Tải bản đầy đủ

giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh hà nội

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNGăIăHCăTHNGăLONG
o0o
KHịAăLUNăTTăNGHIP


ătƠi:
GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăHIUăQU
HUYăNGăVNăTIăNGỂNăHÀNGăTMCP
UăTăVÀăPHÁTăTRINăVITăNAM
- CHIăNHÁNHăHÀăNIGiáoăviênăhngădn : TSăNguynăThăThúy
Sinhăviên thcăhin : TrnhăNgcăGiang
Mƣăsinhăviên : A14533

ChuyênăngƠnh : TƠiăchínhăngơnăhƠng


HÀăNIăậ 2014

LIăCÁMăN
Trc tiên, em xin đc bày t lòng bit n chân thành và sâu sc nht ti giáo viên
hng dn – T.S Nguyn Th Thúy. Cô giáo không ch là ngi đã trc tip ging dy
em mt s môn hc chuyên ngành trong thi gian hc tp ti trng, mà còn là ngi
luôn bên cnh, tn tình ch bo, hng dn , h tr cho em trong sut thi gian nghiên
cu và thc hin bài khóa lun này. Em xin chân thành cám n cô vì nhng kin thc
mà cô đã truyn dy cho em, đó chc chn s là nhng hành trang quý báu cho em
bc vào đi.
Thông qua khóa lun này, em cng xin đc gi li cám n sâu sc ti tp th các
thy cô đang ging dy ti trng i hc Thng Long, nhng ngi đã trc tip
truyn đt và trang b cho em đy đ các kin thc v kinh t, t nhng môn hc c
bn nht, giúp em có mt nn tng v chuyên ngành hc nh hin ti đ có th hoàn
thành đ tài nghiên cu này.
Bên cnh đó, em cng xin chân thành cám n các cô, các chú, các anh ch thuc chi
nhánh BIDV Hng Hà đã to điu kin, giúp đ, h tr cung cp s liu, thông tin và
tn tình hng dn em trong sut thi gian thc hin bài khóa lun này.

Em xin chân thành cm n !
Sinh Viên thc hinThang Long University Library
LIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h
tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi
khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc
trích dn rõ ràng.
Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này!
Sinh viên
MC LC
LIăNịIăU
CHNGă1.ăNHNGăVNăăLụăLUNăCăBNăVăHUYăNGăVNă
VÀăHIUăQUăHUYăNGăVNăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1
1.1. Nhngăvnăđăcăbnăvăhuyăđngăvn 1
1.1.1. Khái nim, đc đim và vai trò ca huy đng vn 1
1.1.1.1. Khái nim huy đng vn 1
1.2.1.2. c đim ca huy đng vn 2
1.1.1.3. Vai trò ca vn huy đng đi vi hot đng kinh doanh ngân hàng 3
1.1.2. Các hình thc huy đng vn ca Ngân hàng thng mi 4
1.1.2.1 Nghip v tin gi: 4
1.1.2.2 Phát hành giy t có giá 6
1.1.2.3. Huy đng vn qua các khon đi vay 7
1.2.ăHiuăquăhuyăđngăvnăcaăNgơnăhƠngăthngămi 7
1.2.1. Khái nim hiu qu huy đng vn 7
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng thng mi 8
1.2.2.1. Quy mô ngun vn và tc đ tng trng ngun vn huy đng 8
1.2.2.2. C cu ngun vn huy đng 10
1.2.2.3.Chi phí huy đng vn 10
1.2.2.4. Phù hp gia huy đng vn và s dng vn 11
1.3.ăCácănhơnătănhăhngătiăhiuăquăhuyăđngăvn 12
1.3.1. Các nhân t kim soát đc 12
1.3.2. Các nhân t không kim soát đc 15
CHNGă 2:ă THCă TRNGă HIUă QUă HUYă NGă VNă TIă NGỂNă
HÀNGă TMCPă Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITă NAM ậ CHIă NHÁNHă
HNGăHÀ,ăHÀăNI 19
2.1ăKháiăquátăchungăvăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamă- Chi
nhánhăBIDVăHngăHƠ 19
2.1.1. Gii thiu v Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh
BIDV Hng Hà 19
2.1.2. C cu t chc 19
2.2ăThcătrngăhiuăquăhuyăđngăvnătiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrină
VităNamă- ChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 21
2.2.1. Các sn phm huy đng vn 21
2.2.2. Thc trng huy đng vn ti ngân hàng 22
Thang Long University Library
2.2.2.1. Tình hình huy đng vn 22
2.2.2.2. Hot đng tín dng 25
2.2.2.3. Kt qu kinh doanh 27
2.2.2.4. Quy mô ngun vn và c cu vn 27
2.2.2.5 Chi phí huy đng vn 38
2.2.3. Tính cân đi gia vic huy đng vn và s dng vn 40
2.3ăánhăgiáăthcătrngăvƠănguyênănhơn 41
2.3.1. Nhng kt qu đt đc 41
2.3.2. Nhng tn ti 43
CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăHIUăQUăHUYăNGăVNăTIă
NGỂNă HÀNGă TMCPă Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITă NAMă - CHI
NHÁNHăHNGăHÀ,ăHÀăNI 48
3.1ănhăhngănơngăcaoăhiuăquăhuyăđngăvn 48
3.2.ăGiiăphápănơngăcaoătiăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 50
3.2.1 Xây dng chin lc trong c cu huy đng vn 50
3.2.2 Tng cng các hot đng tip th, qung cáo trong huy đng vn 50
3.2.3 M rng và nâng cao cht lng dch v Ngân hàng 51
3.2.4 ào to và nâng cao trình đ chuyên môn nghip v đi vi đi ng cán b
Ngân hàng 52
3.2.5 Thc hin chin lc cnh tranh huy đng vn nng đng và hiu qa. 53
3.2.6 Tng cng công tác kim tra, kim soát 54
3.2.7 u t hoàn thin và hin đi hóa công ngh ngân hàng 54
3.2.8 Xây dng chính sách lãi sut linh hot 55
3.2.9 Nhanh chóng m rng dch v mi, đa dng hóa các hình thc huy đng, tng
cng các khon thu t dch v. 55
3.3.ăKinăngh 56
3.3.1. Kin ngh vi Ngân hàng BIDV Vit Nam 56
3.3.2. Kin ngh vi ngân hàng Nhà nc 57
3.3.3. Kin ngh vi chính ph 58
KTăLUN 60
TÀIăLIUăTHAMăKHO 61


DANHăMCăVITăTT

KỦăhiuăvitătt
Vităđyăđ
NHNN
NHTM
NHTM
TMCP
Ngân hàng nhà nc
Ngân hàng thng mi
T chc tín dng
Thng mi c phn
VCSH
Vn ch s hu
VND
Vit Nam đng

Thang Long University Library

DANHăMCăBNGăBIU,ăSă

Hìnhă1.1:ăCăcuătăchcăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 19
Bngă2.1.ăTìnhăhìnhăhuyăđngăvnăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ
(Tănmă
2011-2013) 23
Bngă2.2.ăDănătínădngăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ
(Tănmă2011-2013)
25
Bngă2.3.ăKtăquăkinhădoanhăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ (Tănmă2011-2013)
27
Bngă2.4.ăBinăđngăhuyăđngăvnătheoăcăcuăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ
28
Bngă2.5.ăVnăhuyăđngăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠă(Tănmă2011-2013)30
Bngă2.6.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngăchiaătheoăđiătngăcaăChiănhánhăBIDVă
HngăHƠ (Tănmă2011-2013) 31
Biuăđă2.1.ăăCăcuăngunăvnătheoăđiătngăhuyăđng 32
Bngă2.7.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoătinătăcaăChiănhánhăBIDVă
HngăHƠ
(Tănmă2011-2013) 33
Biuăđă2.2.ăCăcuăngunăvnătheoăloiătin 33
Nmă2011ăăăNmă2012ă- Nmă2013 33
Bngă2.8.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăthiăgianătiăChiănhánhăBIDVă
Hng HƠ
(Tănmă2011-2013) 34
Biuăđă2.3.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăthiăgian 35
Bngă2.9.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăkăhnătiăChiănhánhăBIDVă
HngăHƠ
(Tănmă2011-2013) 36
Biuăđă2.4.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăkăhn 36
Bngă2.10.ăChiăphíăhuyăđngăvnăbìnhăquơnă(Tănmă2011-2013) 38
Bngă2.11.ăTìnhăhìnhăthuănhpătăvnăhuyăđng
(Tănmă2011-2013) 39
Bngă2.12.ăSoăsánhăngunăvƠădăn (Tănmă2011-2013) 41

