Tải bản đầy đủ

Báo cáo KĐCLL tiêu chuẩn 2 của Ngô Thị Ân

PHẦN I
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có đủ mọi
điều kiện và năng lực để triển khai tốt các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý
nhà trường có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, có trình độ chuyên
môn vững vàng. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo yêu cầu chất
lượng, đa số đều được đào tạo chuyên môn phù hợp với công tác được giao,
nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động Tiên tiến. Nhà trường
đã triển khai thực hiện đảm bảo tốt mọi quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh theo đúng qui định của Điều lệ nhà trường và các qui định
của pháp luật.
Tiêu chí 1. Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các
hoạt động giáo dục.
a) Số năm dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng(không kể thời gian tập
sự)theo qui định của Điều lệ trường trung học.
b) Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo Qui định chuẩn
hiệu trưởng trường THCS.
c) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và
quản lý giáo dục theo qui định.
1. Mô tả hiện trạng:

a) Hiện tại Thầy giáo Hồ Văn Đa-nguyên là hiệu trưởng trường THCS
Nguyễn Khuyến được điều động về giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường từ năm
2007 đến nay. Thầy có thâm niên 33 năm giảng dạy và làm công tác quản lý giáo
dục, trong đó có 16 năm làm hiệu trưởng. Được UBND Huyện bổ nhiệm lại làm
hiệu trưởng nhiệm kỳ 2011-2016. [H11.2.01.01]
1
Phó Hiệu trưởng là thầy giáo Lê Văn Tám, có thâm niên nghề 15 năm, trong
đó làm công tác quản lý 10 năm. Được UBND Huyện bổ nhiệm lại làm phó hiệu
trưởng nhiệm kỳ 2011-2016. [H11.2.01.02]
b) Hàng năm, nhà trường đều tiến hành công tác tổ chức kiểm điểm đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trong hội đồng sư
phạm đúng theo quy trình và báo cáo về Phòng GD&ĐT Duy Xuyên. Kết quả hằng
năm lãnh đạo Phòng GD&ĐT Duy Xuyên luôn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng có năng lực quản lý tốt. Từ khi ban hành Chuẩn hiệu trưởng, nhà trường
theo TT29/2009 của BGD-ĐT nhà trường đã phối hợp với Phòng GD&ĐT Duy
Xuyên hằng năm tiến hành tổ chức đánh giá phân loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
theo chuẩn hiệu trưởng. Qua đánh giá phân loại hằng năm và cuối nhiệm kỳ Hiệu
trưởng và Phó Hiệu trưởng đều được tập thể nhà trường và các cấp đánh giá, xếp
loại loại xuất sắc. Cán bộ quản lý đã liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở, Lao động Tiên tiến, trường đạt tập thể Lao động Tên tiến
[H11.2.01.03]; [H11.2.01.04]
c) Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều tốt nghiệp Đại học. Hằng năm, hiệu
trưởng và phó hiệu trưởng đều được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về quản lý và
chuyên môn, bồi dưỡng chính trị do ngành và Đảng ủy địa phương tổ chức. Cả hai
đã có bằng trung cấp lý luận chính trị, hiệu trưởng đã học Bồi dưỡng CBQLGD
THCS và được cấp giấy chứng nhận. Có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, năng lực
chuyên môn, năng lực quản lý vững vàng đảm bảo tốt các tiêu chuẩn theo qui định
chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở [H11.2.01.05]; [H11.2.01.06]
2. Điểm mạnh:
Cán bộ quản lý nhà trường có bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý,
cả hai đều là đảng viên, có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị, hiệu
trưởng và phó hiệu trưởng đã được đào tạo cán bộ quản lý giáo dục THCS. Cả
hai có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Có tinh thần trách nhiệm cao, có
2
phẩm chất đạo đức lối sống tốt. Cán bộ quản lý nhà trường đã tổ chức xây dựng
tốt bộ máy hoạt động, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các kế
hoạch, thực hiện đảm bảo quy chế dân chủ trong nhà trường, biết phát huy nhân
tố tích cực và biết hợp tác chia sẽ công việc để đạt kết quả tốt và đã được tập thể
nhà trường tín nhiệm.
Hằng năm nhà trường đã tổ chức tốt công tác kiểm điểm trách nhiệm của
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong hội đồng sư phạm. Kết quả hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng đều đạt chuẩn loại xuất sắc và liên tục đạt các danh hiệu thi đua
hằng năm. Nhờ đó trong các năm qua nhà trường đã xây dựng được trường đạt
danh hiệu trường tập thể Lao động tiên tiến.
