Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải của công ty TNHH TOTO việt nam khu công nghiệp (KCN) thăng long, huyện đông anh, thành phố hà nội





 !"!# $%&'()*
"#%+,-./0( 1%2
/'3'4567'18
 ,/9!:0#%6-!;
'7..<"=*
 $*>?
(@9 A> />?
567/'B
0C. -#D%EF G&HIJ
IKI#C/LHIJIKI& /)1MN
N.9%#.O#+,0#E'OJ
&OP?9 E4!*4QR
E4L(&M1*$E''()0! 
E'( ES(.".6-!-('"
A$ !E4OO
T,2
UE49$ ES#%E'$

>SER>9?#%L?1?V
0&$%E'1 $E4 /
-#;@$%E'O!+5B?#1
?'-ERE4H(1?E' /+??
"'E4+5BK--%E
4$:>SER
Công ty TNHH TOTO Việt Nam*WE'
0.#?+1(>S>#X@#
5YWEC&(?'G'776-67E ,
O'' OO'1I#"'()
%J+,& S>0#>&C/LE
Z
&NC?9E4P%E8# A>E
4
[1'(F"R#X= $\
 !"" # #
$!%&'(')!* +,-./.
0"!1D7+X+31/? (?
'('+5BN&ERE4#E OF>-
1/E4#O'''()%+,E4
>$C

K((&1/?*E
K((?!+5B?*E
K$+1!?'('+5B]?)ERE4
 ! 
J0E''?%(#"L+(
 JH(;='-L'? ?>?L%# &
6%"=
 JK((  *L+(1/?*E
 J^?'('%S '?"#OL%?#'T/'E
"#$%
23432356-789:;-7
 J^_'67%= ,`%a. $2
/''-L!'8%F"
 J0&:67B"R
 JH*!%_:9P
 J<"E* $:9 )-':'('
O%
2343<356=>