LIăNịI U

1.TínhăcpăthităcaăđătƠi
“Ngân hàng thng mi là mt loi hình t chc tín dng đc thc hin toàn
b hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan”. Ngân hàng
thng mi có các chc nng là chc nng trung gian tín dng, chc nng trung gian
thanh toán và chc nng “to tin” cho nn kinh t. Vi nhng chc nng trên, có th
khng đnh rng: Ngân hàng thng mi đóng mt vai trò quan trng thúc đy và phát
trin nn kinh t tin ti n đnh và vng mnh.
H thng ngân hàng Vit Nam đã và đang đóng mt vai trò đc bit quan trng
trong vic huy đng và phân b vn cho nn kinh t. Trong điu kin nn kinh t Vit
Nam đang hi nhp, đ có th duy trí, tng kh nng cnh tranh và nâng cao v th ca
mình trên th trng. Các Ngân hàng thng mi đòi hi phi có s vn đ ln vi
dch v đa dng và c cu hp lý. Tuy nhiên, trên thc t lng vn các ngân hàng
huy đng đc là cha ln, mt khác không ít ngân hàng đang phi đi mt vi tình
trng mt cân đi trong c cu vn.
Do vy, hot đng kinh doanh ngân hàng, nht là hot đng huy đng vn gp rt
nhiu khó khn, dn đn các ri ro có th xy ra tr thành thng trc, luôn đe da đn
an toàn trong các hot đng ca NHTM  nc ra nht là trong bi cnh hin nay. Nhu
vt công tác huy đng vn ca ngân hàng đóng vai trò quan trng trong nn kinh t nói
chung và trong hot đng ca ngân hàng nói riêng.
T thc t đó em đã chn ch đ “Gii pháp nhm nâng cao hiu qu huy đng
vn ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni” làm
đ tài lun vn ca em.
2.ăMcăđíchănghiênăcu caălunăvn
- Nghiên cu c s lý lun v hiu qu huy đng vn ca Ngân hàng thng mi
- Phân tích, đánh giá thc trng hiu qu huy đng vn ca Chi nhánh Ngân hàng
TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni.
-  xut các gii phát nhm nâng cao hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng
TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni.
3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu
- i tng nghiên cu là hiu qu huy đng vn ca Ngân hàng thng mi
trong nn kinh t th trng
- Phm vi nghiên cu là hiu qa huy đng vn ti Ngân hàng TMCP u t và
Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni thi gian t nm 2011 đn nay.

Thang Long University Library

4.ăPhngăphápănghiênăcu:
Trên c s phng pháp lun ca ch ngha duy vt bin chng và ch ngha duy
vt lch s, các phng pháp ch yu đc s dng trong quá trình nghiên cu vit
lun vn: thng kê, tng hp, phân tích, so sánh, điu tra, chn mu,…
5.ăBăccălunăvn:
Ngoài phn m đu và kt lun bài lun vn ca em gm có 3 chng:
- ChngăI:ăNhngăvnăđălỦălunăcăbnăvăhuyăđngăvnăvƠăhiuăquăhuyă
đngăvnăcaăngơnăhƠngăthngămi.ă
- ChngăII:ăThcătrngăhiuăquăhuyăđngăvnătiăNgơnăhƠngăTMCPăuă
tăvƠăPhátătrin VităNamăậ Chiănhánh HngăHƠ, HƠăNi.
- Chngă III:ă Giiă phápă nhmănơngă caoă hiuă quăhuyă đngă vnă tiă Ngơnă
hƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăậ Chiănhánh HngăHƠ, HƠăNi.
Em xin chân thành cm n TS Nguyn Th Thúy ngi trc tip hng dn em
cng nh các cô chú, anh ch ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam –
Chi nhánh Hà Ni đã giúp đ, hng dn ch bo tn tình đ em hoàn thành lun vn
này.
1
CHNGă1.ăNHNGăVNăăLụăLUN CăBNăVăHUYă
NGăVNăVÀăHIUăQUăHUYăNGăVNăCAăNGỂNăHÀNGă
THNGăMI
1.1. Nhng vnăđ căbn v huyăđng vn
1.1.1. Khái nim, đc đim và vai trò ca huy đng vn
1.1.1.1. Khái nim huy đng vn
Ngân hàng thng mi là mt trung gian tài chính,  mi nc khác nhau các trung
gian tài chính li đc phân chia khác nhau. Tuy nhiên, luôn tn ti mt đim chung là vai
trò ch đo ca các ngân hàng thng mi đóng góp khi lng tài sn và tm quan trng
đi vi nn kinh t.  có đc v trí đó NHTM phi đt yu t li nhun lên hàng đu và
công c duy nht mà các NHTM phi có trc tiên là vn.
Vn ca NHTM là nhng giá tr tin t do ngân hàng thng mi to lp hoc huy
đng đc, dùng đ cho vay, đu t hoc đ thc hin các dch v kinh doanh khác.
Vn ca ngân hàng đc hình thành qua các ngun khác nhau.  bt đu hot đng
ca ngân hàng thì ch ngân hàng phi có mt lng vn nht đnh, đc gi là vn ban đu.
Trong quá trình hot đng, ngân hàng gia tng khi lng vn ca mình thông qua các hot
đng huy đng vn nh nghip v tin gi, nghip v đi vay và các nghip v khác (dch
v u thác, trung gian thanh toán… Ngun http://voer.edu.vn/).
Vn huy đng là nhng giá tr tin t do ngân hàng huy đng thông qua các nghip v
ch yu nh: nghip v tin gi, nghip v phát hành giy t có giá và các nghip v trung
gian khác.Vn huy đng là ngun vn mà ngân hàng có th ch đng tìm kim hoc b
đng trong vic to ngun.
Vn đc huy đng chim mt t trng rt ln trong tng ngun vn kinh doanh ca
ngân hàng thng  mc 70 – 80%, đây chính là ngun ch yu đáp ng nhu cu tín dng
ca khách hàng và cng là ngun mang li thu nhp ch yu cho ngân hàng. Vì vy, ngân
hàng thông qua các công c tài chính vi mc lãi sut khác nhau, thi hn hoàn tr khác
nhau đ có th huy đng ti mc ti đa ngun tin tm thi nhàn ri ca khách hàng. Các
NHTM phi làm sao thu hút đc nhiu tin ca ngi tiêu dùng và các doanh nghip dù
ngân hàng phi tr lãi cho loi tin gi này song vic thu hút nhanh và bit s dng vn
mang li ngun li ln cho ngân hàng.
Bn cht ca huy đng vn là tài sn thuc các s hu khác nhau, ngân hàng ch có
quyn s dng mà không có quyn s hu và phi có trách nhim hoàn tr c gc ln lãi khi
đn hn hoc khi khách hàng có nhu cu rút vn đ chi tr trc hn. Vì vy ngân hàng
không đc phép s dng ht s vn đó vào hot đng kinh doanh mà phi d tr vi mt
t l hp lý đ đm bo kh nng thanh toán cho ngân hàng.