3. Điểm yếu:
Trình độ Ngoại ngữ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng còn hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong công tác quản lý, tiếp tục giữ
vững vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Phát huy
tinh thần tự phê bình và phê bình để xây dựng nhà trường ngày càng tốt hơn.
Cán bộ quản lý của nhà trường thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để
trao dồi chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, đặc
biệt là tiếp tục học tập nâng cao trình độ quản lý, tăng cường tự học ngoại
ngữ, sử dụng công nghệ thông tin, cập nhật kịp thời các văn bản của các cấp
để thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình.
5. Tự đánh giá:
Tiêu chí 1: Đạt
Tiêu chí 2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo qui định của Điều
lệ trường trung học.
a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo
qui định.
3
b) Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng
phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn
cho học sinh đảm bảo qui định.
c) Đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo qui định.
1. Mô tả hiện trạng:
a) Trong các năm học gần đây đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, ít
biến động, số lớp duy trì ở mức 08 lớp. Trong năm học 2012-2013, nhà trường
có 16 giáo viên/ 08 lớp, tỉ lệ: 2.0 GV/lớp. Trong đó có 03 giáo viên Toán, 03
giáo viên Ngữ Văn, 02 giáo viên Tiếng Anh, 02 giáo viên Vật Lý; 01 giáo viên
Hóa; 02 giáo viên Sinh vật, 01 giáo viên Lịch Sử, 01 giáo viên Địa lý, 01 giáo
viên Thể dục. Như vậy về mặt số lượng và cơ cấu là cơ bản đảm bảo dạy đủ các
môn học theo qui định. [H12.2.02.01];
b) Giáo viên phụ trách công tác Đội là cô giáo Huỳnh Thị Hoa được đào tạo
chuyên môn Nhạc-Đoàn đội và được bổ nhiệm làm Tổng phụ trách Đội tại trường
từ tháng 10 năm 2011 đến nay. Là một người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
cao, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, đáp ứng được yêu cầu theo qui định của
Điều lệ trường trung học. Tổng phụ trách đang theo học lớp đại học để nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Giáo viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên là cô giáo Nguyễn Thị Tỉnh,
nguyên là TPT của trường các năm học trước, hiện cô đang là giáo viên trung tâm
HTCĐ. Cô là người nhiệt tình với phong trào thanh thiếu niên, được tập thể đoàn
viên trong nhà trường tín nhiệm bầu giữ cương vị Bí thư chi đoàn trường. Hiện
chưa được đào tạo nghiệp vụ đoàn [H12.2.02.02]; [H12.2.02.03]
c) 100% giáo viên đều đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 10/16 giáo viên đạt
trên chuẩn tỉ lệ : 62.5%, cao hơn 32,5% theo qui định [H12.2.02.04]
2. Điểm mạnh:
4
Đội ngũ GV trẻ, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, được phân công nhiệm vụ
phù hợp với trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn. Đảm bảo đủ số lượng và cơ
cấu theo từng bộ môn để giảng dạy đủ các môn theo qui định. Có giáo viên làm
công tác Đoàn, Đội theo đúng qui định.
3. Điểm yếu:
Giáo viên phụ trách công tác Đoàn là giáo viên kiêm nhiệm, chưa qua lớp
bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đoàn, nên các hoạt động của chi đoàn chưa
phong phú.
Chưa có giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh, nhiệm vụ này hiện
nay do giáo viên Tổng phụ trách Đội và một số giáo viên chủ nhiệm đảm nhận.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trong các năm đến, từng bước tham mưu với lãnh đạo phòng giáo dục tổ
chức bồi dưỡng năng lực cho giáo viên làm công tác tư vấn, để bố trí phân công
cho phù hợp. Tham mưu, phối hợp với Huyện Đoàn, tổ chức giới thiệu giáo
viên kiêm nhiệm làm Bí thư chi đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác
Đoàn thanh niên. Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chính
trị, học bồi dưỡng thường xuyên, học nâng chuẩn để nâng cao nhận thức chính
trị, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
5. Tự đánh giá:
Tiêu chí 2: Đạt
Tiêu chí 3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các
quyền của giáo viên.
a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại trung bình trở
lên theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên
đáp ứng yêu cầu.