JK((/?'(#NN+5B
?*E
JH?>(:ERE46?-#.F
?)?9*? E4#>?=%8X*
46-%"E
b

&'()*&+,-,.
/01234356
 Jc?E4bdde /f!H@+,
*gD%O[h%i'=jEbklZZlbddeO
"FdZldmlbddn
J!ZmlbdZblfIZo /f!H
+,*gD%O[hhh#%i'=oE
bZlnlbdZbO"FdZldZlbdZop
J  S  S  !  bZlbddjlKJHq  <5  2  >2    S  S
jdlbddnlKJHq$ S6;! $*
c?E4
 JS S!ZrklbddrlKJHq*HL'*$1''3'.
6@W(567#+??
JS S ZrblbdZolKJHq+5'& '&Lg "
%(?
J  S SZmklbdZolKJHq S+5'&'&L
g">?E4
 Jf S!bblbddnlfKJc0U0$('67GD
$E4
 Jf S!ZnlbddjlfKJc0U0oZlZblbddj$>
G%a!$E4
 JfHDdj\bddjc0U0#G%a!$1/
A
JfHDrd\bdZZlc0U0JfHW0f^$?E'
JfHDZr\bddjlc0U0sfG%a!$
?&
/012789
<3<323'%%?
tMôi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo
quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống
o
sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.tu0XK$Z#
c?UE4*Dvwjx
<3<3<3):+%?
& UE4%E!*4(
JUE4:1'!&
?+1*4
JUE4:= "(1'?64&
!& ?+1*N
JUE4:?y(( O&*
4( 1
 JUE4:C1'E4wbx
<3<3@3'%>%%?
0Xc?UE4*D\tQRE4
" 2L1*E4#'&0GE4twjx
0#ERE4 /))(1
?A./E4 =O%?.-& =
%z4# "'()A?1/E
4H((-ER>(1?96&%Lu%L?v#
8u?v#Vu1?Vv=(1A(-B#
(6&./ #>=+&
<3<343'%9
1*4(
1H4{bedL&#ZeddL
& E'bdddL& E'
kk|/!E4rr|/:
)4wZbx
0(4567AO)
567C7 L%( /6T(& 
E'#E'#6-67#?LE4
r
<3<3A3'%>%B
2.2.5.1. Ô nhiễm nước
QR/(TE##>)#
>S(& *4R(1O)-&
4!("
Q R" 2'#L1*?
9 & !*4#W" 2
'L1/}(}'3'N"ER
,9=)-!>94uK=I?#bddZvwex
Suy thoái nguồn nước " 2L1*X$
?1/# 2L1> 
*<(O)6ERF!"
u##P7Yv-&u6?%6-#>#
?+1E'#?(YvuID.IT#R
0I?#bdZdvwnx
0(N&#6! '()
4ENER>](O1#1
?F((#+L'H( :S(-5676
N=%#%%E567%E>S%L({
%&>G?;ERH(
(+L'+?%O>7E'%E%LER%E
%L#%4#(1ER~;PO'
'ER
2.2.5.2.Nguồn gốc gây ô nhiễm nước
JQRO!"\6##O>,#P7
E4(1?>G#(O&%)?+(
*_
JQRO!-&\(N?(1 &
*66&8(1?&#E'#E
'#EE4wox
e
<3<3C3'%D-
2.2.6.1. Khái niệm về nước thải
0XGDekjdh<•nZdmlZJZkjd\?
 /?% ,567A /&(N
E%E@(S"' !(N O
2.2.6.2. Phân loại nước thải
0E4? /'-&X!'(
_KOP:9"(>'('+5BAE
+5B0X('-&NO(&?\
J?&?O!F(%6-#%
"& :&#E9#4(:9:"%(
J?E'?F(( & #
O??& O?E'*
J11!!>]$(
%((%'!#(!O%A*!
J?"\ /+X?"€
C'! &?" /X!
(
J? ESC•18!!
(*Z'!KO{/'*(&?%)
<3<3E'%
?E'?'(F(NE
*:9?+1#6S7E'u -:9E
'v#F(+5B?'O 1!?*:9
E'uc0UE4#bdZZvwZx
?E'1 6&#%($'P
/'(?'7$!\&NE'#&
NE567#L &*E#2*>S#
N ?B*:9B=(>E-
<3<3F3G
?OC>) A\
n
1H:
?%E!H(1V%E&($
'T:5H(18%E&6&P::5A&
(A<"+1*(1%XO 
IJKL
%%E<"+1?16R
>U+1'(F(:9E'O(:9G
OU*(1(@&%567 ,
X?U /6"'-?*(1_ 
%EU+"'()*?U>)
*"'-?) 21_(/'1*
(/'1C:U X>)*"'-? =!
T*(1C:
IML
%%EOTUT*?*6"
'-‚(/'1C:'O=(!#q
<[(*%!C ,>!T1&H(T%
ƒEuI
o
vpT(ƒu„
o
#„
b
I