Vn huy đng là nhng giá tr tin t do ngân hàng huy đng đc t các t chc kinh
t và các cá nhân trong xã hi thông qua quá trình thc hin các nghip v tín dng, thanh
Thang Long University Library
2
toán, các nghip v kinh doanh khác… Vn huy đng chim t trng ln nht trong tng
ngun vn ca ngân hàng thng mi, nó đóng vai trò rt quan trng trong mi hot đng
kinh doanh ca ngân hàng.
Huy đng vn là nghip v tip nhn ngun vn tm thi nhàn ri t các t chc
và cá nhân bng nhiu hình thc khác nhau đ hình thành nên ngun vn hot đng
ca ngân hàng.
Bn cht ca vn huy đng là tài sn thuc các ch s hu khác, ngân hàng ch
có quyn s dng mà không có quyn s hu chúng.Vn huy đng đóng vai trò quan
trng vi hot đng kinh doanh ca NHTM.Vn huy đng luôn bin đng nên không
đc phép s dng ht s vn đó vào kinh doanh mà phi d tr mt t l hp lý đ
đm bo kh nng thanh toán (theo http://voer.edu.vn/).
1.2.1.2. c đim ca huy đng vn
Tng ngun vn ca mt ngân hàng, vn ch s hu ch chim mt phn rt nh,
còn đi b phn là ngun vn huy đng t các đi tng khác nhau. Phi có vn huy
đng ngân hàng mi có th hot đng bình thng và phát trin bi chc nng ch yu
ca ngun vn ch s hu là bo v an toàn và điu chnh hot đng ngân hàng.
Quá trình hot đng kinh doanh các ngân hàng da vào ngun vn ch s hu đ
đa ra các quyt đnh kinh t cho phù hp vi các quy đnh ca lut pháp. Còn ngun
vn đc s dng vào các hot đng kinh doanh sinh li ca mt ngân hàng chính là
t vn huy đng. Ngun vn huy đng càng nhiu ngân hàng càng có kh nng cung
ng vn kp thi cho nn kinh t t đó thúc đy s tng trng cng nh làm giàu cho
ngân hàng. Do đó, ch vi vn huy đng ngân hàng mi có th làm tt chc nng trung
gian tín dng- chc nng quyt đnh s duy trì và phát trin ca ngân hàng, đng thi
là c s đ thc hin các chc nng còn li.
Ngân hàng mun hot đng trc ht phi có vn. Nhng do nhng khác bit
trong công tác t chc cng nh vai trò ca ngân hàng trong nn kinh t mà nhu cu v
vn ca ngân hàng rt ln. Nhu cu v vn ca ngân hàng đc đáp ng t nhng
ngun vn sau:
Vnătăcó
Ngun vn t có ca ngân hàng đc hình thành t hai b phn:
* Vn điu l: Là s vn bán đu ca ngân hàng, là tiêu chun đ mt ngân hàng
thành lp và đi vào hot đng: V quy mô thì vn điu l phi ln hn hoc bng vn
pháp đnh (vn do Nhà nc quy đnh). Tuy nhiên vi mi loi hình hot đng khác
nhau ca tng ngân hàng thì vn điu l cng có ngun hình thành khác nhau. Vn
điu l nói lên sc mnh và kh nng hot đng ban đu ca mt ngân hàng.
* Vn t có b sung: c hình thành trong quá trình hot đng ca ngân hàng
thông qua vic trích lp các qu. Hàng nm ngân hàng cn c vào kt qu hot đng
3
kinh doanh ca mình mà trích mt phn li nhun b sung vào ngun vn t có ca
ngân hàng.
Ngunăvnăvayătătrungăng.
Ngân hàng trung ng cp tín dng cho các ngân hàng thng mi di nhiu
hình thc nh: cho vay, mua bán, chit khu, tái chit khu đi vi các giy t có giá
tr ca ngân hàng thng mi. Vn hình thành t ngun này đm bo cho kh nng
thanh toán ca ngân hàng thng mi.
NgunăvnăđiuăhoƠătrongăhăthng.
Các ngân hàng thng mi có nhiu chi nhánh nm trên các đa bàn khác nhau
nên luôn luôn xut hin tình trng tha vn hoc thiu vn đi vi các chi nhánh trong
cùng mt h thng. S d xut hin tình trng này là do trên mi đa bàn có nhng điu
kin kinh t xã hi khác nhau, do đó nó tác đng đn ngun vn và kh nng s dng
ca tng chi nhánh.
Ngunăvnăhuyăđng.
ây là ngun vn quan trng nht ca mt ngân hàng thng mi. Ngun vn
huy đng có nhiu hình thc khác nhau.

