Tải bản đầy đủ

chuyen de vạn dụng bản đồ tư duy trong dayh học lich sử


Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Tình hình Việt Nam vào những năm 60
Của thế kỉ XIX như thế nào?
?
LỊCH SỬ 8

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Biểu hiện chính trị nước ta lúc này
như thế nào?
?
LỊCH SỬ 8

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Biểu hiện kinh tế nước ta lúc này
như thế nào?

?
Vì sao nền tài chính lại bị cạn kiệt ?
?
- Nông, công, thương nghiệp đình trệ kinh tế sa sút
- Quan lại triều đình tham nhũng, bòn rút ngân khố.
- Chi phí bồi thường chiến phí cho Pháp.
Biểu hiện xã hội ra sao?
Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội lúc này là gì?
?
LỊCH SỬ 8

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa
tiêu biểu của nông dân nửa cuối
thế kỉ XIX?
?

Lược đồ
Phong trào nông dân
khởi nghĩa ở nửa cuối
thế kỷ XIX
KHỞI NGHĨA Ở
BẮC NINH DO
NGUYỄN THỊNH
(CAI TỔNG
VÀNG) LÃNH
ĐẠO-1862

Lược đồ
Phong trào nông dân
khởi nghĩa ở nửa cuối
thế kỷ XIX
CUỘC NỔI DẬY
CỦA ĐỒNG BÀO
THỔ Ở TUYÊN
QUANG DO
NÔNG HÙNG
THẠC CHỈ HUY-


9/1862

Lược đồ
Phong trào nông dân
khởi nghĩa ở nửa cuối
thế kỷ XIX
NHÓM THỔ PHỈ
LÝ ĐẠI XƯƠNG,
HOÀNG NHỊ VĂN,
LƯU SĨ
ANH HOÀNH
HÀNH PHÍA BẮC
THÁI NGUYÊN

Lược đồ
Phong trào nông dân
khởi nghĩa ở nửa cuối
thế kỷ XIX
KHỞI NGHĨA
CỦA BINH LÍNH
VÀ DÂN PHU DO
ĐOÀN TRƯNG,
ĐOÀN TRỰC
LÃNH ĐẠO Ở
HUẾ NĂM 1866

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA
CUỐI THẾ KỶ XIX
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX
Bài 28
Trong lúc kinh tế, xã hội đang khủng hoảng, thì
VN phải đương đầu với nguy cơ nào từ bên
ngoài?

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX
II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH VÀO NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX
Bài 28
Vì sao các quan lại, sĩ phu yêu nước lại đưa ra những
đề nghị cải cách?
- Từ thực trạng chính trị, kinh tế-xã hội khủng
hoảng đất nước nguy khốn.,
- Từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho
nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc
xâm lược của Pháp.
-
Một số sĩ phu, quan lại từng được chứng kiến
sự phồn thịnh của TB Âu-Mĩ và thành tựu văn
hoá phương Tây.
=>Đưa ra các đề nghị cải cách

Thời gian Tên quan lại, sĩ phu Nội dung chính của những cải cách
1868
1872
1863-1871
1877-1882
Những sĩ phu, quan lại và những nội dung chính trong các đề nghị cải
cách của họ.
II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH VÀO NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX

Thời gian Tên quan lại, sĩ phu Nội dung chính của những cải cách
1868
Trần Đình Túc
Nguyễn Huy Tế
Xin mở cửa biển Trà Lý (Nam Định)
Đinh Văn Điền Xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruông
hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán,
chấn chỉnh quốc phòng.
1872 Viện Thương Bạc
(cơ quan ngọai giao)
Xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền
Trung để thông thương với bên ngoài.
1863-1871 Nguyễn Trường Tộ
Gửi lên triều đình 30 bản điều trần:
chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển
công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh
đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ
giáo dục
1877-1882 Nguyễn Lộ Trạch Dâng 2 bản “Thời vụ sách”, đề nghị
chấn hưng dân khí, khai thông dân trí,
bảo vệ đất nước.
Những sĩ phu, quan lại và những nội dung chính trong các đề nghị cải
cách của họ.
II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH VÀO NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Nguyễn Trường Tộ
(1828 – 1871)
Phần mộ
Nguyễn Trường Tộ
Táng tại Bùi Chu –
Hưng Trung-Hưng
Nguyên -Nghệ An
( Xây dựng vào
1943)
Ông sinh trong một gia đình nho học theo đạo
Thiên Chúa. Từ nhỏ ông nổi tiếng thông minh
nhưng do chính sách kì thị những người theo đạo
nên không được dự thi. Năm 1860 theo giám mục
Gô-chi-ê, Nguyễn Trường Tộ đã sang Pháp,
ở lại Pa-ri 2 năm, tranh thủ học tập, quan sát,
ông chú ý khảo sát kinh tế và văn hoá phương Tây.
Nhờ vậy kiến thức được mở rộng.
Năm 1863 ông về nước.
Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ
viết hàng loạt điều trần, luận văn, tờ bẩm,
trình nhiều kiến nghị có tầm chiến lược nhằm
canh tân đất nước, tạo thế vươn lên
cho dân tộc để giữ nền độc lập một cách
khôn khéo mà vững chắc.

NGUYỄN LỘ TRẠCH
Nhà chiến lược cách tân cuối thế kỷ 19. Tự là Hà Nhân, hiệu Kỳ Am, biệt hiệu
Quỳ Ưu, Hồ Thiên Cư Sĩ, Bàn Cơ Điếu Đồ, quê ở làng Kế Môn, huyện Phong
Điền, tỉnh Thừa Thiên.
Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thân phụ là Tiến sĩ giữ chức Tổng đốc
hàm Thượng thư, nhạc phụ là Tiến sĩ Phụ chính Đại thần. Ông học rộng biết
nhiều, ghét lối từ chương nên không đi thi, chỉ chú tâm vào con đường thực dụng.
Ông thường giao du với những người có tư tưởng tiến bộ, chấp nhận cái mới,
chịu ảnh hưởng chính trị của tân thư và của Nguyễn Trường Tộ.
Năm 1877, ông dâng một bản Thời vụ sách nêu lên những yêu cầu bức thiết của
nước nhà. Năm 1882, ông lại dâng bản Thời vụ sách 2 gồm 5 điều cốt yếu để
bảo vệ đất nước, trong đó có điểm dời đô về Thanh Hóa lấy chỗ hiểm yếu để giữ
vững gốc nước. Triều đình Tự Đức vẫn không chấp nhận những ý kiến gan ruột
của ông. Năm 1892 triều Thành Thái, Ông lại dâng lên bản Thiên hạ đại thế luận
(Bàn chuyện lớn trong thiên hạ), nhưng vẫn bị bỏ qua. Nguyễn Lộ Trạch được
xem là nhà cách tân đất nước tiêu biểu của thế kỷ XIX.
Ông bị bệnh mất sớm ở tuổi 45 tại tỉnh Bình Định. Ngoài các tác phẩm như Thời
vụ sách, Thiên hạ đại thế luận, Kế Môn dã thoại, ông còn để lại khá nhiều thơ,
văn, trong đó có Quỳ Ưu tập (1884).

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX
III. KẾT CỤC CỦA NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH
Bài 28
Kết cục của các đề nghị cải cách như thế nào?

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Vì sao những đề nghị cải cách của
các sĩ phu không được Nhà
Nguyễn chấp nhận?
?
Do tính bảo thủ của
Nhà Nguyễn
VUA TỰ ĐỨC NÓI:
“ Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các
điều y đề nghị…Tại sao lại thúc
giục nhiều đến thế, khi mà các
phương pháp cũ của trẫm đã rất
đủ để điều khiển quốc gia rồi”

Tuy không được chấp nhận nhưng
những đề nghị cải cách đó có
ý nghĩa như thế nào?
?