v#q'uqI
o
vpT!
6%LI E'uI
b
<v-KA>#(/'1h6<
/F"'-‚0''Jbd+&
qE*#(1•/18-T
1!>(6L16
$NL
%%EOSL 'I…mOS
6. ƒ+L*u'I†mvH(ƒ+LuI
b
<•
r
#I•
o
v
(Q+L+Lu+•#H•
b
#<•
b
vF%L)F?E' ,
 'I*??+!DS>)
*%$u'I;mvH(:9E'6Tc‡:N& G 'I
/ƒE6(N'-?qEP
'I.DSA(6!!E:# )N!
.uHvOSA
m
!1L
 *~ 2XFT. 
>$A9D6 FZr#oJoo
d
H!-ER 
L*(?F>'&*((#
% .@?/E+
1OPL
H(!'-(O%?
.6; K6; '7   *(
ˆ# 6; P! ((= ER
Q#(RS-*L
ˆ•/Q+"E1'*(
!6u(#})#‚#Yvˆ•4 /&
6"F%L)A6/'*? Q+"6
]%?jJZdl6 &'7$
 #"'-‚(/'1#"/'*?YWˆ•1'#(
?& A#= ER
ˆ#ˆ••! ) (("ER
*(‚"
)T9J8L
?=/(%G#_#1#?#
(K) ((= R>G>9%G#4 ((
&%G 4N P )NOHEHE /
&%GE&!4 HE'()
9E4^‡d#e|Hd#Z|p^‡6T
./1'H>#H6T
1':&O&_U&_ $!%B>
cN4%>S6?#{HE?'OZed_
0Z?=Zdddddd %GHE
%G#?@O(&1X#1!#?
!&‚%(H_?R>G
j
/012<=
<3@323">%%?O-9 U
0( 1OC/%?Z#re‚%
o
#>
(6&E# O>.##
>!:Y0 O/bjdZd
o
%
o
6LbdejZd
o
%
b
d#db|2/<:>LOb#j"#
OOZreO6LAZdd%
b
#/*
ke|2!# OO%?en|&I-&O
:Zdddd#26LCLLeddd%
b
#-‰Jkbe
%
b
#-qJorZ%
b
#cVUaJZjd%
b
#UaJZoob%
b
-
ŠJr%
b
uˆ0#bddnvwkx
<".6-!OT(NE'O
&O -"%*?'&<"?
-$1 $
J ?&
'(F(%6-#4#Y
C-*./(1-ER
?9"' =%8X4
02/?&6 '&#O'7
1'*{!€UaH6b!O
1'1#/?Fb!6 FbddJ
rddLl4l/?* F(%6->
1?F& /+5B?
E4ER
J ?E'
?E'$T+'()E
'I& E'$N/
?P0'(1ER?*(
E'%(T #6-
k
$E?+1#(EN+5B??*(
6#1#6%L=(1C:-/'_
6}#% O?O1:%L=$1 
&#(%&A-?9=%8X46-
I&ER?0 >SER
I/&&%('2>#>S
ER?9  4!#=%8X*46-f_
N ESO#E'O> 2%L-('" %!
/1/
<3@3<3">%%?O-V$!%
0! E'( ES(%(".6-!-
('"A$ !T,2UE
49$ ES#%E'$>SE
R>9?#%L?1?V€('!#.
:9?+1E' -ERE46%EO
EN>S+5B1?QR6?+1E'
1ADL67\9E'6#E'1
>1#?4O 'I>NFkJZZp•!E+
(uc•ˆv#E+(uH•ˆvO) mddlZ
beddlZp/1V:51'$&'3'
0N&ER9( ES1M19'!I
'!IHLU€('!#?&%E
O!+5B'"'+?'uE##
%#:vUA%(#@1$:9?+1%E+5B?#
'(>:9O!+5B?p
/(?V'!%E /Y
C-ERI#= ER
(%#E#9('!1A
Zd
‹€'!I#2/?*'!
odddddJrdddddolp•OeloZ>O!+5B
?#be|/?>ponlrdd:9?+1O+5
B?#•!c•ˆ#+#(1I
r
#•
b
#•
o
9(E#
#: $(
‹€'!IHLUN•ObrlZrb:9O+5B
?p%?oddd:9?+1-ER6'?664
‹WE•9I#'!IHLU9( ES%(
I?q@#I#KŒ#KS#I?ˆ:Y?&
P%E /+5B ER:'? $
/(G'3'u0HHqv#(E!1:5u<<v#c•ˆp
H•ˆpQ+uˆ•v $/FeJZd#Lbd0HHqu
f!01#bddkvwZZx
 D$N&ER9EE%"?+1E
'#DOmn|6-! !9EE
::9&@&#'(1?*4_
%E /+5B1+! 1A>S5E#N&E
R$AC:0?
+1E'#6&67(&!>?"#(
9E##%#:>SER#?9 E4
=%z-6-
<3@3@3">%%?O-V"!1
?*I* :?!E#L
\I0-#Ic?U;#I0*#<E0ES#<EWY>!T
E!1%OS?9 &*4 A>
C6-!+6X(E#!@&1
+!(&ER&
&!: S>'!I
ZZ
 U"1(!,#E9IER
# X%S#E!#(&E#(Y%E!
/c& OTE!>!XO%"6-
!-?9 =%8X&*
4#?E4 ES9!%//H(&
&!%6-!NN&?*(@2#
( "'G?>F>,-TE!# -LE4
%G#'(>
U! )'%L(&(%6- )-%E
/+5BA) :%(%S'4#%( T 4
(!!,V#'_?%E(
/&CPO X1+!&
-ER&*4U!:>SE
R%E)567 )1.#VA'? $6T
?ER! )?&&XI
%E) /A?+!%E ?>? /
1/N>SR>G-?9 1'
&I{P?9=%8X*4
%567& O
Zb