1.1.1.3. Vai trò ca vn huy đng đi vi hot đng kinh doanh ngân hàng
Vn là c s đ ngân hàng t chc mi hot đng kinh doanh
Vn là c s t chc kinh doanh trong mi ngành ngh. Mi hot đng kinh
doanh đu có s kt hp ca ba yu t: “ t liu lao đng - đi tng lao đng - sc
lao đng”.  có th hi t đc ba yu t đó vào mt hot đng thì phi bt đu t
vn. Vn phn ánh nng lc ch yu đ quyt đnh kh nng kinh doanh. i vi hot
đng kinh doanh ca ngân hàng cng không nm ngoài quy lut đó. Vi đc trng
hot đng ca ngân hàng thì vn không ch là phng tin kinh doanh mà còn là đi
tng kinh doanh ca ngân hàng Chính vì th mà ngi ta gi vn là đim khi đu và
cng là đim kt thúc trong chu kì kinh doanh ca ngân hàng.
Vn quyt đnh đn quy mô tín dng và các hot đng khác ca ngân hàng
Vn ca ngân hàng quyt đnh đn vic m rng hay thu hp khi lng tín
dng. Thông thng, nu so vi các ngân hàng ln thì các ngân hàng nh có khon
mc đu t và cho vay kém đa dng hn, phm vi và khi lng cho vay cng nh
hn. Và cng do kh nng vn hn hp nên các ngân hàng nh không phn ng nhy
bén đc vi s bin đng lãi suet gây nh hng đn kh nng thu hút vn đu t.
Vn quyt đnh nng lc thanh toán và đm bo uy tín ca ngân hàng
i vi ngân hàng, kh nng thanh toán, chi tr rt quan trng. Nu nh mc tiêu
cui cùng ca ngân hàng là li nhun thì mc tiêu đu tiên là phi bo toàn đc vn.
Mun vy ngân hàng trc ht phi đáp ng đc nhu cu rút tin ca khách hàng -
đòi hi kh nng thanh toán, chi tr tt ca ngân hàng
Thang Long University Library
4
Trong nn kinh t th trng hin nay, NHTM mun tn ti, phát trin và ngày
càng m rng quy mô thì đòi hi ngân hàng phi có uy tín ln trên th trng. Vn ln
giúp nâng cao uy tín nh vy ngân hàng s d dàng vay mn hn khi gp khó khn,
ri ro v thanh toán. Bi vn là nhân t đm bo vô hình ca ngân hàng đi vi các
ch th cho vay. Ngun vn ln chng t quá trình kinh doanh ca ngân hàng có hiu
qu, to uy tín trên th trng.
Vn là mt trong nhng yu t quyt đnh đn nng lc cnh tranh ca ngân
hàng
i vi ngân hàng thì quy mô, trình đ, công ngh hin đi là tin đ đ thu hút
vn. ng thi kh nng v vn ln là c s đ ngân hàng m rng khi lng tín
dng.
- Quyt đnh kh nng cnh tranh v giá. Theo công thc:
Chi phí huy đng vn = Lãi sut huy đng vn + Chi phí chi phí tr lãi.
- Có th quyt đnh c mc lãi sut cho vay:
Lãi sut cho vay = Chi phí huy đng vn + Chi phí qun lý khon vay + phn bù
ri ro d tính + Li nhun d tính.
Do đó có tim lc v vn ln ngân hàng có th gim mc lãi sut cho vay t đó
to cho ngân hàng mt u th cnh tranh, giúp ngân hàng có tim lc trong vic m
rng các hình thc kinh doanh, liên kt, cho thuê, mua bán n, kinh doanh chng
khoán…
1.1.2. Các hình thc huy đng vn ca Ngân hàng thng mi
1.1.2.1 Nghip v tin gi:
Tin gi ca ngân hàng là ngun tài nguyên quan trng nht ca NHTM. Khi mt
ngân hàng bt đu hot đng nghip v đu tiên là m các tài khon tin gi đ gi h
và thanh toán h cho khách hàng, bng cách đó ngân hàng huy đng tin ca các
doanh nghip, t chc và dân c.  gia tng tin gi trong môi trng cnh tranh và
đ có đc ngun tin có cht lng ngày càng cao các ngân hàng đã đa ra và thc
hin nhiu hình thc huy đng khác nhau do đó cng có nhiu loi tin gi khác nhau.
* Tài khon tin gi không k hn:
Tin gi không k hn là nhng giá tr tin t mà khách hàng gi vào ngân hàng
nhng có th rút ra bt c lúc nào và ngân hàng phi đáp ng đy đ yêu cu này ca
ngi gi tin. ây là tin ca cá nhân, doanh nghip gi vào ngân hàng vi mc đích
chính là đ hng dch v thanh toán ca ngân hàng. Trong phm vi s d cho phép
các nhu cu chi tr ca doanh nghip, cá nhân đu đc ngân hàng thc hin và các
khon thu bng tin ca doanh nghip và cá nhân đu đc ngân hàng thc hin nhp
vào tài khon thanh toán theo yêu cu. Tin gi không k hn là loi tin gi khách
hàng có th rút ra bt c lúc nào. Do vy nó là ngun vn bin đng nhiu nht mà
5
ngân hàng khó có th d đoán v quy mô tin gi không k hn ngân hàng có th huy
đng đc, đng thi k hn tim nng ca loi loi tin này cng là ngn nht.
* Tài khon tin gi có k hn:
Tin gi có k hn là nhng giá tr tin t mà khách hàng gi vào ngân hàng
nhng có tho thun thi gian rút tin và khách hàng không đc phép rút tin trc
thi hn. Mc đích chính ca ngi gi tin là sinh li và ngân hàng có th ch đng
trong vic s dng ngun vn này vì tính thi hn ca ngun vn. Mc lãi sut c th
ph thuc vào thi hn gi tin và s tho thun gia ngân hàng và khách hàng trên c
s xem xét mc đ an toàn ca ngân hàng cng nh quan h cung cu v vn ti thi
đim đó. Tuy nhiên, đ to tính lng cho các loi tin gi có k hn mà t đó mà hp
dn khách hàng, ngân hàng có th cho phép khách hàng rút tin trc k hn, tu theo
chính sách ca mi ngân hàng mà có hình thc tr lãi phù hp.
* Tin gi tit kim:
Tin gi tit kim là loi tin gi ca các tng lp dân c trong xã hi vi mc
đích tích lu và hng lãi. Tin gi tit kim chia thành hai loi là tit kim có k hn
và tit kim không k hn.
Tin gi tit kim không k hn:
ây là khon tin nhàn ri mà ngi dân tm thi gi vào ngân hàng do không
có k hoch chi tiêu c th nên h có th rút tin vào bt c thi đim nào. Tuy nó là
tin gi không k hn nhng nó không phi là tin gi thanh toán nên ngi gi tin
không đc hng các tin ích thanh toán. Ngun vn này cng thng xuyên bin
đng nên ngân hàng cng phi ch đng trong vic chi tr cho khách hàng. Do vy lãi
sut ca loi tin gi này thng thp.
Tin gi tit kim có k hn:
Khác vi tin gi tit kim không k hn, ngi gi tit kim có k hn ch đc
rút tin khi đáo hn. Mc đích gi tin ca h là an toàn và hng lãi vì khách hàng đã
xác đnh trc và có k hoch chi tiêu c th đi vi khon tin này. Khon tin gi có
k hn càng dài thì lãi sut càng cao bi vì ngân hàng có th ch đng s dng nó cho
hot đng kinh doanh ca mình đc bit là đ cho vay trung dài hn.
Là sn phm huy đng truyn thng vi các hình thc phong phú và k hn đa
dng nên tin gi tit kim rt phù hp vi dân c, đáp ng đc nhu cu ngi gi,
kh nng huy đng ca ngân hàng t ngun vn này là rt tim nng. Tuy nhiên ngân
hàng cn chú ý đn chính sách lãi sut huy đng, nghiên cu đ đa ra các hình thc
huy đng hp dn, phù hp vi tính đa dng phong phú và phc tp ca đi tng dân
c. c bit cn có c ch tr lãi hp lý đi vi loi tit kim không k hn, c ch
đm bo bng giá tr vàng, hay ngoi t mnh cho các loi tit kim ni t, nhm đm
Thang Long University Library
6
bo quyn li cho ngi gi, to nim tin đ khuyn khích dân c gi vào ngân hàng
ngày càng ln