-
Các sĩ phu đã vượt
qua những luật lệ hà
khắc của chế độ phong
kiến, Sự nghi kị và
ghen ghét của nhiều
người để đưa ra các đề
nghị canh tân đất nước
- Đó là những con người
thông thái, đi nhiều, biết
nhiều, đã từng được chứng
kiến sự phồn thịnh của tư
bản Âu – Mĩ và những thành
tựu của văn hóa phương
Tây.
Em có suy nghĩ gì về các sĩ phu và
những cải cách duy tân vào
nửa sau thế kỉ XIX?
?

Từ những cải cách cuối thế kỉ XIX
không thực hiện được, hãy liên hệ
với công cuộc đổi mới của đất nước
ta hiện nay đang thành công?
?
-
Đổi mới
của Đảng
ta hiện
nay xuất
phát từ
cơ sở
trong
nước
-
Xã hội ổn
định, có
nền chính
trị vững
vàng
-
Được
nhân dân
ủng hộ.

Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY
PHầN III/ KẾT CỤC CỦA CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH
?
THẢO LUẬN NHÓM (7 phút)

CÁC ĐỀ NGHỊ
CẢI CÁCH
Hoàn cảnh:
+Xã hội bế tắc, đất
nước khó khăn về
mọi mặt
+xuất phát từ lòng
yêu nước thương
dân=>một số quan
lại, sĩ phu đề nghị
cải cách
Nội dung:
Mọi lĩnh vực(kinh
tế giáo dục, ngoại
giao, quân sự…
Tiêu biểu là:
Nguyễn Trường
Tộ với 30 bản điều
trần
Nguyễn Lộ Trạch
với hai bản thời
vụ sách

KẾT CỤC CỦA
CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI
CÁCH
Kết cục:
Triều đình
từ chối mọi
cải cách
Ý nghĩa:
+gây tiếng
vang lớn
+tấn công vào
tư tưởng bảo
thủ của nhà
Nguyễn
+ Phản ánh
trình độ nhận
thức thức thời
của người
Việt
Nguyên nhân:
+Các đề nghị
cải cách chưa
xuất phát từ
bên trong
+Thái độ bảo
thủ của nhà
Nguyễn

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY
TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI
THẾ KỈ XIX
TÌNH HÌNH VIỆT
NAM CUỐI XIX
khủng hoảng về
mọi mặt
CÁC ĐỀ
NGHỊ CẢI
CÁCH
KẾT CỤC CỦA CÁC
ĐỀ NGHỊ CẢI
CÁCH
XÃ HỘI
CHÍNH
TRỊ
HỒN
CẢNH
NỘI
DUNG
NGUN
NHÂN
Ý
NGHĨA
KẾT CỤC
Kinh tế

SƠ KẾT BÀI HỌC
Nửa cuối thế kỷ XIX đã xuất hiện trào lưu đòi
cải cách duy tân, để đưa Việt Nam thoát ra khỏi
tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội.
Trào lưu này xuất phát từ lòng yêu nước
thương dân của một bộ phận sĩ phu, quan lại.
Mặc dù những đề nghị cải cách không thực
hiện được, nhưng nó phản ánh một nhu cầu
khách quan của xã hội, góp phần tấn công vào
những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ đang cản trở
bước tiến của dân tộc.

CỦNG CỐ BÀI HỌC
1) Vì sao một số sĩ phu, quan lại triều đình Huế đưa ra những đề nghị
cải cách ở những năm cuối thế kỷ XIX?
a) Kinh tế – xã hội Việt Nam khủng hoảng
a) Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà
giàu mạnh, có thể đường đầu với cuộc xâm lược của thực
dân Pháp.
c) Bản thân một số sĩ phu, quan lại có điều kiện đi nhiều, biết
nhiều, đã từng chứng kiến sự phồn thịnh của tư bản Âu-Mĩ và
thành tựu văn hoá phương Tây.
d) a, b, c đều đúng.
2) Nguyên nhân chính khiến cho những cải cách không thể thực hiện
được?
a) Các đề nghị cải cách còn lẻ tẻ, rời rạc.
b) Các cải cách rập khuôn, mô phỏng nước ngoài, khi mà điều
kiện nước ta có những điểm khác biệt.
c) Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với
mọi sự thay đổi.
d) a, b, c đều đúng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×