5
c) Đảm bảo các quyền của giáo viên theo qui định của Điều lệ trường
trung học và của pháp luật.
1. Mô tả hiện trạng:
a) Qua kiểm tra đánh giá và xếp loại cuối năm, hầu hết các giáo viên đều
hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, 100% giáo viên được xếp loại khá, xuất sắc
theo quy định đánh giá của thông tư 06 bộ nội vụ, nhiều giáo viên được công nhận
danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở lên. Nhà trường cũng đã tổ chức khá tốt
công tác đánh giá phân loại chuẩn giáo viên THCS hằng năm, qua đánh giá
100% giáo viên đều được xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
mức khá trở lên. [H13.2.03.01];
b) Qua đánh giá phân loại tay nghề hằng năm trường hiện có 16 giáo viên
có tay nghề giỏi cấp trường, đạt tỉ lệ 100%. Trong năm học 2011-2012 trường có
07 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ
thi đua cơ sở. [H13.2.03.02]; [H13.2.03.03]
c) Giáo viên trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và đựơc hưởng các
quyền theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định khác như
được tham gia giảng dạy, sử dụng các trang thiết bị của nhà trường phục vụ cho
giảng dạy và học tập, được tham gia học bồi dưỡng thường xuyên, học nâng
chuẩn, được nâng lương đúng thời gian qui định, được khen thưởng khi đạt các
danh hiệu thi đua và thành tích xuất sắc, được hưởng phụ cấp ưu đãi, được
hưởng phụ cấp thâm niên nghề, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn, được nghỉ phép, lễ, tết theo đúng qui định của Ngành và Nhà
nước, được phát huy mọi quyền dân chủ trong nhà trường, được bảo đảm an toàn
thân thể, danh dự, tính mạng. Trong các năm qua không có giáo viên vi phạm
các quy định tại Điều lệ trường trung học, các quy định đạo đức nhà giáo
[H13.2.03.04], [H13.2.03.05], [H13.2.03.06],
2. Điểm mạnh:
6
Hằng năm, nhà trường đã tổ chức tốt công tác đánh giá xếp loại giáo viên
và xếp loại chuẩn giáo viên trung học cơ sở theo quy định của sở Nội vụ và
Thông tư của Bộ giáo dục. Kết quả 100% giáo viên được xếp loại khá, xuất sắc;
tỉ lệ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở vượt yêu cầu. Nhà trường đã
triển khai thực hiện đảm bảo các quyền của giáo viên; trong các năm qua không
có giáo viên vi phạm pháp luật.
3. Điểm yếu:
Trong các năm qua do Phòng giáo dục không tổ chức thi giáo viên giỏi
cho số lượng lớn (Mỗi năm chỉ thi 2 giáo viên) và chưa tổ chức thi thường
xuyên, nên số lượng giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện còn
ít.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường hằng năm,
qua đó để có cơ sở đánh giá xếp loại năng lực tay nghề giáo viên, xếp loại chuẩn
giáo viên chính xác hơn. Tiếp tục tham mưu với Phòng GD&ĐT tổ chức mở
rộng các đối tượng, bộ môn thi giáo viên giỏi huyện hằng năm. Tạo điều kiện
thuận lợi cho giáo viên tham gia học nâng chuẩn, học bồi dưỡng thường xuyên,
tham gia tập huấn, học bồi dưỡng chính trị. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt
mọi quyền của giáo viên theo đúng qui định của Điều lệ trường trung học và qui
định của pháp luật.
5.Tự đánh giá:
Tiêu chí 3: Đạt
Tiêu chí 4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ chính sách
theo qui định đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường
a) Số lượng nhân viên đảm bảo theo qui định.
7
b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết
bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn, các nhân viên
khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc.
c) Thực hiện các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính
sách theo qui định.
1. Mô tả hiện trạng:
a) Trong các năm qua, nhà trường luôn có các nhân viên biên chế phụ
trách văn thư lưu trữ, nhân viên kế toán, nhân viên thư viện, nhân viên Y tế (hợp
đồng vụ việc), nhân viên bảo vệ (hợp đồng vụ việc). Phụ trách phòng thiết bị,
phòng bộ môn là giáo viên kiêm nhiệm. Trường đã hợp đồng thuê mướn nhân
viên tạp dịch hằng năm trong các tháng có học sinh học. Cơ bản số nhân viên
của trường đảm bảo theo yêu cầu [H14.2.04.01];
b) Trong các năm học qua, tổ văn phòng nhà trường có 1 nhân viên văn
thư lưu trữ được đào tạo trung cấp văn thư lưu trữ, 01 nhân viên kế toán có trình
độ trung cấp kế toán, 01 nhân viên thư viện có trình độ trung cấp kế toán nhưng
đã có bằng nghiệp vụ thư viện, 01 nhân viên y tế hợp đồng có trình độ trung cấp
y tế, 01 nhân viên bảo vệ hợp đồng vụ việc, phụ trách công tác thiết bị được
phân công cho các giáo viên bộ môn: Lý.