1.1.2.2 Phát hành giy t có giá
Các giy t có giá là các công c n do ngân hàng phát hành đ huy đng vn
trên th trng. Ngun vn này tng đi n đnh đ s dng cho mt mc đích nào
đó. Lãi sut ca loi này ph thuc vào s cp thit ca vic huy đng vn nên thng
cao hn lãi sut tin gi có k hn thông thng.
Chng ch tin gi (CDs):
CDs là công c vay n do NHTM bán cho ngi gi tin vi lãi sut nht đnh và
đc lu thông khi cha đn hn thanh toán. Ngi s hu CDs có th đc hoàn tr
ht toàn b s tin gi cng vi lãi hoc có th bán CDs trên th trng th cp. CDs
là công c mang lãi sut, lãi sut ca nó đc tính toán trên c s 360 ngày và đc tr
theo mnh giá và thi hn.
Lãi sut ca CDs đc tính da trên lãi sut ca th trng tin t, tình trng tài
chính ca ngân hàng phát hành ra nó và thi hn thanh toán CDs. Mc lãi sut ca
CDs do ngân hàng có cht lng cao phát hành thng cao hn lãi sut ca tín phiu
kho bc, s chênh lch này phn ánh mc đ chênh lch và ri ro ca tng ngân hàng.
S phát trin ca CDs cùng vi s nhy cm ca lãi sut giúp các NHTM ch đng
trong vic huy đng vn và thích ng vi môi trng cnh tranh mi.
Trái phiu:
Trái phiu là mt chng th xác nhn mt khon n ca t chc phát hành đi
vi ngi hu, trong đó cam kt s hoàn tr n kèm lãi trong mt thi hn nht đnh.
Thông qua phát hành trái phiu, ngân hàng có th thu hút đc ngun vn trung và dài
hn đ cho vay m rng sn xut kinh doanh và đu t. Vic phát hành trái phiu s
thu hút đc lng tin n đnh trong dài hn do vy phát hành trái phiu ch đc
thc hin khi ngân hàng thc s cn mt lng vn ln hoc khi ngân hàng đã có k
hoch s dng vn đ cho vay trung dài hn.
K phiu:
K phiu là chng ch huy đng vn có mc đích, có thi hn, có lãi sut tng
ng vi tng loi k hn hoc phng thc tr lãi trc hoc sau. ây là giy t có giá
ngn hn ngha là ngân hàng s có đc ngun vn ch đng vi tính cht n đnh cao
nhng chi phí mà ngân hàng b ra cng rt ln. Do vy ngân hàng phi có chính sách
huy đng vn linh hot đ đm bo ngun vn cho hot đng kinh doanh trong ngn
hn cng nh trong dài hn.
7
1.1.2.3. Huy đng vn qua các khon đi vay
Vn đi vay là quan h vay mn gia NHTM vi NHTW, hoc gia các NHTM
vi nhau trên th trng liên ngân hàng, hay vi các t chc tài chính khác.
* Vay NHTW:
ây là khon vay nhm gii quyt nhu cu cp bách trong chi tr ca NHTM.
Trong trng hp thiu ht d tr (thiu ht d tr bt buc, d tr thanh toán)
NHTM thng vay NHNN. Hình thc cho vay ca NHNN ch yu là tái chit khu
các thng phiu hoc tái cp vn. Trong điu kin ca Vit Nam cha có thng
phiu NHNN cho NHTM vay di hình thc tái cp vn theo hn mc tín dng nht
đnh.
* Vay các TCTD khác:
ây là ngun các NHTM vay mn ln nhau và vay ca các TCTD khác trên
th trng liên ngân hàng. Các ngân hàng đang có d tr vt yêu cu do có kt d gia
tng bt ng v các khon huy đng hoc gim cho vay s có th sn lòng cho các
ngân hàng khác vay đ tìm lãi sut cao hn. Ngc li các ngân hàng đang thiu ht
d tr có nhu cu vay mn tc thi đ đm bo thanh khon. Nh vy ngun vn vay
mn t các ngân hàng khác là đ đáp ng nhu cu d tr và chi tr cp bách và trong
nhiu trng hp nó có th b sung hoc thay th cho ngun vay mn t NHNN.
Khon vay có th không cn đm bo hoc đc đm bo bng các chng khoán ca
kho bc nhà nc.
1.2. Hiu qu huyăđng vn caăNgơnăhƠngăthngămi
1.2.1. Khái nim hiu qu huy đng vn
Hiu qu huy đng vn ca NHTM chính là kt qu huy đng mà ngân hàng đt
đc, phù hp vi nhu cu s dng vn, đm bo đc mc tiêu an toàn và sinh li
cao cho ngân hàng trong tng thi k.
Bt c hot đng nào ca mình, con ngi đu quan tâm đn hiu qu. iu này
có ngha vi mt lng chi phí nht đnh, con ngi đu mong mun có mt kt qu
ln nht, đáp ng nhu cu cao nht ca con ngi hoc mun to ra mt khi lng
sn phm cho trc, con ngi mun chi phí ít nht. Hin nay có nhiu quan nim v
hiu qa, có th xem xét mt s đnh ngha sau v hiu qu:
- Trong “ i t đin ting vit “ hiu qu là “ kt qu đích thc”.
- Trong “i t đin kinh t th trng”, thì “Hiu qu kinh t cng gi là hiu ích
kinh t”, đó là s so sánh gia chim dng và tiêu hao trong hot đng kinh t vi thành
qu có ích đt đc. Nói mt cách đn gin, đó là s so sánh gia chi phí đu ra vi chi
phí đu vào, gia chi phí vi kt qu. Phm trù hiu qa phn ánh mi quan h tng h
gia mc đích, kt qu, chi phí, ngun lc trong huy đng, hay mt quá trình đc
nghiên cu.
Thang Long University Library
8
 hot đng kinh doanh đt đc li nhun cao, các ngân hàng phi đm bo
cho các hot đng đt đc hiu qu. Huy đng vn là mt hot đng kinh doanh ca
ngân hàng thng mi, hiu qu trong huy đng vn góp phn quan trng trong hot
đng ngân hàng nói chung và trong vic to nên li nhun nói riêng. Là mt hot đng
kinh doanh nên có th hiu hiu qa huy đng vn vi ngân hàng là mi tng quan so
sánh gia các kt qu và chi phí b ra. Hiu qu này càng cao khi kt qu đt đc
càng cao và chi phí b ra càng thp. Hiu qu huy đng vn góp phn quan trng to
nên li nhun ngân hàng, to s n đnh ca ngun vn, thúc đy tng trng và hn
ch ri ro trong kinh doanh ngân hàng.
 đo lng và đánh giá hiu qu huy đng vn ca ngân hàng thng mi có
th s dng h thng các ch tiêu sau:
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng thng mi
 có đc nhn đnh chính xác và toàn din v huy đng vn ca mt NHTM,
điu không th thiu là đa ra nhng tiêu chí đánh giá hot đng này. Khi xem xét
hiu qa huy đng vn, chóng ta có th đánh giá da trên các ch tiêu chính sau:
- Quy mô ngun vn và tc đ tng trng ngun vn huy đng.
- C cu vn huy đng.
- Chi phí huy đng vn.
- S phù hp gia mc đích huy đng vn vi yêu cu s dng vn.
1.2.2.1. Quy mô ngun vn và tc đ tng trng ngun vn huy đng
Vn đ đu tiên đc quan tâm đn khi xem xét kh nng huy đng vn ca mt
NHTM chính là quy mô vn ngân hàng đó huy đng đc. Bên cnh vic đánh giá
quy mô tng vn ca ngân hàng, s xem xét chi tit quy mô tng loi vn, VCSH và
vn n, cng rt cn thit.
Các khon mc đc tính đn khi xác đnh quy mô VCSH bao gm:
- Vn c phn (vn đc cp, vn góp).
- Thng d vn.
- Li nhun gi li.
- Các qu: qu d tr b sung vn điu l, qu d phòng ri ro, các qu khác.
- T l nht đnh c phn u đãi có thi hn và giy n có kh nng chuyn đi
thành c phiu;
Quy mô VCSH là mt trong nhng tiêu chí quan trng đ mt NHTM đc xp
loi là Ngân hàng quy mô ln, trung bình hay nh. Quy mô VCSH đc dùng đ so
sánh gia các Ngân hàng khác nhau hoc ca mt Ngân hàng trong nhng thi đim
khác nhau.
9
Khi xét v quy mô, vn n ca NHTM thng đc xác đnh gm tin gi, tin
vay và vn n khác. Trong đó, vn n khác là vn nhn u thác, tin trong thanh toán
và các khon phi tr, phi np.
Các khon tin gi bao gm:
- Tin gi thanh toán ca doanh nghip;
- Tin gi có k hn ca các t chc;
- Tin gi tit kim ca dân c (không k hn và có k hn);
- Tin gi ca các T chc tín dng;
 xác đnh quy mô tin vay, các khon mc đc s dng gm:
- Công c n: k phiu, các giy t có giá ngn hn khác, giy t có giá dài hn;
- Các khon vay NHTW và vay các T chc tín dng;
Quy mô vn là mt ch s tuyt đi và nu ch đc dùng đn l, nó không phn
ánh đc đy đ kh nng huy đng vn ca mt Ngân hàng. Da vào ch tiêu quy mô
vn, nhiu ch s tng đi đc xác đnh. Các ch tiêu này cho thy mt cách đy đ
hn kh nng huy đng vn ca NHTM. Nu quy mô vn cho bit đ ln ca lng
vn Ngân hàng huy đng đc thì tc đ tng trng phn ánh s tng (gim) ca vn
ti các thi đim khác nhau cng nh s tng (gim) đó là nhiu hay ít.