>,&?@(AB,C(D+?E(F(,G/H
IJK$A3LMANOMP$$Q
@323230R%9:
JK!/=\
‹?*Công ty TNHH TOTO Việt Nam
‹HE(?B+5B?*E
Jq&=\
Công ty TNHH TOTO Việt NamWE'uWHv0.
#KEƒ#'!I
@323<3NW%?9:
JKS  ) " '\HE  H2 '[- 6" UE  4
DhƒI•H•
J04=\Fde(de.bdZr de
(dj.bdZr
RS $$Q
3.2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội
@3<3<3XYZ !"" # #$!%
@3<3@3 =Z[
!"" # #$!%
JKA )$E#NE&?+1*E
J0"&+5B?*E
3.2.4. Ý kiến người dân về ảnh hưởng của nước thải công
ty đến môi trường
@3<3A3;KH\%%W>%%?
O-D
J0$343$Q
Zo
@3@323]^._
  q:'('_''CEO
!%#A1B%F 
 JK!/'81\H( N%"E
 JIN='81\
 ‹q81"'567' $
 ‹q81ndX':'(';
@3@3<3]^.8J0.:
J0'E##!OŒ 1 $=
J0'#.>?'('O
J0$ $%%J+,
J0$(N& #&+5B*E
JH(O E
@3@3@3]^;-J=N
JW?( S>&E
JŽ'67':'(' $'81" S+
E ) ((?9*?E E4
@3@343]^%P
1;?"'4X(6;1
; !;X(G
•Nguyên tắc lấy mẫu
[( S( )1;F?6E0II0•0•
D+??K4( $  *E
•Vị trí lấy mẫu\1;&!?9oSL%(
•Thời gian lấy mẫu\1;4(>2(
•Dụng cụ lấy mẫu\<567"&2y'#!# ?>?
(G$1;D6771;1 ?>?
L+(*%?H , /5&%E=(&'10
%1;6T9{1; )(677
Zr
@3@3A3]^D`
q-L(•?X(G('67
TU$/4V$1I3WX8$3Y$$ZM
&& &V$1I &  [43S$
Z +Ouc•ˆe#bdHv 0HDnddZJZ\Zkke
b +OuH•ˆv ƒqIƒJebbd
o KuHv 0HDnZko\Zkkn
r W~u•v 0HDnZko\Zkkn
e UuUv 0HDnZko\Zkkn
n <Vu‘Xv 0HDnZko\Zkkn
m HNuq>v 0HDekjkJZkke0HDekkdJZkke
j H6uH6v
0HDekjkJZkke0HDekkdJ
Zkke
k *-uIv 0HDekkZJZkke0HDnZjbJZkkn
Zd ƒXuƒv 0HDekkZJZkke0HDnZjbJZkkn
ZZ 021V:5u0<<v 0HDreek\Zkjj
Zb uIr‹v 0HDnZmkJZ\Zkkn
Zo HuHJv ƒqIƒreddJHH
Zr ‘u‘Jv ƒqIƒreddJ‘
Ze ˆ}%( ƒ<0UˆonedJZkko
Zn H’ 0HDnZjmJb\Zkkn
Zm 02 ƒqIƒreddJ
Ze
Zj 02q ƒqIƒreddJq
Zk <’ 0HDnnom\bddd
bd HhhhuHo‹v 0HDnbbbJZkkn0HDnnej\bddd
bZ HDhuHn‹v 0HDnnej\bddd
bb U 0HDnZje\bddj
bo %Xuv 0HDnZko\Zkkn
br 02'X 0HDnbZn\Zkkn
be HuHJv 0HDnZrk\Zkkn
bn H6 0HDnbbeJo\bdZZ
bm IO1cD0DC: •qƒnZr•
bj IO1cD0D''C: •qƒnZr•
bk 02qHc •qƒede
od 02& 'O+& WE S
oZ 02& 'O+&> WE S
ob u•oJv 0HDnZjd\Zkkn
oo q'uq•roJv 0HDnbdbJZkkn
or 021& >$A 0HDnoon\Zkkj
0F(!=1'(!  &%?("#%
?'-L'@L((fHD ) C
?9*& ?+1*( E4
Zn
"
\]&)^(,G/HD+&^_-`
" 7Z<A 7Z7abcR dZV$*A
3IR
432323;=9
HE0II0•0•D /"6LA
>]%?mbdnk
b
&(E‘Z#‘b#‘o‘rWE'
uWHv0.#KEƒ#'!I
  7ZNANe
KEƒO SN>]>]'“K ! 2
%?jJZe#1& S1 :?H S>3#
#8#(%L}&%(0 SVA
(& 1>TC:#>T3#>T(K134O
&(6z=# G"1'”…bkJod|#!{48
: Z#  O(•…ZrJZe