Hằng năm các nhân viên của trường đều được tham gia tốt các được sinh
hoạt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành do Phòng
GD&ĐT Duy Xuyên tổ chức.
Tất cả các nhân viên (trừ bảo vệ) đều có năng lực sử dụng vi tính, các
phần mềm hỗ trợ công việc. [H14.2.04.02]; [H14.2.04.03];
c) Nhân viên tổ văn phòng được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có
phẩm chất đạo đức lối sống tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả
đều được phân công trách nhiệm rõ ràng. Tất cả các nhân viên văn phòng làm
việc đều có kế hoạch cụ thể tháng, học kỳ và cả năm.
8
Hằng năm nhà trường đã tổ chức đánh giá xếp loại công chức, viên chức
theo đúng qui định của bộ nội vụ. Kết quả tất cả các nhân viên đều được xếp loại
khá, tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi nhân viên Tổ văn phòng
được đảm bảo các quyền lợi theo đúng chế độ chính sách theo qui định. Chế độ
làm việc đảm bảo 40 giờ/tuần, được nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo đúng qui định
của nhà nước. Tổ trưởng văn phòng được hưởng phụ cấp chức vụ. Kế toán được
hưởng phụ cấp trách nhiệm, thư viện được hưởng phụ cấp độc hại theo quy định.
Tất cả đều được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như máy tính có kết
nối Internet, máy in , được trả công tác phí khi đi công tác, được công nhận các
danh hiệu thi đua và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
[H14.2.04.04] ;[H14.2.04.05]
2. Điểm mạnh:
Nhà trường đảm bảo đủ số lượng nhân viên, đảm bảo thực hiện các nhiệm
vụ theo qui định của thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV. Các nhân viên đã
được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, được đào
tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, được trang bị đủ phương tiện làm việc theo quy
địnhi, được tạo điều kiện tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, được nhà
trường đảm bảo đầy đủ các quyền theo qui định.
3. Điểm yếu:
Nhân viên y tế, bảo vệ hợp đồng vụ việc, mức lương thấp nên ảnh hưởng
đến chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
Phụ trách thiết bị là giáo viên dạy Lý, chưa được đào tạo chuyên ngành
thiết bị, nên việc tổ chức sử dụng, bảo quản, sửa chữa thiết bị chưa đạt hiệu quả
cao.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
9
Hằng năm tổ chức phân công, giao việc cụ thể từng lĩnh vực công việc cho
mỗi nhân viên, đồng thời khuyến khích nhân viên tự chủ động trong việc đề xuất
và thực hiện các công việc.
Tăng cường công tác kiểm tra để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các
nhân viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Tham mưu với Phòng GD&ĐT mở thêm nhiều đợt tập huấn cho giáo viên
chuyên trách thiết bị, phòng bộ môn.
5. Tự đánh giá:
Tiêu chí 4: Đạt
Tiêu chí 5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu của Điều lệ trường
trung học và của pháp luật.
a) Đảm bảo quy định về tuổi của học sinh.
b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh và các qui định về hành vi không
được làm.
c) Được đảm bảo các quyền theo quy định .