Tcăđătngătrngăvnănmăiă=
Tngăngun vnănmăi
Tngăngun vnănmăăiă- 1
(Ngun: www.voer.edu.vn)
Tc đ tng trng > 100: vn ca Ngân hàng tng.
Tc đ tng trng < 100: quy mô vn ca Ngân hàng gim.
Vn ca Ngân hàng gia tng vi nhng t l xp x nhau trong nhiu nm th
hin mt s tng trng vn n đnh. iu đó, mt mt, giúp Ngân hàng thun li hn
trong vic d kin lng vn huy đng đc đ có k hoch điu hoà vn, to đc s
phù hp gia phng án m rng huy đng vn vi m rng tín dng. Trên khía cnh
khác, s tng trng vn n đnh còn cho thy phn nào hình nh tt ca Ngân hàng
trong mt công chúng.
Tc đ tng trng có th đc tính cho tng vn cng có th đc xét riêng
vi tng loi vn c th. S bin đng ca tng loi vn, đôi khi, trái chiu nhau và
không ging chiu bin đng ca tng vn. Ch tiêu này kt hp vi t trng vn giúp
s đánh giá v kh nng huy đng vn ca NHTM đc sâu sc hn và toàn din hn.
x 100
Thang Long University Library
10
1.2.2.2. C cu ngun vn huy đng
Mt yu t quan trng khác đc đa ra đ đánh giá kh nng huy đng vn
ca NHTM là c cu vn. C cu vn đc phn ánh thông qua t trng ca tng loi
vn trong tng vn ca Ngân hàng. Quy mô ca loi vn i đc s dng đ tính t
trng ca nó trong tng vn huy đng.


Tătrngăcaăloiăvnăiă=
Tngăngunăvn loiăvnăi
Tngăvnăhuyăđng
Vic tính toán t trng vn n tng đi phc tp. Nó có th đc thc hin da
trên vic s dng nhiu tiêu chí khác nhau đ phân loi vn: theo đi tng huy đng,
theo k hn, theo tính cht hay theo loi tin. Theo mi khía cnh, nhng phân tích,
đánh giá đc đa ra s phn ánh mt cách đy d hn kh nng huy đng vn ca
NHTM.
T trng loi vn nào cao phn ánh u th ca Ngân hàng trong vic huy đng
loi vn đó. Mt khác, nó cng cho thy s chú trng ca Ngân hàng vào nhng hình
thc huy đng nht đnh. Qua đó, ngi ta có th nhn thy chính sách huy đng vn
ca Ngân hàng và đánh giá đc Ngân hàng có đt đc mc tiêu trong trng hp
thc hin thay đi c cu vn hay không.
Vic nhn xét c cu vn, c c cu VCSH hay c cu vn n, ca mt Ngân
hàng không phi là vn đ đn gin. S đánh giá đó, ngoài vic phi cn c trên c s
các s liu, cng cn đc đt trong s nhìn nhn đc đim cng nh môi trng kinh
doanh c th ca Ngân hàng. Mi Ngân hàng duy trì cho mình mt c cu vn riêng,
tu vào điu kin ca Ngân hàng đó. S áp đt c cu vn ging các Ngân hàng khác
có th gây bt li hoc không phát huy đc th mnh ca bn thân Ngân hàng.
1.2.2.3.Chi phí huy đng vn
Ngân hàng là doanh nghip kinh doanh tin t, ngun vn ch s hu ca các
ngân hàng thng không th đáp ng đc nhu cu s dng, do vy ngân hàng phi
huy đng vn đ s dng vi mt chi phí nht đnh. Do chi phí huy đng vn tác đng
trc tip đn hiu qu hot đng ca ngân hàng nên khi xét hiu qu huy đng vn, ta
phi xét đn chi phí huy đng vn. Chi phí huy đng vn đc tính nh sau:
Chiăphíăhuyăđngăvnă=ăLƣiătrăchoăngunăhuyăđng+Chiăphíăhuyăđngăkhác
Trong đó, lãi tr cho ngun huy đng là thành phn quan trng nh hng đn
quy mô và hiu qu huy đng:
Lƣiătrăngunăhuyăđngăă=ăăQuyămôăhuyăđngăă*ăLƣiăsutăhuyăđng
11
 Chi phí huy đng khác trong h thng vn rt đa dng và không ngng gia
tng trong điu kin các ngân hàng gia tng cnh tranh phi lãi sut. Nó bao gm chi
phí tr trc tip cho ngi gi tin (quà tng, quay s trúng thng, kèm bo him…),
chi phí tng tính tin ích cho ngi gi tin (m chi nhánh, quy phòng, đim huy
đng, trang b máy đm tin, soi tin cho khách hàng kim tra, huy đng ti nhà, ti c
quan…), chi phí lng cán b phòng ngun vn, chi phí bo him tin gi…Mt s
chi phí khác đc tính chung vào chi phí qun lý và rt khó phân b cho hot đng
huy đng vn.
Vic xác đnh chi phí huy đng vn là công vic phc tp và khó khn, quyt
đnh ti hiu qu huy đng vn ca ngân hàng thng mi. Vì vy, huy đng vn đc
coi là hiu qu xét trên phng din chi phí khi:
 Ngân hàng huy đng đc vn vi chi phí thp đ s dng, trong khi vn đt
đc yêu cu v s phù hp gia huy đng và s dng vn.
 Ngân hàng qun lý chi phí thng xuyên, coi đây là công vic quan trng vì khi
có thay đi c cu ngun hay lãi sut đu làm thay đi chi phí tr lãi.
Thông thng các ngân hàng chu chi phí thp vi ngun vn có thi hn ngn
do tính n đnh không cao và ngc li chu chi phí cao vi ngun vn có thi hn dài
do tính n đnh ca nó.
Vic chi phí vn huy đng s tác đng đn thu nhp ca vic s dng ngun
vn huy đng, vì th các ngân hàng luôn tìm các gim ti đa chi phí đ tng li nhun.
Thu nhp s là ch tiêu quan trng đ đánh giá hiu qu huy đng vn.
Ch tiêu này đc tính nh sau:
Thuănhpăt s
dngăvn
=
Doanhăthuăt
lƣiăsădngăvn
-
Chiăphí
huyăđngăvn
Ngoài ra, đ xem xét hiu qu huy đng vn, ngi ta cng thng xuyên s
dng thêm ch tiêu: Tăsutăliănhunăvnăhuyăđngă(TSLNVH). Ch tiêu này đc
tính theo công thc sau:
TSLNVH
=
Thuănhpăsauăthuăvnăhuyăđng
Chiăphíăvnăhuyăđng
%
1.2.2.4. Phù hp gia huy đng vn và s dng vn
Hot đng chính ca ngân hàng thng mi là huy đng vn đ s dng nhm
thu li nhun. Theo đó ngân hàng s chuyn hoá ngun vn - tin gi, tin vay, vn
ca ch - thành các loi tài sn nh ngân qu, tín dng, chng khoán, các tài sn khác
theo mt phng thc thích hp, nhm tho món các mc tiêu mà ngân hàng đt ra.
Tài sn mang li thu nhp ch yu cho ngân hàng còn ngun vn liên quan ti chi
Thang Long University Library
12
phí ch yu ca ngân hàng, chi phí tr lãi. Quy mô huy đng càng tng, tài sn càng
tng, kh nng sinh li có th càng ln hn hoc ngc li. Nu dùng ch tiêu chênh
lch thu chi t lãi (thu nhp t lãi – chi phí tr lãi) đ đo mi liên h sinh li gia
ngun vn và tài sn thì sinh li tng khi lãi sut bình quân ca tài sn phi ln hn lãi
sut bình quân ca ngun vn, hoc lãi sut biên ca tài sn phi ln hn lãi sut biên
ca ngun vn. iu này có ngha là ngun vn và s gia tng ngun vn vi quy mô
và cu trúc nht đnh, cn đc phân b (to thành) các tài sn sinh li thích hp.
T sut này càng cao thì hiu qu huy đng vn càng cao.
Ngân hàng có th theo đui lãi sut huy đng cao đ kim tìm các ngun tin vi
quy mô ln, đ cho vay vi lãi sut cao hoc t lãi sut cho vay phi chp nhn trên th
trng, n lc tìm kim các ngun vi chi phí thp. Nhng ngân hàng không tham gia
đt giá, phi t điu chnh c cu ngun vn và tài sn nhm tho mãn nhu cu sinh
li.
Quy mô và cu trúc tin gi liên quan cht ch đn ngân qu và chng khoán
thanh khon cng nh k hn n ca các khon tín dng. Mt s ngân hàng t cu
trúc, tính n đnh và thanh khon ca ngun, s quyt đnh cu trúc, tính thanh khon
ca tài sn. Mt s ngân hàng, ngc li t quy mô và cu trúc tài sn t tính s tìm
kim, qun lý quy mô và cu trúc ngun cho thích hp. Mt danh mc tài sn bao gm
các khon cho vay và ri ro cao, có th b tn tht ln làm gim uy tín ca ngân hàng.
Phn ng ca dân chúng là rút tin ra khi ngân hàng. Ngun tin suy gim nhanh và
mnh s đy ngân hàng đn phá sn. Ngc li mt danh mc tài sn nu bao gm
phn ln các tài sn ri ro thp s hn ch thu nhp ca nhn hàng, hn ch ngân hàng
m rng quy mô trong môi trng kinh doanh đy bin đng. Kh nng m rng th
trng ngun vn ca ngân hàng s b gim sút.
Sau khi nghiên cu các ch tiêu phn ánh hiu qu huy đng vn, ta s tip tc
nghiên cu các nhân t nh hng ti hiu qu huy đng vn đ t đó đa ra các gii
pháp nhm nâng cao hiu qu huy đng vn ca ngân hàng thng mi.
1.3. Cácănhơnăt nhăhng ti hiu qu huyăđng vn
1.3.1. Các nhân t kim soát đc
Chinălc kinh doanh caăngơnăhƠng
Mi ngân hàng đu xây dng cho mình mt chin lc kinh doanh c th. Chin
lc kinh doanh đc xây dng da trên vic ngân hàng xác đnh v trí hin ti ca
mình trong h thng, thy đc đim mnh, yu, c hi, thách thc đng thi d đoán
đc s thay đi ca môi trng kinh doanh trong tng lai. Thông qua chin lc
kinh doanh ngân hàng có th quyt đnh thu hp hay m rng vic huy đng vn, có
th thay đi t l các loi ngun, tng hay gim chi phí huy đng. Nu chin lc kinh
13
doanh đúng đn, các ngun vn đc khai thác mt cách ti đa thì hot đng huy đông
vn s phát huy đc hiu qu.
Trong chin lc kinh doanh ca ngân hàng chin lc khách hàng đóng vai trò
rt quan trng. Nó tác đng trc tip ti s thành công trong công tác huy đng vn
ca ngân hàng.  có đc thành công, trc tiên ngân hàng phi tìm hiu đng c,
thói quen, mong mun ca ngi gi tin, thm chí tng đi tng khách hàng thông
qua phân tích li ích ca khách hàng. Trên c s thông tin v khách hàng đa ra chính
sách giá c hp lý, xây dng chính sách trong phc v và giao tip to s thoi mái
cho khách hàng giao dch. T đó s to thun li cho công tác huy đng vn ca ngân
hàng.