# "  6L% H …d#odJd#rd
%l
b
02$6* 1>94%?neJmdH(=
6 1 $O'3>?0#>$6'3%E#
 2%?Fb e](6' 1A
11'
''*2}%"KEƒ  AL'T#
(N'O# >Lˆ( *(!#%
"KEƒOo& 1L\ 1'T # 1'T
  1>&K1'T  1. /'7
> V'4+(>,>XE#A>,(CEK1
'T 6O! .(%E /(E>
V'4+# -O 1**%"WH0.
KAL 19%" /)>?\
Zm
TU$"7 <V$d
(Đơn vị: %)
f&& &V$1I M5JK$
Z 'I e#mJn#r
b I/T Z#djJZ#ne
o 02 d#djJd#dje
r 02q' d#drJd#de
e W
b
• d#dbJd#do
(Nguồn: Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
“Nhà máy Toto Việt Nam giai đoạn 2”)[4].
  7Z7JK$
HE0II0D]%E'0.
#KEƒOT %L*'!I
# O%L #G#OT0F(e (ZdT&#
%LG#$0F(ZZ (r.T E#
4%i %Es&#!T&'T#G^CT
4%i)'&IO>!T''_\+-#&## E
ZR7V$7
0&%"(#F(D ([#%LOG#
 >Nbm#m