1. Mô tả hiện trạng:
a) Trong các năm qua, trường luôn tuyển hết tất cả các học sinh trên địa
bàn, tất cả học sinh đều đảm bảo đúng độ tuổi theo qui định của Điều lệ trường
trung học. Năm học 2012-2013, trường hiện có 200 học sinh, trong đó khối 6 có
51 em năm sinh 2001, lớp 7 có 50 em năm sinh 2000, lớp 8 có 48 em năm sinh
1999 và lớp 9 có 51 em năm sinh 1998. Như vậy tất cả học sinh đều đảm bảo về
tuổi theo quy định của Điều lệ trung học, không có học sinh học thiếu tuổi, cũng
như học sinh có độ tuổi vượt mức qui định. Tất cả được thể hiện rõ trong hồ sơ
PCGD, sổ đăng bộ, sổ theo dõi thống kê học sinh [H15.2.05.01]; [H15.2.05.02]
b) Nhà trường phối kết hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh cụ thể hóa điều
38, 39 Điều lệ trường trung học thành ra nội qui học sinh quy định về quyền lợi,
nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ và phổ biến đến từng học sinh, tổ chức cho học
10
sinh thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện ở từng lớp cụ thể. Bên cạnh đó
nhà trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào như : Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào rèn luyện đội viên, tổ chức nhiều hoạt
động tuyên truyền về phòng chống HIVS, phòng chống tai nạn gây thương tích,
phong trào giúp đỡ bạn nghèo, đôi bạn học tập, tổ chức thường xuyên các buổi
kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới cờ; các hoạt động giáo dục bảo
vệ môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và nhều hoạt động tập thể khác Qua
theo dõi đánh giá của đội cờ đỏ, đánh giá nhận xét của Liên đội hằng tuần, đánh
giá của giáo viên chủ nhiệm Học sinh trong nhà trường đã thực hiện tốt theo
các quy định, nội quy của Đội, của nhà trường. Nhìn chung học sinh ngoan hiền,
có hành vi ứng xử văn minh, biết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.
Các hành vi học sinh không được làm theo các quy định tại Điều lệ
truờng trung học và các quy định hiện hành khác được nhà trường thông báo
công khai trước lớp và tổ chức thảo luận tại từng lớp trong các lần sinh hoạt tập
thể cuối tuần.
Ngoài ra nhà trường cũng thường xuyên tổ chức giáo dục dưới cờ, tổ chức
các đợt kiểm tra tại các lớp để củng cố và nhắc nhở. Cụ thể: Học sinh không
được xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể của giáo viên, cán bộ,
nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh. Không gian lận trong học tập,
kiểm tra, thi cử. Không gây gỗ đánh nhau, gây rối trật tự, không hút thuốc, uống
rượu bia, không sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác, không đánh bạc, không
tàng trữ, vận chuyển, mang đến trường các hung khí, vũ khí, các chất gây cháy
nổ, gây nghiện, các văn hóa phẩm đồi trụy; không tham gia các tệ nạn xã hội
khác. Nhìn chung trong các năm học qua học sinh trong nhà trường đều thực
hiện tốt quy định về các hành vi không được làm theo các quy định tại Điều lệ
truờng trung học và các quy định hiện hành khác [H15.2.05.03]; [H15.2.05.04]
[H15.2.05.05];
11
c) Tất cả các học sinh trong nhà trường đều được đảm bảo các quyền theo
qui định tại điều 39 của Điều lệ trường trung học và các qui định khác của pháp
luật. Cụ thể được tham gia học tập và tham gia tất cả các hoạt động trong nhà
trường, được sử dụng các tài sản trang thiết bị trong nhà trường để phục vụ cho
việc học tập, nghiên cứu, vui chơi giải trí. Được đảm bảo về an toàn tính mạng
và tài sản khi đến trường, được quyền phát biểu các ý kiến của bản thân, được
cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ khi
gặp khó khăn. Được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác theo qui
định [H15.2.05.06]; [H15.2.05.07]
2. Điểm mạnh:
100% học sinh của nhà trường đảm bảo đúng độ tuổi theo qui định. Nhà
trường đã tổ chức triển khai và cụ thể hóa các qui định về quyền lợi và nghĩa vụ
của học sinh trong nhà trường, các qui định về các hành vi cấm học sinh không
được làm, đã tổ chức đưa phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực đi vào chiều sâu. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động:
Hai không; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng
hiệu quả. Tổ chức tốt hoạt động của đội cờ đỏ, trong giám sát, ngăn ngừa các
học sinh vi phạm để xử lý ngăn chặn kịp thời. Nhìn chung học sinh trong nhà
trường luôn hiếu học, chăm ngoan có kết quả học tập khá cao. Tất cả các em đều
được đảm bảo tốt các quyền lợi theo qui định tại điều 39 Điều lệ trường trung
học. Không có học sinh vi phạm pháp luật, nhà trường đã tổ chức tốt công tác
phối hợp với các lực lượng xã hội trong việc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho
học sinh được học tập, vui chơi, được hướng dẫn và tự phát triển kỹ năng sống.
