Tải bản đầy đủ

Bài Bận Tập đọc lớp 3 mới nhất


LA TH CNH- TRƯỜNG TiỂU HỌC LĂNG TÔ – ĐAM RÔNG – LÂM ĐỒNG

Kiểm tra bài cũ
Bài: Trận bóng dưới lòng đường
Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?
Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng hẳn?
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Vì Long mải đá bóng suýt tông phải xe gắn
máy.
Quang sút bóng chệch lên vỉa hè, đập vào
đầu một cụ già qua đường, làm cụ lảo đảo,
ôm đầu, khuỵu xuống.


52
Nội dung:
Luyện đọc Tìm hiểu bài
Bận
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013

Tập đọc

Nội dung:

lịch,

cấy lúa,
Luyện đọc
thổi nấu.
Tìm hiểu bài
làm lửa
Tập đọc
Bận
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
vẫy gió, hát ru,

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Trời thu
bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
bận làm lửa.
bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ
vào mùa
Than
bận thổi nấu.
Côbận cấy lúa
Chú bận đánh thù
bận hát ru

nhìn ánh sáng.
bận bú
tập khóc cười
Con chim


Mọi người đều bận
Nên đời
rộn vui
Biết chăng điều đó
vui nhỏ
vào đời chung.Góp
Trinh Đường
Bận ngủ,
Bận
Cái hoa
Hạt bận
bận bay
bận thành thơ
Mẹ
Còn con
bận chơi
Bận
Con vừa ra đời
Mà đem
Sông Hồng
vào mùa
đánh thù

Nội dung:

sông Hồng

lịch,

cấy lúa,
Luyện đọc
thổi nấu.
Tìm hiểu bài
làm lửa

đánh thù

vào mùa
Tập đọc
Bận
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
vẫy gió, hát ru,

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Trời thu
bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
bận làm lửa.
bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ
vào mùa
Than
bận thổi nấu.
Côbận cấy lúa
Chú bận đánh thù
bận hát ru

nhìn ánh sáng.
bận bú
tập khóc cười
Con chim
Mọi người đều bận
Nên đời
rộn vui
Biết chăng điều đó
vui nhỏ
vào đời chung.Góp
Trinh Đường
Bận ngủ,
Bận
Cái hoa
Hạt bận
bận bay
bận thành thơ
Mẹ
Còn con
bận chơi
Bận
Con vừa ra đời
Mà đem

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những
việc gì?
bận bay
bận thổi nấu.
bận làm lửa.
Trời thu
bận xanh
Sông Hồngbận chảy
Cái xe
bận chạy
Lịchbận tính ngày
Con chim
Cái hoa bận đỏ
Cờ
bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt
bận vào mùa
Than
Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ
bận hát ru


Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Câu 2: Bé bận những gì?
bận nhìn ánh sáng.

bận bú
bận ngủ
bận tập khóc cười
bận chơi

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?
. Vì những công việc có ích luôn mang lại niềm
vui.
. Bận rộn chân tay, con người thấy khỏe hơn vì
làm được việc tốt, có ích cho i.đờ

Nội dung:

sông Hồng

lịch,

cấy lúa,
Luyện đọc
thổi nấu.
Tìm hiểu bài
làm lửa

đánh thù

vào mùa
Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm
những công việc có ích , đem niềm vui nhỏ góp
vào cuộc đời.
Tập đọc
Bận
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
vẫy gió, hát ru,

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Bận
Tập đọc
Trinh Đường
………….
………… bận chảy
Cái xe
……………
……bận tính ngày
bận làm lửa.
Cái hoa ………….
Cờ bận vẫy gió
Chữ
………………
Hạt……………….
Than
bận bay
…………
Trời thu

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Bận
Tập đọc
Trinh Đường
……………
Cô …………….
…… bận đánh thù
Mẹ ……………

……………
bận bú
…………
tập khóc cười
………
Bận ngủ,
……
Bận

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Bận
Tập đọc
Trinh Đường
Mọi người …
…………. rộn vui
Con

……………
Biết chăng
………
…….
vui nhỏ
… đời chung.
…………


Trời
Sông Hồng
Cái
Lịch bận
Con
Cái hoa
Cờ
Chữ bận
Hạt
Than bận

Chú bận
Mẹ
Bà bận
Còn
Bận ngủ
Bận
Bận nhìn
Mọi
Nên đời
Con
Biết chăng

Góp vào
bận chảy
tính ngày
bận đỏ
thành thơ
làm lửa.
đánh thù
thổi nấu.
bận chơi
ánh sáng.
rộn vui
điều đó
đời chung.
thu bận xanh
xe bận chạy
chim bận bay
bận vẫy gió
bận vào mùa
bận cấy lúa
bận hát ru
con bận bú
tập khóc c ời
ng ời đều bận
vừa ra đời
đem vui nhỏ
Bn
Th nm ngy 10 thỏng 10 nm 2013
Tp c

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tập đọc
Bận
Trinh Đường
Trời thu
bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe
bận chạy
Lịch bận tính ngày
bận làm lửa.
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ
bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than
bận thổi nấu.
Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹbận hát ru

nhìn ánh sáng.
bận bú
bận chơi
tập khóc cười
bận bay
Con chim
Mọi người đều bận
Nên đời
rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
vào đời chung.Góp
Còn con
Bận ngủ,
Bận
Bận
Trinh Đường

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
Bận
Tập đọc
Trinh Đường
Em thường bận việc gì nhất? Em có cảm thấy vui khi bận
làm việc đó không?

Nội dung:

sông Hồng

lịch,

cấy lúa,
Luyện đọc
thổi nấu.
Tìm hiểu bài
làm lửa

đánh thù

vào mùa
Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm
những công việc có ích , đem niềm vui nhỏ góp
vào cuộc đời.
Tập đọc
Bận
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2013
vẫy gió, hát ru,

4. Dặn dò: Về nhà
các em tiếp tục học
thuộc lòng bài thơ.
Chuẩn bị bài:
Các em nhỏ và cụ già.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×