H0F([h (hD.#%L
& >NZk#k

H 1 !  /&
&%L/IKErd

H#+1elDhhlbdZdH((S
$ >NF.bddj .bdZb /)>?\
Zj
TU$"ZRX $ge44$X8$hM
(Đơn vị
o
C)
hM , ,, ,,, ,D D D, D,, D,,, ,i i i, i,,
&T
hM
bddj Zr#j Zo#e bd#k br#b bn#m bm#k bj#m bj#r bm#r be#j bZ#d Zm#m bo#Z
bddk Ze#r bb#d bd#n br#Z bn#r bk#n bk#Z bk#b bj#o be#k bZ#b Zk#e br#o
bdZd Zm#j bd#e bZ#n bo#b bj#b od#o
od#
d
bm#k bj#b be#Z bZ#e Zk#Z br#e
bdZZ Zb#m Zm#n Zm#Z bo#r bn#n bk#d bk#e bj#n bm#o br#o bo#r Zm#d bo#d
bdZb Zr#n Zn#Z bd#b bn#b bj#k od#o bk#n bk#o bm#k bn#j bo#r Zj#m br#o
0c Ze#k Zj#e bd#b br#Z bm#Z bk#o bk#b bj#r bm#r be#r bb#Z Zj#Z bo#j
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012.)[10]
gR[M7V$7
KG>N*%"(F.bddj .bdZb
jr|H((S$ G>N( G>N.Fbddj
.bdZb /)(>?\
TU$"R[MJ0$IX $ge44$X8$hM
(Đơn vị: %)
hM , ,,
,,
,
,D D D, D,, D,,, ,i i i, i,, &ThM
bddj
j
o
mn je jj
j
r
jm jr jm jm
j
e
jd mj jb
bddk mm
j
j
jn jn
j
n
jd jr jr jo
j
b
mZ mj jb
bdZd
j
r
j
o
jd jn
j
r
mj mk jn jo me me jd jZ
bdZZ mo
j
e
jb jr
j
Z
jr jd jo jo
j
b
jZ mb jZ
bdZb
j
b
j
o
jb mk mm mr mj mj mn me mm mk mk
0c
j
Z
j
e
je jn
j
r
jb jo jm je
j
Z
mk mj jo
Zk
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10]
TQbL
H VA~ >=+&N&-0F
([hh (hD>4($-!4VL1
.#•no#n4l(<(D#41!4V.
Zrr4l(
bd
TU$""&j$1I$Pk$44$hMLV$
(Đơn vị: Giờ)
h
M
, ,, ,,, ,D D D, D,, D,,, ,i i i, i,, &j$
bddj
nb#
d
bj#e
ne#
j
mm#
n
Zed#
o
Zbd#
m
Zrk#
d
Zoe#
r
Zbj#
r
Zdr#
d
Zrk#
d
ZZd#
b
Zbjd#k
bddk
kn#
j
d#d
re#
b
km#
n
Zro#
n
Znj#
o
ZnZ#
k
bdb#
r
Zok#
j
Zbn#
r
ZrZ#
r
nm#Z Zokd#e
bdZd
oZ#
j
Zdo#
b
em#
k
eo#
r
Zoo#
e
Zej#
j
Zkd#
k
ZZn#
j
Zno#
r
ZZe#
m
km#j nk Zbkb#b
bdZZ Z#e om#r
Zo#
o
nd#
m
Zed#
n
Zon#
e
Zmb#
n
Znj#
n
Zdm#
b
jd#m
Zdn#
o
ko#b ZZbj#n
bdZb r#j Zj#e
br#
o
kr#
k
d#d
Zdm#
Z
Zre#
r
Znd#
o
ZZb#
k
kk#k kk#m rb#b kZd#d
0c
rk#
Z
rn#b
rZ#
Z
jZ#
b
Zon#
n
Zer#
o
Zmo#
Z
Zrr#
m
Zrd#
d
ZZZ#
o
ZoZ#
o
je#e Zbkr#r
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10].
S&IR$lJm$$l
^O!%L/:>?1O?9 "$(
1ER%E%L+((1ER
0&%(#T EOO* &0-cVcV#
T`OO* &KEcV0-cVC!
?4 O('1 A ) SN*%"0! 
O>NX(>N$.uFbddjsbdZbv
/)>?\
bZ
TU$"n&IR$lX $ge4$hM
(Đơn vị: m/s)
.l
KA
h hh hhh hD D Dh Dhh Dhhh h[ [ [h [hh
0c
.
bddj
D> b b b b Z b b Z Z Z Z Z Ze
D+ m ZZ k Zr k Zo Zo Zr Zn j m n Zn
I <• •<• <• •  <” • •  • ” <• 
 Zn bm b o Zb Zb bn Zn Zj r bm Z ZjJh[
bddj
D> b b b b b b b b b b b b bd
D+ n n n n k j j m j j Zd m Zd
I <• • <• <• ” <•  <” <• •<• •  •
 k bn bd n k bd bj r Zo bo m e mJ[h
bddk
D> o o b b b b b b b b b b bb
D+ j j ZZ m j Zb m m j m k k Zb
I  <• • <• <• <” <•   ”  <• <”
 bZ Zk Zo k Zb od n j bn Zr b n odJDh
bdZd
D> b b b b b b b b b b b b bd
D+ m Zd Zm Zd Zr Zb Zo Zd j k m Ze Zm
I • •<• • • <” <” < •<• <• • • • •
 Zb j be bn bZ m n br j o r be beJhhh
bdZb
D> o b b b b b b b b b b b b
D+ Zd Zd Zr j Zb Ze Zo m k m e n Ze
I • <• • <• <• ” • ” ” ” ” • ”
 ZZ ZZ Ze Zo bo bo od e od r n j boJDh
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10]
oTI0
/>!:>N.%"(kkk0(O
/>!:1(Dhh &Zdn#r/>!:(8
1nZ#m(hhq-'!/>!:'X(*&
%L/N>&>?\
bb
TU$"p-JK$gI0X $ge4$qhMrrsrLXLM
7JK$V$
(Đơn vị: mm)
. h hh hhh hD D Dh Dhh Dhhh h[ [ [h [hh
0c
.
bddj Zdej
mj
o
eob mmk Zden
Zbr
o
Zdmn
jk
r
mkZ kbr ZbZn jZbe ZZZnr
bddj mde
md
o
me
r
nnk ZdZe mkr kdd men mnj jer mjo jek kend
bddk jZm ebb nrb meZ jro
ZZe
r
joZ kjd
jo
m
kmZ
Zbo
o
ked ZdeoZ
bdZd non
jr
d
kr
d
nbm jnr Zobk
Zod
r
mem kbn Zbbk ZdZm jnk ZZooj
bdZb jZb edd
no
j
med kZn jZm knr mkk mbe mrk nkr jjj kbeb
0
>N
mer nZm mdd mdm jjd
Zdn
r
kkk meZ mnj ker koZ jne kkkd
( Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10]
tJ
UT4+?4%iF(D ([0(
O/14(DhhA(DhhhV$T
>,9 >]cV>0(O/81(hhA
([hh/>N$.ZeeZ#mv
/>N(>N$. /)
>?\
bo
TU$"u-JK$MJX $ge4$X8$hM
(Đơn vị: mm)
0(

