Tải bản đầy đủ

huong dan cau 5 de thi vao 10 thanh pho ha noi 2013-2014

Ta co
6
111111
6 =+++++⇒=+++++
bacabcabc
abccabcabcba
Dat
z
c
y
b
x
a
===
1
;
1
;
1( )
3
6
2
zyx
zyxzxyzxyzyx
++
+++≤+++++=

Dat
( )( )
0636
3
2
≥+−⇔≥+⇒=++ AAA
A
Azyx
(1)
Do a;b;c > 0

x; y; z > 0
0>⇒ A
nen (1)
3≥⇔ A
Suy ra
( )
⇒≥=
++
≥++=++ 3
33
111
2
2
222
222
Azyx
zyx
cba
dpcm
Chu y: trong loi giai tren da su dung bat dang thuc
( )
)(3)(3
2
222
zxyzxyzyxzyx ++≥++≥++
de nghi cac ban tu cm
GV: TRAN QUY DUONG
THCS NGUYEN TRAI -THANH XUAN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×