng

- 7 -
Nghiên cứu về công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT.
Nghiên cứu về thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác chủ nhiệm ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay.
3.2 Phạm vi
Công tác chủ nhiệm ở trường THPT Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh
Đồng Nai
4- Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
4.1 Cơ sở lý luận
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4.2 Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu các Văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp, Luật Giáo dục, Điều lệ
trường trung học, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục, Sở
GD - ĐT Đồng Nai.
Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa duy
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp thống kê; phương pháp quan
sát; phương pháp lôgíc và lịch sử; phương pháp phân tích và tổng hợp
5- Ý nghĩa của đề tài
Góp phần trình bày có hệ thống một số giải pháp nâng cao chất lượng công
tác chủ nhiệm ở trường THPT.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài đã giúp cho đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý xác định đúng tầm quan trọng của công tác này ở nhà trường để có kế
hoạch hoàn chỉnh, có sự quan tâm đúng mực trong việc giáo dục toàn diện học
sinh, từ đó giúp cho tập thể sư phạm của trường thấy được nhiệm vụ quan trọng
này để ngoài việc dạy chữ cho tốt còn phải lưu tâm, hết lòng giáo dục các em phát
triển toàn diện cả tài lẫn đức.

- 8 -
II.THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở
TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ.
2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế -xã hội và giáo dục của
huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
2.1.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế- xã hội của huyện Cẩm Mỹ
Cẩm Mỹ là một huyện mới của tỉnh Đồng Nai, được thành lập vào năm
2004, nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp Thị xã Long Khánh và
huyện Xuân Lộc, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Đông giáp huyện
Xuân Lộc, phía Tây giáp huyện Thống Nhất và huyện Long Thành. Tổng diện tích
tự nhiên 467,95 km
2
với hơn 160.000 dân.
Huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Xuân Quế, Sông Nhạn, Xuân
Đường, Thừa Đức, Nhân Nghĩa, Long Giao, Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân
Đông, Xuân Tây, Sông Ray và xã Lâm San.
Một huyện có khí hậu và đất đai thuận lợi cho phát triển trồng và chế biến
nông sản như cà phê, tiêu, điều là địa bàn có đầu mối giao thông thuận lợi, có điều
kiện giao lưu hàng hoá với các tỉnh. Tuy nhiên đời sống người dân còn gặp nhiều
khó khăn.
2.1.2 Tình hình giáo dục của huyện Cẩm Mỹ
Trên toàn huyện Cẩm Mỹ có 64 trường của các cấp học trong đó có ba
trường THPT. Huyện mới được thành lập mới tròn 10 năm (2004 – 2014) nên còn
khó khăn nhiều mặt nhưng các cấp lãnh đạo luôn chăm lo cho công tác giáo dục
của huyện nhà. Do vậy nên công tác giáo dục của huyện luôn đạt được những kết
quả khả quan. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn được xem trọng nên giáo viên
được tạo mọi điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ và có nhiều cơ hội, nhiều cuộc thi được tổ chức để giáo viên được thể hiện
mình. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào nhằm nâng cao thể lực,
trí lực và ý thức đạo đức.

- 9 -
Hội khuyến học của huyện luôn chăm lo động viên kịp thời những học sinh
có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập tạo động lực tinh thần để
các em có thêm nghị lực vượt lên những khó khăn trong cuộc sống. Hội khuyến
học của các xã cũng hoạt động rất có hiệu quả nhằm chung tay, chung sức chăm lo
cho công tác giáo dục của huyện nhà. Các tổ chức xã hội khác như Hội chữ thập
đỏ, Hội cựu chiến binh cũng luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài
của địa phương nên cũng có rất nhiều những hoạt động thiết thực đem lại hiệu quả
cao.
2.1.3 Đặc điểm chung của Trường THPT Xuân Mỹ
Trường THPT Xuân Mỹ nằm trên địa bàn của xã Xuân Mỹ, trường được
tách ra từ trường cấp II-III Xuân Mỹ từ năm 2003. Năm học 2013 - 2014 trường có
31 lớp với 1084 học sinh. Mấy năm qua trường giữ vững danh hiệu “Trường tiên
tiến cấp tỉnh”. Tập thể CB-GV-CNV nhà trường có 76 người trong đó Ban giám
hiệu là 04 gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng, 03 đồng chí Phó hiệu trưởng; giáo viên là
63, công nhân viên 09, đáp ứng tương đối đủ cho việc phân công giảng dạy.
Tỷ lệ học sinh lên lớp và đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt trên tỷ lệ chung của
Tỉnh. Từ năm 2009 đến nay tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Trường luôn dẫn đầu
huyện. Học sinh lớp 12 đỗ vào Đại học, Cao đẳng hằng năm từ mức 60% trở lên.
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt hàng năm luôn được duy trì từ 85.0%
đến 90.0 %. Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại trung bình và yếu hàng năm giảm.
2.1.3.1 Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở GD - ĐT Đồng Nai, sự quan
tâm hỗ trợ nhiệt tình các ban ngành đoàn thể địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận
lợi để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Đội ngũ cán bộ và giáo viên của trường đều qua trường lớp sư phạm chính
quy từ chuẩn đến trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