h hh hhh hD D Dh Dhh Dhhh h[ [ [h [hh .
bddj de
oZ
o
bdn
ZZd
e
Zrr
e
bkr
d
Zrd
d
Zjk
e
bdZ
d
Zmk
e
nd ee
Zobb
k
bddj
oe
e
bd
b
je rde
boo
d
odm
e
bjZ
d
ork
e
bed
d
okr
e
bjd
e
kd
bbdk
m
bddk re ne one ere
bor
e
bob
e
ede
d
ked
Zmk
e
mjd de dd
Zrbm
d
bdZd
mr
d
dd dd rbe
Zde
d
bnd
e
bdm
d
brr
e
obj
e
roe Ze ed
Zorb
d
bdZb Zd ed
ZZm
e
jod
ZkZ
d
bke
d
Zbd
d
ode
d
brk
d
bbe
e
be
rj
d
Znrb
e
0c
bZ
Z
Zj
r
oZm eno
Zkn
m
brj
j
bek
b
bjo
b
bro
b
ZZd
b
non
Zk
n
ZeeZ
m
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10]
$&PagJP$
JU>,\0%?TOuF(Dhhh ([v#O
! /('1' >,N%:q' >)KE
2>-2cVc6)'L0--#O&
J^OTKEcV\^OTKEcVC%L('N
F7 S-Ž2Iu0f!v$cV
XKEcVF(h[ (D^CT E&#!
/O:=O&:*( / !T
U{ /OTKEcV$?94 S':Fo
7# A %E%L&1' #>S
– O—16HOC /OT E>V$ 
TA!T EA'%E%L OG-R&
4#E!#!+(#%` (#'(( S':%
_
br
J<:!\04([hh(h.#%%_
( /OTKEcV#4V# %E-#AO#-
>=+&A 11& %E%L&1'O)+!
d

HI:%E%L('A 1%6&)!#
&-4&>!:!<:!O)
(N 21*"# E=(EC"
-$ >S#(& E1'*4 
J\DT E#+XC( /&OCO>=
>14+?T+-# G%E%L kd|#-
/: ($#G!( 6T#"'G#
->'()Y4
CV$1v
ˆE3+1$1F(D (Dhhh#T4%i
$<!O6E3>N.&%">?\
TU$"sfI$dSV$1vX8$hM
0(

h hh hhh hD D Dh Dhh Dhhh h[ [ [h [hh .

6E
d#Z J b#r b#r Zb#Z Zn#Z Zr#j Ze#k
Zd#
d
r#d d#m J joZ
(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2012)[10]
  7Zdh
I'!V$C6@E# O A>
EI<EI &?IF+,0/H(#0F
 +,D&q_#00N#6%?od%#O/
>N-.1#bnrd
o
l2/?
jo#e
o
H *.%"= / A
>96@?*EIH 6@? /b
TM\TPT%UTPTT%36F
(e (Zd#T%FT%%36F(ZZ 
(r.
be

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×