Chínhăsáchălƣiăsut cnh tranh:
Chính sách lãi sut cnh tranh (bao gm lãi sut cnh tranh huy đng và lãi sut
cnh tranh cho vay) là mt chính sách quan trng ca ngân hàng. Vic duy trì lãi sut
cnh tranh huy đng đc bit cn thit khi lãi sut th trng đã  mc tng đi cao.
Các Ngân hàng Thng mi không ch cnh tranh giành vn vi nhau mà còn vi các
t chc tit kim và ngi phát hành các công c khác nhau ca th trng vn. c
bit trong giai đon khan him tin t, dù cho nhng khác bit tng đi nh v lãi
sut cng thúc đy ngi gi tit kim và nhà đu t chuyn vn t mt công c mà
h đang có sang tit kim hoc đu t hay t mt t chc tit kim này sang mt t
chc hay mt công ty khác.
ChínhăsáchăkháchăhƠng:
Trong công tác khách hàng, ngân hàng thng chia khách hàng ra làm nhiu loi
đ có cách ng x phù hp. Vi nhng khách hàng lâu nm, giao dch thng xuyên,
có s d tin gi ln, gây đc tín nhim cho bn thân ngân hàng thì ngân hàng s có
mt chính sách thích hp v lãi sut, k hn ca món vay cng nh vic bo lãnh các
hp đng
Côngătácăcơnăđi vn caăngơnăhƠng:
Mt chin lc huy đng vn đúng đn, phù hp vi k hoch s dng vn
trong tng thi k s to điu kin cho các Ngân hàng Thng mi đt đc mc tiêu
li nhun ti đa và tng trng ngun vn kinh doanh. S hài hoà gia huy đng vn
và s dng vn chính là công tác cân đi vn ca ngân hàng. Công tác cân đi vn là
ht sc quan trng và cn thit đi vi hot đng ca bt k ngân hàng nào. ó là mt
bin pháp nghip v, là mt công c qun lý ca các nhà lãnh đo ngân hàng, thông
qua bng cân đi vn đã lp, các cán b ngân hàng xem xét, phân tích c cu, t trng
các ngun vn và tng khon s dng đ d đoán nhu cu vn bin đng trong tng
lai, t đó co chính sách huy đng vn thích hp.
Thang Long University Library
14
Cácăhìnhăthcăhuyăđng vn caăngơnăhƠng:
ây cng là mt trong nhng nhân t có nh hng ln đn hot đng huy đng
vn ca ngân hàng. Hình thc huy đng vn ca ngân hàng càng đa dng, phong phú
bao nhiêu thì kh nng thu hút vn t nn kinh t s càng ln by nhiêu. iu này
xut phát t s khác nhau trong nhu cu tâm lý ca các tng lp dân c. Mc đ đa
dng các hình thc càng cao thì càng d dàng đáp ng mt cách ti đa nhu cu ca
dân c, vì h đu tìm thy cho mình mt hình thc gi tit kim phù hp mà li an
toàn. Do vy các Ngân hàng Thng mi thng cân nhc rt k trc khi đa vào áp
dng mt hình thc huy đng mi.
Cácădch v doăngơnăhƠngăcungăng:
Mt ngân hàng có dch v tt, đa dng hin nhiên có nhiu li th hn các ngân
hàng có các dch v hn ch. Trong điu kin thành ph thiu bãi đu xe, ngân hàng
có bãi đu xe rng rãi cng là mt li th, hoc ngân hàng có quy giao dch mt
đng trên các ph chính, có h thng rút tin t đng làm vic ngày đêm có cán b
giao dch nim n, có trách nhim to đc nim tin vi khách hàng cng là nhng
li th đáng quan tâm ca các Ngân hàng Thng mi. Khác vi cnh tranh v lãi
sut, cnh tranh v dch v ngân hàng không có gii hn, do vy đây là đim mnh đ
các ngân hàng thng th trong cnh tranh.
ChínhăsáchăMarketing:
Không mt ai có th ph nhn vai trò to ln ca ngành qung cáo trong thi đi
ngày nay. Trong hot đng ngân hàng hin đi qung cáo luôn đc đ cao và cn
phi có mt chi phí nht đnh cho công tác này. ng thi ngân hàng cng phi có
chin lc qung cáo đc bit không ch trên truyn hình mà nên dùng c panô, áp
phích nhm đy mnh công tác huy đng vn.
Mngăliăchiănhánh:
Ngoài vic quan tâm đn lãi sut, dch v tin ích ca ngân hàng, ngi gi tin
còn quan tâm đn vn đ thun tin trong vic gi tin. Nht là các khon tit kim ca
dân c thng là nhng khon không ln nên ngi dân rt ngi đi mt quãng đng
xa đn vài cây s đ gi tin chng thà đ ct gi  nhà còn hn. Vì vy đ huy đng
đc khon tin gi ca dân chúng thì nht thit ngân hàng phi m rng mng li
chi nhánh và thc hin tt công tác t chc mng li phc v.
UyătínăcaăngơnăhƠng:
Trên c s nghiên cu sn có đã đt đc, mi ngân hàng s to đc mt hình
nh riêng trong lòng khách hàng. Mt ngân hàng ln sãn có uy tín có ting tm trong
nhiu nm s có li th hn trong vic huy đng vn. S tin tng ca khách hàng s
giúp cho ngân hàng có kh nng n đnh khi lng vn huy đng và tit kim chi phi
huy đng. Thm chí trong trng hp lãi sut tin gi ti ngân hàng thp hn đôi chút,
15
nhng ngi có tin vn la chn mt ngân hàng có uy tín hn đ gi mà không tìm
nhng ni có lãi sut hp dn hn đ gi, vì h tin rng  đây đng vn ca mình đc
tuyt đi an toàn.
T nhng vn đ trình bày  trên có th thy rng các NHTM phi xây dng
đc mt nn khách hàng bn vng bng cách đa ra đc nhng dch v đáp ng tt
nht nhu cu ca khách hàng và đem li tin ích cho khách hàng. Do đó trên c s
nghiên cu các nhân t nh hng ti công tác huy đng vn các NHTM cn phi hn