- 10 -
Mặc dù tuyển sinh của trường đầu vào rất thấp nhưng với sự đồng lòng, tâm
huyết với nghề, tận tâm với công việc của tập thể lãnh đạo, giáo viên, công nhân
viên nên chất lượng giáo dục toàn diện của trường ngày một đi lên.
Ban giám hiệu nhà trường là những giáo viên tuổi đời còn rất trẻ nhưng với
sự năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao đã từng bước đưa trường vượt
qua những khó khăn, thử thách gặt hái những thành công tạo được niềm tin ở mọi
người.
Được sự đồng tình của xã hội, nhất là các bậc Cha mẹ học sinh tích cực
phối hợp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.
2.1.3.2 Khó khăn
Do là huyện mới thành lập nên điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông,
thông tin, văn hoá chính trị xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ đều thiếu,
không đồng bộ, lạc hậu, hạn chế so với tất cả các huyện khác ở trong tỉnh. Đặc
biệt là trình độ dân trí còn rất thấp, đại đa số là làm nghề nông nên có rất nhiều hạn
chế trong nhận thức và phương pháp giáo dục trẻ.
Trường THPT Xuân Mỹ nằm ngay trên địa bàn của xã Xuân Mỹ, một xã
được xem là rất phức tạp về tệ nạn xã hội: uống rượu, đánh nhau, trộm cắp, đua xe,
ma tuý chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa giảm được
bao nhiêu. Do đó học sinh trong trường bị thanh thiếu niên lêu lỏng bên ngoài lôi
kéo đã ảnh hưởng không ít đến đạo đức học sinh.
Trường nằm ở vị thế không thuận lợi cho việc đi lại phải qua đèo dốc, cách
xa các xã khác, do đó hằng năm trường tuyển sinh chủ yếu các em học sinh ở
trường THCS Xuân Mỹ trong xã, phần còn lại là vơ vét những em không đủ điểm
vào những trường lân cận. Vậy mà có những năm trường tuyển vẫn không đủ chỉ
tiêu.
Do đầu vào lớp 10 của trường với số điểm thấp nên học sinh yếu, kém
nhiều do đó ý thức đạo đức, chấp hành nội quy của trường, lớp của các em còn
nhiều hạn chế.

- 11 -
2.2 Thực trạng của công tác chủ nhiệm ở trường THPT Xuân Mỹ năm
học 2012 - 2013
2.2.1 Số lượng và cơ cấu trong công tác chủ nhiệm
Tổng số lớp: 31 lớp, tổng số học sinh: 1084 học sinh.
Tổng số giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp: 31 giáo viên, trong đó khối
12 là 10 lớp, khối 11 là 10 lớp và khối 10 là 11 lớp.
Giáo viên chủ nhiệm có độ tuổi dưới 25 là 14 (18.4%); độ tuổi từ 25 đến
30 là 6 ( 7.8% ); độ tuổi từ 30 đến 35 là 4 (5.2%); từ 35 đến 40 là 7 (9.2%)
2.2.2 Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác chủ nhiệm
Qua khảo sát cho thấy: Hầu hết CBQL và giáo viên nhà trường đều nhận
thức được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm (90%)…Tuy nhiên, vẫn còn có
những giáo viên hiểu một cách chưa đầy đủ về ý nghĩa của công tác này do vậy
chưa thật sự thể hiện hết trách nhiệm của mình khi được phân công lớp chủ nhiệm
(9%).
Bên cạnh đó còn có một số giáo viên rất “sợ” công tác này nên khi nhận sự
phân công của nhà trường về chủ nhiệm lớp là một sự bắt buộc, miễn cưỡng do vậy
chắc chắn hiệu quả công việc sẽ không cao (10%)
2.2.3 Nhận thức của phụ huynh về công tác chủ nhiệm
Qua khảo sát ở 100 phụ huynh: 98% phụ huynh nhận thấy được tầm quan
trọng của công tác chủ nhiệm đối với sự phát triển toàn diện của học sinh. Phụ
huynh luôn mong muốn con họ có được một giáo viên chủ nhiệm giỏi, có tinh thần
trách nhiệm, yêu thương học sinh để cùng phụ huynh định hướng, chỉ dẫn, dạy bảo
những chủ nhân tương lai của đất nước phát triển một cách tốt nhất. Đây là yếu tố
thuận lợi cho trường trong việc triển khai thực hiện công tác chủ nhiệm.
Bên cạnh đó vẫn còn một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm công tác này
nên đây cũng là một yếu tố làm cho công tác chủ nhiệm đạt kết quả chưa cao.

