Tải bản đầy đủ

KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG TH QUẢNG CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Châu, ngày 10 tháng 3 năm 2013
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ TUYỀN
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên
Công việc chuyên môn: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4
Công việc kiêm nhiệm được giao: Bí thư Chi đoàn
Căn cứ công văn số 19/GD&ĐT – THCS ngày 14/1/2013 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên;
Căn cứ công văn số 107/GD&ĐT – THCS ngày 22/3/2013 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo
viên ( Hướng dẫn bổ sung );
Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Quảng Châu;
Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực
giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp Giaó viên Tiểu học,
yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp Tiểu học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu
cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX.
- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương
tự học, tự sáng tạo”
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết
- Bồi dưỡng chính chị, thời sự.
- Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa và huyện
Quảng Xương, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như
+ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo;
+ Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả
nước, của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo;
+ Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
+ Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết
TT Nội dung Số tiết
1 Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương 10
2 Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương 10
3 Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương 10
2. Khối kiến thức tự chọn: ( Nội dung bồi dưỡng 3 ): 60 tiết
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng


đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
ThờI
gian
tự
học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)

thuyết
Thực
hành
I. Nâng
cao
năng lực
hiểu biết
về đối
tượng
giáo dục
TH
3
Đặc điểm tâm lí của học sinh cá
biệt, học sinh yếu kém, học
sinh khá,. giỏi, học sinh năng
khiếu.
1. Tâm lí của học sinh cá biệt.
2. Tâm lí của học sinh yếu kém.
3. Tâm lí của học sinh khá,
giỏi, học sinh năng khiếu.
Có kĩ năng tìm
hiểu, phân tích
đặc điểm tâm lí
học sinh cá
biệt, học sinh
yếu kém, học
sinh khá, giỏi,
học sinh năng
khiếu để vận
dụng trong dạy
học, giáo dục
phù hợp đối
tượng học sinh.
10
5
II. Nâng TH7
Xây dựng môi trường học tập
thân thiện.
Hiểu được Xây
dựng môi
1 1
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng


đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
ThờI
gian
tự
học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)
cao
năng lực
hiểu biết
về môi
trường
giáo dục
và xây
dựng
môi
trường
học tập
1. Xây dựng môi trường thân
thiện trong nhà trường về vật
chất ( phòng học, cảnh quan
trường lớp, tạo khu vui chơi,…)
2. Xây dựng môi trường thân
thiện trong nhà trường về tinh
thần ( quan hệ giáo viên – giáo
viên, giáo viên – học sinh, học
sinh – học sinh, nhà trường –
phụ huynh,… )
trường trường
học thân thiện
về mặt vật chất,
hiểu được ý
nghĩa và biết
cách tạo môi
trường trường
học thân thiện
về mặt vật chất.
Hiểu được thế
nào là xây
dựng môi
trường trường
học thân thiện
về mặt tinh
thần; hiểu ý
nghĩa và biết
cách xây dựng
môi trường
trường học thân
thiện về mặt
tinh thần.
13
III.
Nâng
cao
năng lực
hướng
dẫn, tư
vấn của
giáo
viên
TH9
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
Tiểu học
1. Các nội dung cần hướng
dẫn, tư vấn cho học sinh
Tiểu học
2. Phương pháp, kĩ thuật tư
vấn cho học sinh
Có kĩ năng
hướng dẫn,
động viên học
sinh biết sống
an toàn, biết
khắc phục khó
khăn gặp phải.
8
3
4
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng


đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
ThờI
gian
tự
học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)
V. Nâng
cao
năng lực
lập kế
hoạch
dạy học
TH
12
Lập kế hoạch dạy học tích hợp
các nội dung giáo dục ở Tiểu
học.
1. Các nội dung cần tích
hợp giáo dục trong các
môn học và hoạt động
giáo dục ở Tiểu học.
2. Phương pháp lựa chọn
địa chỉ tích hợp và xác
định mức độ tích hợp
trong các bài học của
từng môn học và hoạt
động giáo dục ở Tiểu
học.
3. Kĩ năng lựa chọn
phương pháp – kĩ thuật
dạy học phù hợp với
việc dạy học tích hợp.
4. Thực hành lập kế hoạch
dạy học tích hợp các nội
dung giáo dục.
Nhận biết được
các nội dung cần
tích hợp giáo dục
trong các môn học
và hoạt động giáo
dục ở Tiểu học;
Biết lựa chọn các
địa chỉ tích hợp
phù hợp và cách
xác định mức độ
tích hợp trong các
bài học của từng
môn học và hoạt
động giáo dục ở
Tiểu học. Lập
được kế hoạch dạy
học tích hợp các
nội dung giáo dục.
8
3 4
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng


đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
ThờI
gian
tự
học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)
V. Nâng
cao
năng lực
lập kế
hoạch
dạy học.
TH
13
Kĩ năng lập kế hoạch bài học
theo hướng dạy học tích cực
1. Phân loại bài học ở tiểu học;
yêu cầu chung của mỗi loại bài
học (bài hình thành kiến thức
mới, bài thực hành, bài ôn tập,
kiểm tra ).
2. Cách triển khai mỗi loại bài
học theo hướng dạy học phát
huy tính tích cực của người
học.
3. Các bước thiết kế kế hoạch
bài học theo hướng dạy học
phát huy tính tích cực của
người học.
Phân biệt được
các loại bài học
ở tiểu học và
yêu cầu của
mỗi loại bài
học.
Biết cách triển
khai mỗi loại
bài học trên lớp
theo hướng dạy
học phát huy
tính tích cực
của người học.
Nêu được các
bước, yêu cầu
thiết kế kế
hoạch bài học
theo hướng dạy
học phát huy
tính tích cực
của người học.
10
5
VII.
Tăng
cường
năng lực
sử dụng
thiết bị
dạy học
và ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin trong
dạy học
TH
21
Ứng dụng phần mềm trình diễn
Microsoft PowerPoint trong
dạy học
1. Các tính năng cơ bản của
phần mềm trình diễn Microsoft
PowerPoint.
2. Thực hành các tính năng cơ
bản của phần mềm trình diễn
PowerPoint để xây dựng một
tệp tin trình diễn phục vụ cho
việc dạy học ở tiểu học.
Xác định được
các tính năng
cơ bản của
phần mềm trình
diễn Microsoft
PowerPoint và
biết một tệp tin
trình diễn.
Sử dụng thành
thạo các tính
năng cơ bản
của phần mềm
trình diễn
Microsoft
PowerPoint để
12
1 2
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng


đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
ThờI
gian
tự
học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)
để xây dựng
một tệp tin
trình diễn phục
vụ cho việc dạy
học ở tiểu học.
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
- BDTX bằng tự học của GV ( tự nghiên cứu tài liệu, qua Internet,…) kết hợp với
sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.
IV. ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
SAU:
TT Nội dung
1 Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương
2 Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương
3 Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương
4 Nội dung bồi dưỡng 1
V. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thòi
gian
Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX
Kết quả cần
đạt được
(1) (2) (3) (4) (5)
Tháng
9/2013
ND1:
- Các Nghị quyết,
chính sách của Đảng,
Nhà nước, của tỉnh
Thanh Hóa và huyện
Quảng Xương, trong
đó tập trung đi sâu vào
các vấn đề như
+ Nghị quyết Đại
hội lần thứ XI của
Đảng về giáo dục và
đào tạo;
+ Tình hình và
xu hướng phát triển
kinh tế - xã hội, giáo
dục và đào tạo của cả
10 Tập trung 8
nước, của tỉnh Thanh
Hóa trong giai đoạn
2012 – 2015 và những
năm tiếp theo;
+ Đánh giá việc
tổ chức thực hiện chỉ
thị nhiệm vụ năm học
2012 – 2013 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Tháng
10/201
3
ND1:
+ Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Tiểu
học;
+ Các văn bản
chỉ đạo của các cơ quan
quản lí giáo dục.
10 Tập trung 7
Tháng
11/2013
ND3:
I. Nâng cao năng lực
hiểu biết về đối tượng
giáo dục
(TH3)
15 Tự học 8
Tháng
12/2013
VII. Tăng cường năng
lực sử dụng thiết bị dạy
học và ứng dụng công
nghệ thông tin trong
dạy học ( TH 21 )
5 Tự học 8
Tháng
1/2014
ND3:
V. Nâng cao năng lực
lập kế hoạch dạy học
(TH 12)
15 Tự học
8
Tháng
2/2014
ND3:
V. Nâng cao năng lực
lập kế hoạch dạy học.
(TH
13)
15 Tự học 7
Tháng ND2: Bồi dưỡng kiến 10 Tự học, kết hợp tập trung 7
3/2014
thức về văn hóa địa
phương
Tháng
4/2014
ND2: Bồi dưỡng kiến
thức về ngữ văn địa
phương
10 Tự học, kết hợp tập trung 7
Tháng
5/2014
ND2: Bồi dưỡng kiến
thức về lịch sử và địa
lý địa phương
5 Tự học, kết hợp tập trung 7
Tháng
6/2014
ND3:
VII. Tăng cường năng
lực sử dụng thiết bị dạy
học và ứng dụng công
nghệ thông tin trong
dạy học ( TH 21 )
10 Tự học 8
Tháng
7/2014
ND1:
- Bồi dưỡng chính chị,
thời sự.
10 Tự học 8
Tháng
8/2014
ND2: Bồi dưỡng kiến
thức về lịch sử và địa
lý địa phương
5
Tự học, kết hợp tập trung 7
Tổng 120
Trên đây là kế hoạch BDTX của cá nhân trong năm học 2013-2014.
NGƯỜI VIẾT:


Phạm Thị Tuyền

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×