3. Điểm yếu:
Một số ít học sinh đôi khi còn lơ là việc học tập và rèn luyện do ham chơi
và chưa được gia đình quan tâm đúng mức, do đó chưa thực hiện tốt nhiệm vụ
học sinh.
12
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trong các năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục phát huy tốt hơn các hoạt
động tuyển sinh, giữ vững số lượng học sinh, tổ chức tuyên truyền giáo dục học
sinh nghiêm túc thực hiện các qui định về quyền hạn, trách nhiệm của học sinh
theo Điều lệ trường trung học, tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ học
sinh trong giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa
giáo viên chủ nhiệm – tổng phụ trách Đội - Cha mẹ học sinh nhằm khắc phục
tình trạng học sinh lơ là trong học tập. Đảm bảo không để học sinh vi phạm các
điều cấm, vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện đảm bảo tốt các quyền của
học sinh, không để xảy ra các vi phạm về quyền trẻ em, quyền học sinh. Tiếp tục
tổ chức tuyên truyền giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, hỗ trợ cho học sinh nghèo,
học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập đúng quy định.
5. Tự đánh giá :
Tiêu chí 5: Đạt
Duy Tân, ngày tháng năm 2013
NHÓM TRƯỞNG NHÓM VĂN PHÒNG
Ngô Thị Ân
13
DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, GV, nhân viên và HS
TT
Mã hộp
minh chứng
Tên thông tin minh chứng
Số ngày tháng ban
hành
Nơi ban hành văn
bản
Ghi chú
11
H11.2.01.01
Quyết định hết tập sự & quyết định bổ
nhiệm của hiệu trưởng
Giám đốc SGD
CT UBND huyện
H11.2.01.02
Quyết định hết tập sự & quyết định bổ
nhiệm của phó hiệu trưởng
Giám đốc SGD
CT UBND huyện
H11.2.01.03
Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua các
năm học của hiệu trưởng
UBND huyện
H11.2.01.04
Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua các
năm học của phó hiệu trưởng
UBND huyện
H11.2.01.05
Bằng tốt nghiệp đại học, TCCT và quản
lý GD của Hiệu trưởng
H11.2.01.06
Bằng tốt nghiệp đại học, TCCT và chứng
nhận học quản lý GD của phó Hiệu
trưởng
H12.2.02.01
Bảng phân công lao động giáo viên các
năm học
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
14
H12.2.02.02
Quyết định bổ nhiệm của các cấp về TPT
Đội và bí thư Đoàn thanh niên
H12.2.02.03
Bằng tốt nghiệp Đại học, quyết định và
danh hiệu thi đua các năm của TPT, Bí
thư Đoàn
H12.2.02.04 Danh sách GV đạt chuẩn và trên chuẩn
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
13
H13.2.03.01
Tổng hợp xếp loại DHTĐ giáo viên hàng
năm
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H13.2.03.02 Danh sách GV đạt GV giỏi cấp huyện
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H13.2.03.03
Danh sách CB,GV đạt danh hiệu CSTĐ
cơ sở các năm
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H13.2.03.04 Bảng lương CBGV
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H13.2.03.05 Biên bản họp hội đồng
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H13.2.03.06 Biên bản sinh hoạt công đoàn
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H14.2.04.01
Quyết định phân công công tác của các
nhân viên
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
15
H14.2.04.02
Bằng tốt nghiệp đạt chuẩn, trên chuẩn
của các nhân viên
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H14.2.04.03
Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ
của nhân viên
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H14.2.04.04
Phiếu đánh giá công tác hàng năm của
nhân viên
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H14.2.04.05
Bảng lương và giấy chứng nhận nhân
viên hoàn thành nhiệm vụ
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
15
H15.2.05.01 Danh sách tuyển sinh khối 6
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H15.2.05.02
Hồ sơ PCGD, sổ danh bộ, sổ thống kê
tình hình học sinh
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H15.2.05.03
Nội qui học sinh, kế hoạch khép kín hoạt
động Liên đội
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H15.2.05.04
Bảng tổng kết hoạt động Đội TNTP Hồ
Chí Minh hàng năm
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H15.2.05.05 Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
H15.2.05.06 Danh sách HS được miễn giảm học phí,
trợ cấp học tập hàng tháng
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
16
H15.2.05.07
Danh sách học sinh được chăm sóc sức
khỏe định kỳ
Từ 2008 đến năm 2012 Trường Chu Văn
An
17
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×