- 12 -
2.2.4 Nhận thức của học sinh
Qua khảo sát 100 học sinh: 90.0% học sinh thấy được tầm quan trọng của
công tác chủ nhiệm lớp. Các em cho rằng: một giáo viên chủ nhiệm giỏi, có
phương pháp quản lý lớp phù hợp sẽ giúp tập thể lớp học ngày một tiến bộ về mọi
mặt, khắc phục được những hạn chế còn ngược lại nếu công tác chủ nhiệm chưa tốt
thì có là lớp tốt thì kết quả cuối cùng vẫn không cao. Do đó đa số các em học sinh
kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường, đạt
kết quả cao trong học tập và rèn luyện.
2.3 Những mặt đạt được và hạn chế của công tác chủ nhiệm ở Trường
THPT Xuân Mỹ
2.3.1 Những mặt đạt được và nguyên nhân
Công tác chủ nhiệm luôn được nhà trường quan tâm, xem trọng hàng đầu.
Ngay đầu năm học lãnh đạo nhà trường đã có kế hoạch, tổ chức chỉ đạo bằng
những biện pháp sát thực, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, vị trí vai trò công tác
chủ nhiệm trong tập thể sư phạm, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học và
phát triển toàn diện cho học sinh. Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên chủ
nhiệm tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp. Đã có sự phối hợp hiệu quả giữa các
tổ chức Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh và lãnh đạo nhà
trường trong hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.
Công tác Đoàn thanh niên với vai trò nồng cốt trong các phong trào thi đua
đã chú trọng tới rèn luyện tư tưởng đạo đức cho đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ tích
cực với giáo viên chủ nhiệm trong việc ổn định nề nếp, nâng cao ý thức cho học
sinh.
Xây dựng đội ngũ quản sinh năng động, tinh thần trách nhiệm cao kết hợp
với giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên quản lý tốt nề nếp học sinh, xử lý kịp thời
những học sinh vi phạm. Tới thời điểm này thì không có học sinh nào không đủ
điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT vì hạnh kiểm yếu. Toàn trường không có học sinh
bị buộc thôi học do vi phạm về đạo đức. Tỷ lệ học sinh vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt.

- 13 -
Năm học vừa qua theo thông báo của công an tỉnh Đồng Nai gửi về thì trường
không có em nào vi phạm luật giao thông.
Phần lớn học sinh trường THPT Xuân Mỹ đều ý thức rõ trách nhiệm và
nghĩa vụ của mình phải học tập rèn luyện trở thành công dân tốt có ích cho gia đình
và xã hội và được thể hiện qua các hoạt động: kính trọng và vâng lời thầy cô giáo,
ông bà cha mẹ, người lớn tuổi; chăm sóc giúp đở các em nhỏ. Các em đều có ý thức
chấp hành nội qui của nhà trường và được chuyễn biến từ nhận thức thành hành
động, thông qua phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân do Nhà trường và
Đoàn trường phát động. Đại đa số học sinh đều có ý thức tốt về quan hệ bạn bè, có
tinh thần giúp đỡ bạn, có lòng nhân ái, xây dựng được quan hệ tình bạn trong sáng
lành mạnh.
Một số lớp có tinh thần tự quản, có ý thức xây dựng tập thể lớp chi đoàn,
đấu tranh phê bình các hiện tượng sai trái, góp phần đưa tập thể trở thành lớp tiên
tiến.
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân
Vẫn còn một số giáo viên chỉ tập trung vào công tác chuyên môn là giảng
dạy, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác chủ
nhiệm nên lớp mình quản lý không có sự tiến bộ thậm chí còn có biểu hiện đi
xuống, sa sút.
Do trường tuyển sinh đầu vào với số điểm thấp nên một số học sinh ý thức
chưa cao, trường có 31 lớp nhưng lớp chọn học sinh có học lực tốt và hạnh kiểm tốt
không nhiều, thực tế là vậy nhưng trường đa số là giáo viên trẻ mới ra trường, kinh
nghiệm còn hạn chế nhưng phải chủ nhiệm những lớp có nhiều em ý thức chưa cao
thì quả là một việc hết sức khó khăn, họ thường lúng túng, gặp nhiều khó khăn
trong công tác quản lý lớp. Một số giáo viên rất nhiệt tình với công tác chủ nhiệm,
thường xuyên sinh hoạt với lớp nhưng sử dụng phương pháp không phù hợp, thiếu
kinh nghiệm quản lý lớp nên hiệu quả công tác chủ nhiệm vẫn chưa cao.