ch nhng tác đng tiêu cc và li dng nhng tác đng tiêu cc ca các nhân t đó đ
giúp ích cho công tác huy đng vn – to ngun vn hot đng cho các NHTM.
1.3.2. Các nhân t không kim soát đc
Nghip v huy đng vn là mt trong nhng nghip v kinh doanh truyn
thng ca các ngân hàng. Nó có ý ngha quan trng vi hot đng ca bt c Ngân
hàng Thng mi nào vì nó cung cp vn cho hot đng kinh doanh ca ngân hàng.
Do đó đ nghip v này mang li kt qu cao nht thì bên cnh vic tìm ra các gii
pháp đ nâng cao cht lng huy đng vn, các Ngân hàng Thng mi cng phi
xem xét ti các nhân t nh hng đn công tác huy đng vn.
Săgiaătngănhanhăchóngătrongădanhămcăsnăphmădchăv
Ngày nay, các ngân hàng đang m rng danh mc sn phm dch v tài chính mà
h cung cp cho khách hàng. Qúa trình m rng danh mc sn phm dch v đã tng
tc trong nhng nm gn đây di áp lc cnh tranh gia tng t các t chc tài chính
khác, t s hiu bit và đòi hi cao hn ca khách hàng, và t s thay đi công ngh.
Săgiaătngăcnhătranh
S cnh tranh trong lnh vc dch v tài chính đang ngày càng tr lên quyt lit
khi ngân hàng và các đi th cnh tranh m rng danh mc sn phm dch v. Các
ngân hàng đa phng cung cp tín dng, k hoch tit kim, k hoch hu trí, dch v
t vn tài chính cho các doanh nghip và ngi tiêu dùng. Áp lc cnh tranh đóng vai
trò nh mt lc đy to ra s phát trin dch v cho tng lai.
Săgiaătngăchiăphíăvn
S ni lng lut l kt hp vi s gia tng cnh tranh làm tng chi phí trung bình
thc t ca tài khon tin gi - ngun vn c bn ca ngân hàng. Vi s ni lng các
lut l, ngân hàng buc phi tr lãi do th trng cnh tranh quyt đnh cho phn ln
tin gi. ng thi, Chính ph yêu cu các ngân hàng phi s dng vn s hu nhiu
hn - mt ngun vn đt đ - đ tài tr cho các tài sn ca mình. iu đó buc h phi
tìm cách ct gim các chi phí hot đng khác nh gim s nhân công, thay th các thit
b li thi bng h thng x lý đin t hin đi. Các ngân hàng cng buc phi tìm các
ngun vn mi nh chng khoán hóa mt s tài sn, theo đó mt s khon cho vay
ca ngân hàng đc tp hp li và đa ra khi bng cân đi k toán; các chng khoán
Thang Long University Library
16
đc đm bo bng các món vay đc bán trên th trng m nhm huy đng vn mi
mt cách r hn và đáng tin cy hn. Hot đng này cng có th to ra mt khon thu
phí không nh cho ngân hàng, ln hn so vi các ngun vn truyn thng (nh tin
gi).
Săgiaătngăcácăngunăvnănhyăcmăviălƣiăsut
Các quy đnh ca Chính ph đi vi công nghip ngân hàng to cho khách hàng
kh nng nhn đc mc thu nhp cao hn t tin gi, nhng ch có công chúng mi
làm cho các c hi đó tr thành hin thc. Và công chúng đã làm vic đó. Hàng t
USD trc đây đc gi trong các tài khon tit kim thu nhp thp và các tài khon
giao dch không sinh li kiu c đã đc chuyn sang các tài khon có mc thu nhp
cao hn, nhng tài khon có t l thu nhp thay đi theo điu kin th trng. Ngân
hàng đã phát hin ra rng h đang phi đi mt vi nhng khách hàng có giáo dc
hn, nhy cm vi lãi sut hn. Các khon tin gi “trung thành” ca h có th d tng
cng kh nng cnh tranh trên phng din thu nhp tr cho công chúng gi tin và
nhy cm hn vi ý thích thay đi ca xã hi v vn đ phân phi các khon tit kim.
CáchămngătrongăcôngănghăngơnăhƠng
i mt vi chi phí hot đng cao hn, t nhiu nm gn đây các ngân hàng đã
và đang chuyn sang s dng h thng hot đng t đng và đin t thay th cho h
thng da trên lao đng th công, đc bit là trong công vic nhn tin gi, thanh toán
bù tr và cp tín dng. Nhng ví d ni bt nht bao gm các máy rút tin t đng
ATM, cho phép khách hàng truy nhp tài khon tin gi ca h 24/24 gi; Máy thanh
toán tin POS đc lp đt  các bách hóa và trung tâm bán hàng thay th cho các
phng tin thanh toán hàng hóa dch v bng giy; và h thng máy vi tính hin đi
x lý hàng ngàn giao dch mt cách nhanh chóng trên toàn th gii.
Môiătrngăchínhătr phápălut
Mi hot đng kinh doanh trong đó có hot đng ngân hàng đu phi chu s
điu chnh ca pháp lut. Bi vì hot đng ca ngân hàng nh hng ti nhiu ch th
trong nn kinh t nh: nhà đu t, ngi gi tin, ngi vay tin… Môi trng pháp lý
đem đn cho ngân hàng nhng c hi song cng đt ra nhiu thách thc mi. ó là
lut các TCTD và h thng các quy đnh c th trong tng thi k v lãi sut, d tr,
hn mc…Trong s ràng buc v pháp lut các yu t ca nghip v huy đng vn
thay đi làm nh hng ti quy mô hiu qu và chính sách huy đng vn ca ngân
hàng.
Trong hot đng ngân hàng đòi hi phi có h thng lut điu chnh thì hot
đng kinh doanh mi có th an toàn, đng thi các Ngân hàng Thng mi tuân th
nghiêm chnh lut pháp cng là mt hình thc to nim tin đi vi khách hàng ca
mình, có vy xã hi mi đi vào trt t, k cng. Hot đng huy đng vn ca ngân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×