- 14 -
Bên cạnh đó còn có một vài giáo viên chủ nhiệm chưa có tâm huyết với công
tác này, chưa thật sự quan tâm đến học sinh lớp mình hoặc là khi có tình huống xảy
ra giáo viên xử lý không triệt để, thiếu sự liên hệ thường xuyên với Cha mẹ học
sinh để tìm cách khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
Một số em nhà ở rất xa trường nên phải ở trọ để đi học hoặc cha mẹ phải đi
làm ăn xa nên việc liên hệ với gia đình cũng khó khăn, do đó trong công tác chủ
nhiệm thiếu sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục toàn diện cho học
sinh.
2.4 Những vấn đề đặt ra cho công tác chủ nhiệm ở trường THPT Xuân
Mỹ.
Qua phân tích những kết quả đã đạt được cùng những tồn tại, thách thức thì
đổi mới công tác chủ nhiệm lớp là một việc làm hết sức cần thiết, để công tác này
đạt kết quả tốt thì cần thực hiện tốt những giải pháp sau đây:
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác chủ nhiệm trong nhà
trường.
Cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức lớp, bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo,
thực hiện
Kết hợp tốt các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác chủ
nhiệm
Bên cạnh đó Ban giám hiệu cũng thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án, chỉ
đạo thực hiện tốt công tác chủ nhiệm,

- 15 -
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG
THPT XUÂN MỸ.
Xuất phát từ thực trạng của công tác chủ nhiệm ở Trường THPT Xuân Mỹ,
qua việc nghiên cứu lý luận, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn tôi xin được đề ra các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong nhà trường như sau:
3.1 Cần đề cao vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm:
Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa Ban giám hiệu, giữa các tổ chức trong
trường, giữa các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm, có thể xem
giáo viên chủ nhiệm là những người thầy đặc biệt, bởi vì họ vừa phải đảm bảo tốt
việc giảng dạy chuyên môn như những giáo viên khác mà còn phải gánh trên vai
những trọng trách nặng nề – hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm mà nhà trường
phân công. Một lớp học để có kết quả học tập tốt thì học sinh phải có ý thức cao,
muốn học sinh có ý thức cao, nghiêm túc trong học tập thì vai trò điều khiển, quản
lý lớp của giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng. Nhưng không phải thầy, cô chủ
nhiệm nào cũng làm tốt công tác chủ nhiệm khi được phân công.
Ví dụ trong trường có Thầy Lê Thanh Lâm, Thầy Võ Anh Dũng, Cô Lê Thị
Phương Chín, Cô Hoàng Thị Hải…dù được phân công ở lớp chủ nhiệm nào thì
cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực tế nhà trường là tuyển sinh đầu vào với số điểm rất thấp, nên ý thức
học tập và rèn luyện của học sinh chưa cao nên vai trò của giáo viên chủ nhiệm
trong thực tế này thì lại càng vô cùng quan trọng.
Vậy để đề cao vai trò, vị trí của giáo viên chủ nhiệm thì những nguyên tắc
rất quan trọng cần phải thực hiện đó là:
Thứ nhất, vào đầu năm học sau khi Ban giám hiệu đã xem xét và phân
công giáo viên chủ nhiệm thì Hiệu trưởng phải ra Quyết định về việc thành lập hội
đồng giáo viên chủ nhiệm trong năm học và đồng thời sau đó là Quyết định về việc
Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm, cụ thể đó là:

- 16 -
Chức năng của giáo viên chủ nhiệm
Theo nghiên cứu của một số tác giả thì giáo viên chủ nhiệm có 4 chức năng:
Quản lý giáo dục toàn diện học sinh một lớp; Tổ chức tập thể học sinh hoạt
động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi học sinh; Là cầu nối giữa
tập thể học sinh với các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường, là người
tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục; Đánh giá khách quan kết quả rèn luyện
của mỗi học sinh và phong trào chung của lớp.
Mặt khác trong xã hội phát triển với sự bùng nổ thông tin và đặc điểm tâm
lý lứa tuổi học sinh: thích tiếp cận cái mới nhưng thiếu chín chắn và bản lĩnh nên
việc giúp cho học sinh lựa chọn thông tin; định hướng hành động là hết sức quan
trọng do vậy ngoài các chức năng nêu trên, giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện chức
năng tư vấn cho học sinh và tập thể học sinh.
Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
Tại khoản 2 điều 31 Điều lệ Trường Trung học quy định: Giáo viên chủ
nhiệm, ngoài nhiệm vụ quy định đối với giáo viên còn có nhiệm vụ sau đây:
Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung,
phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với
hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học
sinh.
Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây
dựng.
Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tền phong Hồ Chí Minh, các tổ
chức xã hội có liên quan trong vệc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng
nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực
trong cộng đồng phát triển trường.
Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị
khen thưởng, kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm

- 17 -
tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn
chỉnh việc ghi số điểm và học bạ học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất về tình
hình của lớp với Hiệu trưởng.
Thứ hai, Ban giám hiệu phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện
công tác chủ nhiệm bằng những việc làm cụ thể như là:
Thường xuyên tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm để đánh giá rút kinh
nghiệm, tổ chức thảo luận, học tập chuyên đề về công tác chủ nhiệm lớp, đây là dịp
để các thầy cô chủ nhiệm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Khen thưởng, động viên kịp thời những giáo viên chủ nhiệm giỏi, có những
đóng góp tích cực đồng thời nhắc nhở những giáo viên chủ nhiệm còn thờ ơ với
công tác chủ nhiệm để lớp chủ nhiệm có biểu hiện sa sút.
Ban thi đua đưa ra những quy định về điểm trừ và điểm cộng trong công tác
chủ nhiệm thì phải tổ chức phân công chấm điểm đảm bảo công bằng, Ban giám
hiệu phải đảm bảo chế độ trực thường xuyên để quản lý tốt công tác chủ nhiệm.
Ví dụ như quy định giáo viên chủ nhiệm đi sinh hoạt 15 phút đầu giờ lớp
chủ nhiệm ít nhất ba lần/tuần thì Ban giám hiệu cũng phải đảm bảo chế độ trực
thường xuyên, có mặt trước 15 phút đầu giờ và về sau khi học sinh đã ra về và
thường xuyên nắm tình hình chủ nhiệm qua đoàn trường, quản sinh…để từ đó có
hướng khắc phục kịp thời.
Thứ ba, trong đánh giá xếp loại giáo viên phải xem trọng hiệu quả công tác
quản lý lớp chủ nhiệm và phải căn cứ vào chấm điểm của Ban thi đua.
Về vấn đề này thì nhà trường đã đưa vào thực hiện, vào năm học vừa qua
có một số giáo viên chưa hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác
chủ nhiệm lớp nên đánh giá xếp loại cuối năm kết quả thấp. Ví dụ như thầy Nguyễn
Đăng Trí, Cô Phạm Thị Thanh Thuỷ.
Từ những vấn đề trên ta thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm,
một người giáo viên chủ nhiệm được ví như người cha, người mẹ thứ hai của các

- 18 -
em, đòi hỏi phải có lẫn tâm cả tài mới làm tròn công việc chủ nhiệm tốt được. Tâm
của người giáo viên chủ nhiệm là hết lòng, hết sức vì học sinh của mình, không
ngại khó khăn, gian khổ, phải luôn động viên, an ủi, gần gũi các em để hiểu các em
hơn và từ đó có những giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế, phát huy ưu
điểm hoàn thành tốt vai trò chủ nhiệm của mình đó là cái tài của người giáo viên
chủ nhiệm.
Nếu ở gia đình cha, mẹ là tấm gương cho con noi theo thì trong nhà trường
thầy, cô là tấm gương cho học sinh noi theo và đặc biệt là mỗi giáo viên chủ nhiệm
phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vì là giáo viên chủ nhiệm nên
thường xuyên tiếp xúc với học trò của mình, mình có sáng thì mới mong làm cho
học trò mình sáng được. Do vậy, mỗi thầy, cô giáo tự hoàn thiện mình, xứng đáng
là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; để học sinh nhìn nhận, đánh giá người
thầy với thái độ: Trọng thầy vì đạo đức của thầy, phục thầy vì kiến thức của thầy,
quý mến thầy vì lòng độ lượng của thầy.
Bác ta đã dạy rằng: Học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu.
Các cô, các chú phải nhận rõ trách nhiệm của mình. Phải luôn luôn đặt câu hỏi: dạy
ai? Nói chung là học trò. Dạy để làm gì? Dạy cho nó yêu nước, yêu nhân dân, yêu
lao động, yêu chủ nghĩa xã hội, hay đào tạo thành một lũ cao bồi lúc đó mới tìm
cách dạy giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hoá, chuyên môn, đức là
chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức cho nên thầy giáo,
cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con. Trách nhiệm đó rất là vẻ vang,
quan trọng.
Qua những lời dạy của Người thì trách nhiệm của thầy giáo, cô giáo trong
sự nghiệp trồng người rất vẻ vang và đặc biệt là người giáo viên chủ nhiệm, muốn
học sinh của mình có đức thì trước hết người thầy phải có đức, người thầy phải là
tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vậy phải làm cho mỗi thầy giáo, cô giáo
thấy rõ trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, từ đó
mỗi giáo viên sẽ có gắng phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện mình để xứng đáng với

- 19 -
trọng trách trong sự nghiệp trồng người. Nếu người giáo viên mà không có cái tâm,
không có tấm lòng của một người cha, người mẹ lo lắng cho học sinh một cách thật
lòng, có lẽ người giáo viên chủ nhiệm không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi có
biết bao việc “có tên” và “không tên” đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải giải
quyết, có biết bao trách nhiệm mà người giáo viên chủ nhiệm phải gánh trên vai.
Bởi chính vai trò quan trọng đó mà mỗi lớp học trò khi ra trường, trưởng thành
luôn nhớ về thầy,cô đặc biệt đó là giáo viên chủ nhiệm của mình, đó chính là phần
thưởng quý giá nhất của những giáo viên làm công tác chủ nhiệm tận tụy, hết lòng
với học sinh của mình.
Bởi chính vai trò quan trọng đó nên nhà trường luôn quan tâm công tác chủ
nhiệm, muốn công tác chủ nhiệm đạt kết quả cao thì cần phải có người giáo viên
chủ nhiệm tốt. Nếu xem nhà trường là một xã hội thu nhỏ thì mỗi lớp học được
xem như là một gia đình, mà gia đình là tế bào của xã hội, tế bào có khoẻ mạnh thì
xã hội mới phát triển tốt được. Tổ chức, nề nếp…lớp tốt hay không là trách nhiệm
của giáo viên chủ nhiệm.
Do vậy nên nhà trường phải giúp giáo viên chủ nhiệm đạt được một số yêu
cầu cơ bản sau thì công tác chủ nhiệm mới đạt được kết quả cao:
Có thể nói thế kỉ thứ XXI là thế kỉ của khoa học công nghệ con người phải
nhanh chóng trở thành trung tâm của sự phát triển, con người vừa là mục tiêu vừa
là động lực của sự phát triển. Vì vậy người giáo viên phải không ngừng tự hoàn
thiện mình để đào tạo thế hệ trẻ có đầy đủ phẩm chất đáp ứng nhu cầu của xã hội,
muốn đảm bảo tốt vai trò ấy thì giáo viên nói chung và giáo viên chủ nhiệm nói
riêng phải có phẩm chất và năng lực phù hợp trong giai đoạn mới, đó là:
Thứ nhất, người giáo viên chủ nhiệm lớp phải có lòng yêu nghề mến trẻ,
phải tạo được niềm tin ở các em. Chính niềm tin ấy sẽ tiếp thêm nghị lực để giáo
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Thứ hai, là người giáo viên chủ nhiệm phải có “chữ tín” với phụ huynh và
học sinh, phải khéo léo trong ứng xử sư phạm tránh làm cho người khác bị tổn

- 20 -
thương, phải luôn tôn trọng và yêu mến học sinh. Phải cảm hoá các em bằng chính
trái tim của mình, bởi con đường tác động đến tình cảm theo tôi chỉ là con đường
tình cảm, chúng ta cho như thế nào thì chúng ta cũng sẽ nhận được những tình cảm
như thế ấy.
Thứ ba, người giáo viên chủ nhiệm lớp phải là người có chuyên môn vững
vàng có tay nghề cao. Có dạy tốt, có kiến thức sâu thì học sinh mới phục và chấp
nhận sự giáo dục của mình.
Thứ tư, là giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương sáng cho các em noi theo,
phải là ngọn đèn soi đường dẫn lối cho các em. Vậy muốn làm được điều đó thì
từng lời nói cử chỉ, điệu bộ đến thái độ ứng xử phải có chuẩn mực, đúng đắn tránh
để học sinh “Coi nhẹ, xem thường” thực tế cho thấy giáo viên được sự tôn trọng
kính yêu của học sinh thì công tác giáo dục sẽ dễ dàng đạt hiệu quả.
Nói tóm lại, giáo viên chủ nhiệm phải là một công dân gương mẫu có lối
sống lành mạnh, biết sống vì mọi người, không chỉ cần có cái “Tài” mà còn phải có
một cái “Tâm” rất lớn. Chỉ có như thế ta mới đáp ứng và thực hiện tốt yêu cầu mà
xã hội đã tín nhiệm giao phó.
Từ khi nhà trường quán triệt thực hiện tốt giải pháp này thì công tác chủ
nhiệm có sự chuyển biến rõ rệt, học sinh có ý thức hơn trong học tập và rèn luyện,
giáo viên cũng xác định rõ vị trí và vai trò của mình trong công tác chủ nhiệm của
nhà trường.
Việc nâng cao vai trò và vị trí của giáo viên chủ nhiệm mới chỉ là điều kiện
cần trong công tác chủ nhiệm, vậy để giúp giáo viên hoàn thành tốt vai trò chủ
nhiệm của mình thì rất cần phải quán triệt những nội dung quan trọng sau đây trong
công tác chủ nhiệm:
3. 2. Cần quán triệt đầy đủ nội dung của công tác chủ nhiệm:
Vào đầu năm học để có thể bắt đầu công tác chuyên môn thì điều đầu tiên
rất quan trọng phải hoàn thành đó là ổn định tổ chức lớp, do vậy đầu năm sau khi
phân công giáo viên chủ nhiệm xong Ban giám hiệu tổ chức ngay buổi họp giáo

- 21 -
viên chủ nhiệm để phân công nhiệm vụ, phát một số biểu mẫu và quán triệt một số
nội dung yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện nghiêm chỉnh, quy định thời
gian cụ thể hoàn thành và sau đó sẽ kiểm tra, đánh giá. Những công việc cụ thể đó
là: Tìm hiểu học sinh thông qua sơ yếu lý lịch, thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo
viên bộ môn năm trước, từ những cơ sở ban đầu đó giáo viên tiến hành bình bầu
Ban cán sự lớp, kiện toàn tổ chức lớp, sau đó tiến hành họp phụ huynh học sinh đầu
năm để có sự kết hợp kịp thời cùng với gia đình quản lý, giáo dục các em tốt hơn.
Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi nắm tình hình lớp và tìm ra những giải
pháp phù hợp để tháo gỡ những khó khăn xây dựng tập thể lớp đoàn kết, ý thức tự
giác cao trong học tập và rèn luyện. Cụ thể của giải pháp là:
3.2.1 Tìm hiểu học sinh:
Đây là công tác quan trọng, đầu tiên và không thể thiếu của giáo viên chủ
nhiệm khi mới nhận lớp, hiểu rõ đối tượng học sinh mình đang quản lý từ đó đề ra
các giải pháp quản lý lớp hiệu quả, các hình thức để tìm hiểu đặc điểm học sinh
như:
Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ học sinh:
Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ghi lý lịch theo mẫu điền đầy đủ các
yêu cầu sau, đầu vào của trường tuyển sinh với số điểm thấp nên khối 10 phải đặc
biệt được quan tâm vì học sinh có nhiều đối tượng khác nhau.
Tiến hành điều tra lý lịch học sinh qua phiếu sơ yếu lý lịch vào tuần đầu
tiên của năm học mới. ( Phụ lục 1 )
Bước 2: Kiện toàn bộ máy tổ chức lớp:
Việc xây dựng bộ máy tổ chức lớp học sẽ tạo ra nhân tố rất quan trọng góp
phần vào ổn định lớp, lớp học phát triển đi lên hay đi xuống phụ thuộc quan trọng
vào yếu tố này, tổ chức lớp tích cực sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý
lớp. Xây dựng bộ máy tổ chức lớp tốt sẽ đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi
đua của lớp, của trường và đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tự quản
của mỗi học sinh và của tập thể lớp, góp phần giáo dục toàn diện cho các em .

- 22 -
Bình chọn Ban cán sự:
Chọn Ban cán sự lớp phải là những học sinh có đầy đủ các tố chất về tổ
chức, học lực giỏi, khá, năng nổ, yêu thương giúp đỡ bạn bè, có khả năng thuyết
phục tập thể, tạo ra tinh thần đoàn kết trong tập thể .
Phân công nhiệm vụ cho Ban cán sự:
Tổ chức ngay cuộc hợp cán bộ lớp để nắm rõ hơn về từng thành viên trong
tổ, hướng dẫn cách kiểm tra, cách nhận xét, đánh giá từng thành viên trong tổ vào
cuối tuần. Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm tình hình học tập và khâu thực
hiện nội qui của học sinh thông qua cán bộ lớp. Mỗi cán bộ lớp sẽ có một cuốn sổ
tay riêng và giáo viên chủ nhiệm phân công cụ thể việc bảo quản những loại sổ
chung của lớp như sổ đầu bài, sổ theo dõi và hướng dẫn cụ thể việc ghi chép và
giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình cụ thể của lớp thông qua những cuốn sổ này,
giáo viên chủ nhiệm có thể kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ vào cuối tuần.
Tiến hành chia tổ:
Khi tiến hành chia tổ, giáo viên chủ nhiệm cần tạo sự đồng đều trong tổ. Có
nghĩa là mỗi tổ sẽ có các đối tượng học sinh có học lực khác nhau trên các môn
học để các em có thể trao đổi, học nhóm. Nói cách khác, mỗi tổ phải đảm bảo nhiều
đối tượng: có học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh ở địa bàn xa – gần, có học sinh
ngoan, học sinh cá biệt, … làm được như vậy thì trong quá trình học tập các em có
thể hỗ trợ nhau trong học tập, trong lao động…
Sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm tổ chức bồi
dưỡng phương pháp làm việc cho cán sự lớp. Để phát huy kịp thời, nhanh chóng
đưa lớp đi vào hoạt động có nề nếp, giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành công việc
này trong tuần thứ hai của năm học .
Phát thảo nội dung thi đua của lớp dựa trên bảng thi đua của đoàn trường
( phụ lục 2 ), nội dung thi đua có tính chất tham khảo chung, tuỳ đối tượng học sinh
lớp mình mà giáo viên chủ nhiệm xây dựng nội dung thi đua cho phù hợp.

- 23 -
Bước 3: Trao đổi với giáo viên bộ môn:
Giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để
nắm được tình hình học tập từng bộ môn nhằm giúp học sinh học tốt hơn.
Bước 4: Tiếp xúc, trò chuyện trực tiếp với học sinh:
Có tạo ra nhiều cơ hội gần gũi, tiếp xúc với học sinh thì giáo viên chủ
nhiệm mới nắm bắt kịp thời, chính xác về tình hình lớp, về cá tính của từng học
sinh từ đó có biện pháp hay trong việc giáo dục. Đồng thời, học sinh sẽ cảm nhận
được sự quan tâm, gần gũi, giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm như hình ảnh của một
người cha, người mẹ lo cho con cái, từ đó các em sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân
học tập và rèn luyện tốt. Muốn vậy giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên đi sinh
hoạt lớp vào 15 phút đầu giờ và thăm lớp đột xuất vào giờ ra chơi hay ra về
Người giáo viên chủ nhiệm phải vừa là người thầy, vừa là người bạn thì
mới có thể thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của các em từ đó có
hướng khắc phục phù hợp.
Bước 5: Thăm gia đình học sinh:
Đối với những học sinh cá biệt thì vào những ngày đầu đã có những biểu
hiện như hay vắng học, không tập trung trong học tập, quậy phá, cúp tiết thì giáo
viên chủ nhiệm nên đến tận gia đình học sinh để thông báo và tìm hiểu xem hoàn
cảnh của học sinh đó như thế nào để cùng gia đình kịp thời uốn nắn và định hướng
đúng cho học sinh. Đồng thời trong lớp giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm, động
viên nhiều đối với những học sinh này để có những hướng tác động phù hợp.
3.2.2 Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học:
Tổ chức phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm là vấn đề cần thiết, đó là
chìa khóa mở ra cánh cửa của mối liên hệ giữa Gia đình – Nhà trường và Xã hội
nhằm giáo dục cho con em mình ngày càng tốt hơn.
Thông thường nhà trường sẽ thông báo đến giáo viên chủ nhiệm thời gian
họp cụ thể và thông báo kết quả, ý kiến đóng góp của phụ huynh về Ban giám hiệu
nhà trường.

- 24 -
Ban giám hiệu trực tiếp xây dựng nội dung tổng quát về họp phụ huynh học
sinh, giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ triển khai thực hiện và yêu cầu từng giáo
viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết khi tiến hành họp phụ huynh của
lớp mình.
Trong buổi họp này giáo viên chủ nhiệm cố gắng sưu tập đầy đủ chữ kí mẫu
của phụ huynh học sinh cũng như số điện thoại để tiện trong việc liên lạc. Lưu ý
cho các phụ huynh chữ ký là minh chứng cho việc ký xin phép cho con em vắng
học khi cần thiết. Ngược lại giáo viên chủ nhiệm cũng cho phụ huynh biết được số
điện thoại của mình để phụ huynh tiện trong liên lạc, trao đổi về tình hình học tập
và rèn luyện của con mình. Qua buổi họp giáo viên chủ nhiệm phải cho phụ huynh
hiểu được yêu cầu của lớp của trường đối với học sinh như về thực hiện nội quy, nề
nếp và những quy định khác và đề nghị phụ huynh quan tâm nhắc nhở để các em
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp những học sinh chưa ngoan
thường hay vi phạm hay những em chậm tiến trong học tập hoặc vì lý do bất
thường khác thì giáo viên chủ nhiệm có thể mời phụ huynh đột xuất và đề nghị sự
hợp tác của phụ huynh để kịp thời uốn nắn các em để tránh những sai phạm đáng
tiếc có thể xảy ra.
3.2.3 Xây dựng tập thể học sinh thành một tập thể đoàn kết, tự quản và
học tập tốt:
Đây là một trong các nội dung quan trọng của công tác chủ nhiệm. Giáo
viên chủ nhiệm là hạt nhân trung tâm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của lớp, gắn
kết lớp thành một khối thống nhất, đoàn kết. Bởi muốn thành công thì không thể
thiếu yếu tố đoàn kết. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công,
đại thành công”. Muốn được kết quả như vậy thì giáo viên chủ nhiệm cần tuân thủ
những nguyên tắc sau đây:
Trước tiên, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng
lực, uy tín và nhiệt tình để điều hành tổ, lớp hoạt động tốt, hiệu quả.

- 25 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×